EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1281

Nařízení Komise (ES) č. 1281/2005 ze dne 3. srpna 2005 o správě licencí k rybolovu a nejnutnějších údajích, které musejí být v licencích k rybolovu obsaženy

OJ L 203, 4.8.2005, p. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 287M , 18.10.2006, p. 273–275 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 008 P. 89 - 91
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 008 P. 89 - 91

No longer in force, Date of end of validity: 06/05/2011; Zrušeno 32011R0404

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1281/oj

4.8.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 203/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1281/2005

ze dne 3. srpna 2005

o správě licencí k rybolovu a nejnutnějších údajích, které musejí být v licencích k rybolovu obsaženy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 a čl. 22 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je nezbytné zavést na úrovni Společenství pravidla týkající se nejnutnějších údajů, které musejí být obsaženy v licencích k rybolovu, aby se usnadnila a zajistila jednotná kontrola rybolovných činností, a zejména údajů o držiteli licence, plavidle, rybolovné kapacitě a rybolovném zařízení.

(2)

Licence k rybolovu představuje vhodný nástroj k řízení loďstva, zejména pokud jde o omezení kapacity stanovená v článcích 12 a 13 nařízení (ES) č. 2371/2002 a nařízení Rady (ES) č. 639/2004 ze dne 30. března 2004 o řízení rybářského loďstva zapsaného v nejvzdálenějších regionech Společenství (2). Celková kapacita loďstva členských států uvedená ve vydaných licencích nesmí přesáhnout uvedená omezení, a zejména nesmí přesáhnout úrovně podle nařízení Komise (ES) č. 1438/2003 ze dne 12. srpna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k politice Společenství týkající se loďstva, definované v kapitole III nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 (3) a (ES) č. 2104/2004 ze dne 9. prosince 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 639/2004 o řízení rybářského loďstva zapsaného v nejvzdálenějších regionech Společenství.

(3)

S ohledem na význam licence k rybolovu jakožto nástroje pro řízení, kontrolu a inspekce rybolovných činností musejí členské státy zajistit, aby údaje obsažené v licencích byly jasné a jednoznačné a v každém případě odpovídaly skutečnému stavu.

(4)

Podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 2371/2002 se nepovoluje výstup z loďstva podporovaný veřejnou podporou, ledaže by mu předcházelo odebrání licence k rybolovu. Kapacita odpovídající licenci se nenahrazuje. Na druhou stranu, pokud výstup plavidla z loďstva nebyl podporován veřejnou podporou, jsou kapacita a licence týkající se kapacity nahraditelné, jsou-li přitom dodržena ustanovení článků 12 a 13 nařízení (ES) č. 2371/2002 o referenčních úrovních a režimu vstupu/výstupu pro rybářské loďstvo.

(5)

Údaje obsažené v licenci by měly odpovídat údajům obsaženým v rejstříku rybářského loďstva Společenství.

(6)

Údaje obsažené v licenci by se měly stanovit v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 2930/86 ze dne 22. září 1986 o vymezení charakteristických znaků rybářských plavidel (4) a nařízením Komise (ES) č. 26/2004 ze dne 30. prosince 2003 o rejstříku rybářského loďstva Společenství (5).

(7)

Nařízením Rady (ES) č. 3690/93 (6) byl zřízen systém Společenství, který stanoví pravidla pro nejnutnější údaje, které musejí být obsaženy v licencích k rybolovu. Toto nařízení se použije ode dne zrušení uvedeného nařízení.

(8)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví pravidla pro správu licencí k rybolovu uvedená v článku 22 nařízení (ES) č. 2371/2002 a pro nejnutnější údaje, které musejí být v licencích k rybolovu obsaženy.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení propůjčuje „licence k rybolovu“ svému držiteli právo, omezené vnitrostátními právními předpisy, používat určitou rybolovnou kapacitu k obchodnímu využívání živých vodních zdrojů.

Článek 3

Využívání vodních zdrojů

Rybářské plavidlo Společenství lze používat pro komerční využívání živých mořských zdrojů pouze tehdy, má-li na palubě platnou licenci k rybolovu.

Článek 4

Povinnosti členských států

Členský stát vlajky bude vydávat, spravovat a odebírat licence k rybolovu v souladu s tímto nařízením.

Článek 5

Nejnutnější údaje, které musejí být obsaženy v licencích k rybolovu

1.   Licence k rybolovu musí obsahovat alespoň údaje uvedené v příloze tohoto nařízení.

2.   V případě změn členský stát vlajky údaje obsažené v licenci k rybolovu aktualizuje.

3.   Členský stát vlajky zajistí, že údaje obsažené v licenci k rybolovu jsou přesné a v souladu s údaji obsaženými v rejstříku rybářského loďstva Společenství uvedeném v článku 15 nařízení (ES) č. 2371/2002.

Článek 6

Pozastavení a odebrání

1.   Členský stát vlajky dočasně pozastaví licenci k rybolovu plavidlu, na které se podle rozhodnutí tohoto členského státu vztahuje dočasné odstavení z provozu.

2.   Členský stát vlajky s konečnou platností odebere licenci k rybolovu plavidlu, na které se vztahuje opatření pro úpravu kapacity uvedené v čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 2371/2002.

Článek 7

Soudržnost s opatřeními pro řízení kapacity loďstva

V žádném okamžiku nesmí být celková kapacita odpovídající licenci k rybolovu vydané členským státem, vyjádřená v hrubé prostornosti a v kW, vyšší než maximální úrovně kapacity pro daný členský stát zavedené v souladu s článkem 12 a 13 nařízení (ES) č. 2371/2002 a nařízeními (ES) č. 639/2004, 1438/2003 a (ES) č. 2104/2004.

Článek 8

1.   Každý stát vlajky zajistí, aby nejpozději do 12 měsíců po datu použitelnosti tohoto nařízení byly všechny licence v souladu s tímto nařízením.

2.   Dokud nebudou členským státem vlajky vydány všechny licence v souladu s tímto nařízením, považují se za platné licence vydané v souladu s nařízením (ES) č. 3690/93.

Článek 9

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne zrušení nařízení (ES) č. 3690/93.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. srpna 2005.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 102, 7.4.2004, s. 9.

(3)  Úř. věst. L 204, 13.4.2003, s. 21. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 916/2004 (Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 81).

(4)  Úř. věst. L 274, 25.9.1986, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 3259/94 (Úř. věst. L 339, 29.12.1994, s. 11).

(5)  Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 25.

(6)  Úř. věst. L 341, 31.12.1993 s. 93.


PŘÍLOHA

Nejnutnější Údaje

I.   IDENTIFIKACE

A.   PLAVIDLO (1)

1.

Rejstřík rybářského loďstva Společenství (dále jen „CFR“ (2))

2.

Název plavidla (3)

3.

Členský stát vlajky/země registrace (2)

4.

Přístav registrace (název a národní kód (2))

5.

Vnější označení (2)

6.

Mezinárodní rádiová volací značka (IRCS (2)) (4)

B.   DRŽITEL LICENCE/MAJITEL PLAVIDLA/ZÁSTUPCE PLAVIDLA

1.

Název a adresa držitele licence

2.

Název a adresa majitele plavidla (1)

3.

Název a adresa zástupce plavidla (1)

II.   VLASTNOSTI RYBOLOVNÉ KAPACITY

1.

Výkon motoru (kW) (5)

2.

Prostornost (GT) (5)

3.

Celková délka (5)  (1)

4.

Hlavní lovné zařízení (2)  (1)

5.

Pomocné lovné zařízení (2)  (1)


(1)  Tyto údaje se uvedou v licenci k rybolovu až v okamžiku, kdy je plavidlo zapsáno do rejstříku rybářského loďstva Společenství v souladu s ustanoveními nařízení (ES) č. 26/2004.

(2)  V souladu s nařízením (ES) č. 26/2004.

(3)  U plavidla s názvem.

(4)  U plavidel, od nichž se požaduje, aby měla IRCS.

(5)  V souladu s nařízením (ES) č. 2930/86.


Top