EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1553

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1553/2005 ze dne 7. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC) (Text s významem pro EHP)

OJ L 255, 30.9.2005, p. 6–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 16 Volume 002 P. 32 - 34
Special edition in Romanian: Chapter 16 Volume 002 P. 32 - 34
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 001 P. 165 - 167

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; Implicitně zrušeno 32019R1700

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1553/oj

30.9.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 255/6


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1553/2005

ze dne 7. září 2005,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 285 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 ze dne 16. června 2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC) (2) vytváří společný rámec pro systematickou tvorbu statistiky Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek zahrnující srovnatelné a včasné průřezové a panelové údaje o příjmech a o stupni a struktuře chudoby a sociálního vyloučení na vnitrostátní úrovni a na úrovni Společenství.

(2)

V důsledku přistoupení nových členských států k Evropské unii dne 1. května 2004 je třeba rozšířit přílohu II nařízení (ES) č. 1177/2003, protože tato příloha stanoví pro každý členský stát minimální efektivní velikost výběrového souboru vyžadovaného podle systému EU-SILC.

(3)

Rovněž se zdá, že většina nových a několik stávajících členských států potřebuje delší dobu pro přizpůsobení svých systémů harmonizovaným metodám a definicím použitým k tvorbě statistiky Společenství.

(4)

Nařízení (ES) č. 1177/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1177/2003 se mění takto:

1.

V článku 4 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2.   „Odchylně od odstavce 1 mohou Česká republika, Německo, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Slovinsko, Slovensko a Spojené království zahájit sběr ročních průřezových a panelových údajů v roce 2005.

Toto povolení je podmíněno tím, že uvedené členské státy zašlou srovnatelné údaje za rok 2004 za společné průřezové ukazatele Evropské unie, které byly přijaty Radou před 1. lednem 2003 v rámci otevřené metody koordinace a které lze získat nástrojem EU-SILC.“

2.

V článku 13 se doplňují nové odstavce, které znějí:

4.   „Odchylně od odstavce 1 obdrží Estonsko od Společenství finanční příspěvek na úhradu nákladů na práce spojené se sběrem údajů pro první čtyři roky od roku 2005.

5.   Financování pro rok 2007 musí být ještě zajištěno budoucím programem Společenství.“

3.

Příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 7. září 2005.

Za Evropský parlament

předseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

předseda

C. CLARKE


(1)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 10. května 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 12. července 2005.

(2)  Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 1.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II

MINIMÁLNÍ EFEKTIVNÍ VELIKOST VÝBĚROVÉHO SOUBORU

 

Domácnosti

Dotazované osoby ve věku 16 a více let

Průřezový

Panelový

Průřezový

Panelový

1

2

3

4

Členské státy EU

Belgie

4 750

3 500

8 750

6 500

Česká republika

4 750

3 500

10 000

7 500

Dánsko

4 250

3 250

7 250

5 500

Německo

8 250

6 000

14 500

10 500

Estonsko

3 500

2 750

7 750

5 750

Řecko

4 750

3 500

10 000

7 250

Španělsko

6 500

5 000

16 000

12 250

Francie

7 250

5 500

13 500

10 250

Irsko

3 750

2 750

8 000

6 000

Itálie

7 250

5 500

15 500

11 750

Kypr

3 250

2 500

7 500

5 500

Lotyšsko

3 750

2 750

7 650

5 600

Litva

4 000

3 000

9 000

6 750

Lucembursko

3 250

2 500

6 500

5 000

Maďarsko

4 750

3 500

10 250

7 750

Malta

3 000

2 250

7 000

5 250

Nizozemsko

5 000

3 750

8 750

6 500

Rakousko

4 500

3 250

8 750

6 250

Polsko

6 000

4 500

15 000

11 250

Portugalsko

4 500

3 250

10 500

7 500

Slovinsko

3 750

2 750

9 000

6 750

Slovensko

4 250

3 250

11 000

8 250

Finsko

4 000

3 000

6 750

5 000

Švédsko

4 500

3 500

7 500

5 750

Spojené království

7 500

5 750

13 750

10 500

Celkem členské státy EU

121 000

90 750

250 150

186 850

Island

2 250

1 700

3 750

2 800

Norsko

3 750

2 750

6 250

4 650

Celkem včetně Islandu a Norska

127 000

95 200

260 150

194 300

Poznámka: Odkaz se týká efektivní velikosti výběrového souboru, což je velikost vyžadovaná v případě, že šetření je založeno na použití prostého náhodného výběrového souboru (efektivnost výběrového souboru šetření ve vztahu k proměnné ‚míra rizika chudoby‘ = 1,0). Skutečné velikosti výběrového souboru budou muset být větší úměrně překročení efektivnosti výběrového souboru 1,0 a kompenzovat neposkytnutí odpovědi všeho druhu. Velikost výběrového souboru navíc odpovídá počtu platných domácností, jimiž jsou domácnosti, za které a za jejichž všechny členy byly získány všechny nebo téměř všechny požadované údaje.“


Top