EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12005SAFI

Závěrečný akt

OJ L 157, 21.6.2005, p. 377–395 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

21.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 157/377


ZÁVĚREČNÝ AKT

I.   ZNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO AKTU

1.

Zplnomocnění zástupci:

JEHO VELIČENSTVA KRÁLE BELGIČANŮ,

BULHARSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY,

JEJÍHO VELIČENSTVA KRÁLOVNY DÁNSKA,

PREZIDENTA SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO,

PREZIDENTA ESTONSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA ŘECKÉ REPUBLIKY,

JEHO VELIČENSTVA KRÁLE ŠPANĚLSKA,

PREZIDENTA FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTKY IRSKA,

PREZIDENTA ITALSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA KYPERSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTKY LOTYŠSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA LITEVSKÉ REPUBLIKY,

JEHO KRALOVSKÉ VÝSOSTI VELKOVÉVODY LUCEMBURSKA,

PREZIDENTA MAĎARSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA REPUBLIKY MALTA,

JEJÍHO VELIČENSTVA KRÁLOVNY NIZOZEMSKA,

SPOLKOVÉHO PREZIDENTA RAKOUSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA POLSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA PORTUGALSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA RUMUNSKA,

PREZIDENTA REPUBLIKY SLOVINSKO,

PREZIDENTA SLOVENSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTKY FINSKÉ REPUBLIKY,

VLÁDY ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

JEJÍHO VELIČENSTVA KRÁLOVNY SPOJENÉHO KRALOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

shromážděni v Lucemburku dne dvacátého pátého dubna dva tisíce pět u příležitosti podpisu Smlouvy mezi Belgickým královstvím, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Bulharskou republikou a Rumunskem o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii,

potvrzují skutečnost, že v rámci konference mezi členskými státy Evropské unie a Bulharskou republikou a Rumunskem o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii byly vypracovány a přijaty následující dokumenty:

I.

Smlouva mezi Belgickým královstvím, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Bulharskou republikou, Rumunskem o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (dále jen „smlouva o přistoupení“);

II.

znění Smlouvy o Ústavě pro Evropu v bulharském a rumunském jazyce.

III.

Protokol o podmínkách a pravidlech přijetí Bulharské republiky a Rumunska do Evropské unie (dále jen „protokol o přistoupení“);

IV.

níže uvedené dokumenty, které se připojují k protokolu o přistoupení:

A.

příloha I:

Seznam úmluv a protokolů, k nimž Bulharsko a Rumunsko přistupují dnem přistoupení (uvedený v čl. 3 odst. 3 protokolu)

příloha II:

Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, která jsou závazná a použitelná v nových členských státech od přistoupení (uvedený v čl. 4 odst. 1 protokolu)

příloha III:

Seznam uvedený v článku 16 protokolu: úpravy aktů přijatých orgány

příloha IV:

Seznam uvedený v článku 17 protokolu: dodatečné úpravy aktů přijatých orgány

příloha V:

Seznam uvedený v článku 18 protokolu: jiná trvalá ustanovení

příloha VI:

Seznam uvedený v článku 20 protokolu: přechodná opatření pro Bulharsko

příloha VII:

Seznam uvedený v článku 20 protokolu: přechodná opatření pro Rumunsko

příloha VIII:

Rozvoj venkova (uvedený v článku 34 protokolu)

příloha IX:

Zvláštní závazky a požadavky přijaté Rumunskem při uzavření jednání o přistoupení dne 14. prosince 2004 (uvedené v článku 39 protokolu)

B.

znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii spolu se smlouvami, které je mění nebo doplňují, v bulharském a rumunském jazyce.

V.

Akt o podmínkách přistoupení Bulharské republiky a Rumunska a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie (dále jen „akt o přistoupení“)

VI.

níže uvedené dokumenty, které se připojují k aktu o přistoupení:

A.

příloha I:

Seznam úmluv a protokolů, k nimž Bulharsko a Rumunsko přistupují dnem přistoupení (uvedený v čl. 3 odst. 3 aktu o přistoupení)

příloha II:

Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, která jsou závazná a použitelná v nových členských státech od přistoupení (uvedený v čl. 4 odst. 1 aktu o přistoupení)

příloha III:

Seznam uvedený v článku 19 aktu o přistoupení: úpravy aktů přijatých orgány

příloha IV:

Seznam uvedený v článku 20 aktu o přistoupení: dodatečné úpravy aktů přijatých orgány

příloha V:

Seznam uvedený v článku 21 aktu o přistoupení: jiná trvalá ustanovení

příloha VI:

Seznam uvedený v článku 23 aktu o přistoupení: přechodná opatření pro Bulharsko

příloha VII:

Seznam uvedený v článku 23 aktu o přistoupení: přechodná opatření pro Rumunsko

příloha VIII:

Rozvoj venkova (uvedený v článku 34 aktu o přistoupení)

příloha IX:

Zvláštní závazky a požadavky přijaté Rumunskem při uzavření jednání o přistoupení dne 14. prosince 2004 (uvedené v článku 39 aktu o přistoupení)

B.

znění Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o založení Evropského společenství a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii spolu se smlouvami, které je mění nebo doplňují, včetně smlouvy o přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, smlouvy o přistoupení Řecké republiky, smlouvy o přistoupení Španělského království a Portugalské republiky, smlouvy o přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království a smlouvy o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v bulharském a rumunském jazyce.

2.

Vysoké smluvní strany dosáhly politické dohody ohledně souboru úprav aktů přijatých orgány nutných z důvodu přistoupení a vyzývají Radu a Komisi, aby tyto úpravy přijaly před přistoupením v souladu s článkem 56 protokolu o přistoupení, případně s článkem 56 aktu o přistoupení, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 3 smlouvy o přistoupení, v případě potřeby doplněné a aktualizované s přihlédnutím k vývoji práva Unie.

3.

Vysoké smluvní strany se zavazují sdělit Komisi a ostatním smluvním stranám veškeré informace nezbytné pro uplatňování protokolu o přistoupení, případně aktu o přistoupení. Bude-li to nezbytné, budou tyto informace poskytnuty v takovém předstihu přede dnem přistoupení, aby bylo možné protokol o přistoupení, případně akt o přistoupení, v celém rozsahu uplatňovat ode dne přistoupení, zejména v oblasti fungování vnitřního trhu. V této souvislosti má včasné oznámení opatření přijatých Bulharskem a Rumunskem podle článku 53 protokolu o přistoupení, případně podle článku 53 aktu o přistoupení, prvořadý význam. Komise může informovat Bulharskou republiku a Rumunsko o lhůtě, ve které považuje za vhodné obdržet nebo předat konkrétní informace. Ke dni podpisu smluvní strany obdržely seznam stanovící informační povinnosti ve veterinární oblasti.

4.

Zplnomocnění zástupci vzali na vědomí následující prohlášení, která byla učiněna a která jsou připojena k tomuto závěrečnému aktu:

A.

Společná prohlášení stávajících členských států

1.

Společné prohlášení k volnému pohybu pracovníků: Bulharsko

2.

Společné prohlášení o luskovinách pěstovaných na zrno: Bulharsko

3.

Společné prohlášení k volnému pohybu pracovníků: Rumunsko

4.

Společné prohlášení o rozvoji venkova: Bulharsko a Rumunsko

B.

Společné prohlášení stávajících členských států a Komise

5.

Společné prohlášení k přípravám Bulharska a Rumunska na přistoupení

C.

Společné prohlášení různých stávajících členských států

6.

Společné prohlášení Spolkové republiky Německo a Rakouské republiky o volném pohybu pracovníků: Bulharsko a Rumunsko

D.

Prohlášení Bulharské republiky

7.

Prohlášení Bulharské republiky o používání cyrilice v Evropské unii

5.

Zplnomocnění zástupci vzali na vědomí výměnu dopisů mezi Evropskou unií a Bulharskou republikou a Rumunskem, která je připojena k tomuto závěrečnému aktu, o informačním a konzultačním postupu při přijímání některých rozhodnutí a jiných opatření, která mají být přijata v období před přistoupením.

Съставено в Люксембург на двадесет и пети април две хиляди и пета година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de abril del dos mil cinco.

V Lucemburku dne dvacátého pátého dubna dva tisíce pět.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten April zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Luxembourg on the twenty‐fifth day of April in the year two thousand and five.

Fait à Luxembourg, le vingt‐cinq avril deux mille cinq.

Fatto a Lussembourgo, addi' venticinque aprile duemilacinque.

Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer ötödik év április huszonötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste april tweeduizend vijf.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e cinco de Abril de dois mil e cinco.

Întocmit la Luxemburg la douăzecişicinci aprilie anul două mii cinci.

V Luxembourgu, petindvajsetega aprila leta dva tisoč pet.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho piateho apríla dvetisícpäť.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte april tjugohundrafem.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za prezidenta České republiky

Image

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Image

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Image

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Image

Por Su Majestad el Rey de España

Image

Pour le Président de la République française

Image

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Image

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

Image

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Image

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

Image

Għall-President ta' Malta

Image

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Image

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image

Pentru Preşedintele României

Image

Za predsednika Republike Slovenije

Image

Za prezidenta Slovenskej republiky

Image

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


II.   PROHLÁŠENÍ

A.   SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ STÁVAJÍCÍCH ČLENSKÝCH STÁTŮ

1.   Společné prohlášení k volnému pohybu pracovníků: Bulharsko

Evropská unie klade důraz na velkou míru rozlišování a pružnosti při úpravě volného pohybu pracovníků. Členské státy se budou ve vnitrostátních právních předpisech snažit zajistit bulharským státním příslušníkům otevřenější přístup na trh práce s cílem urychlit sbližování s acquis. V důsledku toho by se po přistoupení Bulharska měla bulharským státním příslušníkům podstatně zlepšit možnost zaměstnávání v Evropské unii. Členské státy Evropské unie budou navíc co možná nejlépe využívat navrženou úpravu, aby co nejdříve dosáhly plného uplatňování acquis v oblasti volného pohybu pracovníků.

2.   Společné prohlášení o luskovinách pěstovaných na zrno: Bulharsko

Pokud jde o luskoviny pěstované na zrno, byla při výpočtu vnitrostátního stropu pro Bulharsko uvedeného v příloze VIIIA nařízení (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1) vzata v úvahu plocha 18 047 ha.

3.   Společné prohlášení k volnému pohybu pracovníků: Rumunsko

Evropská unie klade důraz na velkou míru rozlišování a pružnosti při úpravě volného pohybu pracovníků. Členské státy se budou ve vnitrostátních právních předpisech snažit zajistit rumunským státním příslušníkům otevřenější přístup na trh práce s cílem urychlit sbližování s acquis. V důsledku toho by se po přistoupení Rumunska měla rumunským státním příslušníkům podstatně zlepšit možnost zaměstnávání v Evropské unii. Členské státy Evropské unie budou navíc co možná nejlépe využívat navrženou úpravu, aby co nejdříve dosáhly plného uplatňování acquis v oblasti volného pohybu pracovníků.

4.   Společné prohlášení o rozvoji venkova: Bulharsko a Rumunsko

Pokud jde o rozpočtové položky závazků pro rozvoj venkova pocházející ze záruční sekce EZOZF pro Bulharsko a Rumunsko na tříleté období 2007-2009 uvedené v čl. 34 odst. 2 protokolu o přistoupení a čl. 34 odst. 2 aktu o přistoupení, Unie uvádí, že lze očekávat tyto příděly prostředků:

(miliony EUR, v cenách roku 2004)

 

2007

2008

2009

2007-2009

Bulharsko

183

244

306

733

Rumunsko

577

770

961

2 308

Celkem

760

1 014

1 267

3 041

Prostředky na rozvoj venkova Bulharska a Rumunska budou po uplynutí tříletého období 2007–2009 přidělovány na základě použití stávajících pravidel nebo pravidel vyplývajících z případných reforem politik, jež budou mezitím provedeny.

B.   SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ STÁVAJÍCÍCH ČLENSKÝCH STÁTŮ A KOMISE

5.   Spolecne prohlaseni o přípravách Bulharska a Rumunska na přistoupení

Evropská unie bude nadále pozorně sledovat přípravy a výsledky Bulharska a Rumunska, včetně účinného plnění závazků učiněných ve všech oblastech acquis.

Evropská unie připomíná závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady ve dnech 16.-17. prosince 2004, zejména body 8 a 12, a zdůrazňuje, že v případě Rumunska bude zvláštní pozornost věnována přípravě v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, hospodářské soutěže a životního prostředí a že v případě Bulharska bude zvláštní pozornost věnována přípravě v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Komise bude nadále předkládat výroční zprávy o pokroku dosaženém Bulharskem a Rumunskem na cestě k přistoupení a v případě potřeby k nim připojí doporučení. Evropská unie připomíná, že ochranné doložky stanoví opatření k řešení vážných obtíží, které by mohly nastat před přistoupením nebo v období tří let po přistoupení.

C.   SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ RŮZNÝCH STÁVAJÍCÍCH ČLENSKÝCH STÁTŮ

6.   Společné prohlášení spolkové Republiky Německo a Rakouské Republiky k volnému pohybu pracovníků: Bulharsko a Rumunsko

Znění bodu 13 přechodných ustanovení o volném pohybu pracovníků podle směrnice 96/71/ES v přílohách VI a VII protokolu o přistoupení a aktu o přistoupení Spolková republika Německo a Rakouská republika ve shodě s Komisí chápou tak, že výraz „některé oblasti“ může tam, kde je to vhodné, zahrnovat veškeré území státu.

D.   PROHLÁŠENÍ BULHARSKÉ REPUBLIKY

7.   Prohlášení Bulharské Republiky o používání cyrilice v Evropské Unii

V souvislosti s uznáním bulharštiny za platný jazyk Smluv a za úřední a pracovní jazyk orgánů Evropské unie se cyrilice stane jednou ze tří abeced oficiálně používaných v Evropské unii. Tato významná část kulturního dědictví Evropy představuje zvláštní příspěvek Bulharska k jazykové a kulturní rozmanitosti Unie.


III.   VÝMĚNA DOPISŮ

Výměna dopisů mezi Evropskou unií a Bulharskou republikou a Rumunskem o informačním a konzultačním postupu při přijímání některých rozhodnutí a jiných opatření, která mají být přijata v období před přistoupením

Vážený pane,

dovoluji si odvolat se na otázku, vznesenou v rámci jednání o přistoupení, týkající se informačního a konzultačního postupu při přijímání některých rozhodnutí a jiných opatření, která mají být přijata v období před přistoupením Vaší země k Evropské unii.

Potvrzuji, že Evropská unie je schopna souhlasit s takovým postupem, za podmínek uvedených v příloze tohoto dopisu, přičemž by tento postup mohl být používán s účinkem od 1. října 2004.

Byl bych Vám vděčen, kdybyste potvrdil, že Vaše vláda s obsahem tohoto dopisu souhlasí.

S veškerou úctou

Vážený pane,

dovoluji si potvrdit příjem Vašeho dopisu, který zní takto:

„Dovoluji si odvolat se na otázku, vznesenou v rámci jednání o přistoupení, týkající se informačního a konzultačního postupu při přijímání některých rozhodnutí a jiných opatření, která mají být přijata v období před přistoupením Vaší země k Evropské unii.

Potvrzuji, že Evropská unie je schopna souhlasit s takovým postupem, za podmínek uvedených v příloze tohoto dopisu, přičemž by tento postup mohl být používán s účinkem od 1. října 2004.

Byl bych Vám vděčen, kdybyste potvrdil, že Vaše vláda s obsahem tohoto dopisu souhlasí.“

Dovoluji si potvrdit, že má vláda s obsahem uvedeného dopisu souhlasí.

S veškerou úctou

PŘÍLOHA

Informační a konzultační postup při přijímání některých rozhodnutí a jiných opatření, která mají být přijata v období před přistoupením

I.

1.

K zajištění přiměřeného informování Bulharské republiky a Rumunska (dále jen „přistupující státy“) jsou všechny návrhy, sdělení, doporučení a podněty, které by mohly vést k rozhodnutím orgánů nebo institucí Evropské unie, dány na vědomí přistupujícím státům poté, co jsou předloženy Radě.

2.

Konzultace se konají na odůvodněnou žádost přistupujícího státu, který v ní výslovně vyjádří své zájmy jako budoucí člen Unie a uvede své připomínky.

3.

Správní rozhodnutí zpravidla nejsou důvodem ke konání konzultací.

4.

Konzultace se konají v rámci prozatímního výboru složeného ze zástupců Unie a přistupujících států. Pokud přistupující stát nevznese odůvodněné námitky, mohou se konzultace konat i formou výměny zpráv elektronickými prostředky, zejména v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky.

5.

Členy uvedeného prozatímního výboru jsou za Unii členové Výboru stálých zástupců nebo osoby jimi jmenované pro tento účel. Ve vhodných případech mohou být členy členové Politického a bezpečnostního výboru. Komise je vyzvána k účasti na této práci.

6.

Prozatímnímu výboru je nápomocen sekretariát, kterým je sekretariát konference, pokračující v činnosti za tímto účelem.

7.

Konzultace se obvykle konají, jakmile přípravné práce, vedené na úrovni Unie s cílem přijmout rozhodnutí nebo společný postoj Rady, dospějí k vypracování společných obecných zásad, které umožňují účelné pořádání těchto konzultací.

8.

Jestliže po konzultacích zůstanou vážné obtíže, může být tato věc projednána na žádost přistupujícího státu na ministerské úrovni.

9.

Výše uvedená ustanovení se obdobně vztahují na rozhodnutí Rady guvernérů Evropské investiční banky.

10.

Postup stanovený ve výše uvedených bodech se použije také na každé rozhodnutí, které má být přijato přistupujícími státy a které by mohlo mít důsledky pro závazky vyplývající z jejich postavení budoucích členů Unie.

II.

11.

Unie a Bulharská republika a Rumunsko přijmou nezbytná opatření, která zajistí, aby k jejich přistoupení k dohodám nebo smlouvám uvedeným v čl. 3 odst. 3 a čl. 6 odst. 2 a 6 Protokolu o podmínkách a pravidlech přijetí Bulharské republiky a Rumunska do Evropské unie a v čl. 3 odst. 3 a čl. 6 odst. 2 a 6 Aktu o podmínkách přistoupení Bulharské republiky a Rumunska došlo v mezích možností a za podmínek stanovených v uvedeném protokolu ve stejné době jako ke vstupu smlouvy o přistoupení v platnost.

12.

Pokud takové dohody a smlouvy mezi členskými státy existují jen v návrhu a pravděpodobně nemohou být podepsány v období před přistoupením, budou přistupující státy vyzvány, aby se po podpisu smlouvy o přistoupení vhodnými postupy zapojily do přípravy uvedených návrhů v pozitivním duchu a takovým způsobem, který usnadní jejich uzavření.

13.

Při jednáních o protokolech uvedených v čl. 6 odst. 2 druhém pododstavci Protokolu o podmínkách a pravidlech přijetí Bulharské republiky a Rumunska do Evropské unie a v čl. 6 odst. 2 druhém pododstavci Aktu o podmínkách přistoupení Bulharské republiky a Rumunska s ostatními stranami daných dohod a smluv se zástupci přistupujících států připojí k práci jako pozorovatelé po boku zástupců stávajících členských států.

14.

Některé nepreferenční dohody, které Společenství uzavřelo a které zůstávají v platnosti po dni přistoupení, mohou být změněny nebo přizpůsobeny, aby se zohlednilo rozšíření Unie. Tyto změny nebo přizpůsobení budou sjednány Společenstvím ve spojení se zástupci přistupujících států postupem uvedeným v předchozím odstavci.

III.

15.

Orgány v patřičné době vypracují znění uvedená v článcích 58 a 60 Protokolu o podmínkách a pravidlech přijetí Bulharské republiky a Rumunska do Evropské unie a v článcích 58 a 60 Aktu o podmínkách přistoupení Bulharské republiky a Rumunska. K tomuto účelu vlády Bulharské republiky a Rumunska včas předají orgánům překlady těchto dokumentů.


Top