EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12005SP

Protokol o podmínkách a pravidlech přijetí Bulharské republiky a Rumunska do Evropské unie

OJ L 157, 21.6.2005, p. 29–202 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_2005/pro_1/sign

21.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 157/29


PROTOKOL

o podmínkách a pravidlech přijetí Bulharské republiky a Rumunska do Evropské unie

VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY,

BEROUCE V ÚVAHU, že Bulharská republika a Rumunsko se stávají členy Evropské unie dne 1. ledna 2007,

BEROUCE V ÚVAHU, že článek I-58 Smlouvy o Ústavě pro Evropu stanoví, že podmínky a pravidla přijetí jsou předmětem dohody mezi členskými státy a kandidátským státem,

SE DOHODLY NA těchto ustanoveních, která se připojují ke Smlouvě o ústavě pro Evropu a ke Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii:

ČÁST PRVNÍ

ZÁSADY

Článek 1

1.   Pro účely tohoto protokolu se:

„Ústavou“ rozumí Smlouva o Ústavě pro Evropu;

„Smlouvou o ESAE“ rozumí Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii, ve znění pozdějších smluv nebo jiných aktů, které vstoupily v platnost před přistoupením;

„stávajícími členskými státy“ rozumějí Belgické království, Česká republika, Dánské království, Spolková republika Německo, Estonská republika, Řecká republika, Španělské království, Francouzská republika, Irsko, Italská republika, Kyperská republika, Lotyšská republika, Litevská republika, Lucemburské velkovévodství, Maďarská republika, Republika Malta, Nizozemské království, Rakouská republika, Polská republika, Portugalská republika, Republika Slovinsko, Slovenská republika, Finská republika, Švédské království a Spojené království Velké Británie a Severního Irska;

„novými členskými státy“ rozumějí Bulharská republika a Rumunsko;

„orgány“ rozumějí orgány zřízené Ústavou.

2.   Odkazy na Ústavu a Unii obsažené v tomto protokolu se v případě potřeby považují za odkazy na Smlouvu o ESAE a na Společenství založené Smlouvou o ESAE.

Článek 2

Ode dne přistoupení se ustanovení Ústavy, Smlouvy o ESAE a aktů přijatých orgány před přistoupením stávají závaznými pro Bulharsko a Rumunsko a uplatňují se v těchto státech za podmínek stanovených v Ústavě, ve Smlouvě o ESAE a v tomto protokolu.

Článek 3

1.   Bulharsko a Rumunsko přistupují k rozhodnutím a dohodám přijatým zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě.

2.   Bulharsko a Rumunsko se nacházejí ve stejném postavení jako stávající členské státy, pokud jde o prohlášení, usnesení nebo jiné postoje Evropské rady nebo Rady, jakož i o prohlášení, usnesení nebo jiné postoje, jež se týkají Unie a jež byly přijaty vzájemnou dohodou členských států; proto budou dodržovat z nich vyplývající zásady a obecné směry a přijmou opatření, jež se ukáží jako nezbytná k jejich provedení.

3.   Bulharsko a Rumunsko přistupují k úmluvám a protokolům uvedeným v příloze I. Tyto úmluvy a protokoly vstupují pro Bulharsko a Rumunsko v platnost dnem určeným Radou v rozhodnutích podle odstavce 4.

4.   Rada na doporučení Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslně přijme evropská rozhodnutí, kterými provede veškeré úpravy úmluv a protokolů uvedených v odstavci 3, které jsou nezbytné z důvodu přistoupení, a zveřejní upravená znění v Úředním věstníku Evropské unie.

5.   Ve vztahu k úmluvám a protokolům uvedeným v odstavci 3 se Bulharsko a Rumunsko zavazují zavést správní a další mechanismy podobné těm, které ke dni přistoupení už přijaly stávající členské státy nebo Rada, a usnadnit praktickou spolupráci mezi orgány a organizacemi členských států.

6.   Rada může na návrh Komise jednomyslně přijmout evropská rozhodnutí, kterými doplní přílohu I o úmluvy, dohody a protokoly, které budou podepsány před dnem přistoupení.

7.   Zvláštní nástroje zmíněné v tomto článku zahrnují nástroje uvedené v článku IV-438 Ústavy.

Článek 4

1.   Ustanovení schengenského acquis, uvedená v protokolu č. 17 k Ústavě o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, uvedená v příloze II, jakož i všech dalších takových aktů přijatých přede dnem přistoupení jsou ode dne přistoupení závazná a použitelná v Bulharsku a Rumunsku.

2.   Ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, která nejsou uvedena v odstavci 1, jsou závazná pro Bulharsko a Rumunsko ode dne přistoupení, avšak jsou v každém z nich použitelná pouze na základě evropského rozhodnutí Rady vydaného za tímto účelem poté, co bylo podle platných schengenských postupů pro vyhodnocování ověřeno, že podmínky nezbytné pro uplatnění všech předmětných částí acquis byly v tomto státě splněny.

Toto rozhodnutí přijme Rada po konzultaci s Evropským parlamentem na základě jednomyslnosti svých členů zastupujících vlády členských států, vůči nimž již ustanovení uvedená v tomto odstavci nabyla účinku, a zástupce vlády členského státu, vůči němuž tato ustanovení mají nabýt účinku. Členové Rady zastupující vlády Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska se na tomto rozhodnutí budou podílet, pokud se týká ustanovení schengenského acquis a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, na nichž se tyto členské státy podílejí.

Článek 5

Bulharsko a Rumunsko se účastní hospodářské a měnové unie ode dne přistoupení jako členské státy, na které se vztahuje výjimka, ve smyslu článku III-197 Ústavy.

Článek 6

1.   Dohody nebo smlouvy uzavřené nebo prozatímně prováděné Unií s jedním nebo více třetími státy, s některou mezinárodní organizací nebo se státním příslušníkem třetího státu zavazují Bulharsko a Rumunsko za podmínek stanovených v Ústavě a v tomto protokolu.

2.   Bulharsko a Rumunsko se zavazují přistoupit za podmínek stanovených v tomto protokolu k dohodám nebo smlouvám uzavřeným nebo podepsaným společně Unií a stávajícími členskými státy.

Bulharsko a Rumunsko přistoupí k dohodám nebo smlouvám uzavřeným nebo podepsaným společně Unií a stávajícími členskými státy se třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi sjednáním protokolu k těmto dohodám nebo smlouvám mezi Radou, jež jedná jednomyslně jménem členských států, a dotyčnými třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi. Komise sjedná tyto protokoly jménem členských států na základě směrnic pro jednání schválených Radou jednomyslně po konzultaci s výborem složeným ze zástupců členských států. Komise předloží Radě návrh protokolů k uzavření.

Tímto postupem není dotčen výkon vlastních pravomocí Unie ani rozdělení pravomocí mezi Unií a členské státy při uzavírání takových dohod v budoucnu nebo přijímání jiných změn, které se netýkají přistoupení.

3.   Při přistoupení k dohodám a smlouvám uvedeným v odstavci 2 získají Bulharsko a Rumunsko stejná práva a povinnosti podle těchto dohod a smluv jako stávající členské státy.

4.   Ode dne přistoupení až do vstupu nezbytných protokolů uvedených v odstavci 2 v platnost budou Bulharsko a Rumunsko uplatňovat ustanovení dohod a smluv uzavřených společně Unií a stávajícími členskými státy před přistoupením, s výjimkou dohody o volném pohybu osob uzavřené se Švýcarskem. Tato povinnost se vztahuje rovněž na dohody nebo smlouvy, které se Unie a stávající členské státy zavázaly uplatňovat prozatímně.

Do vstupu protokolů uvedených v článku 2 v platnost přijmou Unie a členské státy, které případně jednají v rámci svých příslušných pravomocí společně, veškerá vhodná opatření.

5.   Bulharsko a Rumunsko přistupují k Dohodě o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (1), podepsané v Cotonou dne 23. června 2000.

6.   Bulharsko a Rumunsko se zavazují přistoupit za podmínek stanovených v tomto protokolu k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru (2) podle článku 128 uvedené dohody.

7.   Ode dne přistoupení budou Bulharsko a Rumunsko uplatňovat dvoustranné dohody a ujednání o textilu, které Unie uzavřela se třetími zeměmi.

Množstevní omezení uplatňovaná Unií na dovoz textilních a oděvních výrobků budou přizpůsobena s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k Unii. Za tímto účelem mohou být změny výše uvedených dvoustranných dohod a ujednání sjednány Unií s dotyčnými třetími zeměmi přede dnem přistoupení.

Jestliže změny dvoustranných dohod a ujednání o textilu nevstoupí v platnost přede dnem přistoupení, provede Unie nezbytné úpravy pravidel pro dovoz textilních a oděvních výrobků ze třetích zemí s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska.

8.   Množstevní omezení uplatňovaná Unií na dovoz oceli a ocelářských výrobků budou přizpůsobena na základě dovozu ocelářských výrobků pocházejících z dotyčných dodavatelských zemí do Bulharska a Rumunska během posledních let.

Za tímto účelem budou změny dvoustranných dohod a ujednání o oceli sjednány Unií s třetími zeměmi přede dnem přistoupení.

Jestliže změny dvoustranných dohod a ujednání nevstoupí v platnost přede dnem přistoupení, použije se první pododstavec.

9.   Dohody o rybolovu uzavřené Bulharskem a Rumunskem se třetími zeměmi před přistoupením jsou spravovány Unií.

Práva a povinnosti vyplývající pro Bulharsko a Rumunsko z těchto dohod nejsou v období, během něhož budou ustanovení těchto dohod přechodně zachována, nijak dotčeny.

Jakmile to bude možné, v každém případě před pozbytím platnosti dohod uvedených v prvním pododstavci, přijme Rada na návrh Komise v jednotlivých případech vhodná rozhodnutí umožňující pokračování rybolovných činností vyplývajících z těchto dohod, včetně možnosti prodloužení platnosti některých dohod o dobu nepřesahující jeden rok.

10.   S účinkem ode dne přistoupení odstoupí Bulharsko a Rumunsko od dohod o volném obchodu se třetími zeměmi, včetně Středoevropské dohody o volném obchodu.

Pokud jsou dohody mezi Bulharskem, Rumunskem nebo oběma těmito státy na jedné straně a jednou nebo více třetími zeměmi na straně druhé neslučitelné se závazky vyplývajícími z tohoto protokolu, učiní Bulharsko a Rumunsko veškeré vhodné kroky k odstranění zjištěné neslučitelnosti. Jestliže Bulharsko nebo Rumunsko narazí na obtíže při úpravě dohody uzavřené s jednou nebo více třetími zeměmi před přistoupením, odstoupí od této dohody podle podmínek v ní stanovených.

11.   Bulharsko a Rumunsko přistupují za podmínek stanovených v tomto protokolu k vnitřním dohodám uzavřeným stávajícími členskými státy k provedení dohod nebo smluv uvedených v odstavcích 2, 5 a 6.

12.   Bulharsko a Rumunsko přijmou vhodná opatření, aby ve vztahu k mezinárodním organizacím a mezinárodním dohodám, jejichž smluvními stranami je také Unie nebo jiné členské státy, případně přizpůsobily své postoje právům a povinnostem vyplývajícím z jejich přistoupení k Unii.

Zejména odstoupí ke dni přistoupení nebo k nejbližšímu možnému datu poté od mezinárodních dohod o rybolovu, jejichž stranou je rovněž Unie, a vystoupí z organizací v oblasti rybolovu, jejichž členem je rovněž Unie, pokud se jejich členství netýká jiných záležitostí než rybolovu.

13.   Pokud tento článek odkazuje na smlouvy a dohody uzavřené nebo podepsané Unií, patří mezi ně smlouvy a dohody uvedené v článku IV-438 Ústavy.

Článek 7

Evropský zákon Rady může zrušit přechodná ustanovení stanovená v tomto protokolu, pokud již nejsou použitelná. Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem.

Článek 8

1.   Akty přijaté orgány, na něž se vztahují přechodná ustanovení tohoto protokolu, si zachovávají svou právní sílu; zejména se na ně nadále vztahují postupy týkající se změn těchto aktů.

2.   Ustanovení tohoto protokolu, jejichž účelem nebo účinkem je zrušit nebo změnit nejen na přechodnou dobu akty přijaté orgány, mají stejnou právní sílu jako ustanovení takto zrušená nebo změněná a podléhají stejným pravidlům.

Článek 9

Pro uplatňování Ústavy a aktů přijatých orgány platí přechodně odchylná ustanovení tohoto protokolu.

ČÁST DRUHÁ

ÚPRAVY ÚSTAVY

HLAVA I

USTANOVENÍ O ORGÁNECH

Článek 10

1.   V článku 9 Protokolu č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie, který je připojen k Ústavě a ke Smlouvě o ESAE, se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Částečná obměna, k níž dochází každé tři roky, se střídavě týká čtrnácti a třinácti soudců.“

2.   V Protokolu č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie, který je připojen k Ústavě a ke Smlouvě o ESAE, se článek 48 nahrazuje tímto:

„Článek 48

Tribunál se skládá z dvaceti sedmi soudců.“

Článek 11

1)

V čl. 4 odst. 1 prvním pododstavci:

a)

se návětí nahrazuje tímto:

Bance se přiděluje základní kapitál ve výši 164 795 737 000 EUR, který upíší členské státy v těchto částkách (3):

b)

mezi údaje pro Irsko a Slovensko se vkládá tento údaj:

„Rumunsko

846 000 000“,

c)

mezi údaje pro Slovinsko a Litvu se vkládá tento údaj:

„Bulharsko

296 000 000“.

2)

V čl. 9 odst. 2 se první, druhý a třetí pododstavec nahrazují tímto:

„2.

Správní rada je složena ze 28 řádných členů a 18 zastupujících členů.

Řádné členy jmenuje na dobu pěti let Rada guvernérů, přičemž každý členský stát nominuje jednoho řádného člena. Jednoho řádného člena rovněž nominuje Komise.

Zastupující členy jmenuje na dobu pěti let Rada guvernérů takto:

dva zastupující členy nominované Spolkovou republikou Německo,

dva zastupující členy nominované Francouzskou republikou,

dva zastupující členy nominované Italskou republikou,

dva zastupující členy nominované Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska,

jednoho zastupujícího člena nominovaného vzájemnou dohodou Španělského království a Portugalské republiky,

jednoho zastupujícího člena nominovaného vzájemnou dohodou Belgického království, Lucemburského velkovévodství a Nizozemského království,

dva zastupující členy nominované vzájemnou dohodou Dánského království, Řecké republiky, Irska a Rumunska,

dva zastupující členy nominované vzájemnou dohodou Estonské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království,

tři zastupující členy nominované vzájemnou dohodou Bulharské republiky, České republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky,

jednoho zastupujícího člena nominovaného Komisí.“

Článek 12

V čl. 134 odst. 2 Smlouvy o ESAE se první pododstavec, který se týká složení Výboru pro vědu a techniku, nahrazuje tímto:

„2.

Výbor se skládá ze 41 členů, které jmenuje Rada po konzultaci s Komisí.“

HLAVA II

JINÉ ÚPRAVY

Článek 13

V čl. III-157 odst. 1 Ústavy se poslední věta nahrazuje tímto:

„S ohledem na omezení existující ve vnitrostátních právních řádech Bulharska, Estonska a Maďarska je odpovídajícím dnem 31. prosinec 1999.“

Článek 14

V článku IV-440 Ústavy se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.

Tato smlouva se vztahuje na Belgické království, Bulharskou republiku, Českou republiku, Dánské království, Spolkovou republiku Německo, Estonskou republiku, Řeckou republiku, Španělské království, Francouzskou republiku, Irsko, Italskou republiku, Kyperskou republiku, Lotyšskou republiku, Litevskou republiku, Lucemburské velkovévodství, Maďarskou republiku, Republiku Malta, Nizozemské království, Rakouskou republiku, Polskou republiku, Portugalskou republiku, Rumunsko, Republiku Slovinsko, Slovenskou republiku, Finskou republiku, Švédské království a Spojené království Velké Británie a Severního Irska.“

Článek 15

1.   V čl. IV-448 odst. 1 Ústavy se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„V souladu se smlouvou o přistoupení mají rovněž bulharské a rumunské znění této smlouvy stejnou platnost.“

2.   V článku 225 Smlouvy o ESAE se druhý odstavec nahrazuje tímto:

„Anglické, bulharské, české, dánské, estonské, finské, irské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovenské, slovinské, španělské a švédské znění této smlouvy mají rovněž stejnou platnost.“

ČÁST TŘETÍ

TRVALÁ USTANOVENÍ

HLAVA I

ÚPRAVY AKTŮ PŘIJATÝCH ORGÁNY

Článek 16

Akty uvedené v seznamu v příloze III tohoto protokolu se upravují podle této přílohy.

Článek 17

Úpravy aktů uvedené v seznamu v příloze IV tohoto protokolu, jež se v důsledku přistoupení stávají nezbytnými, se stanoví v souladu s obecnými směry vymezenými v této příloze.

HLAVA II

JINÁ USTANOVENÍ

Článek 18

Opatření uvedená v seznamu v příloze V tohoto protokolu se uplatňují za podmínek stanovených v této příloze.

Článek 19

Evropský zákon Rady může provést úpravy ustanovení tohoto protokolu týkajících se společné zemědělské politiky, které se ukáží jako nezbytné v důsledku změny práva Unie. Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem.

ČÁST ČTVRTÁ

DOČASNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I

PŘECHODNÁ OPATŘENÍ

Článek 20

Opatření uvedená v přílohách VI a VII tohoto protokolu se uplatňují ve vztahu k Bulharsku a Rumunsku za podmínek stanovených v těchto přílohách.

HLAVA II

USTANOVENÍ O ORGÁNECH

Článek 21

1.   V čl. 1 odst. 2 Protokolu č. 34 o přechodných ustanoveních týkajících se orgánů a institucí Unie, připojeném k Ústavě a Smlouvě o ESAE, se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Odchylně od maximálního počtu členů Evropského parlamentu stanoveného v čl. I-20 odst. 2 Ústavy se počet členů Evropského parlamentu zvyšuje s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska o následující počet členů z těchto zemí pro období ode dne přistoupení do počátku volebního období Evropského parlamentu 2009–2014:

Bulharsko

18

Rumunsko

35“.

2.   Do 31. prosince 2007 uspořádají Bulharsko a Rumunsko všeobecné a přímé volby do Evropského parlamentu, v nichž jejich občané zvolí počet členů stanovený v odstavci 1, v souladu s ustanoveními Aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách (4).

3.   Odchylně od čl. I-20 odst. 3 Ústavy, budou-li se volby konat po dni přistoupení, jsou členové Evropského parlamentu zastupující občany Bulharska a Rumunska jmenováni pro období ode dne přistoupení do voleb uvedených odstavci 2 parlamenty těchto států z jejich řad postupem stanoveným každým z těchto států.

Článek 22

1.   V čl. 2 odst. 2 druhém pododstavci Protokolu č. 34 o přechodných ustanoveních týkajících se orgánů a institucí Unie, připojeného k Ústavě a Smlouvě o ESAE, se mezi údaje pro Belgii a Českou republiku vkládají tyto údaje:

„Bulharsko

10“

a mezi údaje pro Portugalsko a Slovinsko se vkládají tyto údaje:

„Rumunsko

14“.

2.   V čl. 2 odst. 2 Protokolu č. 34 o přechodných ustanoveních týkajících se orgánů a institucí Unie, připojeného k Ústavě a Smlouvě o ESAE, se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Pokud musí být podle Ústavy akty přijaty na návrh Komise, je k jejich přijetí třeba nejméně 255 hlasů vyjadřujících kladné stanovisko většiny členů. V ostatních případech se k přijetí rozhodnutí vyžaduje nejméně 255 hlasů vyjadřujících kladné stanovisko alespoň dvou třetin členů.“

Článek 23

V článku 6 Protokolu č. 34 o přechodných ustanoveních týkajících se orgánů a institucí Unie, připojeného k Ústavě a Smlouvě o ESAE, se mezi údaje pro Belgii a Českou republiku vkládají tyto údaje:

„Bulharsko

12“

a mezi údaje pro Portugalsko a Slovinsko se vkládají tyto údaje:

„Rumunsko

15“.

Článek 24

V článku 7 Protokolu č. 34 o přechodných ustanoveních týkajících se orgánů a institucí Unie, připojeného k Ústavě a Smlouvě o ESAE, se mezi údaje pro Belgii a Českou republiku vkládají tyto údaje:

„Bulharsko

12“

a mezi údaje pro Portugalsko a Slovinsko se vkládají tyto údaje:

„Rumunsko

15“.

HLAVA III

FINANČNÍ USTANOVENÍ

Článek 25

 (5)

Bulharsko

14 800 000 EUR

Rumunsko

42 300 000 EUR.

Tyto příspěvky budou splaceny v osmi stejných splátkách splatných k 31. květnu 2007, 31. květnu 2008, 31. květnu 2009, 30. listopadu 2009, 31. květnu 2010, 30. listopadu 2010, 31. květnu 2011 a 30. listopadu 2011.

 (5)

Bulharsko

0,181 %

Rumunsko

0,517 %.

3.   Základní kapitál a splátky uvedené v odstavcích 1 a 2 budou splaceny Bulharskem a Rumunskem v hotovosti v eurech, pokud Rada guvernérů jednomyslně nerozhodne jinak.

Článek 26

1.   Bulharsko a Rumunsko zaplatí následující částky do Výzkumného fondu pro uhlí a ocel, uvedeného v rozhodnutí zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, 2002/234/ESUO ze dne 27. února 2002 o finančních důsledcích uplynutí doby platnosti Smlouvy o ESUO a o Výzkumném fondu pro uhlí a ocel (6):

(miliony EUR, v běžných cenách)

Bulharsko

11,95

Rumunsko

29,88.

2009:

15 %

2010:

20 %

2011:

30 %

2012:

35 %.

Článek 27

1.   Nabídková řízení, uzavírání smluv, jejich provádění a platby na předvstupní pomoc v rámci programu Phare (7), programu Phare CBC (8) a na pomoc v rámci přechodového nástroje uvedeného v článku 31 spravují provádějící agentury v Bulharsku a Rumunsku ode dne přistoupení.

Od kontroly nabídkových řízení a uzavírání smluv prováděné ex ante Komisí se upustí na základě odpovídajícího rozhodnutí Komise poté, co Komise použije akreditační postup a co bude příznivě vyhodnocen rozšířený systém decentralizovaného řízení (EDIS) v souladu s kritérii a podmínkami stanovenými v příloze nařízení Rady (ES) č. 1266/1999 ze dne 21. června 1999 o koordinaci podpory kandidátským zemím v rámci předvstupní strategie a o změně nařízení (EHS) č. 3906/89 (9) a v článku 164 finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (10).

Nebude-li rozhodnutí Komise o upuštění od kontroly ex ante přijato přede dnem přistoupení, nejsou žádné smlouvy podepsané mezi dnem přistoupení a dnem, ke kterému bude rozhodnutí Komise přijato, způsobilé pro předvstupní pomoc.

Bude-li však rozhodnutí Komise o upuštění od kontroly ex ante přijato opožděně až po dni přistoupení z důvodů, jež nelze přičítat orgánům Bulharska nebo Rumunska, může Komise výjimečně v řádně odůvodněných případech přiznat nárok na předvstupní pomoc smlouvám podepsaným mezi dnem přistoupení a dnem rozhodnutí Komise a povolit pokračování v provádění předvstupní pomoci po omezenou dobu, s výhradou kontroly nabídkových řízení a uzavírání smluv prováděné ex ante Komisí.

2.   Finanční závazky učiněné před přistoupením v rámci předvstupních finančních nástrojů uvedených v odstavci 1 i závazky učiněné po přistoupení v rámci přechodového nástroje uvedeného v článku 31, včetně uzavírání a registrace následných jednotlivých právních závazků a plateb uskutečňovaných po přistoupení, se budou nadále řídit pravidly a nařízeními pro předvstupní finanční nástroje a budou zaznamenávány do odpovídajících kapitol rozpočtu až do ukončení dotyčných programů a projektů. Bez ohledu na to budou postupy zadávání veřejných zakázek zahájené po přistoupení prováděny v souladu s odpovídajícími právními předpisy Unie.

3.   Poslední programování předvstupní pomoci uvedené v odstavci 1 se uskuteční v posledním roce před přistoupením. Smlouvy na činnosti v rámci těchto programů budou muset být uzavřeny do dvou následujících let. Prodloužení období pro uzavírání smluv nebudou povolena. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech lze pro plnění smluv povolit omezené prodloužení, pokud jde o jejich trvání.

Bez ohledu na to lze předvstupní prostředky na úhradu správních nákladů podle definice v odstavci 4 použít v prvních dvou letech po přistoupení. V případě nákladů souvisejících s auditem a hodnocením lze předvstupní prostředky použít až do pěti let po přistoupení.

4.   K zajištění nezbytného postupného zrušení předvstupních finančních nástrojů uvedených v odstavci 1 a programu ISPA (11) může Komise přijmout veškerá vhodná opatření, aby zabezpečila, že budou zachováni nezbytní statutární zaměstnanci v Bulharsku a Rumunsku po dobu nejvýše devatenácti měsíců po přistoupení. Během tohoto období mají úředníci, dočasní zaměstnanci a smluvní zaměstnanci přidělení na místa v Bulharsku a Rumunsku před přistoupením, po kterých bude požadován, aby zůstali ve službě v těchto státech po dni přistoupení, výjimečně stejné finanční a materiální podmínky, jaké používala Komise před přistoupením v souladu se služebním řádem úředníků Evropských společenství a pracovním řádem ostatních zaměstnanců Evropských společenství stanovených v nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (12). Správní výdaje, včetně platů pro ostatní nezbytné zaměstnance, budou zaznamenány v okruhu „postupné ukončování předvstupní pomoci novým členským státům“ nebo podobném okruhu v rámci dotyčné oblasti politiky souhrnného rozpočtu Evropské unie, která se týká rozšíření.

Článek 28

1.   Opatření, na něž se ke dni přistoupení vztahovala rozhodnutí o pomoci na základě nařízení (ES) č. 1267/1999 o zřízení nástroje předvstupních strukturálních politik a jejichž provádění nebylo do uvedeného dne ukončeno, budou považována za schválená Komisí na základě nařízení Rady (ES) č. 1164/94 ze dne 16. května 1994 o zřízení Fondu soudržnosti (13). Částky, které ještě zbývá přidělit za účelem provádění těchto opatření, budou přiděleny na základě nařízení o Fondu soudržnosti platného ke dni přistoupení a zařazeny do kapitoly odpovídající uvedenému nařízení v rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie. Není-li v odstavcích 2 až 5 uvedeno jinak, vztahují se na uvedená opatření předpisy upravující provádění opatření schválených podle naposledy zmíněného nařízení.

2.   Postup zadávání zakázek týkající se opatření uvedeného v odstavci 1, na něž se ke dni přistoupení již vztahovalo nabídkové řízení vyhlášené v Úředním věstníku Evropské unie, musí být v souladu s pravidly stanovenými v dotyčném nabídkovém řízení. Nepoužije se však článek 165 finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství. Postup zadávání zakázek týkající se opatření uvedeného v odstavci 1, na něž se ještě nevztahuje nabídkové řízení vyhlášené v Úředním věstníku Evropské unie, musí být v souladu s ustanoveními Ústavy, s akty přijatými na jejich základě a s politikami Unie, včetně politik týkajících se ochrany životního prostředí, dopravy, transevropských sítí, hospodářské soutěže a zadávání veřejných zakázek.

3.   Platby prováděné Komisí v rámci opatření uvedeného v odstavci 1 se účtují do nejstaršího otevřeného závazku učiněného nejprve podle nařízení (ES) č. 1267/1999 a poté podle nařízení o Fondu soudržnosti platného v té době.

4.   U opatření uvedených v odstavci 1 se nadále použijí pravidla o způsobilosti výdajů podle nařízení (ES) č. 1267/1999, s výjimkou řádně odůvodněných případů, o nichž rozhodně Komise na žádost dotyčného členského státu.

5.   Komise může ve výjimečných a řádně odůvodněných případech rozhodnout, že schválí zvláštní výjimky z pravidel použitelných podle nařízení o Fondu soudržnosti platného ke dni přistoupení pro opatření uvedená v odstavci 1.

Článek 29

Je-li lhůta pro víceleté závazky učiněné v rámci programu SAPARD (14) a týkající se zalesňování zemědělské půdy, podpory vytváření seskupení producentů nebo agroenvironmentálních programů delší, než je konečná přípustná lhůta pro platby v rámci SAPARD, budou nezaplacené závazky uhrazeny v rámci programu pro rozvoj venkova na roky 2007 až 2013. Pokud budou k tomuto účelu nezbytná zvláštní přechodná opatření, budou přijata postupem podle čl. 50 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech (15).

Článek 30

1.   Poté, co v souladu se svými závazky s konečnou platností uzavřelo blok 1 a blok 2 Jaderné elektrárny Kozloduj za účelem jejich následného vyřazení z provozu do roku 2003, se Bulharsko zavazuje ke konečnému uzavření bloku 3 a bloku 4 této jaderné elektrárny do roku 2006 a k následnému vyřazení těchto bloků z provozu.

2.   V období 2007–2009 poskytne Společenství Bulharsku finanční pomoc na podporu jeho úsilí při vyřazování bloků 1 až 4 Jaderné elektrárny Kozloduj z provozu a na řešení důsledků jejich uzavření a vyřazení z provozu.

Pomoc bude mimo jiné zahrnovat: opatření na podporu vyřazení bloků 1 až 4 Jaderné elektrárny Kozloduj z provozu; opatření pro zlepšení životního prostředí v souladu s acquis; opatření pro modernizaci odvětví konvenční výroby, přenosu a distribuce energie v Bulharsku; opatření pro zlepšení energetické účinnosti, pro posílení využívání obnovitelných zdrojů energie a zvýšení bezpečnosti dodávky energie.

Pro období 2007–2009 činí tato pomoc částku 210 milionů EUR (v cenách roku 2004) rozpočtových položek závazků, které budou přiděleny v rovných ročních splátkách ve výši 70 milionů EUR (v cenách roku 2004).

Tato pomoc nebo její části smějí být poskytnuty jako příspěvky Společenství do Mezinárodního fondu na podporu vyřazení elektrárny Kozloduj z provozu, spravovaného Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj.

3.   Komise může přijmout prováděcí pravidla k pomoci uvedené v odstavci 2. Tato pravidla budou přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (16). Za tímto účelem je Komisi nápomocen výbor. Použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES. Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je šest týdnů. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 31

1.   Pro první rok přistoupení bude Unie poskytovat dočasnou finanční pomoc (dále jen „přechodový nástroj“) Bulharsku a Rumunsku na rozvoj a posílení jejich správní a soudní kapacity pro provádění a vymáhání práva Unie a na podporu výměny nejlepších postupů mezi odborníky z daných oborů. Z této pomoci budou financovány projekty budování institucí a s nimi související omezené menší investice.

2.   Pomoc bude zaměřena na trvalou potřebu posílení institucionální kapacity v některých oblastech prostřednictvím činností, jež nemohou být financovány ze strukturálních fondů nebo z fondů na rozvoj venkova.

3.   Pro twinningové projekty mezi orgány veřejné správy pro účely budování institucí se bude nadále uplatňovat postup výzvy k podávání návrhů prostřednictvím sítě kontaktních míst v členských státech, jak byl stanoven v rámcových dohodách s členskými státy pro účely předvstupní pomoci.

Rozpočtové položky závazků pro přechodový nástroj v cenách roku 2004 činí pro Bulharsko a Rumunsko 82 milionů EUR v prvním roce po přistoupení a jsou určeny k řešení vnitrostátních a horizontálních priorit. Rozpočtové položky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního výhledu.

4.   Pomoc v rámci přechodového nástroje bude schvalována a prováděna podle nařízení Rady (EHS) č. 3906/1989 o hospodářské pomoci některým zemím střední a východní Evropy.

Článek 32

1.   Zřizuje se nástroj pro hotovostní toky a schengenské acquis jako dočasný nástroj na pomoc Bulharsku a Rumunsku v období mezi dnem přistoupení a koncem roku 2009 k financování činností na nových vnějších hranicích Unie pro provádění schengenského acquis a kontrol na vnějších hranicích a na pomoc k zlepšení hotovostních toků ve vnitrostátních rozpočtech.

2.   Na období 2007–2009 budou Bulharsku a Rumunsku v rámci dočasného nástroje pro hotovostní toky a schengenské acquis zpřístupněny následující částky (v cenách roku 2004) v podobě paušálních příspěvků:

(miliony EUR, v cenách roku 2004)

 

2007

2008

2009

Bulharsko

121,8

59,1

58,6

Rumunsko

297,2

131,8

130,8

3.   Nejméně 50 % prostředků vyčleněných pro každou zemi v rámci dočasného nástroje pro hotovostní toky a schengenské acquis se použije na podporu Bulharska a Rumunska při plnění jejich povinnosti financovat opatření na nových vnějších hranicích Unie k provádění schengenského acquis a kontroly vnějších hranic.

4.   První pracovní den každého měsíce příslušného roku je Bulharsku a Rumunsku vyplacena jedna dvanáctina každé roční částky. Paušální částky musí být využity do tří let od první platby. Nejpozději šest měsíců po uplynutí tohoto tříletého období předloží Bulharsko a Rumunsko souhrnnou zprávu o konečném provedení paušálních plateb v rámci schengenské části dočasného nástroje pro hotovostní toky a schengenské acquis spolu s odůvodněním výdajů. Všechny nevyužité nebo neoprávněně použité prostředky musí být vráceny Komisi.

5.   Komise může přijmout technické předpisy nezbytné k fungování dočasného nástroje pro hotovostní toky a schengenské acquis.

Článek 33

1.   Aniž jsou dotčena budoucí rozhodnutí týkající se dané politiky, budou Bulharsku a Rumunsku během tříletého období 2007–2009 poskytnuty tyto celkové rozpočtové položky závazků pro strukturální opatření:

(miliony EUR, v cenách roku 2004)

 

2007

2008

2009

Bulharsko

539

759

1 002

Rumunsko

1 399

1 972

2 603

2.   V průběhu tří let 2007 až 2009 se rozsah a povaha zásahů v rámci těchto přídělů určených pro danou zemi stanoví na základě právních předpisů, které se v dané době budou vztahovat na výdaje související se strukturálními opatřeními.

Článek 34

1.   Kromě nařízení týkajících se rozvoje venkova a platných ke dni přistoupení se v období 2007–2009 na Bulharsko a Rumunsko vztahují oddíly I až III přílohy VIII a v celém programovacím období 2007–2013 se na Bulharsko a Rumunsko vztahují zvláštní finanční ustanovení oddílu IV přílohy VIII.

2.   Aniž jsou dotčena budoucí rozhodnutí týkající se dané politiky, budou rozpočtové položky závazků ze záruční sekce EZOZF pro rozvoj venkova v Bulharsku a Rumunsku budou ve tříletém období 2007–2009 představovat částku 3 041 milionů EUR (v cenách roku 2004).

3.   Prováděcí pravidla k příloze VIII budou v případě potřeby přijata postupem podle čl. 50 odst. 2 nařízení (ES) č. 1260/1999.

4.   Rada na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem provede nezbytné úpravy přílohy VIII, aby zajistila soudržnost s nařízeními týkajícími se rozvoje venkova.

Článek 35

Částky uvedené v článcích 30, 31, 32, 33 a 34 Komise každý rok upraví podle vývoje cen jako součást každoročních technických úprav finančního výhledu.

HLAVA IV

JINÁ USTANOVENÍ

Článek 36

1.   Jestliže se do konce tříletého období po přistoupení vyskytnou vážné obtíže, jež by mohly přetrvávat v některém odvětví hospodářství nebo by se mohly projevit vážným zhoršením hospodářské situace určitého oblasti, může Bulharsko nebo Rumunsko požádat o povolení přijmout ochranná opatření k nápravě situace a k přizpůsobení dotyčného odvětví hospodářství vnitřního trhu.

Za stejných okolností může každý stávající členský stát požádat o povolení přijmout ochranná opatření vůči Bulharsku, Rumunsku nebo oběma těmto státům.

2.   Na žádost dotyčného státu přijme Komise postupem pro naléhavé situace evropská nařízení nebo rozhodnutí o ochranných opatřeních, která považuje za nezbytná, a zároveň upřesní podmínky a způsob provedení těchto opatření.

V případě vážných hospodářských obtíží a na výslovnou žádost dotyčného členského státu rozhodne Komise ve lhůtě pěti pracovních dnů od přijetí žádosti doplněné odpovídajícím odůvodněním. Takto stanovená opatření jsou bezprostředně použitelná, přičemž berou v úvahu zájmy všech zúčastněných stran a nesmějí zahrnovat hraniční kontroly.

3.   Opatření povolená podle odstavce 2 se mohou odchylovat od pravidel Ústavy, a zejména tohoto protokolu, v rozsahu a po dobu nezbytně nutnou k dosažení cílů uvedených v odstavci 1. Přednostně je třeba vybrat taková opatření, která nejméně naruší fungování vnitřního trhu.

Článek 37

Pokud Bulharsko nebo Rumunsko nesplní závazky přijaté v rámci jednání o přistoupení, a tím způsobí vážné narušení fungování vnitřního trhu, včetně jakýchkoli závazků ve všech odvětvových politikách, které se týkají hospodářských činností s přeshraničním účinkem, nebo bezprostřední riziko takového narušení, může Komise až do konce období tří let po přistoupení na odůvodněnou žádost členského státu nebo z vlastního podnětu přijmout evropská nařízení nebo rozhodnutí o vhodných opatřeních.

Opatření musí být přiměřená s tím, že budou upřednostněna taková, která nejméně naruší fungování vnitřního trhu, a a bude-li to vhodné, budou přednostně uplatňovány stávající odvětvové ochranné mechanismy. Tyto ochranné mechanismy nesmějí sloužit jako prostředky svévolné diskriminace nebo zastřeného omezování obchodu mezi členskými státy. Ochranná doložka může být použita i před přistoupením na základě monitorovacích zjištění a přijatá opatření vstoupí v platnost dnem přistoupení, pokud v nich nebude stanoveno pozdější datum. Opatření nebudou zachována déle, než je nezbytně nutné, a v každém případě budou zrušena po splnění dotyčného závazku. Mohou však být uplatňována i po uplynutí období stanoveného v prvním pododstavci, dokud nebudou dotyčné závazky splněny. Podle pokroku v plnění závazků učiněného novým členským státem může Komise opatření přiměřeně upravit. Komise informuje Radu v potřebném předstihu před zrušením evropských nařízení nebo rozhodnutí o ochranných opatřeních a v tomto ohledu přihlíží k vyjádření Rady.

Článek 38

Pokud se v Bulharsku nebo Rumunsku vyskytnou vážné nedostatky nebo bezprostřední riziko nedostatků v provádění, stavu provedení nebo v uplatňování rámcových rozhodnutí nebo jiných dotyčných závazků, nástrojů spolupráce a rozhodnutí týkajících se vzájemného uznávání v oblasti trestního práva podle hlavy VI Smlouvy o Evropské unii a směrnic a nařízení týkajících se vzájemného uznávání v občanských věcech podle hlavy IV Smlouvy o založení Evropského společenství a evropských zákonů a rámcových zákonů přijatých za základě části III hlavy III kapitoly IV oddílů 3 a 4 Ústavy, může Komise až do konce období tří let po přistoupení na odůvodněnou žádost členského státu nebo z vlastního podnětu a po konzultaci s členskými státy přijmout evropská nařízení nebo rozhodnutí o vhodných opatřeních a upřesnit podmínky a způsob provedení těchto opatření.

Tato opatření mohou spočívat v dočasném pozastavení uplatňování dotyčných ustanovení a rozhodnutí ve vztazích mezi Bulharskem nebo Rumunskem a jiným členským státem nebo členskými státy, aniž by tím bylo dotčeno pokračování úzké soudní spolupráce. Tato ochranná doložka může být použita i před přistoupením na základě monitorovacích zjištění a přijatá opatření vstoupí v platnost dnem přistoupení, pokud v nich nebude stanoveno pozdější datum. Opatření nebudou zachována déle, než je nezbytně nutné, a v každém případě budou zrušena po odstranění nedostatků. Mohou však být uplatňována i po uplynutí období stanoveného v prvním pododstavci, dokud budou tyto nedostatky přetrvávat. Podle pokroku v nápravě zjištěných nedostatků učiněném novým členským státem může Komise po konzultaci s členskými státy opatření přiměřeně upravit. Komise informuje Radu v potřebném předstihu před zrušením evropských nařízení nebo rozhodnutí o ochranných opatřeních a v tomto ohledu přihlíží k vyjádření Rady.

Článek 39

1.   Pokud je na základě trvalé kontroly plnění závazků Bulharska a Rumunska v rámci přístupových jednání, kterou zajišťuje Komise, a zejména na základě kontrolních zpráv Komise zřejmé, že připravenost k přijetí a provádění acquis v Bulharsku nebo Rumunsku je taková, že existuje vážné riziko, že některý z těchto států není zjevně připraven na to, aby ke dni přistoupení 1. ledna 2007 splňoval v řadě významných oblastí podmínky členství, může Rada na doporučení Komise jednomyslně rozhodnout, že přistoupení tohoto státu bude odloženo o jeden rok na 1. ledna 2008.

2.   Bez ohledu na odstavec 1 může Rada na doporučení Komise kvalifikovanou většinou přijmout rozhodnutí uvedené v odstavci 1 ohledně Rumunska, pokud byly u Rumunska zjištěny závažné nedostatky v plnění jednoho nebo více závazků a požadavků uvedených v příloze IX bodě I.

3.   Bez ohledu na odstavec 1 a aniž je dotčen článek 37, může Rada na doporučení Komise a po podrobném hodnocení, které se uskuteční na podzim roku 2005 a které bude zaměřeno na výsledky dosažené Rumunskem v oblasti politiky hospodářské soutěže, kvalifikovanou většinou přijmout rozhodnutí uvedené v odstavci 1 ohledně Rumunska, pokud budou u Rumunska zjištěny závažné nedostatky v plnění závazků přijatých v evropské dohodě (17) nebo jednoho nebo více závazků a požadavků uvedených v příloze IX bodě II.

4.   V případě rozhodnutí učiněného podle odstavce 1, 2 nebo 3 Rada neprodleně rozhodne kvalifikovanou většinou o úpravách tohoto protokolu, včetně příloh a dodatků, nezbytných z důvodu rozhodnutí o odložení.

Článek 40

Aby nebylo narušeno řádné fungování vnitřního trhu, nesmí uplatňování vnitrostátních předpisů Bulharska a Rumunska v průběhu přechodných období uvedených v přílohách VI a VII zahrnovat hraniční kontroly mezi členskými státy.

Článek 41

Budou-li k usnadnění přechodu ze stávajícího režimu v Bulharsku a Rumunsku na režim vyplývající z uplatňování společné zemědělské politiky za podmínek stanovených v tomto protokolu nezbytná přechodná opatření, přijme je Komise postupem podle čl. 25 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (18) nebo podle odpovídajících článků ostatních nařízení o společné organizaci zemědělských trhů nebo evropských zákonů, které je nahradí, anebo odpovídajícím postupem stanoveným příslušným právním předpisem. Přechodná opatření uvedená v tomto článku mohou být přijímána po dobu tří let ode dne přistoupení a jejich uplatňování se omezí na toto období. Evropský zákon Rady může toto období prodloužit. Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem.

Přechodná opatření týkající se provádění předpisů upravujících společnou zemědělskou politiku neuvedená výslovně v tomto protokolu, která jsou potřebná v důsledku přistoupení, budou stanovena přede dnem přistoupení v evropských nařízeních nebo rozhodnutích přijatých Radou na návrh Komise, nebo pokud se týkají předpisů původně přijatých Komisí, v evropských nařízeních nebo rozhodnutích přijatých Komisí postupem vyžadovaným pro přijímání dotyčných předpisů.

Článek 42

Budou-li k usnadnění přechodu ze stávajícího režimu v Bulharsku a Rumunsku na režim vyplývající z uplatňování pravidel Unie ve veterinární a rostlinolékařské oblasti a v oblasti bezpečnosti potravin nezbytná přechodná opatření, přijme je Komise postupem stanoveným příslušným právním předpisem. Tato opatření budou přijímána po dobu tří let ode dne přistoupení a jejich uplatňování se omezí na toto období.

ČÁST PÁTÁ

USTANOVENÍ K PROVEDENÍ TOHOTO PROTOKOLU

HLAVA I

USTAVENÍ ORGÁNŮ A SUBJEKTŮ

Článek 43

Evropský parlament provede ve svém jednacím řádu úpravy nezbytné v důsledku přistoupení.

Článek 44

Rada provede ve svém jednacím řádu úpravy nezbytné v důsledku přistoupení.

Článek 45

Ke dni přistoupení bude jeden státní příslušník každého nového členského státu jmenován členem Komise. Noví členové Komise budou jmenováni Radou po vzájemné dohodě s předsedou Komise, po konzultaci s Evropským parlamentem a v souladu s kritérii stanovenými v čl. I-26 odst. 4 Ústavy.

Funkční období takto jmenovaných členů končí současně s funkčním obdobím členů, kteří zastávají funkci v okamžiku přistoupení.

Článek 46

1.   Soudní dvůr se doplní jmenováním dvou nových soudců; stejně se doplní jmenováním dvou nových soudců Tribunál.

2.   Funkční období jednoho soudce Soudního dvora jmenovaného podle odstavce 1 končí dnem 6. října 2009. Tento soudce bude vybrán losem. Funkční období druhého soudce končí dnem 6. října 2012.

Funkční období jednoho soudce Tribunálu jmenovaného podle odstavce 1 končí dnem 31. srpna 2007. Tento soudce bude vybrán losem. Funkční období druhého soudce končí dnem 31. srpna 2010.

3.   Soudní dvůr provede ve svém jednacím řádu úpravy nezbytné v důsledku přistoupení.

Tribunál provede po dohodě se Soudním dvorem ve svém jednacím řádu úpravy nezbytné v důsledku přistoupení.

Takto upravené jednací řády podléhají schválení Radou.

4.   Při rozhodování o věcech projednávaných Soudním dvorem a Tribunálem ke dni přistoupení, jejichž ústní část řízení byla zahájena před tímto dnem, zasedá jejich plénum a senáty ve stejném složení jako před přistoupením, přičemž se použije jednací řád ve znění platném ke dni předcházejícímu dni přistoupení.

Článek 47

Ke dni přistoupení se Účetní dvůr doplní jmenováním jednoho státního příslušníka každého nového členského státu na funkční období šesti let.

Článek 48

Výbor regionů se doplní jmenováním 27 členů, kteří zastupují regionální a místní orgány v Bulharsku a Rumunsku a kteří byli zvoleni do regionálních nebo místních orgánů nebo jsou volenému orgánu politicky odpovědni. Funkční období takto jmenovaných členů končí současně s funkčním obdobím členů, kteří zastávají funkci v okamžiku přistoupení.

Článek 49

Hospodářský a sociální výbor se doplní jmenováním 27 členů, kteří zastupují různé skupiny hospodářského a sociálního života organizované občanské společnosti v Bulharsku a Rumunsku. Funkční období takto jmenovaných členů končí současně s funkčním obdobím členů, kteří zastávají funkci v okamžiku přistoupení.

Článek 50

Úpravy statutů a jednacích řádů výborů zřízených Ústavou, jež se stávají v důsledku přistoupení nezbytnými, se provedou co nejdříve po přistoupení.

Článek 51

1.   Noví členové výborů, skupin nebo jiných subjektů zřízených Ústavou nebo aktem orgánů budou jmenováni za podmínek a podle postupů stanovených pro jmenování členů těchto výborů, skupin nebo jiných subjektů. Funkční období nově jmenovaných členů končí současně s funkčním obdobím členů, kteří zastávají funkci v okamžiku přistoupení.

2.   Výbory nebo skupiny zřízené Ústavou nebo aktem orgánů, jejichž počet členů je stanoven nezávisle na počtu členských států, se bezprostředně po přistoupení nově obsazují v plném rozsahu, pokud funkční období stávajících členů neskončí do jednoho roku po přistoupení.

HLAVA II

POUŽITELNOST AKTŮ ORGÁNŮ

Článek 52

Evropské rámcové zákony, nařízení a rozhodnutí ve smyslu článku I-33 Ústavy a směrnice a rozhodnutí ve smyslu článku 249 Smlouvy o založení Evropského společenství a článku 161 Smlouvy o ESAE se ode dne přistoupení považují za určené Bulharsku a Rumunsku, pokud byly tyto evropské rámcové zákony, nařízení a rozhodnutí a tyto směrnice a rozhodnutí určeny všem stávajícím členským státům. Tato evropská rozhodnutí, směrnice a rozhodnutí, s výjimkou evropských rozhodnutí vstupujících v platnost podle čl. I-39 odst. 2 Ústavy a s výjimkou směrnic a rozhodnutí, které vstoupily v platnost podle čl. 254 odst. 1 a odst. 2 Smlouvy o založení Evropského společenství, se považují za oznámené Bulharsku a Rumunsku v okamžiku přistoupení.

Článek 53

1.   Bulharsko a Rumunsko uvedou v účinek opatření nezbytná k tomu, aby bylo ode dne přistoupení dosaženo souladu s evropskými rámcovými zákony a těmi evropskými nařízeními, která jsou závazná, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků pro dosažení výsledku se ponechává vnitrostátním orgánům ve smyslu článku I-33 Ústavy, a se směrnicemi a rozhodnutími ve smyslu článku 249 Smlouvy o založení Evropského společenství a článku 161 Smlouvy o ESAE, není-li v tomto protokolu stanovena jiná lhůta. Tato opatření sdělí Komisi nejpozději ke dni přistoupení, případně ve lhůtě stanovené v tomto protokolu.

2.   Jestliže změny směrnic ve smyslu článku 249 Smlouvy o založení Evropského společenství a článku 161 Smlouvy o ESAE zavedené tímto protokolem vyžadují změnu právních a správních předpisů stávajících členských států, uvedou stávající členské státy v účinek opatření nezbytná k tomu, aby bylo ode dne přistoupení dosaženo souladu se změněnými směrnicemi, není-li v tomto protokolu určena jiná lhůta. Tato opatření sdělí Komisi do dne přistoupení, případně později ve lhůtě stanovené v tomto protokolu.

Článek 54

Bulharsko a Rumunsko sdělí Komisi do tří měsíců od přistoupení podle článku 33 Smlouvy o ESAE znění právních a správních předpisů, které mají na jejich území zajistit ochranu zdraví obyvatelstva a pracovníků proti nebezpečí ionizujícího záření.

Článek 55

Na základě řádně odůvodněné žádosti Bulharska nebo Rumunska předložené Komisi nejpozději ke dni přistoupení může Rada na návrh Komise nebo Komise, pokud byl původní akt přijat Komisí, přijmout evropská nařízení nebo rozhodnutí zavádějící dočasné odchylky od aktů orgánů přijatých mezi 1. říjnem 2004 a dnem přistoupení. Opatření budou přijata v souladu s pravidly hlasování, kterými se řídí přijetí aktu, od nějž se dočasná odchylka požaduje. Jsou-li tyto odchylky přijaty po přistoupení, mohou být použitelné ode dne přistoupení.

Článek 56

Jestliže akty orgánů přijaté před přistoupením vyžadují v důsledku přistoupení úpravy a jestliže tyto nezbytné úpravy nejsou stanoveny tímto protokolem ani jeho přílohami, přijme akty nezbytné k tomuto účelu Rada na návrh Komise nebo Komise, pokud byl původní akt přijat Komisí. Jsou-li tyto úpravy přijaty po přistoupení, mohou být použitelné ode dne přistoupení.

Článek 57

Není-li stanoveno jinak, přijme Rada na návrh Komise evropská nařízení nebo rozhodnutí o opatřeních nezbytných pro provedení ustanovení tohoto protokolu.

Článek 58

Znění aktů přijatých orgány před přistoupením, jež byla vypracována Radou, Komisí nebo Evropskou centrální bankou v jazyce bulharském a rumunském, jsou ode dne přistoupení platná za stejných podmínek jako znění vypracovaná ve stávajících úředních jazycích. Zveřejní se v Úředním věstníku Evropské unie, pokud byla takto zveřejněna znění ve stávajících jazycích.

HLAVA III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 59

Přílohy I až IX a dodatky k nim, které jsou připojeny k tomuto protokolu, jsou jeho nedílnou součástí.

Článek 60

Vláda Italské republiky předá vládám Bulharské republiky a Rumunska ověřený opis Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii a smluv, které ji pozměnily nebo doplnily, v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, irském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském.

Znění uvedené smlouvy vypracovaná v jazyce bulharském a rumunském se připojují k tomuto protokolu. Tato znění mají stejnou platnost jako znění smlouvy uvedená v prvním pododstavci vypracovaná ve stávajících jazycích.

Článek 61

Ověřený opis mezinárodních dohod uložených v archivu generálního sekretariátu Rady Evropské unie předá vládám Bulharské republiky a Rumunska generální tajemník.


(1)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3.

(3)  Částky uvedené pro Bulharsko a Rumunsko jsou orientační a zakládají se na údajích za rok 2003 zveřejněných Eurostatem.“

(4)  Úř. věst. L 278, 8.10.1976, s. 5. Akt naposledy pozměněný rozhodnutím Rady 2002/772/ES, Euratom (Úř. věst. L 283, 21.10.2002, s. 1).

(5)  Uvedené údaje jsou orientační a zakládají se na údajích za rok 2003 zveřejněných Eurostatem.

(6)  Úř. věst. L 79, 22.3.2002, s. 42.

(7)  Nařízení Rady (EHS) č. 3906/89 ze dne 18.12.1989 o hospodářské pomoci některým zemím střední a východní Evropy (Úř. věst. L 375, 23.12.1989, s. 11). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 769/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 1).

(8)  Nařízení Komise (ES) č. 2760/98 ze dne 18. prosince 1998 o provádění programu přeshraniční spolupráce v rámci programu PHARE (Úř. věst. L 345, 19.12.1998, s. 49). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1822/2003 (Úř. věst. L 267, 17.10.2003, s. 9).

(9)  Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 68.

(10)  Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002 (Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1).

(11)  Nařízení Rady (ES) č. 1267/1999 ze dne 21. června 1999 o zřízení nástroje předvstupních strukturálních politik (Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 73). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 769/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4. 2004, s. 1).

(12)  Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 723/2004 (Úř. věst. L 124, 27.4.2004, s. 1).

(13)  Úř. věst. L 130, 25.5.1994, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003 (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33).

(14)  Nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 ze dne 21. června 1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období (Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 87). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2008/2004 (Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 12).

(15)  Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003 (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33).

(16)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(17)  Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé (Úř. věst. L 357, 31.12.1994, s. 2).

(18)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.


PŘÍLOHA I

Seznam úmluv a protokolů, k nimž Bulharsko a Rumunsko přistupují dnem přistoupení (uvedený v čl. 3 odst. 3 protokolu)

1.

Úmluva ze dne 19. června 1980 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřená k podpisu v Římě dne 19. června 1980 (Úř. věst. L 266, 9.10.1980, s. 1)

Úmluva ze dne 10. dubna 1984 o přistoupení Řecké republiky k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. června 1980 (Úř. věst. L 146, 31.5.1984, s. 1)

První protokol ze dne 19. prosince 1988 o výkladu Úmluvy o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. června 1980, Soudním dvorem Evropských společenství (Úř. věst. L 48, 20.2.1989, s. 1)

Druhý protokol ze dne 19. prosince 1988 o přenesení určitých pravomocí ve věcech výkladu Úmluvy o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. června 1980, na Soudní dvůr Evropských společenství (Úř. věst. L 48, 20.2.1989, s. 17)

Úmluva ze dne 18. května 1992 o přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. června 1980 (Úř. věst. L 333, 18.11.1992, s. 1)

Úmluva ze dne 29. listopadu 1996 o přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. června 1980, a k prvnímu a druhému protokolu o jejím výkladu Soudním dvorem (Úř. věst. C 15, 15.1.1997, s. 10)

2.

Úmluva ze dne 23. července 1990 o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků (Úř. věst. L 225, 20.8.1990, s. 10)

Úmluva ze dne 21. prosince 1995 o přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království k Úmluvě o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků (Úř. věst. C 26, 31.1.1996, s. 1)

Protokol ze dne 25. května 1999, kterým se mění Úmluva ze dne 23. července o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků (Úř. věst. C 202, 16.7.1999, s. 1)

3.

Úmluva ze dne 26. července 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovaná na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Úř. věst. C 316, 27.11.1995, s. 49)

Protokol ze dne 27. září 1996 k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Úř. věst. C 313, 23.10.1996, s. 2)

Protokol ze dne 29. listopadu 1996 o výkladu Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství Soudním dvorem Evropských společenství prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce, vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Úř. věst. C 151, 20.5.1997, s. 2)

Druhý protokol ze dne 19. června 1997 k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Úř. věst. C 221, 19.7.1997, s. 12)

4.

Úmluva ze dne 26. července 1995 o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu), založená na článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Úř. věst. C 316, 27.11.1995, s. 2)

Protokol ze dne 24. července 1996 o výkladu Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu Soudním dvorem Evropských společenství prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce, vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Úř. věst. C 299, 9.10.1996, s. 2)

Protokol ze dne 19. června 1997 o výsadách a imunitách Europolu, členů jeho orgánů, náměstků ředitele a zaměstnanců Europolu, vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii a čl. 41 odst. 3 Úmluvy o Europolu (Úř. věst. C 221, 19.7.1997, s. 2)

Protokol ze dne 30. listopadu 2000 kterým se mění článek 2 a příloha Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu), vypracovaný na základě čl. 43 odst. 1 uvedené úmluvy (Úř. věst. C 358, 13.12.2000, s. 2)

Protokol ze dne 28. listopadu 2002, kterým se mění Úmluva o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu) a Protokol o výsadách a imunitách Europolu, členů jeho orgánů, náměstků ředitele a zaměstnanců Europolu (Úř. věst. C 312, 16.12.2002, s. 2)

Protokol ze dne 27. listopadu 2003, kterým se mění Úmluva o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu), vypracovaný na základě čl. 43 odst. 1 této úmluvy (Úř. věst. C 2, 6.1.2004, s. 3)

5.

Úmluva ze dne 26. července 1995 o používání informační technologie pro celní účely, vypracovaná na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Úř. věst. C 316, 27.11.1995, s. 34)

Protokol ze dne 29. listopadu 1996 o výkladu Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely Soudním dvorem Evropských společenství prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce, vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Úř. věst. C 151, 20.5.1997, s. 16)

Protokol ze dne 12. března 1999 o oblasti působnosti legalizace výnosů v Úmluvě o používání informační technologie pro celní účely a o zahrnutí registrační značky dopravního prostředku do uvedené úmluvy, vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Úř. věst. C 91, 31.3.1999, s. 2)

Protokol ze dne 8. května 2003 o změně Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely, pokud jde o vytvoření identifikační databáze celních spisů, vypracovaný na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii (Úř. věst. C 139, 13.6.2003, s. 2)

6.

Úmluva ze dne 26. května 1997 o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie, vypracovaná na základě čl. K.3 odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii (Úř. věst. C 195, 25.6.1997, s. 2)

7.

Úmluva ze dne 18. prosince 1997 o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami, vypracovaná na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Úř. věst. C 24, 23.1.1998, s. 2)

8.

Úmluva ze dne 17. června 1998 o zákazu řízení motorových vozidel, vypracovaná na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Úř. věst. C 216, 10.7.1998, s. 2)

9.

Úmluva ze dne 29. května 2000 o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie, vypracovaná Radou podle článku 34 Smlouvy o Evropské unii (Úř. věst. C 197, 12.7.2000, s. 3)

Protokol ze dne 16. října 2001 k Úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie, vypracovaný Radou v souladu s článkem 34 Smlouvy o Evropské unii (Úř. věst. C 326, 21.11.2001, s. 2)


PŘÍLOHA II

Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, která jsou závazná a použitelná v nových členských státech od přistoupení (uvedený v čl. 4 odst. 1 protokolu)

1.

Dohoda mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích ze dne 14. června 1985 (1).

2.

Tato ustanovení úmluvy podepsané v Schengenu dne 19. června 1990 k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, jejího závěrečného aktu a společných prohlášení (2), ve znění některých aktů uvedených níže v odstavci 8:

Článek 1, pokud se týká ustanovení tohoto odstavce; články 3 až 7, kromě čl. 5 bodu 1 písm. d); článek 13; články 26 a 27; článek 39; články 44 až 59; články 61 až 63; články 65 až 69; články 71 až 73; články 75 a 76; článek 82; článek 91; články 126 až 130, pokud se týkají ustanovení tohoto odstavce, a článek 136; společná prohlášení 1 a 3 závěrečného aktu.

3.

Tato ustanovení dohod o přistoupení k úmluvě podepsané v Schengenu dne 19. června 1990 k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, jejich závěrečných aktů a souvisejících prohlášení, ve znění některých aktů uvedených níže v odstavci 8:

a)

dohoda podepsaná dne 27. listopadu 1990 o přistoupení Italské republiky:

článek 4,

společné prohlášení 1 v části II závěrečného aktu;

b)

dohoda podepsaná dne 25. června 1991 o přistoupení Španělského království:

článek 4,

společné prohlášení 1 v části II závěrečného aktu,

prohlášení 2 v části III závěrečného aktu;

c)

dohoda podepsaná dne 25. června 1991 o přistoupení Portugalské republiky:

články 4, 5 a 6,

společné prohlášení 1 v části II závěrečného aktu;

d)

dohoda podepsaná dne 6. listopadu 1992 o přistoupení Řecké republiky:

články 3, 4 a 5,

společné prohlášení 1 v části II závěrečného aktu,

prohlášení 2 v části III závěrečného aktu;

e)

dohoda podepsaná dne 28. dubna 1995 o přistoupení Rakouské republiky:

článek 4,

společné prohlášení 1 v části II závěrečného aktu;

f)

dohoda podepsaná dne 19. prosince 1996 o přistoupení Dánského království:

článek 4, čl. 5 odst. 2 a článek 6,

společná prohlášení 1 a 3 v části II závěrečného aktu;

g)

dohoda podepsaná dne 19. prosince 1996 o přistoupení Finské republiky:

články 4 a 5,

společná prohlášení 1 a 3 v části II závěrečného aktu,

prohlášení vlády Finské republiky k Ålandským ostrovům v části III závěrečného aktu;

h)

dohoda podepsaná dne 19. prosince 1996 o přistoupení Švédského království:

články 4 a 5,

společná prohlášení 1 a 3 v části II závěrečného aktu.

4.

Tyto dohody uzavřené Radou podle článku 6 schengenského protokolu:

dohoda ze dne 18. května 1999 uzavřená mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, včetně příloh, závěrečného aktu, prohlášení a výměn dopisů k ní připojených (3), schválená rozhodnutím Rady 1999/439/ES (4)

dohoda ze dne 30. června 1999 uzavřená mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o právech a povinnostech mezi Irskem a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně jedné a Islandskou republikou a Norským královstvím na straně druhé v oblastech schengenského acquis, které se vztahují na tyto státy (5), schválená rozhodnutím Rady 2000/29/ES (6)

dohoda podepsaná dne 25. října 2004 mezi Radou Evropské unie a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (7).

5.

Tato rozhodnutí výkonného výboru zřízeného úmluvou podepsanou v Schengenu dne 19. června 1990 k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, ve znění některých aktů uvedených níže v odstavci 8:

SCH/Com-ex (93) 10 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 14. prosince 1993 o prohlášeních ministrů a státních tajemníků

SCH/Com-ex (93) 14 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 14. prosince 1993 o zdokonalení praktické soudní spolupráce při boji proti nedovolenému obchodu s omamnými látkami

SCH/Com-ex (94) 16 rev. Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 21. listopadu 1994 o pořizování společných vstupních a výjezdních razítek

SCH/Com-ex (94) 28 rev. Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 22. prosince 1994 o osvědčení pro převážení omamných a psychotropních látek podle článku 75

SCH/Com-ex (94) 29 rev. 2 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 22. prosince 1994 o uvedení v platnost prováděcí úmluvy k Schengenské dohodě ze dne 19. června 1990

SCH/Com-ex (95) 21 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 20. prosince 1995 o rychlé výměně statistických informací a konkrétních údajů o případných obtížích na vnějších hranicích mezi státy Schengenu

SCH/Com-ex (98) 1 rev. 2 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 21. dubna 1998 o zprávě o činnosti „task force“, pokud se týká ustanovení uvedených výše v odstavci 2

SCH/Com-ex (98) 26 def. Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 16. září 1998, kterým se zřizuje Stálý výbor pro hodnocení a provádění Schengenu

SCH/Com-ex (98) 35 rev. 2 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 16. září 1998 o předání Společné příručky státům ucházejícím se o vstup do EU

SCH/Com-ex (98) 37 def. 2 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 27. října 1998 o přijetí opatření k boji proti nedovolenému přistěhovalectví, pokud se týká ustanovení uvedených výše v odstavci 2

SCH/Com-ex (98) 51 rev. 3 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 16. prosince 1998 o přeshraniční policejní spolupráci při předcházení a odhalování trestné činnosti

SCH/Com-ex (98) 52 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 16. prosince 1998 o Příručce přeshraniční policejní spolupráce, pokud se týká ustanovení uvedených výše v odstavci 2

SCH/Com-ex (98) 57 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 16. prosince 1998 o zavedení jednotného formuláře, kterým se prokazuje pozvání, závazek poskytnutí podpory nebo potvrzení o ubytování

SCH/Com-ex (98) 59 rev. Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 16. prosince 1998 o koordinovaném nasazení poradců pro doklady

SCH/Com-ex (99) 1 rev. 2 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o drogové situaci

SCH/Com-ex (99) 6 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o schengenském acquis v odvětví telekomunikací

SCH/Com-ex (99) 7 rev. 2 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o styčných úřednících

SCH/Com-ex (99) 8 rev. 2 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o obecných zásadách odměňování informátorů a agentů

SCH/Com-ex (99) 10 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o nedovoleném obchodu se střelnými zbraněmi

SCH/Com-ex (99) 13 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o konečném znění Společné příručky a Společné konzulární instrukce:

přílohy 1–3, 7, 8 a 15 Společné konzulární instrukce

Společná příručka, pokud se týká ustanovení uvedených výše v odstavci 2, včetně příloh 1, 5, 5A, 6, 10, 13

SCH/Com-ex (99) 18 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o zlepšení policejní spolupráce při předcházení trestným činům a při jejich odhalování.

6.

Tato prohlášení výkonného výboru zřízeného úmluvou podepsanou v Schengenu dne 19. června 1990 k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, pokud se týkají ustanovení uvedených v odstavci 2:

SCH/Com-ex (96) prohl. 6 rev. 2 Prohlášení výkonného výboru ze dne 26. června 1996 o vydávání osob

SCH/Com-ex (97) prohl. 13 rev. 2 Prohlášení výkonného výboru ze dne 9. února 1998 o únosech nezletilých osob.

7.

Tato rozhodnutí ústřední skupiny zřízené úmluvou podepsanou v Schengenu dne 19. června 1990 k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, pokud se týkají ustanovení uvedených v odstavci 2:

SCH/C (98) 117 Rozhodnutí ústřední skupiny ze dne 27. října 1998 o přijetí opatření k boji proti nedovolenému přistěhovalectví

SCH/C (99) 25 Rozhodnutí ústřední skupiny ze dne 22. března 1999 o obecných zásadách odměňování informátorů a agentů.

8.

Tyto akty navazující na schengenské acquis nebo jinak se jej týkající:

Nařízení Rady (ES) č. 1683/95 ze dne 29. května 1995, kterým se stanoví jednotný vzor víz (Úř. věst. L 164, 14. 7. 1995, s. 1)

Rozhodnutí Rady 1999/307/ES ze dne 1. května 1999 o podrobnostech začlenění schengenského sekretariátu do Generálního sekretariátu Rady (Úř. věst. L 119, 7. 5. 1999, s. 49)

Rozhodnutí Rady 1999/435/ES ze dne 20. května 1999 o definici schengenského acquis za účelem určení právního základu všech ustanovení nebo rozhodnutí, jež tvoří acquis, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o založení Evropského společenství a Smlouvy o Evropské unii (Úř. věst. L 176, 10. 7. 1999, s. 1)

Rozhodnutí Rady 1999/436/ES ze dne 20. května 1999, kterým se určuje právní základ všech ustanovení nebo rozhodnutí, jež tvoří schengenské acquis, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o založení Evropského společenství a Smlouvy o Evropské unii (Úř. věst. L 176, 10. 7. 1999, s. 17)

Rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (Úř. věst. L 176, 10. 7. 1999, s. 31)

Rozhodnutí Rady 1999/848/ES ze dne 13. prosince 1999 o úplném používání schengenského acquis v Řecku (Úř. věst. L 327, 21. 12. 1999, s. 58)

Rozhodnutí Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 131, 1. 6. 2000, s. 43)

Rozhodnutí Rady 2000/586/SVV ze dne 28. září 2000 o postupu, kterým se mění čl. 40 odst. 4 a 5, čl. 41 odst. 7 a čl. 65 odst. 2 Úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích (Úř. věst. L 248, 3. 10. 2000, s. 1)

Rozhodnutí Rady 2000/751/ES ze dne 30. listopadu 2000 o odtajnění některých částí Společné příručky, kterou přijal výkonný výbor zřízený prováděcí úmluvou k Schengenské dohodě ze dne 14. června 1985 (Úř. věst. L 303, 2. 12. 2000, s. 29)

Rozhodnutí Rady 2000/777/ES ze dne 1. prosince 2000 o uplatňování schengenského acquis v Dánsku, Finsku a Švédsku, jakož i na Islandu a v Norsku (Úř. věst. L 309, 9. 10. 2000, s. 24)

Nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Úř. věst. L 81, 21. 3. 2001, s. 1)

Nařízení Rady (ES) č. 789/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se Radě vyhrazují prováděcí pravomoci v oblasti určitých podrobných předpisů a praktických postupů týkajících se posuzování žádostí o udělení víza (Úř. věst. L 116, 26. 4. 2001, s. 2)

Nařízení Rady (ES) č. 790/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se Radě vyhrazují prováděcí pravomoci v oblasti určitých podrobných předpisů a praktických postupů týkajících se hraničních kontrol a ostrahy hranic (Úř. věst. L 116, 26. 4. 2001, s. 5)

Rozhodnutí Rady 2001/329/ES ze dne 24. dubna 2001 o aktualizaci části VI a příloh 3, 6, a 13 Společné konzulární instrukce, jakož i příloh 5a), 6a) a 8 Společné příručky (Úř. věst. L 116, 26. 4. 2001, s. 32), pokud se týká přílohy 3 Společné konzulární instrukce a přílohy 5a) Společné příručky

Směrnice Rady 2001/51/ES ze dne 28. června 2001, kterou se doplňuje článek 26 úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 (Úř. věst. L 187, 10. 7. 2001, s. 45)

Rozhodnutí Rady 2001/886/SVV ze dne 6. prosince 2001 o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 328, 13. 12. 2001, s. 1)

Nařízení Rady (ES) č. 2414/2001 ze dne 7. prosince 2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Úř. věst. L 327, 12. 12. 2001, s. 1)

Nařízení Rady (ES) č. 2424/2001 ze dne 6. prosince 2001 o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 328, 13. 12. 2001, s. 4)

Nařízení Rady (ES) č. 333/2002 ze dne 18. února 2002 o jednotném vzoru formulářů pro připojení víza uděleného členskými státy držitelům cestovních dokladů, které nejsou uznávány členským státem, který formulář vydal (Úř. věst. L 53, 23. 2. 2002, s. 4)

Nařízení Rady (ES) č. 334/2002 ze dne 18. února 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1683/95, kterým se stanoví jednotný vzor víz (Úř. věst. L 53, 23. 2. 2002, s. 7)

Rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 64, 7. 3. 2002, s. 20)

Rozhodnutí Rady 2002/352/ES ze dne 25. dubna 2002 o revizi Společné příručky (Úř. věst. L 123, 9. 5. 2002, s. 47)

Rozhodnutí Rady 2002/353/ES ze dne 25. dubna 2002 o odtajnění části II Společné příručky přijaté výkonným výborem zřízeným Úmluvou k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1995 (Úř. věst. L 123, 9. 5. 2002, s. 49)

Nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí (Úř. věst. L 157, 15. 6. 2002, s. 1)

Rozhodnutí Rady 2002/587/ES ze dne 12. července 2002 o revizi Společné příručky (Úř. věst. L 187, 16. 7. 2002, s. 50)

Rámcové rozhodnutí Rady 2002/946/SVV ze dne 28. listopadu 2002 o posílení trestního rámce s cílem zabránit napomáhání k nepovolenému vstupu, tranzitu a pobytu (Úř. věst. L 328, 5. 12. 2002, s. 1)

Směrnice Rady 2002/90/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se definuje napomáhání k nepovolenému vstupu, přechodu a pobytu (Úř. věst. L 328, 5. 12. 2002, s. 17)

Rozhodnutí Rady 2003/170/SVV ze dne 27. února 2003 o společném využívání styčných důstojníků vyslaných do zahraničí donucovacími orgány členských států (Úř. věst. L 67, 12. 3. 2003, s. 27)

Nařízení Rady (ES) č. 453/2003 ze dne 6. března 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Úř. věst. L 69, 13. 3. 2003, s. 10)

Rozhodnutí Rady 2003/725/SVV ze dne 2. října 2003, kterým se mění ustanovení čl. 40 odst. 1 a 7 Úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích (Úř. věst. L 260, 11. 10. 2003, s. 37)

Směrnice Rady 2003/110/ES ze dne 25. listopadu 2003 o pomoci při tranzitu za účelem vyhoštění leteckou cestou (Úř. věst.  321, 6. 12. 2003, s. 26)

Nařízení Rady (ES) č. 377/2004 ze dne 19. února 2004 o vytvoření sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví (Úř. věst. L 64, 2. 3. 2004, s. 1)

Rozhodnutí Rady 2004/466/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění Společná příručka s cílem zahrnout ustanovení o cílených kontrolách doprovázených nezletilých osob na hranicích (Úř. věst. L 157, 30. 4. 2004, s. 136)

Směrnice Rady 2004/82/ES ze dne 29. dubna 2004 o povinnosti přepravců sdělovat údaje o přepravovaných osobách (Úř. věst. L 261, 6. 8. 2004, s. 24)

Rozhodnutí Rady 2004/573/ES ze dne 29. dubna 2004 o organizaci společných letů z území dvou nebo více členských států k navrácení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou na území dvou nebo více členských států předmětem opatření k navrácení (Úř. věst. L 261, 6. 8. 2004, s. 28)

Rozhodnutí Rady 2004/574/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění Společná příručka (Úř. věst. L 261, 6. 8. 2004, s. 36)

Rozhodnutí Rady 2004/512/ES ze dne 8. června 2004 o zřízení Vízového informačního systému (VIS) (Úř. věst. L 213, 15. 6. 2004, s. 5)

Nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 26. října 2004, o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Úř. věst. L 349, 25. 11. 2004, s. 1)

Nařízení Rady (ES) č. 2133/2004 ze dne 13. prosince 2004, kterým se příslušným orgánům členských států ukládá povinnost systematicky opatřovat otiskem razítka cestovní doklady státních příslušníků třetích zemí při překročení vnějších hranic členských států a kterým se k tomuto účelu mění prováděcí úmluva k Schengenské dohodě a Společná příručka (Úř. věst. L 369, 16. 12. 2004, s. 5)

Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy (Úř. věst. L 385, 29. 12. 2004, s. 1).


(1)  Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 13.

(2)  Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 19. Úmluva naposledy pozměněná nařízením Rady (ES) č. 871/2004 (Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 29).

(3)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

(4)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 35

(5)  Úř. věst. L 15, 20.1.2000, s. 2.

(6)  Úř. věst. L 15, 20.1.2000, p. 1.

(7)  Nebude-li tato dohoda dosud uzavřena, v tom rozsahu, v jaké je prováděna prozatímně.


PŘÍLOHA III

Seznam uvedený v článku 16 protokolu: úpravy aktů přijatých orgány

1.   PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

PRÁVA K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ

I.   OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLEČENSTVÍ

31994 R 0040: Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 11, 14. 1. 1994, s. 1), ve znění:

31994 R 3288: nařízení Rady (ES) č. 3288/94 ze dne 22. 12. 1994 (Úř. věst. L 349, 31. 12. 1994, s. 83),

32003 R 0807: nařízení Rady (ES) č. 807/2003 ze dne 14. 4. 2003 (Úř. věst. L 122, 16. 5. 2003, s. 36),

12003 T: aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv — přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23. 9. 2003, s. 33),

32003 R 1653: nařízení Rady (ES) č. 1653/2003 ze dne 18. 6. 2003 (Úř. věst. L 245, 29. 9. 2003, s. 36),

32003 R 1992: nařízení Rady (ES) č. 1992/2003 ze dne 27. 10. 2003 (Úř. věst. L 296, 14. 11. 2003, s. 1),

32004 R 0422: nařízení Rady (ES) č. 422/2004 ze dne 19. 2. 2004 (Úř. věst. L 70, 9. 3. 2004, s. 1).

V článku 159a se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.

Ode dne přistoupení Bulharska, České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Rumunska, Slovinska a Slovenska (dále jen ‚nový(é) členský(é) stát(y)‘) se ochranná známka Společenství zapsaná nebo přihlášená podle tohoto nařízení přede dnem přistoupení rozšiřuje na území těchto členských států tak, aby měla stejné účinky v celém Společenství.“

II.   DODATKOVÁ OCHRANNÁ OSVĚDČENÍ

1.

31992 R 1768: Nařízení Rady (EHS) č. 1768/92 ze dne 18. června 1992 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro léčivé přípravky (Úř. věst. L 182, 2. 7. 1992, s. 1), ve znění:

11994 N: aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv — přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21),

12003 T: aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv — přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23. 9. 2003, s. 33).

a)

V článku 19a se doplňují nová písmena, která znějí:

„k)

pro léčivé přípravky chráněné platným základním patentem, pro něž bylo první rozhodnutí o registraci jako léčivý přípravek vydáno po 1. lednu 2000, lze vydat osvědčení v Bulharsku za podmínky, že žádost o osvědčení byla podána do šesti měsíců ode dne přistoupení;

l)

pro léčivé přípravky chráněné platným základním patentem, pro něž bylo první rozhodnutí o registraci jako léčivý přípravek vydáno po 1. lednu 2000, lze vydat osvědčení v Rumunsku. V případech, kdy lhůta podle čl. 7 odst. 1 uplynula, může být žádost o osvědčení podána ve lhůtě šesti měsíců, která začne běžet nejpozději ode dne přistoupení.“

b)

V článku 20 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.

Toto nařízení se vztahuje na dodatková ochranná osvědčení vydaná v souladu s vnitrostátními právními předpisy České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Malty, Polska, Rumunska, Slovinska a Slovenska přede dnem přistoupení.“

2.

31996 R 1610: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1610/96 ze dne 23. července 1996 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro přípravky na ochranu rostlin (Úř. věst. L 198, 8. 8. 1996, s. 30), ve znění:

12003 T: aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv — přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23. 9. 2003, s. 33).

a)

V článku 19a se doplňují nová písmena, které znějí:

„k)

pro přípravky na ochranu rostlin chráněné platným základním patentem, pro něž bylo první povolení k uvedení na trh jako přípravek na ochranu rostlin vydáno po 1. lednu 2000, lze vydat osvědčení v Bulharsku, za podmínky, že žádost o osvědčení byla podána do šesti měsíců ode dne přistoupení;

l)

pro přípravky na ochranu rostlin chráněné platným základním patentem, pro něž bylo první povolení k uvedení na trh jako přípravek na ochranu rostlin vydáno po 1. lednu 2000, lze vydat osvědčení v Rumunsku. V případech, kdy lhůta podle čl. 7 odst. 1 uplynula, může být žádost o osvědčení podána ve lhůtě šesti měsíců, která začne běžet nejpozději ode dne přistoupení.“

b)

V článku 20 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.

Toto nařízení se vztahuje na dodatková ochranná osvědčení vydaná v souladu s vnitrostátními právními předpisy České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Malty, Polska, Rumunska, Slovinska a Slovenska přede dnem přistoupení.“

III.   (PRŮMYSLOVÉ) VZORY SPOLEČENSTVÍ

32002 R 0006: Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství (Úř. věst. L 3, 5. 1. 2002, s. 1), ve znění:

12003 T: aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23. 9. 2003, s. 33).

V článku 110a se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.

Ode dne přistoupení Bulharska, České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Rumunska, Slovinska a Slovenska (dále jen ‚nový(é) členský(é) stát(y)‘) se (průmyslový) vzor Společenství chráněný nebo přihlášený podle tohoto nařízení přede dnem přistoupení rozšiřuje na území těchto členských států tak, aby měl stejné účinky v celém Společenství.“

2.   ZEMĚDĚLSTVÍ

1.

31989 R 1576: Nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 ze dne 29. května 1989, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu lihovin (Úř. věst. L 160, 12. 6. 1989, s. 1), ve znění:

31992 R 3280: nařízení Rady (EHS) č. 3280/92 ze dne 9. 11. 1992 (Úř. věst. L 327, 13. 11. 1992, s. 3),

31994 R 3378: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 3378/94 ze dne 22. 12. 1994 (Úř. věst. L 366, 31. 12. 1994, s. 1),

11994 N: aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv — přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21),

12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie (Úř. věst. L 236, 23. 9. 2003, s. 33),

32003 R 1882: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. 9. 2003 (Úř. věst. L 284, 31. 10. 2003, s. 1).

a)

V čl. 1 odst. 4 písm. i) se doplňuje nový bod, který zní:

„5)

Název ‚ovocný destilát‘ může být nahrazen označením ‚Pălincă‘ pouze v případě lihoviny vyrobené v Rumunsku.“

b)

V příloze II se doplňují tato zeměpisná označení:

v bodě 4: „Vinars Târnave“, „Vinars Vaslui“, „Vinars Murfatlar“, „Vinars Vrancea“, „Vinars Segarcea“;

v bodě 6: „Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Sungurlare“, „Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Sliven)“, „Стралджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska muscatova rakiya/Muscatova rakiya from Straldja“, „Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Pomorie“, „Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна гроздова ракия от Русе/Rusenska biserna grozdova rakiya/Biserna grozdova rakiya from Ruse“, „Бургаска мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska muscatova rakiya/Muscatova rakiya from Bourgas“, „Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Добруджа/Dobrudjanska muscatova rakiya/Muscatova rakiya from Dobrudja“, „Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Suhindol“, „Карловска гроздова ракия/Гроздова ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Karlovo“;

v bodě 7: „Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakiya/Slivova rakiya from Troyan“, „Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska kaysieva rakiya/Kaysieva rakiya from Silistra“, „Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Тервел/Tervelska kaysieva rakiya/Kaysieva rakiya from Tervel“, „Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakiya/Slivova rakiya from Lovech“, „Ţuică Zetea de Medieşu Aurit“, „Ţuică de Valea Milcovului“, „Ţuică de Buzău“, „Ţuică de Argeş“, „Ţuică de Zalău“, „Ţuică ardelenească de Bistriţa“, „Horincă de Maramureş“, „Horincă de Cămârzan“, „Horincă de Seini“, „Horincă de Chioar“, „Horincă de Lăpuş“, „Turţ de Oaş“, „Turţ de Maramureş“.

2.

31991 R 1601: Nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 ze dne 10. června 1991, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů (Úř. věst. L 149, 14. 6. 1991, s. 1), ve znění:

31992 R 3279: nařízení Rady (EHS) č. 3279/92 ze dne 9. 11. 1992 (Úř. věst. L 327, 13. 11. 1992, s. 1),

11994 N: aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv — přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21),

31994 R 3378: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 3378/94 ze dne 22. 12. 1994 (Úř. věst. L 366, 31. 12. 1994, s. 1),

31996 R 2061: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2061/96 ze dne 8. 10. 1996 (Úř. věst. L 277, 30. 10. 1996, s. 1),

32003 R 1882: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. 9. 2003 (Úř. věst. L 284, 31. 10. 2003, s. 1).

V čl. 2 odst. 3 se za písmeno h) vkládá nové písmeno, které zní:

„i)

Pelin: aromatizovaný vinný nápoj vyrobený z bílého nebo červeného vína, koncentrátu hroznového moštu, hroznové šťávy (nebo řepného cukru) a zvláštního bylinného výtažku, s objemovým obsahem alkoholu nejméně 8,5 % obj., obsahem cukru vyjádřeným jako invertní cukr ve výši 45 - 50 gramů na litr a celkovou kyselostí nejméně 3 gramy na litr vyjádřenou jako kyselina vinná.“

a dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j).

3.

31992 R 2075: Nařízení Rady (EHS) č. 2075/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu se surovým tabákem (Úř. věst. L 215, 30. 7. 1992, s. 70), ve znění:

11994 N: aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv — přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21),

31994 R 3290: nařízení Rady (ES) č. 3290/94 ze dne 22. 12. 1994 (Úř. věst. L 349, 31. 12. 1994, s. 105),

31995 R 0711: nařízení Rady (ES) č. 711/95 ze dne 27. 3. 1995 (Úř. věst. L 73, 1. 4. 1995, s. 13),

31996 R 0415: nařízení Rady (ES) č. 415/96 ze dne 4. 3. 1996 (Úř. věst. L 59, 8. 3. 1996, s. 3),

31996 R 2444: nařízení Rady (ES) č. 2444/96 ze dne 17. 12. 1996 (Úř. věst. L 333, 21. 12. 1996, s. 4),

31997 R 2595: nařízení Rady (ES) č. 2595/97 ze dne 18. 12. 1997 (Úř. věst. L 351, 23. 12. 1997, s. 11),

31998 R 1636: nařízení Rady (ES) č. 1636/98 ze dne 20. 7. 1998 (Úř. věst. L 210, 28. 7. 1998, s. 23),

31999 R 0660: nařízení Rady (ES) č. 660/1999 ze dne 22. 3. 1999 (Úř. věst. L 83, 27. 3. 1999, s. 10),

32000 R 1336: nařízení Rady (ES) č. 1336/2000 ze dne 19. 6. 2000 (Úř. věst. L 154, 27. 6. 2000, s. 2),

32002 R 0546: nařízení Rady (ES) č. 546/2002 ze dne 25. 3. 2002 (Úř. věst. L 84, 28. 3. 2002, s. 4),

32003 R 0806: nařízení Rady (ES) č. 806/2003 ze dne 14. 4. 2003 (Úř. věst. L 122, 16. 5. 2003, s. 1),

32003 R 2319: nařízení Rady (ES) č. 2319/2003 ze dne 17. 12. 2003 (Úř. věst. L 345, 31. 12. 2003, s. 17),

12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie (Úř. věst. L 236, 23. 9. 2003, s. 33).

a)

V příloze se v bodě V. „Sun-cured“ doplňují slova:

 

„Molotova

 

Ghimpaţi

 

Bărăgan“.

b)

V příloze se v bodě VI. „Basmas“ doplňují slova:

 

„Džebel

 

Nevrokop

 

Dupnica

 

Melnik

 

Ustina

 

Charmanli

 

Krumovgrad

 

Iztočen Balkan

 

Topolovgrad

 

Svilengrad

 

Srednogorska jaka“.

c)

V příloze se v bodě VIII. „Klasický Kaba Kulak“ doplňují slova:

 

„Severna Bălgaria

 

Tekne“.

4.

31996 R 2201: Nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhů s výrobky zpracovanými z ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 297, 21. 11. 1996, s. 29), naposledy pozměněné:

31997 R 2199: nařízením Rady (ES) č. 2199/97 ze dne 30. 10. 1997 (Úř. věst. L 303, 6. 11. 1997, s. 1),

31999 R 2701: nařízením Rady (ES) č. 2701/1999 ze dne 14. 12. 1999 (Úř. věst. L 327, 21. 12. 1999, s. 5),

32000 R 2699: nařízením Rady (ES) č. 2699/2000 ze dne 4. 12. 2000 (Úř. věst. L 311, 12. 12. 2000, s. 9),

32001 R 1239: nařízením Rady (ES) č. 1239/2001 ze dne 19. 6. 2001 (Úř. věst. L 171, 26. 6. 2001, s. 1),

32002 R 0453: nařízením Komise (ES) č. 453/2002 ze dne 13. 3. 2002 (Úř. věst. L 72, 14. 3. 2002, s. 9),

12003 T: Aktem o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie (Úř. věst. L 236, 23. 9. 2003, s. 33),

32004 R 0386: nařízením Komise (ES) č. 386/2004 ze dne 1. 3. 2004 (Úř. věst. L 64, 2. 3. 2004, s. 25).

Příloha III se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA III

Zpracovatelské prahy uvedené v článku 5

Čistá hmotnost čerstvých produktů

(v tunách)

 

 

Rajčata

Broskve

Hrušky

Prahy Společenství

8 860 061

560 428

105 659

Vnitrostátní prahy

Bulharsko

156 343

17 843

b.p.

Česká republika

12 000

1 287

11

Řecko

1 211 241

300 000

5 155

Španělsko

1 238 606

180 794

35 199

Francie

401 608

15 685

17 703

Itálie

4 350 000

42 309

45 708

Kypr

7 944

6

b.p.

Lotyšsko

b.p.

b.p.

b.p.

Maďarsko

130 790

1 616

1 031

Malta

27 000

b.p.

b.p.

Nizozemsko

b.p.

b.p.

243

Rakousko

b.p.

b.p.

9

Polsko

194 639

b.p.

b.p.

Portugalsko

1 050 000

218

600

Rumunsko

50 390

523

b.p.

Slovensko

29 500

147

b.p.

b.p. = bezpředmětné“.

5.

31998 R 2848: Nařízení Komise (ES) č. 2848/98 ze dne 22. prosince 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2075/92, pokud jde o režim prémií, produkční kvóty a zvláštní podporu pro seskupení producentů v odvětví surového tabáku (Úř. věst. L 358, 31. 12. 1998, s. 17), ve znění:

31999 R 0510: nařízení Komise (ES) č. 510/1999 ze dne 8. 3. 1999 (Úř. věst. L 60, 9. 3. 1999, s. 54),

31999 R 0731: nařízení Komise (ES) č. 731/1999 ze dne 7. 4. 1999 (Úř. věst. L 93, 8. 4. 1999, s. 20),

31999 R 1373: nařízení Komise (ES) č. 1373/1999 ze dne 25. 6. 1999 (Úř. věst. L 162, 26. 6. 1999, s. 47),

31999 R 2162: nařízení Komise (ES) č. 2162/1999 ze dne 12. 10. 1999 (Úř. věst. L 265, 13. 10. 1999, s. 13),

31999 R 2637: nařízení Komise (ES) č. 2637/1999 ze dne 14. 12. 1999 (Úř. věst. L 323, 15. 12. 1999, s. 8),

32000 R 0531: nařízení Komise (ES) č. 531/2000 ze dne 10. 3. 2000 (Úř. věst. L 64, 11. 3. 2000, s. 13),

32000 R 0909: nařízení Komise (ES) č. 909/2000 ze dne 2. 5. 2000 (Úř. věst. L 105, 3. 5. 2000, s. 18),

32000 R 1249: nařízení Komise (ES) č. 1249/2000 ze dne 15. 6. 2000 (Úř. věst. L 142, 16. 6. 2000, s. 3),

32001 R 0385: nařízení Komise (ES) č. 385/2001 ze dne 26. 2. 2001 (Úř. věst. L 57, 27. 2. 2001, s. 18),

32001 R 1441: nařízení Komise (ES) č. 1441/2001 ze dne 16. 7. 2001 (Úř. věst. L 193, 17. 7. 2001, s. 5),

32002 R 0486: nařízení Komise (ES) č. 486/2002 ze dne 18. 3. 2002 (Úř. věst. L 76, 19. 3. 2002, s. 9),

32002 R 1005: nařízení Komise (ES) č. 1005/2002 ze dne 12. 6. 2002 (Úř. věst. L 153, 13. 6. 2002, s. 3),

32002 R 1501: nařízení Komise (ES) č. 1501/2002 ze dne 22. 8. 2002 (Úř. věst. L 227, 23. 8. 2002, s. 16),

32002 R 1983: nařízení Komise (ES) č. 1983/2002 ze dne 7. 11. 2002 (Úř. věst. L 306, 8. 11. 2002, s. 8),

32004 R 1809: nařízení Komise (ES) č. 1809/2004 ze dne 18. 10. 2004 (Úř. věst. L 318, 19. 10. 2004, s. 18).

Příloha I se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA I

Procentní sazby zaručeného prahového množství pro uznání seskupení producentů podle členských států nebo podle zvláštních oblastí

Členský stát nebo zvláštní oblast, kde je usazeno seskupení producentů

Procentní sazba

Německo, Španělsko (kromě Kastilie-Leónu, Navarry a oblasti Campezo v Baskicku), Francie (kromě Nord-Pas-de-Calais a Pikardie), Itálie, Portugalsko (kromě autonomní oblasti Azory), Belgie, Rakousko, Rumunsko

2 %

Řecko (kromě Epiru), autonomní oblast Azory (Portugalsko), Nord-Pas-de-Calais a Pikardie (Francie), Bulharsko (kromě obcí Banite, Zlatograd, Madan a Dospat v oblasti Džebel a obcí Veliki Preslav, Vărbica, Šumen, Smjadovо, Varna, Dălgopol, General Tоševо, Dobrič, Kavarna, Krušari, Šabla a Antonovo v oblasti Severní Bulharsko)

1 %

Kastilie-León (Španělsko), Navarra (Španělsko), oblast Campezo v Baskicku (Španělsko), Epirus (Řecko), obce Banite, Zlatograd, Madan a Dospat v oblasti Džebel a obce Veliki Preslav, Vărbica, Šumen, Smjadovо, Varna, Dălgopol, General Tоševо, Dobrič, Kavarna, Krušari, Šabla a Antonovo v oblasti Severní Bulharsko (Bulharsko)

0,3 %“

6.

31999 R 1493: Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (Úř. věst. L 179, 14. 7. 1999, s. 1), ve znění:

32000 R 1622: nařízení Komise (ES) č. 1622/2000 ze dne 24. 7. 2000 (Úř. věst. L 194, 31. 7. 2000, s. 1),

32000 R 2826: nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 ze dne 19. 12. 2000 (Úř. věst. L 328, 23. 12. 2000, s. 2),

32001 R 2585: nařízení Rady (ES) č. 2585/2001 ze dne 19. 12. 2001 (Úř. věst. L 345, 29. 12. 2001, s. 10),

32003 R 0806: nařízení Rady (ES) č. 806/2003 ze dne 14. 4. 2003 (Úř. věst. L 122, 16. 5. 2003, s. 1),

12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie (Úř. věst. L 236, 23. 9. 2003, s. 33),

32003 R 1795: nařízení Komise (ES) č. 1795/2003 ze dne 13. 10. 2003 (Úř. věst. L 262, 14. 10. 2003, s. 13).

a)

V článku 6 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„5.

Pro Bulharsko a Rumunsko se nově vytvořená práva na výsadbu přidělují na výrobu jakostních vín s. o. až do 1,5 % celkové obhospodařované plochy vinic, což ke dni přistoupení odpovídá 2 302,5 hektarům v Bulharsku a 2 830,5 hektarům pro Rumunsko. Tato práva se přidělují do státní rezervy, na niž se vztahuje článek 5.“

b)

V příloze III (Vinařské zóny) se v bodě 2 doplňuje nové písmeno, které zní:

„g)

v Rumunsku: oblast Podişul Transilvaniei.“

c)

V příloze III (Vinařské zóny) se poslední věta v bodě 3 nahrazuje tímto:

„d)

na Slovensku: oblast Tokaj;

e)

v Rumunsku: plochy vinic nezahrnuté v bodě 2 písm. g) nebo bodě 5 písm. f).“

d)

V příloze III (Vinařské zóny) se v bodě 5 doplňují nová písmena, která znějí:

„e)

v Bulharsku: plochy vinic nezahrnuté v těchto oblastech: Dunavska ravnina (Дунавска равнина), Černomorski rajon (Черноморски район), Rozova dolina (Розова долина);

f)

v Rumunsku: plochy vinic nezahrnuté v těchto oblastech: Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului a Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, jižní vinařská oblast včetně písků a jiné příznivé oblasti.“

e)

V příloze III (Vinařské zóny) se v bodě 6 doplňuje nová věta, která zní:

„V Bulharsku zahrnuje vinařská oblast C III a) plochy vinic nezahrnuté v bodě 5 písm. e).“

f)

V příloze V části D bodě 3 se doplňují slova:

„a v Rumunsku“.

7.

32000 R 1673: Nařízení Rady (ES) č. 1673/2000 ze dne 27. července 2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno (Úř. věst. L 193, 29. 7. 2000, s. 16), ve znění:

32002 R 0651: nařízení Komise (ES) č. 651/2002 ze dne 16. 4. 2002 (Úř. věst. L 101, 17. 4. 2002, s. 3),

12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie (Úř. věst. L 236, 23. 9. 2003, s. 33),

32003 R 1782: nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. 9. 2003 (Úř. věst. L 270, 21. 10. 2003, s. 1),

32004 R 0393: nařízení Rady (ES) č. 393/2004 ze dne 24. 2. 2004 (Úř. věst. L 65, 3. 3. 2004, s. 4).

a)

V článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.

Pro dlouhá lněná vlákna se stanoví maximální zaručené množství ve výši 80 878 tun na hospodářský rok a toto množství se rozdělí členským státům formou národních zaručených množství. Toto maximální zaručené množství se dělí takto:

13 800 tun pro Belgii,

13 tun pro Bulharsko,

1 923 tun pro Českou republiku,

300 tun pro Německo,

30 tun pro Estonsko,

50 tun pro Španělsko,

55 800 tun pro Francii,

360 tun pro Lotyšsko,

2 263 tun pro Litvu,

4 800 tun pro Nizozemsko,

150 tun pro Rakousko,

924 tun pro Polsko,

50 tun pro Portugalsko,

42 tun pro Rumunsko,

73 tun pro Slovensko,

200 tun pro Finsko,

50 tun pro Švédsko,

50 pro Spojené království.“

b)

V čl. 3 odst. 2 se úvodní odstavec a písmeno a) nahrazují tímto:

„2.

Pro krátká lněná vlákna a konopná vlákna, pro která může být poskytnuta podpora, se stanoví maximální zaručené množství ve výši 147 265 tun na hospodářský rok. Toto maximální zaručené množství se dělí takto:

a)

formou národních zaručených množství těmto členským státům:

10 350 tun pro Belgii,

48 tun pro Bulharsko,

2 866 tun pro Českou republiku,

12 800 tun pro Německo,

42 tun pro Estonsko,

20 000 tun pro Španělsko,

61 350 tun pro Francii,

1 313 tun pro Lotyšsko,

3 463 tun pro Litvu,

2 061 tun pro Maďarsko,

5 550 tun pro Nizozemsko,

2 500 tun pro Rakousko,

462 tun pro Polsko,

1 750 tun pro Portugalsko,

921 tun pro Rumunsko,

189 tun pro Slovensko,

2 250 tun pro Finsko,

2 250 tun pro Švédsko,

12 100 pro Spojené království.

Národní zaručené množství stanovené pro Maďarsko se však týká pouze konopných vláken.“

8.

32003 R 1782: Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Úř. věst. L 270, 21. 10. 2003, s. 1), ve znění:

32004 R 0021: nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. 12. 2003 (Úř. věst. L 5, 9. 1. 2004, s. 8),

32004 R 0583: nařízení Rady (ES) č. 583/2004 ze dne 22. 3. 2004 (Úř. věst. L 91, 30. 3. 2004, s. 1),

32004 D 0281: rozhodnutí Rady 2004/281/ES ze dne 22. 3. 2004 (Úř. věst. L 93, 30. 3. 2004, s. 1),

32004 R 0864: nařízení Rady (ES) č. 864/2004 ze dne 29. 4. 2004 (Úř. věst. L 161, 30. 4. 2004, s. 48).

a)

V článku 2 se písmeno g) nahrazuje tímto:

„g)

‚novými členskými státy‘ rozumějí Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko.“

b)

V čl. 5 odst. 2 se v prvním pododstavci doplňuje tato věta:

„Bulharsko a Rumunsko však dbají o to, aby půda využívaná jako stálé pastviny k 1. lednu 2007 zůstala vyčleněna pro toto použití.“

c)

V čl. 54 odst. 2 se v prvním pododstavci doplňuje nová věta, která zní:

„Pro Bulharsko a Rumunsko je však datem stanoveným pro žádosti o podporu na plochu 30. červen 2005.“

d)

V článku 71g se doplňuje nový odstavec, který zní:

„9.

Pro Bulharsko a Rumunsko:

a)

tříleté referenční období uvedené v odstavci 2 jsou roky 2002 až 2004;

b)

rok uvedený v odst. 3 písm. a) je 2004;

c)

v odst. 4 prvním pododstavci se odkazem na rok 2004 nebo 2005 rozumí rok 2005 nebo 2006 a odkazy na rok 2004 se rozumí rok 2005.“

e)

V článku 71h se doplňuje nová věta, která zní:

„Pro Bulharsko a Rumunsko se však odkazem na 30. červen 2003 rozumí 30. červen 2005.“

f)

V článku 74 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.

Podpora se poskytuje na vnitrostátní základní plochy v tradičních produkčních oblastech uvedených v příloze X.

Základní plochy se stanovují takto:

Bulharsko

21 800 ha

Řecko

617 000 ha

Španělsko

594 000 ha

Francie

208 000 ha

Itálie

1 646 000 ha

Kypr

6 183 ha

Maďarsko

2 500 ha

Rakousko

7 000 ha

Portugalsko

118 000 ha“

g)

V článku 78 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.

Stanovuje se maximální zaručená plocha 1 648 000 ha, na kterou lze poskytnout podporu.“

h)

V článku 80 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.

Podpora se stanovuje podle výnosů v dotyčných členských státech takto:

 

Hospodářský rok 2004/05 a v případě použití článku 71

(EUR/ha)

Hospodářský rok 2005/06 a následující roky

(EUR/ha)

Bulharsko

-

345,225

Řecko

1 323,96

561,00

Španělsko

1 123,95

476,25

Francie:

 

 

metropolitní území

971,73

411,75

Francouzská Guyana

1 329,27

563,25

Itálie

1 069,08

453,00

Maďarsko

548,70

232,50

Portugalsko

1 070,85

453,75

Rumunsko

-

126,075“.

i)

Článek 81 se nahrazuje tímto:

„Článek 81

Plochy

Stanovuje se vnitrostátní základní plocha pro každý producentský stát. Pro Francii se však stanovují dvě základní plochy. Základní plochy se stanovují takto:

Bulharsko

4 166 ha

Řecko

20 333 ha

Španělsko

104 973 ha

Francie:

metropolitní území

19 050 ha

Francouzská Guyana

4 190 ha

Itálie

219 588 ha

Maďarsko

3 222 ha

Portugalsko

24 667 ha

Rumunsko

500 ha

Členský stát může svou základní plochu či plochy rozdělit na dílčí základní plochy podle objektivních kritérií.“

j)

Článek 84 se nahrazuje tímto:

„Článek 84

Plochy

1.   Členský stát poskytne podporu Společenství do výše stropu vypočteného vynásobením počtu hektarů jeho VZP stanovené v odstavci 3 průměrnou částkou 120,75 EUR.

2.   Stanovuje se maximální zaručená plocha 829 229 ha

3.   Maximální zaručená plocha uvedená v odstavci 2 se rozdělí na tyto VZP:

Vnitrostátní zaručené plochy (VZP)

Belgie

100 ha

Bulharsko

11 984 ha

Německo

1 500 ha

Řecko

41 100 ha

Španělsko

568 200 ha

Francie

17 300 ha

Itálie

130 100 ha

Kypr

5 100 ha

Lucembursko

100 ha

Maďarsko

2 900 ha

Nizozemsko

100 ha

Rakousko

100 ha

Polsko

4 200 ha

Portugalsko

41 300 ha

Rumunsko

1 645 ha

Slovinsko

300 ha

Slovensko

3 100 ha

Spojené království

100 ha

4.   Členský stát může svou VZP rozdělit na dílčí základní plochy podle objektivních kritérií, zejména na regionální úrovni nebo vzhledem k produkci.“

k)

V čl. 95 odst. 4 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Pro Bulharsko a Rumunsko jsou celková množství uvedená v prvním pododstavci stanovena v tabulce f) přílohy I nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 a přezkoumána v souladu s čl. 6 odst. 1 šestým pododstavcem nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.

Pro Bulharsko a Rumunsko je dvanáctiměsíčním obdobím uvedeným v prvním pododstavci období 2006/2007.“

l)

V článku 103 se ve druhém pododstavci doplňuje nová věta, která zní:

„Podmínkou pro použití tohoto odstavce však pro Bulharsko a Rumunsko bude, že se v roce 2007 použije režim jednotné platby na plochu a že se rozhodne o používání článku 66.“

m)

V článku 105 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.

Příplatek k platbě na plochu:

291 EUR/ha za hospodářský rok 2005/06,

285 EUR/ha za hospodářský rok 2006/07 a následující roky

se vyplácí na plochu pro pšenici tvrdou v tradičních produkčních oblastech uvedených v příloze X při dodržení těchto stropů:

(v hektarech)

Bulharsko

21 800

Řecko

617 000

Španělsko

594 000

Francie

208 000

Itálie

1 646 000

Kypr

6 183

Maďarsko

2 500

Rakousko

7 000

Portugalsko

118 000“

n)

V článku 108 se v druhém pododstavci doplňuje nová věta, která zní:

„V případě Bulharska a Rumunska nemohou být žádosti o platby předloženy pro půdu, která byla ke dni 30. červnu 2005 využívána jako stálá pastvina, byla osázena trvalými kulturami nebo stromy nebo byla využívána pro nezemědělské účely.“

o)

V článku 110c se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.

Stanovují se tyto vnitrostátní základní plochy:

Bulharsko: 10 237 ha

Řecko: 370 000 ha

Španělsko: 70 000 ha

Portugalsko: 360 ha.“

p)

V článku 110c se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.

Částka podpory na způsobilý hektar činí:

v Bulharsku: 263 EUR

v Řecku: 594 EUR na 300 000 hektarů a 342,85 EUR na zbývajících 70 000 hektarů

ve Španělsku: 1 039 EUR

v Portugalsku: 556 EUR.“

q)

V článku 116 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.

Použijí se tyto stropy:

Členský stát

Nároky (× 1 000)

Belgie

70

Bulharsko

2 058,483

Česká republika

66,733

Dánsko

104

Německo

2 432

Estonsko

48

Řecko

11 023

Španělsko

19 580

Francie

7 842

Irsko

4 956

Itálie

9 575

Kypr

472,401

Lotyšsko

18,437

Litva

17,304

Lucembursko

4

Maďarsko

1 146

Malta

8,485

Nizozemsko

930

Rakousko

206

Polsko

335,88

Portugalsko

2 690

Rumunsko

5 880,620

Slovinsko

84,909

Slovensko

305,756

Finsko

80

Švédsko

180

Spojené království

19 492

Celkem

89 607,008“.

r)

V článku 123 se odstavec 8 nahrazuje tímto:

„8.

Použijí se tyto regionální stropy:

Belgie

235 149

Bulharsko

90 343

Česká republika

244 349

Dánsko

277 110

Německo

1 782 700

Estonsko

18 800

Řecko

143 134

Španělsko

713 999 (1)

Francie

1 754 732 (2)

Irsko

1 077 458

Itálie

598 746

Kypr

12 000

Lotyšsko

70 200

Litva

150 000

Lucembursko

18 962

Maďarsko

94 620

Malta

3 201

Nizozemsko

157 932

Rakousko

373 400

Polsko

926 000

Portugalsko

175 075 (3)

Rumunsko

452 000

Slovinsko

92 276

Slovensko

78 348

Finsko

250 000

Švédsko

250 000

Spojené království

1 419 811 (4)

s)

V článku 126 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.

Použijí se tyto vnitrostátní stropy:

Belgie

394 253

Bulharsko

16 019

Česká republika

90 300

Dánsko

112 932

Německo

639 535

Estonsko

13 416

Řecko

138 005

Španělsko (5)

1 441 539

Francie (6)

3 779 866

Irsko

1 102 620

Itálie

621 611

Kypr

500

Lotyšsko

19 368

Litva

47 232

Lucembursko

18 537

Maďarsko

117 000

Malta

454

Nizozemsko

63 236

Rakousko

375 000

Polsko

325 581

Portugalsko (7)

416 539

Rumunsko

150 000

Slovinsko

86 384

Slovensko

28 080

Finsko

55 000

Švédsko

155 000

Spojené království

1 699 511

t)

V čl. 130 odst. 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Pro nové členské státy se stanovují vnitrostátní stropy uvedené v této tabulce.

 

Býci, voli, krávy a jalovice

Telata od jednoho do osmi měsíců věku o hmotnosti jatečně upraveného těla do 185 kg

Bulharsko

22 191

101 542

Česká republika

483 382

27 380

Estonsko

107 813

30 000

Kypr

21 000

Lotyšsko

124 320

53 280

Litva

367 484

244 200

Maďarsko

141 559

94 439

Malta

6 002

17

Polsko

1 815 430

839 518

Rumunsko

1 148 000

85 000

Slovinsko

161 137

35 852

Slovensko

204 062

62 841“.

u)

V článku 143a se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„V případě Bulharska a Rumunska se však přímé platby zavedou v souladu s následujícím plánem zvýšení vyjádřených jako procentní podíl používané úrovně plateb ve Společenství ve složení k 30. dubnu 2004:

25 % v roce 2007,

30 % v roce 2008,

35 % v roce 2009,

40 % v roce 2010,

50 % v roce 2011,

60 % v roce 2012,

70 % v roce 2013,

80 % v roce 2014,

90 % v roce 2015,

100 % od roku 2016.“.

v)

V čl. 143b odst. 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Zemědělskou plochou pro účely režimu jednotné platby na plochu se však pro Bulharsko a Rumunsko rozumí ta část jeho využívané zemědělské plochy, která je uchovávána v dobrém zemědělském stavu, bez ohledu na to, zda byla k tomuto dni využívána k zemědělské produkci, případně upravená v souladu s objektivními kritérii, která Bulharsko a Rumunsko stanoví po schválení Komisí.“

w)

V článku 143b se odstavec 9 nahrazuje tímto:

„9.

Každý nový členský stát může používat režim jednotné platby na plochu do konce roku 2006 s možností dvojího prodloužení o jeden rok na žádost nového členského státu. Bulharsko a Rumunsko však mohou režim jednotné platby na plochu používat do konce roku 2009 s možností dvojího prodloužení o jeden rok na jejich žádost. Aniž je dotčen odstavec 11, může každý nový členský stát rozhodnout o ukončení používání tohoto režimu na konci prvního nebo druhého roku doby použitelnosti za účelem používání režimu jednotné platby. Nové členské státy oznámí Komisi svůj záměr ukončit používání tohoto režimu do 1. srpna posledního roku použitelnosti.“

x)

V čl. 143b odst. 11 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pro Bulharsko a Rumunsko se do konce pětileté doby využívání režimu jednotné platby na plochu (tj. roku 2011) použijí procentní podíly stanovené v druhém pododstavci článku 143a. Je-li použitelnost režimu jednotné platby na plochu prodloužena přes tento den na základě rozhodnutí přijatého podle písmene b), použije se procentní podíl stanovený v druhém pododstavci článku 143a pro rok 2011 až do konce posledního roku použitelnosti režimu jednotné platby na plochu.“

y)

V článku 143c se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.

Nové členské státy budou mít na základě zmocnění Komise možnost doplňovat všechny přímé podpory:

a)

pokud jde o veškeré přímé platby, až do 55 % úrovně přímých plateb ve Společenství ve složení k 30. dubnu 2004 v roce 2004, 60 % v roce 2005 a 65 % v roce 2006 a od roku 2007 až do 30 procentních bodů nad použitelnou úrovní uvedenou v článku 143a v daném roce. Pokud jde o Bulharsko a Rumunsko, platí pravidlo: až do 55 % úrovně přímých plateb ve Společenství ve složení k 30. dubnu 2004 v roce 2007, 60 % v roce 2008 a 65 % v roce 2009 a od roku 2010 až do 30 procentních bodů nad použitelnou úrovní uvedenou v druhém pododstavci článku 143a v daném roce. Česká republika však může přímé platby v odvětví bramborového škrobu doplňovat až do 100 % úrovně ve Společenství ve složení k 30. dubnu 2004. Pro přímé platby uvedené v kapitole 7 hlavy IV tohoto nařízení však platí tyto maximální sazby: 85 % v roce 2004, 90 % v roce 2005, 95 % v roce 2006 a 100 % od roku 2007. Pokud jde o Bulharsko a Rumunsko, platí tyto maximální sazby: 85 % v roce 2004, 90 % v roce 2008, 95 % v roce 2009 a 100 % od roku 2010;

nebo

b)

i)

pokud jde o jiné přímé platby, než je režim jednotné platby, až do celkové úrovně přímé podpory na základě produktu, na kterou by měl zemědělec nárok pro daný produkt v daném novém členském státě v kalendářním roce 2003 podle vnitrostátního režimu podobného SZP, zvýšené o 10 procentních bodů. Referenčním rokem pro Litvu však je kalendářní rok 2002. Referenčním rokem pro Bulharsko a Rumunsko je kalendářní rok 2006. V případě Slovinska činí zvýšení 10 procentních bodů v roce 2004, 15 procentních bodů v roce 2005, 20 procentních bodů v roce 2006 a 25 procentních bodů od roku 2007;

ii)

pokud jde o režim jednotné platby, celková úroveň doplňkové národní přímé podpory, kterou může nový členský stát pro daný rok poskytnout, je omezena zvláštním finančním rámcem. Tento rámec se rovná rozdílu mezi:

celkovou částkou přímé podpory v rámci vnitrostátního režimu podobného SZP, která by byla v daném novém členském státě k dispozici pro kalendářní rok 2003, nebo v případě Litvy kalendářní rok 2002, zvýšenou vždy o 10 procentních bodů. Referenčním rokem pro Bulharsko a Rumunsko však je kalendářní rok 2006. V případě Slovinska činí zvýšení 10 procentních bodů v roce 2004, 15 procentních bodů v roce 2005, 20 procentních bodů v roce 2006 a 25 procentních bodů od roku 2007;

a

vnitrostátním stropem daného nového členského státu uvedeným v příloze VIIIA, upraveným případně podle čl. 64 odst. 2 a čl. 70 odst. 2.

Pro účely výpočtu celkové částky uvedené v první odrážce se započítají vnitrostátní přímé platby nebo její složky odpovídající přímým platbám Společenství nebo jejím složkám, které se braly v úvahu při výpočtu účinného stropu dotyčného nového členského státu podle čl. 64 odst. 2, čl. 70 odst. 2 a článku 71c.

Pro každou dotčenou přímou platbu si nový členský stát může zvolit uvedenou alternativu a) nebo b).

Celková přímá podpora, kterou lze zemědělci poskytnout v nových členských státech po přistoupení v rámci příslušné přímé platby, včetně všech doplňkových vnitrostátních přímých plateb, nesmí přesáhnout úroveň přímé podpory, na kterou by měl zemědělec nárok podle odpovídající přímé platby používané pro členské státy ve Společenství ve složení k 30. dubnu 2004.“

z)

V článku 154a se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.

Opatření uvedená v odstavci 1 mohou být přijata během období od 1. května 2004 do 30. června 2009 a po tomto dni se již nepoužijí. Pro Bulharsko a Rumunsko však toto období začíná dnem 1. ledna 2007 a končí dnem 31. prosince 2011. Rada může na návrh Komise kvalifikovanou většinou rozhodnout o prodloužení těchto období.“

aa)

V příloze III se doplňují nové poznámky pod čarou, které znějí:

k názvu bodu A:

„* U Bulharska a Rumunska se odkazem na rok 2005 rozumí odkaz na první rok používání režimu jednotné platby.“;

k názvu bodu B:

„* U Bulharska a Rumunska se odkazem na rok 2006 rozumí odkaz na druhý rok používání režimu jednotné platby.“;

a k názvu bodu C:

„* U Bulharska a Rumunska se odkazem na rok 2007 rozumí odkaz na třetí rok používání režimu jednotné platby.“

ab)

Příloha VIIIA se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA VIIIA

Vnitrostátní stropy uvedené v článku 71c

Stropy byly vypočteny s přihlédnutím k rozvrhu zvýšení stanovenému v článku 143a, a proto nevyžadují snížení.

(v milionech EUR)

Kalendářní rok

Bulharsko

Česká republika

Estonsko

Kypr

Lotyšsko

Litva

Maďarsko

Malta

Polsko

Rumunsko

Slovinsko

Slovensko

2005

-

228,8

23,4

8,9

33,9

92,0

350,8

0,67

724,6

-

35,8

97,7

2006

-

266,7

27,3

12,5

39,6

107,3

420,2

0,83

881,7

-

41,9

115,4

2007

200,3

343,6

40,4

16,3

55,6

146,9

508,3

1,64

1 140,8

440,0

56,1

146,6

2008

240,4

429,2

50,5

20,4

69,5

183,6

634,9

2,05

1 425,9

527,9

70,1

183,2

2009

281,0

514,9

60,5

24,5

83,4

220,3

761,6

2,46

1 711,0

618,1

84,1

219,7

2010

321,2

600,5

70,6

28,6

97,3

257,0

888,2

2,87

1 996,1

706,4

98,1

256,2

2011

401,4

686,2

80,7

32,7

111,2

293,7

1 014,9

3,28

2 281,1

883,0

112,1

292,8

2012

481,7

771,8

90,8

36,8

125,1

330,4

1 141,5

3,69

2 566,2

1 059,6

126,1

329,3

2013

562,0

857,5

100,9

40,9

139,0

367,1

1 268,2

4,10

2 851,3

1 236,2

140,2

365,9

2014

642,3

857,5

100,9

40,9

139,0

367,1

1 268,2

4,10

2 851,3

1 412,8

140,2

365,9

2015

722,6

857,5

100,9

40,9

139,0

367,1

1 268,2

4,10

2 851,3

1 589,4

140,2

365,9

následující roky

802,9

857,5

100,9

40,9

139,0

367,1

1 268,2

4,10

2 851,3

1 766,0

140,2

365,9“

ac)

V příloze X se doplňuje tento text:

 

„BULHARSKO

 

Starozagorski

 

Haskovski

 

Slivenski

 

Yambolski

 

Burgaski

 

Dobrichki

 

Plovdivski“

ad)

Příloha XIB se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA XIB

Vnitrostátní základní plochy pro plodiny na orné půdě a referenční výnosy v nových členských státech uvedené v článcích 101 a 103

 

Základní plocha

(hektary)

Referenční výnosy

(t/ha)

Bulharsko

2 625 258

2,90

Česká republika

2 253 598

4,20

Estonsko

362 827

2,40

Kypr

79 004

2,30

Lotyšsko

443 580

2,50

Litva

1 146 633

2,70

Maďarsko

3 487 792

4,73

Malta

4 565

2,02

Polsko

9 454 671

3,00

Rumunsko

7 012 666

2,65

Slovinsko

125 171

5,27

Slovensko

1 003 453

4,06“

9.

32003 R 1788: Nařízení Rady (EHS) č. 1788/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků (Úř. věst. L 270, 21. 10. 2003, s. 123), ve znění:

32004 D 0281: rozhodnutí Rady 2004/281/ES ze dne 22. 3. 2004 (Úř. věst. L 93, 30. 3. 2004, s. 1).

a)

V čl. 1 odst. 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pro Bulharsko a Rumunsko bude zřízena zvláštní restrukturalizační rezerva stanovená v tabulce g) přílohy I. Tato rezerva bude uvolňována od 1. dubna 2009 v rozsahu, ve kterém v každé z těchto zemí od roku 2002 klesla spotřeba mléka a mléčných výrobků přímo v hospodářství. Rozhodnutí o uvolnění této rezervy a o jejím rozdělení mezi kvóty dodávek a přímých prodejů přijme Komise postupem podle čl. 23 odst. 2 na základě vyhodnocení zprávy, kterou Bulharsko a Rumunsko Komisi podají do 31. prosince 2008. Tato zpráva podrobně uvede výsledky a tendence současného restrukturalizačního procesu v odvětví mléka a mléčných výrobků dané země, a zejména odklon od produkce pro potřeby vlastního hospodářství k produkci pro trh.“

b)

V článku 1 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.

Pro Bulharsko, Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko zahrnují národní referenční kvóty veškeré kravské mléko nebo mléčný ekvivalent dodané kupujícímu nebo prodané přímo ke spotřebě, dle definice v článku 5 tohoto nařízení, bez ohledu na to, zda je produkováno nebo uváděno na trh v rámci přechodného opatření použitelného v těchto zemích.“

c)

V článku 1 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„6.

Pro Bulharsko a Rumunsko se dávka použije od 1. dubna 2007.“

d)

V čl. 6 odst. 1 se druhý a třetí pododstavec nahrazují tímto:

„Pro Bulharsko, Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko je základ uvedené individuální kvóty stanoven v tabulce f) přílohy I.

V případě Bulharska, České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Rumunska, Slovinska a Slovenska započne dvanáctiměsíční období pro zavedení individuálních referenčních množství: 1. dubna 2001 pro Maďarsko, 1. dubna 2002 pro Maltu a Litvu, 1. dubna 2003 pro Českou republiku, Kypr, Estonsko, Lotyšsko a Slovensko, 1. dubna 2004 pro Polsko a Slovinsko a 1. dubna 2006 pro Bulharsko a Rumunsko.“

e)

V čl. 6 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pro Bulharsko a Rumunsko bude rozdělení celkového množství mezi dodávky a přímé prodeje stanovené v tabulce f) přílohy I přezkoumáno na základě skutečných čísel za rok 2006 pro dodávky a přímé prodeje a v případě potřeby je Komise upraví postupem podle čl. 23 odst. 2.“

f)

V čl. 9 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Pro Bulharsko, Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko je referenční obsah tuku uvedený v odstavci 1 stejný jako referenční obsah tuku pro množství přidělená producentům k těmto dnům: 31. března 2002 pro Maďarsko, 31. března 2003 pro Litvu, 31. března 2004 pro Českou republiku, Kypr, Estonsko, Lotyšsko a Slovensko, 31. března 2005 pro Polsko a Slovinsko a 31. března 2007 pro Bulharsko a Rumunsko.“

g)

V čl. 9 odst. 5 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pro Rumunsko bude referenční obsah tuku stanovený v příloze II přezkoumán na základě skutečných čísel za plný rok 2004 a v případě potřeby je Komise upraví postupem podle čl. 23 odst. 2.“

h)

Tabulky d), e), f) a g) v příloze I se nahrazují tímto:

«d)

Období 2007/2008

Členský stát

Množství v tunách

Belgie

3 343 535,000

Bulharsko

979 000,000

Česká republika

2 682 143,000

Dánsko

4 499 900,000

Německo

28 143 464,000

Estonsko

624 483,000

Řecko

820 513,000

Španělsko

6 116 950,000

Francie

24 478 156,000

Irsko

5 395 764,000

Itálie

10 530 060,000

Kypr

145 200,000

Lotyšsko

695 395,000

Litva

1 646 939,000

Lucembursko

271 739,000

Maďarsko

1 947 280,000

Malta

48 698,000

Nizozemsko

11 185 440,000

Rakousko

2 776 895,000

Polsko

8 964 017,000

Portugalsko

1 939 187,000

Rumunsko

3 057 000,000

Slovinsko

560 424,000

Slovensko

1 013 316,000

Finsko

2 431 047,324

Švédsko

3 336 030,000

Spojené království

14 755 647,000

e)

Období 2008/2009 až 2014/2015

Členský stát

Množství v tunách

Belgie

3 360 087,000

Bulharsko

979 000,000

Česká republika

2 682 143,000

Dánsko

4 522 176,000

Německo

28 282 788,000

Estonsko

624 483,000

Řecko

820 513,000

Španělsko

6 116 950,000

Francie

24 599 335,000

Irsko

5 395 764,000

Itálie

10 530 060,000

Kypr

145 200,000

Lotyšsko

695 395,000

Litva

1 646 939,000

Lucembursko

273 084,000

Maďarsko

1 947 280,000

Malta

48 698,000

Nizozemsko

11 240 814,000

Rakousko

2 790 642,000

Polsko

8 964 017,000

Portugalsko

1 948 550,000

Rumunsko

3 057 000,000

Slovinsko

560 424,000

Slovensko

1 013 316,000

Finsko

2 443 069,324

Švédsko

3 352 545,000

Spojené království

14 828 597,000

f)

Referenční množství pro dodávky a přímé prodeje uvedené v čl. 6 odst. 1 druhém pododstavci

Členský stát

Referenční množství pro dodávky, v tunách

Referenční množství pro přímé prodeje, v tunách

Bulharsko

722 000

257 000

Česká republika

2 613 239

68 904

Estonsko

537 188

3 863

Kypr

141 337

87 365

Lotyšsko

468 943

226 452

Litva

1 256 440

390 499

Maďarsko

1 782 650

164 630

Malta

48 698

Polsko

8 500 000

464 017

Rumunsko

1 093 000

1 964 000

Slovinsko

467 063

93 361

Slovensko

990 810

22 506

g)

Množství zvláštní restrukturalizační rezervy uvedené v čl. 1 odst. 4

Členský stát

Množství zvláštní restrukturalizační rezervy, v tunách

Bulharsko

39 180

Česká republika

55 788

Estonsko

21 885

Lotyšsko

33 253

Litva

57 900

Maďarsko

42 780

Polsko

416 126

Rumunsko

188 400

Slovinsko

16 214

Slovensko

27 472»

i)

V příloze II se tabulka nahrazuje tímto:

„REFERENČNÍ OBSAH TUKU

Členský stát

Referenční obsah tuku (g/kg)

Belgie

36,91

Bulharsko

39,10

Česká republika

42,10

Dánsko

43,68

Německo

40,11

Estonsko

43,10

Řecko

36,10

Španělsko

36,37

Francie

39,48

Irsko

35,81

Itálie

36,88

Kypr

34,60

Lotyšsko

40,70

Litva

39,90

Lucembursko

39,17

Maďarsko

38,50

Nizozemsko

42,36

Rakousko

40,30

Polsko

39,00

Portugalsko

37,30

Rumunsko

35,93

Slovinsko

41,30

Slovensko

37,10

Finsko

43,40

Švédsko

43,40

Spojené království

39,70“

3.   DOPRAVNÍ POLITIKA

31996 L 0026: Směrnice Rady 96/26/ES ze dne 29. dubna 1996 o přístupu k povolání provozovatele silniční přepravy zboží a provozovatele silniční přepravy osob, jakož i o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci, s cílem umožnit účinný výkon svobody usazování těchto dopravců v oblasti vnitrostátní a mezinárodní dopravy (Úř. věst. L 124, 23. 5. 1996, s. 1), ve znění:

31998 L 0076: směrnice Rady 98/76/ES ze dne 1. 10. 1998 (Úř. věst. L 277, 14. 10. 1998, s. 17),

12003 T: aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv — přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23. 9. 2003, s. 33),

32004 L 0066: směrnice Rady 2004/66/ES ze dne 26. 4. 2004 (Úř. věst. L 168, 1. 5. 2004, s. 35).

a)

V článku 10 se doplňují nové odstavce, které zní:

„11.

Odchylně od odstavce 3 jsou osvědčení vydaná provozovatelům silniční dopravy v Bulharsku přede dnem přistoupení považována za rovnocenná osvědčením vydaným na základě této směrnice, pouze pokud byla vydána

provozovatelům mezinárodní silniční přepravy zboží a osob podle výnosu č. 11 ze dne 31. října 2002 o mezinárodní silniční přepravě osob a zboží (Státní věstník č. 108 ze dne 19. listopadu 2002) od 19. listopadu 2002,

provozovatelům vnitrostátní silniční přepravy zboží a osob podle výnosu č. 33 ze dne 3. listopadu 1999 o veřejné přepravě osob a zboží na území Bulharska, ve znění ze dne 30. října 2002 (Státní věstník č. 108 ze dne 19. listopadu 2002) od 19. listopadu 2002.

12.

Odchylně od odstavce 3 jsou osvědčení vydaná provozovatelům silniční dopravy v Rumunsku přede dnem přistoupení považována za rovnocenná osvědčením vydaným na základě této směrnice, pouze pokud byla vydána provozovatelům mezinárodní a vnitrostátní silniční nákladní dopravy a osobní dopravy od 28. ledna 2000 podle vyhlášky ministra dopravy č. 761 ze dne 21. prosince 1999 o jmenování, výcviku a osvědčení odborné způsobilosti osob, které trvale a skutečně koordinují silniční dopravu.“

b)

V článku 10b se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Osvědčení o odborné způsobilosti uvedená v čl. 10 odst. 4 až 12 mohou být znovu vydána daným členským státem ve formě osvědčení stanoveného v příloze Ia.“

4.   DANĚ

1.

31977 L 0388: Šestá směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu — Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (Úř. věst. L 145, 13. 6. 1977, s. 1), ve znění:

11979 H: aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv — přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 95),

31980 L 0368: směrnice Rady 80/368/EHS ze dne 26. 3. 1980 (Úř. věst. L 90, 3. 4. 1980, s. 41),

31984 L 0386: směrnice Rady 84/386/EHS ze dne 31. 7. 1984 (Úř. věst. L 208, 3. 8. 1984, s. 58),

11985 I: aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv — přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 167),

31989 L 0465: směrnice Rady 89/465/EHS ze dne 18. 7. 1989 (Úř. věst. L 226, 3. 8. 1989, s. 21),

31991 L 0680: směrnice Rady 91/680/EHS ze dne 16. 12. 1991 (Úř. věst. L 376, 31. 12. 1991, s. 1),

31992 L 0077: směrnice Rady 92/77/EHS ze dne 19. 10. 1992 (Úř. věst. L 316, 31. 10. 1992, s. 1),

31992 L 0111: směrnice Rady 92/111/EHS ze dne 14. 12. 1992 (Úř. věst. L 384, 30. 12. 1992, s. 47),

31994 L 0004: směrnice Rady 94/4/ES ze dne 14. 2. 1994 (Úř. věst. L 60, 3. 3. 1994, s. 14),

31994 L 0005: směrnice Rady 94/5/ES ze dne 14. 2. 1994 (Úř. věst. L 60, 3. 3. 1994, s. 16),

31994 L 0076: směrnice Rady 94/76/ES ze dne 22. 12. 1994 (Úř. věst. L 365, 31. 12. 1994, s. 53),

31995 L 0007: směrnice Rady 95/7/ES ze dne 10. 4. 1995 (Úř. věst. L 102, 5. 5. 1995, s. 18),

31996 L 0042: směrnice Rady 96/42/ES ze dne 25. 6. 1996 (Úř. věst. L 170, 9. 7. 1996, s. 34),

31996 L 0095: směrnice Rady 96/95/ES ze dne 20. 12. 1996 (Úř. věst L 338, 28. 12. 1996, s. 89),

31998 L 0080: směrnice Rady 98/80/ES ze dne 12. 10. 1998 (Úř. věst. L 281, 17. 10. 1998, s. 31),

31999 L 0049: směrnice Rady 1999/49/ES ze dne 25. 5. 1999 (Úř. věst. L 139, 2. 6. 1999, s. 27),

31999 L 0059: směrnice Rady 1999/59/ES ze dne 17. 6. 1999 (Úř. věst. L 162, 26. 6. 1999, s. 63),

31999 L 0085: směrnice Rady 1999/85/ES ze dne 22. 10. 1999 (Úř. věst. L 277, 28. 10. 1999, s. 34),

32000 L 0017: směrnice Rady 2000/17/ES ze dne 30. 3. 2000 (Úř. věst. L 84, 5. 4. 2000, s. 24),

32000 L 0065: směrnice Rady 2000/65/ES ze dne 17. 10. 2000 (Úř. věst. L 269, 21. 10. 2000 s. 44),

32001 L 0004: směrnice Rady 2001/4/ES ze dne 19. 1. 2001 (Úř. věst. L 22, 24. 1. 2001, s. 17),

32001 L 0115: směrnice Rady 2001/115/ES ze dne 20. 12. 2001 (Úř. věst. L 15, 17. 1. 2002, s. 24),

32002 L 0038: směrnice Rady 2002/38/ES ze dne 7. 5. 2002 (Úř. věst. L 128, 15. 5. 2002, s. 41),

32002 L 0093: směrnice Rady 2002/93/ES ze dne 3. 12. 2002 (Úř. věst. L 331, 7. 12. 2002, s. 27),

12003 T: aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23. 9. 2003, s. 33),

32003 L 0092: směrnice Rady 2003/92/ES ze dne 7. 10. 2003 (Úř. věst. L 260, 11. 10. 2003, s. 8),

32004 L 0007: směrnice Rady 2004/7/ES ze dne 20. 1. 2004 (Úř. věst. L 27, 30. 1. 2004, s. 44),

32004 L 0015: směrnice Rady 2004/15/ES ze dne 10. 2. 2004 (Úř. věst. L 52, 21. 2. 2004, s. 61),

32004 L 0066: směrnice Rady 2004/66/ES ze dne 26. 4. 2004 (Úř. věst. L 168, 1. 5. 2004, s. 35).

V článku 24a se před odrážku

„—

v České republice: 35 000 eur“ vkládá nová odrážka, která zní:

„—

v Bulharsku: 25 600 eur,“

a za odrážku

„—

Polsku: 10 000 eur“:

“—

v Rumunsku: 35 000“.

2.

31992 L 0083: Směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (Úř. věst. L 316, 31. 10. 1992, s. 21), ve znění:

12003 T: aktem o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv — přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23. 9. 2003, s. 33).

a)

V článku 22 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.

Bulharsko a Česká republika mohou uplatňovat sníženou sazbu spotřební daně, která není nižší než 50 % základní vnitrostátní sazby spotřební daně z lihu, pro líh vyrobený pěstitelskými pálenicemi, které ročně vyrábějí více než 10 hektolitrů lihu z ovoce dodaného domácnostmi pěstitelů. Uplatnění snížené sazby se omezuje na 30 litrů ovocných destilátů vyrobených na domácnost pěstitele ročně, určených výhradně pro osobní spotřebu.“

b)

V článku 22 se odstavec 7 nahrazuje tímto:

„7.

Maďarsko, Rumunsko a Slovensko mohou uplatňovat sníženou sazbu spotřební daně, která není nižší než 50 % základní vnitrostátní sazby spotřební daně z lihu, pro líh vyrobený pěstitelskými pálenicemi, které ročně vyrábějí více než 10 hektolitrů lihu z ovoce dodaného domácnostmi pěstitelů. Uplatnění snížené sazby se omezuje na 50 litrů ovocných destilátů vyrobených na domácnost pěstitele ročně, určených výhradně pro osobní spotřebu. Komise přezkoumá tuto úpravu v roce 2015 a podá Radě zprávu o možných změnách.“


(1)  Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 1454/2001.

(2)  Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 1452/2001.

(3)  Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 1453/2001.

(4)  Tento strop se dočasně zvyšuje o 100 000 kusů na 1 519 811 kusů až do doby, než bude možné vyvážet živá zvířata do šesti měsíců věku.“

(5)  Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 1454/2001.

(6)  Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 1452/2001.

(7)  Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 1453/2001.“


PŘÍLOHA IV

Seznam uvedený v článku 17 protokolu: doplňkové úpravy aktů přijatých orgány

1.   ZEMĚDĚLSTVÍ

A.   ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDPISY

1.

Smlouva o Ústavě pro Evropu, část III hlava III kapitola III oddíl 4 Zemědělství a rybolov

Rada na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem kvalifikovanou většinou změní nařízení, kterým se řídí společná organizace trhů v odvětví cukru, s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska, a podle následující tabulky upraví kvóty pro cukr a isoglukosu a maximální požadavky na zásobování pro dovoz surového cukru, které mohou být upraveny stejným způsobem jako kvóty pro stávající členské státy, aby byl zajištěn soulad se zásadami a cíli společné organizace trhů v odvětví cukru, které budou tehdy v platnosti.

Dohodnutá množství

(v tunách)

 

Bulharsko

Rumunsko

Základní množství pro cukr (1)

4 752

109 164

z toho: A

4 320

99 240

B

432

9 924

Maximální požadavky na zásobování (vyjádřeno v bílém cukru) pro dovoz surového cukru

198 748

329 636

Základní množství pro isoglukosu (2)

56 063

9 981

z toho: A

56 063

9 790

B

0

191

Pokud o to Bulharsko v roce 2006 požádá, převedou se uvedená základní množství pro cukr A a B do jeho základních množství pro isoglukosu A a B.

2.

31998 R 2848: Nařízení Komise (ES) č. 2848/98 ze dne 22. prosince 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2075/92, pokud jde o režim prémií, produkční kvóty a zvláštní podporu pro seskupení producentů v odvětví surového tabáku (Úř. věst. L 358, 31. 12. 1998, s. 17), ve znění:

31999 R 0510: nařízení Komise (ES) č. 510/1999 ze dne 8. 3. 1999 (Úř. věst. L 60, 9. 3. 1999, s. 54),

31999 R 0731: nařízení Komise (ES) č. 731/1999 ze dne 7. 4. 1999 (Úř. věst. L 93, 8. 4. 1999, s. 20),

31999 R 1373: nařízení Komise (ES) č. 1373/1999 ze dne 25. 6. 1999 (Úř. věst. L 162, 26. 6. 1999, s. 47),

31999 R 2162: nařízení Komise (ES) č. 2162/1999 ze dne 12. 10. 1999 (Úř. věst. L 265, 13. 10. 1999, s. 13),

31999 R 2637: nařízení Komise (ES) č. 2637/1999 ze dne 14. 12. 1999 (Úř. věst. L 323, 15. 12. 1999, s. 8),

32000 R 0531: nařízení Komise (ES) č. 531/2000 ze dne 10. 3. 2000 (Úř. věst. L 64, 11. 3. 2000, s. 13),

32000 R 0909: nařízení Komise (ES) č. 909/2000 ze dne 2. 5. 2000 (Úř. věst. L 105, 3. 5. 2000, s. 18),

32000 R 1249: nařízení Komise (ES) č. 1249/2000 ze dne 15. 6. 2000 (Úř. věst. L 142, 16. 6. 2000, s. 3),

32001 R 0385: nařízení Komise (ES) č. 385/2001 ze dne 26. 2. 2001 (Úř. věst. L 57, 27. 2. 2001, s. 18),

32001 R 1441: nařízení Komise (ES) č. 1441/2001 ze dne 16. 7. 2001 (Úř. věst. L 193, 17. 7. 2001, s. 5),

32002 R 0486: nařízení Komise (ES) č. 486/2002 ze dne 18. 3. 2002 (Úř. věst. L 76, 19. 3. 2002, s. 9),

32002 R 1005: nařízení Komise (ES) č. 1005/2002 ze dne 12. 6. 2002 (Úř. věst. L 153, 13. 6. 2002, s. 3)

32002 R 1501: nařízení Komise (ES) č. 1501/2002 ze dne 22. 8. 2002 (Úř. věst. L 227, 23. 8. 2002, s. 16),

32002 R 1983: nařízení Komise (ES) č. 1983/2002 ze dne 7. 11. 2002 (Úř. věst. L 306, 8. 11. 2002, s. 8),

32004 R 1809: nařízení Komise (ES) č. 1809/2004 ze dne 18. 10. 2004 (Úř. věst. L 318, 19. 10. 2004, s. 18).

V případě potřeby přijme Komise postupem podle článku 23 nařízení Rady (EHS) č. 2075/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu se surovým tabákem (3) před přistoupením nezbytné změny seznamu Společenství obsahujícího uznané pěstitelské oblasti a uvedeného v příloze II nařízení (ES) č. 2848/98, aby se zohlednilo přistoupení Bulharska a Rumunska, zejména s cílem zařadit do tohoto seznamu určené bulharské a rumunské pěstitelské oblasti tabáku.

3.

32003 R 1782: Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Úř. věst. L 270, 21. 10. 2003, s. 1), ve znění:

32004 R 0021: nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. 12. 2003 (Úř. věst. L 5, 9. 1. 2004, s. 8),

32004 R 0583: nařízení Rady (ES) č. 583/2004 ze dne 22. 3. 2004 (Úř. věst. L 91, 30. 3. 2004, s. 1),

32004 D 0281: rozhodnutí Rady 2004/281/ES ze dne 22. 3. 2004 (Úř. věst. L 93, 30. 3. 2004, s. 1),

32004 R 0864: nařízení Rady (ES) č. 864/2004 ze dne 29. 4. 2004 (Úř. věst. L 161, 30. 4. 2004, s. 48).

a)

Rada na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem kvalifikovanou většinou přijme ustanovení pro Bulharsko a Rumunsko nezbytná k tomu, aby byla pomoc pro osiva začleněna do režimů podpor stanovených v hlavě III kapitole 6 a hlavě IVa nařízení (ES) č. 1782/2003.

i)

Tato ustanovení budou zahrnovat změnu přílohy XIa „Stropy podpory pro osivo v nových členských státech uvedené v čl. 99 odst. 3“ nařízení (ES) č. 1782/2003, ve znění nařízení (ES) č. 583/2004, takto:

„PŘÍLOHA XIA

Stropy podpory pro osivo v nových členských státech uvedené v čl. 99 odst. 3

(v milionech EUR)

Kalendářní rok

Bulharsko

Česká republika

Estonsko

Kypr

Lotyšsko

Litva

Maďarsko

Malta

Polsko

Rumunsko

Slovinsko

Slovensko

2005

-

0,87

0,04

0,03

0,10

0,10

0,78

0,03

0,56

-

0,08

0,04

2006

-

1,02

0,04

0,03

0,12

0,12

0,90

0,03

0,65

-

0,10

0,04

2007

0,11

1,17

0,05

0,04

0,14

0,14

1,03

0,04

0,74

0,19

0,11

0,05

2008

0,13

1,46

0,06

0,05

0,17

0,17

1,29

0,05

0,93

0,23

0,14

0,06

2009

0,15

1,75

0,07

0,06

0,21

0,21

1,55

0,06

1,11

0,26

0,17

0,07

2010

0,17

2,04

0,08

0,07

0,24

0,24

1,81

0,07

1,30

0,30

0,19

0,08

2011

0,22

2,33

0,10

0,08

0,28

0,28

2,07

0,08

1,48

0,38

0,22

0,09

2012

0,26

2,62

0,11

0,09

0,31

0,31

2,33

0,09

1,67

0,45

0,25

0,11

2013

0,30

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,53

0,28

0,12

2014

0,34

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,60

0,28

0,12

2015

0,39

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,68

0,28

0,12

2016

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12

následující roky

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12“

ii)

Maximální celostátní množství osiva, na které se vyplácí podpora, jsou rozdělena takto:

Dohodnuté rozdělení maximálních celostátních množství osiva, na které se vyplácí podpora:

(v tunách)

 

Bulharsko

Rumunsko

Osivo rýže (Oryza sativa L.)

883,2

100

Osivo jiné než osivo rýže

936

2 294

b)

Rada na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem kvalifikovanou většinou přijme opatření pro Bulharsko a Rumunsko nezbytná k tomu, aby byla podpora pro tabák začleněna do režimů podpor stanovených v hlavě III kapitole 6 a hlavě IVa nařízení (ES) č. 1782/2003.

Dohodnutý příděl zaručených prahových množství tabáku pro jednotlivé státy je tento:

Dohodnutý příděl zaručených prahových množství tabáku pro jednotlivé státy

(v tunách)

 

Bulharsko

Rumunsko

Celkem, z toho:

47 137

12 312

I Flue-cured

9 023

4 647

II Light air-cured

3 208

2 370

V Sun-cured

 

5 295

VI Basmas

31 106

 

VIII Kaba Koulak

3 800

 

B.   VETERINÁRNÍ A ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PŘEDPISY

31999 L 0105: Směrnice Rady 1999/105/ES ze dne 22. prosince 1999 o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh (Úř. věst. L 11, 15. 1. 2000, s. 17).

Komise v případě potřeby postupem podle čl. 26 odst. 3 směrnice 1999/105/ES upraví přílohu I uvedené směrnice, pokud jde o tyto druhy lesních dřevin: borovice rumelská (Pinus peuce Griseb.), buk východní (Fagus orientalis Lipsky), dub uherský (Quercus frainetto Ten.) a lípa stříbrná (Tilia tomentosa Moench).


(1)  V tunách bílého cukru.

(2)  V tunách sušiny.

(3)  Úř. věst. L 215, 30.7.1992, s. 70.


PŘÍLOHA V

Seznam uvedený v článku 18 protokolu: jiná trvalá ustanovení

1.   PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

Smlouva o Ústavě pro Evropu, část III hlava III kapitola I oddíl 3 Volný pohyb zboží

SPECIFICKÝ MECHANISMUS

Pokud se jedná o Bulharsko nebo Rumunsko, může majitel nebo oprávněný z patentu nebo dodatkového ochranného osvědčení pro léčivý přípravek přihlášených ve členském státě v době, kdy tato ochrana nemohla být pro takový výrobek ve výše uvedeném novém členském státě získána, uplatňovat práva poskytnutá patentem nebo dodatkovým ochranným osvědčením za účelem zabránit dovozu a uvádění na trh tohoto výrobku ve členském státě nebo státech, kde dotyčný výrobek požívá patentové ochrany nebo dodatkové ochrany, třebaže poprvé byl výrobek uveden na trh v dotyčném novém členském státě přímo jím nebo s jeho souhlasem.

Každý, kdo zamýšlí dovézt nebo uvést na trh výrobek uvedený v předchozím odstavci v členském státě, kde výrobek požívá patentové nebo dodatkové ochrany, musí v žádosti týkající se tohoto dovozu prokázat příslušným orgánům, že majiteli nebo oprávněnému z takové ochrany bylo zasláno oznámení s předstihem jednoho měsíce.

2.   HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Smlouva o Ústavě pro Evropu, část III hlava III kapitola I oddíl 5 Hospodářská soutěž

1.

Následující režimy podpor a individuální podpory, které nabyly účinku v novém členském státě přede dnem přistoupení a jsou stále použitelné i po tomto dni, se považují po přistoupení za existující podpory ve smyslu čl. III-168 odst. 1 Ústavy:

a)

podpůrná opatření, která nabyla účinku před 10. prosincem 1994;

b)

podpůrná opatření uvedená v dodatku k této příloze;

c)

podpůrná opatření, která byla ke dni přistoupení posouzena orgánem nového členského státu pro dohled nad státní podporou, která byla shledána slučitelnými s acquis a v jejichž případě Komise nevznesla námitku na základě vážných pochybností o slučitelnosti opatření se společným trhem postupem uvedeným v odstavci 2.

Všechna opatření stále použitelná po dni přistoupení, která představují státní podporu a nesplňují výše uvedené podmínky, se pro účely čl. III-168 odst. 3 Ústavy po přistoupení považují za nové podpory.

Výše uvedená ustanovení se nevztahují na podpory v odvětví dopravy ani na činnosti spojené s výrobou, zpracováním a uváděním na trh produktů uvedených v příloze I Ústavy, s výjimkou produktů rybolovu a výrobků z nich odvozených.

Výše uvedenými ustanoveními rovněž nejsou dotčena přechodná opatření týkající se hospodářské soutěže, která jsou stanovena v protokolu, a opatření stanovená v příloze VII kapitole 4 oddílu B protokolu.

2.

Pokud si nový členský stát přeje, aby Komise postupem podle odst. 1 písm. c) přezkoumala určité podpůrné opatření, bude Komisi pravidelně poskytovat

a)

seznam existujících podpůrných opatření, která byla posouzena vnitrostátním orgánem pro dohled nad státní podporou a která byla tímto orgánem shledána slučitelnými s acquis; a

b)

jakékoli další informace nezbytné pro posouzení slučitelnosti podpůrného opatření, které má být přezkoumáno,

v souladu s konkrétním formulářem poskytnutým Komisí.

Pokud Komise do tří měsíců od obdržení úplných informací o existujícím podpůrném opatření nebo od obdržení prohlášení nového členského státu, kterým tento stát informuje Komisi, že poskytnuté informace považuje za úplné, neboť požadované dodatečné informace nejsou dostupné nebo již byly poskytnuty, nevznese námitky na základě vážných pochybností o slučitelnosti tohoto opatření se společným trhem, má se za to, že Komise proti němu nemá námitek.

Tento postup se použije na veškerá podpůrná opatření předložená postupem podle odst. 1 písm. c) Komisi přede dnem přistoupení bez ohledu na to, zda se v době zkoumání již daný nový členský stát stal členem Unie.

3.

Rozhodnutí Komise vznést námitky vůči podpůrnému opatření ve smyslu odst. 1 písm. c) se považuje za rozhodnutí zahájit formální vyšetřovací řízení ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (1).

Pokud je takové rozhodnutí přijato přede dnem přistoupení, nabývá účinku dnem přistoupení.

4.

Aniž jsou dotčeny postupy týkající se existujících podpor uvedených v článku III-168 Ústavy, považují se režimy podpor a individuální podpory poskytované v odvětví dopravy, které nabyly účinku v novém členském státě přede dnem přistoupení a jsou stále použitelné i po tomto dni, za existující podpory ve smyslu čl. III-168 odst. 1 Ústavy za předpokladu, že

podpůrná opatření budou sdělena Komisi do čtyř měsíců ode dne přistoupení. Toto sdělení musí zahrnovat údaje o právním základu každého opatření. Existující podpůrná opatření a záměry poskytnout nebo upravit podpory, které byly sděleny Komisi přede dnem přistoupení, se považují za sdělené dnem přistoupení.

Tato podpůrná opatření se považují za „existující“ podporu ve smyslu čl. III-168 odst. 1 Ústavy do konce třetího roku ode dne přistoupení.

Nové členské státy tato podpůrná opatření případně upraví tak, aby byla do konce třetího roku po dni přistoupení v souladu s pokyny Komise. Po tomto dni se každá podpora, u níž bude zjištěno, že není slučitelná s uvedenými pokyny, považuje za novou podporu.

5.

V případě Rumunska se odst. 1 písm. c) použije pouze na podpůrná opatření posouzená rumunským orgánem pro dohled nad státní podporou po dni, který Komise na základě soustavného sledování závazků přijatých Rumunskem v rámci přístupových jednání označí za den, k němuž dosavadní úsilí Rumunska v oblasti výkonu státní podpory v době před přistoupením dosáhlo uspokojivé úrovně. Uspokojivou úroveň lze považovat za dosaženou, pouze pokud Rumunsko prokáže důsledné vykonávání komplexní a náležité kontroly státní podpory v oblasti všech podpůrných opatření poskytovaných v Rumunsku, včetně toho, že rumunský orgán pro dohled nad státní podporou přijímá a provádí plně a řádně odůvodněná rozhodnutí, v nichž je obsaženo přesné hodnocení každého opatření, zda má povahu státní podpory, a správné použití kritérií slučitelnosti.

Komise může na základě vážných pochybností o slučitelnosti se společným trhem vznést námitky proti jakémukoli podpůrnému opatření poskytnutému v době před přistoupením mezi 1. zářím 2004 a dnem stanoveným ve výše uvedeném rozhodnutí Komise, v němž bylo shledáno, že úsilí o výkon státní podpory dosáhlo uspokojivé úrovně. Takové rozhodnutí Komise vznést námitky proti opatření se považuje za rozhodnutí zahájit formální vyšetřovací řízení ve smyslu nařízení (ES) č. 659/1999. Pokud je takové rozhodnutí přijato přede dnem přistoupení, nabývá účinku dnem přistoupení.

Pokud Komise po zahájení formálního vyšetřovacího řízení přijme záporné rozhodnutí, rozhodne, že Rumunsko musí přijmout veškerá nezbytná opatření, aby účinně získalo od příjemce podporu zpět. Podpora, která má být vrácena, zahrnuje úrok s náležitou sazbou stanovenou v souladu s nařízením (ES) č. 794/2004 (2), který je splatný týmž dnem.

3.   ZEMĚDĚLSTVÍ

a)

Smlouva o Ústavě pro Evropu, část III hlava III kapitola III oddíl 4 Zemědělství a rybolov

1.

Veřejné zásoby uchovávané novými členskými státy ke dni přistoupení, které vyplývají z jejich politiky podpory trhu, převezme Společenství v hodnotě vyplývající z použití článku 8 nařízení Rady (EHS) č. 1883/78 ze dne 2. srpna 1978 o obecných pravidlech pro financování intervencí záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (3). Tyto zásoby budou převzaty pouze za podmínky, že se veřejné intervence ve Společenství pro daný produkt provádějí a že zásoby splňují požadavky pro intervenci Společenství.

2.

Soukromé i veřejné zásoby jakéhokoli produktu ve volném oběhu na území nových členských států ke dni přistoupení přesahující množství, jež lze považovat za tvořící obvyklý převod zásob, musí být odstraněny na náklady nových členských států.

Pojem obvyklého převodu zásob bude vymezen pro každý produkt na základě kritérií a cílů specifických pro každou společnou organizaci trhu.

3.

Zásoby uvedené v odstavci 1 se odečtou od množství přesahujícího obvyklý převod zásob.

4.

Komise provede a uplatní úpravu vymezenou výše postupem podle článku 13 nařízení Rady (ES) č. 1258/1999 ze dne 17. května 1999 o financování společné zemědělské politiky (4), nebo případně postupem podle čl. 42 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 30. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (5) nebo odpovídajících článků ostatních nařízení o společné organizaci zemědělských trhů, anebo odpovídajícím postupem projednávání ve výboru stanoveným použitelným právním předpisem.

b)

Smlouva o Ústavě pro Evropu, část III hlava III kapitola I oddíl 5 Hospodářská soutěž

Aniž jsou dotčeny postupy týkající se existujících podpor stanovené v článku III-168 Ústavy, považují se režimy podpor a jednotlivé podpory poskytované na činnosti spojené s produkcí, zpracováním nebo uváděním na trh produktů uvedených v příloze I Ústavy, s výjimkou produktů rybolovu a z nich odvozených výrobků, zavedené v některém novém členském státě přede dnem přistoupení a stále použitelné po tomto dni, za existující podpory ve smyslu čl. III-168 odst. 1 Ústavy za této podmínky:

podpůrná opatření budou sdělena Komisi do čtyř měsíců ode dne přistoupení. Toto sdělení bude zahrnovat údaje o právním základu každého opatření. Existující podpůrná opatření záměry poskytnout nebo upravit podpory, které byly sděleny Komisi přede dnem přistoupení, se považují za sdělené dnem přistoupení. Komise zveřejní seznam těchto podpor.

Tato podpůrná opatření se považují za „existující“ podporu ve smyslu čl. III-168 odst. 1 Ústavy do konce třetího roku ode dne přistoupení.

Nové členské státy tato podpůrná opatření případně upraví tak, aby byla nejpozději do konce třetího roku po dni přistoupení v souladu s pokyny Komise. Po tomto dni se každá podpora, u níž bude zjištěno, že není slučitelná s uvedenými pokyny, považuje za novou podporu.

4.   CELNÍ UNIE

Smlouva o Ústavě pro Evropu, část III hlava III kapitola I oddíl 3 Volný pohyb zboží, pododdíl 1 Celní unie

 

31992 R 2913: Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19. 10. 1992, s. 1), naposledy pozměněné:

12003 T: aktem o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv — přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23. 9. 2003, s. 33).

 

31993 R 2454: Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. 253, 11. 10. 1993, s. 1), naposledy pozměněné:

32003 R 2286: nařízením Komise (ES) č. 2286/2003 ze dne 18. 12. 2003 (Úř. věst. L 343, 31. 12. 2003, s. 1).

Nařízení (EHS) č. 2913/92 a nařízení (EHS) č. 2454/93 se v případě nových členských států uplatňují s výhradou těchto zvláštních ustanovení:

PROKAZOVÁNÍ STATUSU ZBOŽÍ SPOLEČENSTVÍ (OBCHOD V RÁMCI ROZŠÍŘENÉHO SPOLEČENSTVÍ)

1.

Odchylně od článku 20 nařízení (EHS) č. 2913/92 nepodléhá zboží, které je ke dni přistoupení dočasně uskladněno nebo se nachází v některém z celně schválených určení a celních režimů uvedených v čl. 4 odst. 15 písm. b) a odst. 16 písm. b) až g) uvedeného nařízení v podmínkách rozšířeného Společenství, nebo zboží, které je přepravováno uvnitř rozšířeného Společenství po ukončení vývozních formalit, clu ani jiným celním opatřením při propouštění do volného oběhu za podmínky, že je předložen jeden z těchto dokladů:

a)

doklad o preferenčním původu řádně vydaný přede dnem přistoupení podle jedné z Evropských dohod uvedených níže nebo rovnocenných preferenčních dohod, které mezi sebou uzavřely nové členské státy a které obsahují zákaz navracení cla nebo osvobození od něj u nepůvodních materiálů používaných při výrobě výrobků, pro něž je doklad o původu vydán nebo vystaven (pravidlo „zákazu navracení cla“).

Evropské dohody:

21994 A 1231 (24) Bulharsko: Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé — Protokol č. 4 o definici pojmu „původní výrobky“ a metodách správní spolupráce (6);

21994 A 1231 (20) Rumunsko: Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskou republikou na straně druhé — Protokol č. 4 o definici pojmu „původní výrobky“ a metodách správní spolupráce (7);

b)

některý z dokladů o statusu zboží Společenství uvedených v čl. 314 písm. c) a článku 315 nařízení (EHS) č. 2454/93;

c)

karnet ATA vydaný přede dnem přistoupení ve stávajícím členském státě nebo v novém členském státě.

2.

Pro účely vydání dokladu uvedeného v odst. 1 písm. b) s ohledem na stav ke dni přistoupení a nad rámec čl. 4 odst. 7 nařízení (EHS) č. 2913/92 se za „zboží Společenství“ považuje zboží:

zcela získané na území kteréhokoli z nových členských států za podmínek totožných s podmínkami uvedenými v článku 23 nařízení (EHS) č. 2913/92 a neobsahující zboží dovezené z jiných zemí či území, nebo

dovezené ze zemí či území jiných než z dotyčné země a propuštěné do volného oběhu v této zemi, nebo

získané či vyrobené v dotyčné zemi buď pouze ze zboží uvedeného ve druhé odrážce tohoto odstavce, nebo ze zboží uvedeného v první a druhé odrážce tohoto odstavce.

3.

Pro účely ověření dokladů uvedených v odst. 1 písm. a) výše se použijí ustanovení o definici pojmu „původní výrobky“ a metodách správní spolupráce odpovídající Evropské dohody nebo rovnocenných preferenčních dohod vzájemně uzavřených mezi novými členskými státy. Žádosti o následné ověření těchto dokladů o původu budou příslušné celní orgány stávajících členských států a nových členských států přijímat po dobu tří let od vydání dotyčného dokladu původu a mohou být těmito orgány vystavovány po dobu tří let od přijetí dokladu o původu jako podkladu pro celní prohlášení pro volný oběh.

PROKAZOVÁNÍ PREFERENČNÍHO PŮVODU (OBCHOD S TŘETÍMI ZEMĚMI VČETNĚ TURECKA V RÁMCI PREFERENČNÍCH DOHOD O ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTECH, VÝROBCÍCH Z UHLÍ A VÝROBCÍCH Z OCELI)

4.

Aniž je dotčeno uplatňování opatření vyplývajících ze společné obchodní politiky, bude doklad o původu řádně vydaný ve třetích zemích v rámci preferenčních dohod uzavřených novými členskými státy s těmito zeměmi nebo v rámci jednostranných vnitrostátních právních předpisů nových členských států přijímán v dotyčných nových členských státech za podmínky, že

a)

získání tohoto původu uděluje preferenční sazební zacházení na základě preferenčních sazebních opatření obsažených v dohodách nebo právních předpisech, které Společenství uzavřelo s třetími zeměmi nebo skupinami zemí nebo ve vztahu k nim přijalo podle čl. 20 odst. 3 písm. d) nebo e) nařízení (EHS) č. 2913/92,

b)

doklad o původu a přepravní doklady byly vydány nejpozději jeden den přede dnem přistoupení a

c)

doklad o původu je předložen celním orgánům ve lhůtě čtyř měsíců ode dne přistoupení.

Pokud bylo zboží navrženo v celním prohlášení k propuštění do volného oběhu v novém členském státě přede dnem přistoupení, lze v tomto novém členském státě rovněž přijmout doklad o původu vydaný nebo vystavený zpětně podle těchto preferenčních dohod nebo právních předpisů platných v tomto novém členském státě v den propuštění do volného oběhu za podmínky, že je předložen celním orgánům ve lhůtě čtyř měsíců ode dne přistoupení.

5.

Bulharsko a Rumunsko si mohou zachovat povolení, jimiž bylo přiznáno postavení „schváleného vývozce“ v rámci dohod uzavřených se třetími zeměmi, za podmínky, že

a)

takové ustanovení je též obsaženo v dohodách uzavřených přede dnem přistoupení mezi těmito třetími zeměmi a Společenstvím a

b)

schválení vývozci uplatňují pravidla původu stanovená v těchto dohodách.

Tato povolení budou v nových členských státech nejpozději do jednoho roku ode dne přistoupení nahrazena novými povoleními vydanými podle podmínek právních předpisů Společenství.

6.

Pro účely ověření dokladů uvedených v odstavci 4 se použijí ustanovení o definici pojmu „původní výrobky“ a metodách správní spolupráce v odpovídajících dohodách nebo právních předpisech. Žádosti o následné ověření těchto dokladů o původu budou příslušné celní orgány stávajících členských států a nových členských států přijímat po dobu tří let od vydání dotyčného dokladu o původu a mohou být těmito orgány vystavovány po dobu tří let od přijetí dokladu o původu jako dokladu pro celní prohlášení pro volný oběh.

7.

Aniž je dotčeno uplatňování opatření vyplývajících ze společné obchodní politiky, bude doklad o původu vydaný zpětně ve třetích zemích v rámci preferenčních dohod uzavřených mezi Společenstvím a těmito třetími zeměmi přijat v nových členských státech pro propuštění do volného oběhu zboží, jež je v den přistoupení buď na cestě, nebo dočasně uskladněno, nebo je v celním skladu či ve svobodném pásmu v některé z těchto třetích zemí nebo v tomto novém členském státě, za podmínky, že nový členský stát, ve kterém dojde k propuštění do volného oběhu, nemá žádnou platnou dohodu o volném obchodu s touto třetí zemí na dotyčné výrobky v době vydání přepravních dokladů, a za podmínky, že

a)

získání tohoto původu uděluje preferenční sazební zacházení na základě preferenčních sazebních opatření obsažených v dohodách nebo právních předpisech, které Společenství uzavřelo s třetími zeměmi nebo skupinami zemí nebo ve vztahu k nim přijalo podle čl. 20 odst. 3 písm. d) nebo e) nařízení (EHS) č. 2913/92,

b)

přepravní doklady byly vydány nejpozději jeden den přede dnem přistoupení a

c)

zpětně vydaný doklad o původu je předložen celním orgánům ve lhůtě čtyř měsíců ode dne přistoupení.

8.

Pro účely ověření dokladu uvedeného v odstavci 7 se použijí ustanovení o definici pojmu „původní výrobky“ a metodách správní spolupráce v odpovídajících dohodách nebo právních předpisech.

PROKAZOVÁNÍ STATUSU PODLE USTANOVENÍ O VOLNÉM OBĚHU PRŮMYSLOVÝCH VÝROBKŮ V RÁMCI CELNÍ UNIE MEZI ES A TURECKEM

9.

Doklady o původu řádně vydané buď Tureckem, nebo novým členským státem v rámci vzájemně uplatňovaných preferenčních obchodních dohod a umožňujících se Společenstvím kumulaci původu na základě shodných pravidel původu a zákaz navracení cla nebo dočasné osvobození od cla u dotyčného zboží budou v těchto zemích přijímány jako doklad o statusu podle ustanovení o volném oběhu průmyslových výrobků obsažených v rozhodnutí Rady přidružení ES-Turecko č. 1/95 (8) za podmínky, že

a)

doklad o původu a přepravní doklady byly vydány nejpozději jeden den přede dnem přistoupení a

b)

doklad o původu je předložen celním orgánům ve lhůtě čtyř měsíců ode dne přistoupení.

Pokud bylo v rámci výše uvedených preferenčních obchodních dohod zboží navrženo v celním prohlášení k propuštění do volného oběhu přede dnem přistoupení buď v Turecku, nebo v novém členském státě, lze rovněž přijmout doklad o původu zpětně vydaný na základě těchto dohod za podmínky, že je předložen celním orgánům ve lhůtě čtyř měsíců ode dne přistoupení.

10.

Pro účely ověření dokladů uvedených v odstavci 9 se použijí ustanovení o definici pojmu „původní výrobky“ a metodách správní spolupráce v příslušných dohodách nebo právních předpisech. Žádosti o následné ověření těchto dokladů o původu budou příslušné celní orgány stávajících členských států a nových členských států přijímat po dobu tří let od vydání dotyčného dokladu o původu a mohou být těmito orgány vystavovány po dobu tří let od přijetí dokladu o původu jako dokladu pro celní prohlášení pro volný oběh.

11.

Aniž je dotčeno uplatňování opatření vyplývajících ze společné obchodní politiky, budou nové členské státy přijímat průvodní osvědčení A.TR vydané podle ustanovení pro volný oběh průmyslových výrobků obsažených ve rozhodnutí Rady přidružení ES-Turecko č. 1/95 pro propuštění do volného oběhu zboží, jež je v den přistoupení po ukončení vývozních formalit přepravováno uvnitř Společenství nebo v Turecku nebo je dočasně uskladněno či se nachází v některém celním režimu uvedeném v čl. 4 odst. 16 písm. b) až h) nařízení (EHS) č. 2913/92 v Turecku nebo v tomto novém členském státě, za podmínky, že

a)

u dotyčného zboží není předložen žádný doklad o původu uvedený v odstavci 9,

b)

zboží splňuje podmínky pro provádění předpisů o volném oběhu průmyslových výrobků,

c)

přepravní doklady byly vydány nejpozději jeden den přede dnem přistoupení a

d)

průvodní osvědčení A.TR je předloženo celním orgánům ve lhůtě čtyř měsíců ode dne přistoupení.

12.

Pro účely ověření průvodních osvědčení A.TR uvedených výše v odstavci 11 se použijí ustanovení o vydávání průvodních osvědčení A.TR a metodách správní spolupráce obsažená v rozhodnutí Výboru pro celní spolupráci ES-Turecko č. 1/2001 (9).

CELNÍ REŽIMY

13.

Dočasné uskladnění a celní režimy uvedené v čl. 4 odst. 16 písm. b) až h) nařízení (EHS) č. 2913/92, které začaly před přistoupením, skončí nebo budou ukončeny podle podmínek právních předpisů Společenství.

Pokud konec nebo ukončení režimu vede ke vzniku celního dluhu, musí částka dovozního cla k úhradě odpovídat částce platné podle společného celního sazebníku v době vzniku celního dluhu a uhrazená částka se pokládá za vlastní zdroje Společenství.

14.

Režim uskladňování v celním skladu stanovený v článcích 84 až 90 a 98 až 113 nařízení (EHS) č. 2913/92 a v článcích 496 až 535 nařízení (EHS) č. 2454/93 se v případě nových členských států uplatňuje s výhradou těchto zvláštních ustanovení:

pokud se částka celního dluhu určuje na základě povahy dováženého zboží, celní hodnoty a množství dováženého zboží v době přijetí celního prohlášení s návrhem na jeho propuštění do režimu uskladňování v celním skladu a toto prohlášení bylo přijato přede dnem přistoupení, vyplývají tyto prvky z právních předpisů použitelných v daném novém členském státě přede dnem přistoupení.

15.

Režim aktivního zušlechťovacího styku stanovený v článcích 84 až 90 a 114 až 129 nařízení (EHS) č. 2913/92 a v článcích 496 až 523 a 536 až 550 nařízení (EHS) č. 2454/93 se v případě nových členských států uplatňuje s výhradou těchto zvláštních ustanovení:

pokud se částka celního dluhu určuje na základě povahy dováženého zboží, jeho sazebního zařazení, množství, celní hodnoty a původu dováženého zboží v době propuštění do režimu a pokud celní prohlášení s návrhem na jeho propuštění do režimu bylo přijato přede dnem přistoupení, vyplývají tyto prvky z právních předpisů použitelných v daném novém členském státě přede dnem přistoupení;

pokud ukončením režimu vzniká celní dluh, je z dovozního cla ode dne přistoupení placen vyrovnávací úrok za podmínek stanovených právními předpisy Společenství, aby se dodržela rovnost mezi držiteli povolení usazenými v současných členských státech a v nových členských státech;

pokud je prohlášení pro režim aktivního zušlechťovacího styku přijato v systému navracení, uskutečňuje navrácení za podmínek stanovených právními předpisy Společenství nový členský stát na vlastní náklady, jestliže dotyčný celní dluh, u něhož je navrácení požadováno, vznikl přede dnem přistoupení.

16.

Režim dočasného použití stanovený v článcích 84 až 90 a 137 až 144 nařízení (EHS) č. 2913/92 a v článcích 496 až 523 a 553 až 584 nařízení (EHS) č. 2454/93 se v případě nových členských států uplatňuje s výhradou těchto zvláštních ustanovení:

pokud se částka celního dluhu určuje na základě povahy dováženého zboží, jeho sazebního zařazení, množství, celní hodnoty a původu dováženého zboží v době propuštění do režimu a pokud celní prohlášení s návrhem na jeho propuštění do režimu bylo přijato přede dnem přistoupení, vyplývají tyto prvky z právních předpisů použitelných v daném novém členském státě přede dnem přistoupení;

pokud ukončením režimu vzniká celní dluh, je z dovozního cla ode dne přistoupení placen vyrovnávací úrok za podmínek stanovených právními předpisy Společenství, aby se dodržela rovnost mezi držiteli povolení usazenými v současných členských státech a v nových členských státech.

17.

Režim pasivního zušlechťovacího styku stanovený v článcích 84 až 90 a 145 až 160 nařízení (EHS) č. 2913/92 a v článcích 496 až 523 a 585 až 592 nařízení (EHS) č. 2454/93 se v případě nových členských států uplatňuje s výhradou těchto zvláštních ustanovení:

ustanovení čl. 591 druhého pododstavce nařízení (EHS) č. 2454/93 se použijí obdobně na dočasně vyvezené zboží, které bylo dočasně vyvezeno z nových členských států přede dnem přistoupení.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

18.

Povolení, která byla udělena přede dnem přistoupení za účelem použití celních režimů uvedených v čl. 4 bodě 16 písm. d), e) a g) nařízení (EHS) č. 2913/92, budou platit do konce jejich platnosti nebo po dobu jednoho roku ode dne přistoupení, podle toho, co uplyne dříve.

19.

Postupy upravující vznik celního dluhu, jeho zaúčtování a vybrání po propuštění zboží, jež jsou stanoveny v článcích 201 až 232 nařízení (EHS) č. 2913/92 a v článcích 859 až 876a nařízení (EHS) č. 2454/93, se v případě nových členských států uplatňují s výhradou těchto zvláštních ustanovení:

výběr je uskutečněn za podmínek stanovených právními předpisy Společenství. Pokud však celní dluh vznikl přede dnem přistoupení, uskutečňuje vybrání dotyčný nový členský stát ve vlastní prospěch za podmínek platných v tomto státě před přistoupením.

20.

Postupy pro navrácení a prominutí cla stanovené v článcích 235 až 242 nařízení (EHS) č. 2913/92 a v článcích 877 až 912 nařízení (EHS) č. 2454/93 se v případě nových členských států uplatňují s výhradou těchto zvláštních ustanovení:

navrácení a prominutí cla se uskuteční za podmínek stanovených právními předpisy Společenství. Pokud se však cla, jejichž navrácení nebo prominutí je požadováno, vztahují k celnímu dluhu, který vznikl přede dnem přistoupení, uskutečňuje navracení a prominutí daný nový členský stát na vlastní náklady za podmínek platných v tomto státě před přistoupením.


(1)  Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003 (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33).

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (Úř. věst. L 140, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 216, 5.8.1978, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1259/96 (Úř. věst. L 163, 2.7.1996, s. 10).

(4)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 103.

(5)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(6)  Úř. věst. L 358, 31.12.1994, s. 3. Protokol naposledy pozměněný rozhodnutím Rady přidružení EU/Bulharsko č. 1/2003 ze dne 4.6.2003 (Úř. věst. L 191, 30.7.2003, s. 1).

(7)  Úř. věst. L 357, 31.12.1994, s. 2. Protokol naposledy pozměněný rozhodnutím Rady přidružení EU/Rumunsko č. 2/2003 ze dne 25.9.2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(8)  Rozhodnutí Rady přidružení ES-Turecko č. 1/95 ze dne 22. prosince 1995 o provedení poslední fáze celní unie (Úř. věst. L 35, 13.2.1996, s. 1). Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Rady přidružení ES-Turecko č. 2/99 (Úř. věst. L 72, 18.3.1999, s. 36).

(9)  Rozhodnutí Výboru pro celní spolupráci ES-Turecko č. 1/2001 ze dne 28. března 2001, kterým se mění rozhodnutí č. 1/96. kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady přidružení ES-Turecko č. 1/95 (Úř. věst. L 98, 7.4.2001, s. 31). Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Výboru pro celní spolupráci ES-Turecko č. 1/2003 (Úř. věst. L 28, 4.2.2003, s. 51).

Dodatek k Příloze V

Seznam existujících podpůrných opatření uvedených v bodě 1 písm. b) mechanismu existujících podpor stanoveného v kapitole 2 přílohy V

Poznámka: Podpůrná opatření uvedená v tomto dodatku se považují za existující podpory pro účely uplatňování mechanismu existujících podpor stanoveného v kapitole 2 přílohy V pouze v rozsahu, v němž spadají do oblasti působnosti jeho prvního odstavce.

Č.

Název (v původním znění)

Datum schválení vnitrostátním orgánem pro dohled nad státními podporami

Doba trvání

ČS

Č.

Rok

BG

1

2004

Предоговаряне на задълженията към държавата, възникнали по реда на Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31.12.1990 г. със „Силома“ АД, гр.Силистра, чрез удължаване на срока на изплащане на главницата за срок от 15 години

29.7.2004

2004–2018

BG

2

2004

Средства за компенсиране от държавния бюджет на доказания от „Български пощи“ ЕАД дефицит от изпълнението на универсалната пощенска услуга

18.11.2004

31.12.2010

BG

3

2004

Целево финансиране на дейността на Българската телеграфна агенция- направление „Информационно обслужване“

16.12.2003

31.12.2010


PŘÍLOHA VI

Seznam uvedený v článku 20 protokolu: přechodná opatření pro Bulharsko

1.   VOLNÝ POHYB OSOB

Smlouva o Ústavě pro Evropu

Úř. věst. L 257, 19. 10. 1968, s. 2

32004 L 0038: směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. 4. 2004 (Úř. věst. L 158, 30. 4. 2004, s. 77);

31996 L 0071: směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (Úř. věst. L 18, 21. 1. 1997, s. 1);

32004 L 0038: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků se volně pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věst. L 158, 30. 4. 2004, s. 77).

1.

Článek III-133 a čl. III-144 první pododstavec Ústavy se ve vztahu k volnému pohybu pracovníků a volnému pohybu služeb, zahrnujícímu dočasný pohyb pracovníků vymezený v článku 1 směrnice 96/71/ES, mezi Bulharskem na jedné straně a všemi stávajícími členskými státy na straně druhé, použijí v plném rozsahu pouze za podmínek přechodných ustanovení uvedených v odstavcích 2 až 14.

2.

Odchylně od článků 1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68 budou stávající členské státy do konce období dvou let po dni přistoupení uplatňovat vnitrostátní opatření nebo opatření, která vyplývají z dvoustranných dohod, upravující přístup bulharských státních příslušníků na jejich trhy práce. Stávající členské státy mohou tato opatření dále uplatňovat do konce období pěti let po dni přistoupení.

Bulharští státní příslušníci, kteří ke dni přistoupení ve stávajícím členském státě legálně pracují a je jim umožněn vstup na trh práce tohoto členského státu na nepřerušenou dobu 12 měsíců nebo delší, mají přístup na trh práce tohoto členského státu, ale ne na trh práce ostatních členských států uplatňujících vnitrostátní opatření.

Stejných práv požívají bulharští státní příslušníci, kterým byl na nepřerušenou dobu 12 měsíců nebo delší umožněn vstup na trh práce stávajícího členského státu až po přistoupení.

Bulharští státní příslušníci uvedení výše v druhém a třetím pododstavci přestanou požívat práv uvedených ve zmíněných pododstavcích, pokud dobrovolně opustí trh práce daného stávajícího členského státu.

Těchto práv nepožívají bulharští státní příslušníci, kteří ve stávajícím členském státě legálně pracují ke dni přistoupení nebo v průběhu období, po které se uplatňují vnitrostátní opatření, a kterým byl umožněn vstup na trh práce tohoto členského státu na dobu kratší než 12 měsíců.

3.

Před koncem období dvou let po dni přistoupení přezkoumá Rada na základě zprávy Komise působení přechodných ustanovení uvedených v odstavci 2.

Po dokončení tohoto přezkoumání a nejpozději do konce období dvou let po dni přistoupení oznámí stávající členské státy Komisi, zda budou dále uplatňovat vnitrostátní opatření nebo opatření, která vyplývají z dvoustranných dohod, nebo zda budou napříště uplatňovat články 1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68. Nebude-li takové oznámení učiněno, uplatňují se články 1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68.

4.

Na žádost Bulharska se může uskutečnit ještě jedno přezkoumání. Použije se postup podle odstavce 3, přičemž přezkoumání bude dokončeno do šesti měsíců od doručení žádosti Bulharska.

5.

Členský stát, který na konci období pěti let uvedeného v odstavci 2 zachovává vnitrostátní opatření nebo opatření, která vyplývají z dvoustranných dohod, může v případě vážných narušení svého trhu práce nebo nebezpečí takových narušení po oznámení Komisi dále uplatňovat tato opatření do konce období sedmi let po dni přistoupení. Nebude-li takové oznámení učiněno, uplatňují se články 1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68.

6.

Členské státy, které během období sedmi let po dni přistoupení vůči státním příslušníkům Bulharska na základě odstavců 3, 4 nebo 5 uplatňují články 1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68 a které během tohoto období vydávají státním příslušníkům Bulharska pro účely evidence povolení k zaměstnání, vydávají tato povolení automaticky.

7.

Členské státy, ve kterých se na základě odstavců 3, 4 nebo 5 ve vztahu k bulharským státním příslušníkům uplatňují články 1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68, se mohou do konce období sedmi let po dni přistoupení rozhodnout pro postup stanovený v níže uvedených pododstavcích.

Pokud je ve členském státě uvedeném v prvním pododstavci vážně narušen trh práce nebo se předvídá jeho narušení, které by mohlo vážně ohrozit životní úroveň nebo úroveň zaměstnanosti v dané oblasti nebo povolání, informuje o tom tento členský stát Komisi a ostatní členské státy a současně jim poskytne veškeré náležité údaje. Na základě těchto informací může členský stát požádat Komisi, aby oznámila úplné nebo částečné pozastavení uplatňování článků 1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68 za účelem obnovení běžného stavu v dané oblasti nebo povolání. Komise rozhodne o pozastavení a délce jeho trvání a rozsahu nejpozději do dvou týdnů od doručení žádosti a oznámí své rozhodnutí Radě. Každý členský stát může do dvou týdnů od vydání rozhodnutí Komise požádat Radu o zrušení nebo změnu rozhodnutí. Rada rozhodne o této žádosti kvalifikovanou většinou do dvou týdnů.

Členský stát uvedený v prvním pododstavci může v naléhavých a výjimečných případech pozastavit uplatňování článků 1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68, a následně zašle odůvodněné oznámení Komisi.

8.

Po dobu, kdy je podle výše uvedených odstavců 2 až 5 a 7 uplatňování článků 1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68 pozastaveno, se na státní příslušníky stávajících členských států v Bulharsku a na bulharské státní příslušníky ve stávajících členských státech, pokud jde o právo rodinných příslušníků pracovníků nechat se zaměstnávat, uplatňuje článek 23 směrnice 2004/38/ES za těchto podmínek:

manžel nebo manželka pracovníka a jejich děti mladší 21 let nebo vyživované, kteří s pracovníkem na území členského státu legálně bydlí ke dni přistoupení, mají po přistoupení okamžitý přístup na trh práce tohoto členského státu. To se nevztahuje na rodinné příslušníky pracovníka, kterému byl legálně umožněn vstup na trh práce členského státu na dobu kratší dvanácti měsíců;

manžel nebo manželka pracovníka a jejich děti mladší 21 let nebo vyživované, kteří s pracovníkem na území členského státu legálně bydlí ode dne pozdějšího než den přistoupení, ale v době uplatňování výše uvedených přechodných ustanovení, mají přístup na trh práce od okamžiku, kdy v dotyčném členském státě bydlí nejméně po dobu osmnácti měsíců, nebo od třetího roku po dni přistoupení, podle toho, co nastane dříve.

Těmito ustanoveními nejsou dotčena výhodnější vnitrostátní opatření nebo opatření, která vyplývají z dvoustranných dohod.

9.

Pokud některá ustanovení směrnice 2004/38/ES, která nahrazují ustanovení směrnice 68/360/EHS (1), nemohou být oddělena od těch ustanovení nařízení (EHS) č. 1612/68, jejichž uplatňování je podle odstavců 2 až 5 a 7 a 8 odloženo, mohou se Bulharsko a stávající členské státy od těchto ustanovení odchýlit v rozsahu nezbytném pro uplatňování odstavců 2 až 5 a 7 a 8.

10.

V případech, kdy jsou na základě výše uvedených přechodných ustanovení stávajícími členskými státy uplatňována vnitrostátní opatření nebo opatření, která vyplývají z dvoustranných dohod, může Bulharsko ponechat v platnosti rovnocenná opatření ve vztahu ke státním příslušníkům daného členského státu nebo členských států.

11.

Pokud je některým stávajícím členským státem pozastaveno uplatňování článků 1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68, může se Bulharsko ve vztahu k Rumunsku rozhodnout pro postup stanovený v odstavci 7. Během takového období se povolení k zaměstnání vydávaná Bulharskem pro účely evidence státním příslušníkům Rumunska vydávají automaticky.

12.

Každý stávající členský stát uplatňující vnitrostátní opatření v souladu s odstavci 2 až 5 a 7 až 9 může v rámci vnitrostátního práva zavést větší svobodu pohybu, než je svoboda pohybu ke dni přistoupení, včetně úplného přístupu na trh práce. Od třetího roku po dni přistoupení se každý stávající členský stát uplatňující vnitrostátní opatření může kdykoli rozhodnout uplatňovat místo nich články 1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68. O tomto rozhodnutí informuje Komisi.

13.

S cílem čelit vážným narušením trhu práce nebo nebezpečí takových narušení v určitých citlivých odvětvích služeb, která mohou vzniknout v některých oblastech při nadnárodním poskytování služeb definovaném v článku 1 směrnice 96/71/ES, se mohou Německo a Rakousko po dobu, kdy uplatňují na základě výše uvedených přechodných ustanovení na volný pohyb bulharských pracovníků vnitrostátní opatření nebo opatření, která vyplývají z dvoustranných dohod, po oznámení Komisi odchýlit od čl. III-144 prvního pododstavce Ústavy s cílem omezit v rámci poskytování služeb společnostmi usazenými v Bulharsku dočasný pohyb pracovníků, jejichž právo na přístup k zaměstnání v Německu nebo Rakousku podléhá vnitrostátním opatřením.

Seznam odvětví služeb, na která se může vztahovat tato odchylka, je následující:

v Německu:

Odvětví

Kód NACE (2), pokud není uvedeno jinak

Stavebnictví včetně souvisejících oborů

45.1 až 4;

Činnosti uvedené v příloze směrnice 96/71/ES

Průmyslové čištění

74.70 Průmyslové čištění

Jiné služby

74.87 Pouze činnosti v oblasti dekorace interiérů

v Rakousku:

Odvětví

Kód NACE (3), pokud není uvedeno jinak

Zahradnické činnosti

01.41

Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů pro výtvarné nebo stavební účely

26.7

Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů

28.11

Stavebnictví včetně souvisejících oborů

45.1 až 4;

Činnosti uvedené v příloze směrnice 96/71/ES

Pátrací a bezpečnostní služby

74.60

Průmyslové čištění

74.70

Domácí ošetřovatelství

85.14

Mimoústavní sociální péče

85.32

Bulharsko může po oznámení Komisi a v rozsahu, v jakém se Německo a Rakousko v souladu s předchozími pododstavci odchýlí od čl. III-144 prvního pododstavce Ústavy, přijmout rovnocenná opatření.

Uplatňování tohoto odstavce nesmí vést ke zpřísnění podmínek dočasného pohybu pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb mezi Německem nebo Rakouskem a Bulharskem v porovnání s podmínkami ke dni podpisu smlouvy o přistoupení.

14.

Uplatňování odstavců 2 až 5 a 7 až 12 nesmí vést ke zpřísnění podmínek přístupu bulharských státních příslušníků na trhy práce stávajících členských států v porovnání s podmínkami ke dni podpisu smlouvy o přistoupení.

Bez ohledu na uplatňování odstavců 1 až 13 budou stávající členské státy během doby uplatňování vnitrostátních opatření nebo opatření, která vyplývají z dvoustranných dohod, upřednostňovat v přístupu na svůj trh práce pracovníky, kteří jsou státními příslušníky členských států, před pracovníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí.

Na bulharské migrující pracovníky a jejich rodinné příslušníky, kteří legálně bydlí a pracují v jiném členském státě, nebo na migrující pracovníky z ostatních členských států a jejich rodinné příslušníky, kteří legálně bydlí a pracují v Bulharsku, se nebudou vztahovat větší omezení než na migrující pracovníky a jejich rodinné příslušníky z třetích zemí, kteří bydlí a pracují v členském státě nebo v Bulharsku. Při uplatňování zásady upřednostňování pracovníků z členských států Společenství se s migrujícími pracovníky z třetích zemí, kteří bydlí a pracují v Bulharsku, nesmí zacházet příznivěji než se státními příslušníky Bulharska.

2.   VOLNÝ POHYB SLUŽEB

31997 L 0009: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění investorů (Úř. věst. L 84, 26. 3. 1997, s. 22).

Odchylně od čl. 4 odst. 1 směrnice 97/9/ES se do 31. prosince 2009 v Bulharsku neuplatňuje minimální úroveň odškodnění. Bulharsko zajistí, aby jeho systém pro odškodnění investorů poskytoval krytí od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007 nejméně ve výši 12 000 EUR a od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2009 nejméně ve výši 15 000 EUR.

Během přechodného období si ostatní členské státy ponechávají právo zabránit výkonu činnosti pobočky bulharského investičního podniku usazené na jejich území, dokud se tato pobočka nepřipojí k úředně uznanému systému pro odškodnění investorů uvnitř dotyčného členského státu, aby řádně pokryla rozdíl mezi bulharskou úrovní odškodnění a minimální úrovní uvedenou v čl. 4 odst. 1 směrnice 97/9/ES.

3.   VOLNÝ POHYB KAPITÁLU

Smlouva o Ústavě pro Evropu

1.

Bez ohledu na povinnosti vyplývající ze Smlouvy o Ústavě pro Evropu může Bulharsko po dobu pěti let ode dne přistoupení ponechat v platnosti omezení stanovená právními předpisy Bulharska platnými v okamžiku podpisu Smlouvy o přistoupení a týkajícími se nabývání vlastnictví pozemků pro objekty vedlejšího bydlení státními příslušníky členských států nebo států, jež jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, kteří nebydlí na území Bulharska, a právnickými osobami zřízenými podle práva jiného členského státu nebo státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Na státní příslušníky členských států a státní příslušníky států, jež jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, kteří legálně bydlí v Bulharsku, se nebude vztahovat předchozí pododstavec ani žádná jiná pravidla nebo postupy než ty, které se vztahují na bulharské státní příslušníky.

2.

Bez ohledu na povinnosti vyplývající ze Smlouvy o Ústavě pro Evropu může Bulharsko po dobu sedmi let ode dne přistoupení ponechat v platnosti omezení stanovená právními předpisy Bulharska platnými v okamžiku podpisu Smlouvy o přistoupení a týkajícími se nabývání zemědělských pozemků, lesů a lesních pozemků státními příslušníky jiného členského státu, státními příslušníky států, jež jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a právnickými osobami zřízenými podle práva jiného členského státu nebo státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru. V žádném případě nesmí být v souvislosti s nabýváním zemědělských pozemků, lesů a lesních pozemků se státním příslušníkem členského státu zacházeno méně příznivě než ke dni podpisu smlouvy o přistoupení nebo s většími omezeními než se státním příslušníkem třetí země.

Na samostatně hospodařící zemědělce, kteří jsou státními příslušníky jiného členského státu a kteří se chtějí usadit a legálně bydlet v Bulharsku, se nebude vztahovat předchozí pododstavec ani jiné postupy než ty, které se vztahují na státní příslušníky Bulharska.

Obecné přezkoumání těchto přechodných opatření se uskuteční ve třetím roce po dni přistoupení. K tomuto účelu předloží Komise zprávu Radě. Rada může na návrh Komise jednomyslně rozhodnout o zkrácení nebo ukončení přechodného období uvedeného v prvním pododstavci.

4.   ZEMĚDĚLSTVÍ

A.   ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDPISY

31997 R 2597: Nařízení Rady (ES) č. 2597/97 ze dne 18. prosince 1997, kterým se stanoví doplňující pravidla společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky pro konzumní mléko (Úř. věst. L 351, 23. 12. 1997, s. 13), naposledy pozměněné:

31999 R 1602: nařízením Rady (ES) č. 1602/1999 ze dne 19. 7. 1999 (Úř. věst. L 189, 22. 7. 1999, s. 43).

Odchylně od čl. 3 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 2597/97 se požadavky na obsah tuku v mléce neuplatňují na konzumní mléko vyprodukované v Bulharsku do 30. dubna 2009 v tom smyslu, že mléko s obsahem tuku 3 % (m/m) může být na trh uváděno jako plnotučné mléko a mléko s obsahem tuku 2 % (m/m) může být na trh uváděno jako polotučné mléko. Konzumní mléko, které nesplňuje požadavky na obsah tuku, může být pouze uváděno na trh v Bulharsku nebo vyváženo do třetích zemí.

B.   VETERINÁRNÍ A ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PŘEDPISY

32004 R 0853: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30. 4. 2004, s. 55).

a)

Zařízení na zpracování mléka uvedená v kapitolách I a II dodatku k této příloze smějí do 31. prosince 2009 přijímat dodávky syrového mléka, které nesplňuje požadavky přílohy III oddílu IX kapitoly I podkapitol II a III nařízení (ES) č. 853/2004 nebo s nímž nebylo nakládáno v souladu s těmito požadavky, pokud jsou hospodářství, z nichž je mléko dodáváno, uvedena na seznamu vedeném pro tento účel bulharskými orgány.

b)

Dokud se na zařízení zmíněná v písmenu a) vztahuje uvedené písmeno, smějí být produkty pocházející z těchto zařízení uváděny pouze na vnitrostátní trh nebo používány k dalšímu zpracování v zařízeních v Bulharsku, na která se rovněž vztahuje písmeno a), bez ohledu na den uvedení na trh. Tyto produkty musí být označeny identifikační značkou odlišnou od značky stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 853/2004.

c)

Zařízení uvedená v kapitole II dodatku k této příloze smějí do 31. prosince 2009 zpracovávat mléko, které je v souladu s podmínkami EU, a mléko, které není v souladu s podmínkami EU, v oddělených výrobních linkách. V této souvislosti se mlékem, které není v souladu s podmínkami EU, rozumí mléko uvedené v písmenu a). Tato zařízení musí být plně v souladu s požadavky EU na zařízení, včetně zavedení principů analýzy a kontroly kritických bodů (HACCP) (uvedených v článku 5 nařízení (ES) č. 852/2004 (4), a musí vykazovat schopnost zcela plnit následující podmínky, včetně určení příslušných výrobních linek:

přijmout všechna nezbytná opatření, aby byl možné řádně dodržovat vnitropodnikové postupy pro oddělování mléka od sběru až po fázi konečného produktu, včetně tras sběru mléka, oddělené skladování a ošetření mléka, které je v souladu s podmínkami EU, a mléka, které není v souladu s podmínkami EU, zvláštní balení a značení výrobků z mléka nesplňujícího podmínky EU a oddělené skladování těchto výrobků,

vytvořit postup zajišťující vysledovatelnost surovin, včetně nezbytné písemné evidence pohybu produktů a evidenci produktů, a souvztažnost mezi surovinami splňujícími a nesplňujícími podmínky na jedné straně a kategoriemi vyráběných výrobků na straně druhé,

provést u veškerého syrového mléka tepelné ošetření při teplotě nejméně 71,7o C po dobu 15 sekund a

přijmout veškerá vhodná opatření k zajištění toho, aby identifikační označení nebyla užívána podvodně.

Bulharské orgány:

zajistí, že provozovatel nebo ředitel každého dotyčného zařízení přijme veškerá nezbytná opatření, aby byly řádně dodržovány vnitropodnikové postupy pro oddělování mléka,

provádějí zkoušky a neohlášené kontroly dodržování povinnosti oddělování mléka a

provádějí ve schválených laboratořích zkoušky všech surovin a hotových výrobků za účelem ověření, zda splňují požadavky stanovené v příloze III oddíle IX kapitole II nařízení (ES) č. 853/2004, včetně mikrobiologických kritérií pro mléčné výrobky.

Mléko nebo mléčné výrobky pocházející z oddělených výrobních linek na zpracování mléka, které není v souladu s podmínkami EU, v mlékárnách schválených EU smějí být uváděny na trh pouze tehdy, pokud splňují podmínky stanovené v písmenu b). Výrobky vyrobené ze surového mléka, které je v souladu s podmínkami EU, na oddělené výrobní lince v zařízení uvedeném v kapitole II dodatku k této příloze smějí být uváděny na trh jako výrobky splňující podmínky EU, pokud jsou dodrženy všechny podmínky týkající se oddělení výrobních linek.

d)

Pro mléko a mléčné výrobky podle písmene c) lze poskytnout podporu podle hlavy I kapitol II a III, kromě článku 11, a hlavy II nařízení (ES) č. 1255/1999 (5) pouze tehdy, pokud jsou opatřeny oválným identifikačním označením uvedeným v příloze II oddíle I nařízení (ES) č. 853/2004.

e)

Bulharsko zajistí postupné dosažení souladu s požadavky uvedenými v písmenu a) a bude Komisi podávat roční zprávy o pokroku dosaženém při modernizaci hospodářství produkujících mléko a systému sběru mléka. Bulharsko zajistí, aby tyto požadavky byly v plném rozsahu splněny do 31. prosince 2009.

f)

Komise může postupem podle článku 58 nařízení (ES) č. 178/2002 (6) aktualizovat dodatek k této příloze před přistoupením a až do 31. prosince 2009 a při té příležitosti může doplňovat nebo vypouštět určitá zařízení s ohledem na pokrok v nápravě stávajících nedostatků a na výsledky monitorovacího procesu.

Prováděcí pravidla k zajištění řádného fungování výše uvedené přechodné úpravy mohou být přijata postupem podle článku 58 nařízení (ES) č. 178/2002.

5.   DOPRAVNÍ POLITIKA

1.

31993 R 3118: Nařízení Rady (EHS) č. 3118/93 ze dne 25. října 1993, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu zboží uvnitř členského státu (Úř. věst. L 279, 12. 11. 1993, s. 1), naposledy pozměněné:

32002 R 0484: nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 484/2002 ze dne 1. 3. 2002 (Úř. věst. L 76, 19. 3. 2002, s. 1).

a)

Odchylně od článku 1 nařízení (EHS) č. 3118/93 jsou do konce třetího roku následujícího po dni přistoupení dopravci usazení v Bulharsku vyloučeni z provozování vnitrostátní silniční přepravy zboží v jiných členských státech a dopravci usazení v jiných členských státech jsou vyloučeni z provozování vnitrostátní silniční přepravy zboží v Bulharsku.

b)

Před koncem třetího roku následujícího po dni přistoupení oznámí členské státy Komisi, zda si přejí prodloužit toto období nejvýše o dva roky nebo zda si přejí napříště plně uplatňovat článek 1 uvedeného nařízení. Není-li žádné takové oznámení učiněno, uplatňuje se článek 1 uvedeného nařízení. Pouze dopravci usazení v členských státech, ve kterých se uplatňuje článek 1 uvedeného nařízení, mohou provozovat vnitrostátní silniční přepravu zboží v jiných členských státech, ve kterých se článek 1 také uplatňuje.

c)

Členské státy, ve kterých se na základě písmene b) uplatňuje článek 1 uvedeného nařízení, se mohou rozhodnout pro postup stanovený níže do konce pátého roku následujícího po dni přistoupení.

Pokud je v členském státě uvedeném v předchozím pododstavci vážně narušen vnitrostátní trh nebo jeho část z důvodu nebo za přispění kabotáže, například podstatným převisem nabídky nad poptávkou nebo ohrožením finanční stability nebo přežití značného počtu dopravních podniků, informuje o tom tento členský stát Komisi a ostatní členské státy a současně jim poskytne veškeré související informace. Na základě těchto informací může členský stát požádat Komisi o úplné nebo částečné pozastavení uplatňování článku 1 uvedeného nařízení za účelem znovunastolení běžného stavu.

Komise posoudí situaci na základě informací poskytnutých daným členským státem a rozhodne do jednoho měsíce od obdržení žádosti o potřebě přijmout ochranná opatření. Použije se postup stanovený v čl. 7 odst. 3 druhém, třetím a čtvrtém pododstavci a odst. 4, 5 a 6 uvedeného nařízení.

Členský stát uvedený v prvním pododstavci může v naléhavých a výjimečných situacích pozastavit uplatňování článku 1 uvedeného nařízení, a následně zašle odůvodněné oznámení Komisi.

d)

Dokud se článek 1 uvedeného nařízení neuplatňuje na základě výše uvedených písmen a) a b), mohou členské státy regulovat přístup k vlastní vnitrostátní silniční přepravě zboží prostřednictvím postupného vzájemného udělování povolení kabotáže na základě dvoustranných dohod. To může zahrnovat i možnost plné liberalizace.

e)

Uplatňování písmen a) až c) nesmí vést k většímu omezení přístupu k vnitrostátní silniční přepravě zboží než přede dnem podpisu smlouvy o přistoupení.

2.

31996 L 0026: Směrnice Rady 96/26/ES ze dne 29. dubna 1996 o přístupu k povolání provozovatele silniční přepravy zboží a provozovatele silniční přepravy osob, jakož i o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci, s cílem umožnit účinný výkon svobody usazování těchto dopravců v oblasti vnitrostátní a mezinárodní dopravy (Úř. věst. L 124, 23. 5. 1996, s. 1), naposledy pozměněná:

32004 L 0066: směrnicí Rady 2004/66/ES ze dne 26. 4. 2004 (Úř. věst. L 168, 1. 5. 2004, s. 35).

Do 31. prosince 2010 se čl. 3 odst. 3 písm. c) směrnice 96/26/ES v Bulharsku neuplatňuje na dopravní podniky provozující výlučně vnitrostátní přepravu zboží a cestujících.

Základní kapitál a rezervy těchto podniků postupně dosáhnou minimální výše stanovené v uvedeném článku v souladu s tímto rozvrhem:

do 1. ledna 2007 musí mít podnik základní kapitál a rezervy ve výši nejméně 5 850 EUR, pokud používá pouze jedno vozidlo, a ve výši nejméně 3 250 EUR na každé další vozidlo;

do 1. ledna 2008 musí mít podnik základní kapitál a rezervy ve výši nejméně 6 750 EUR, pokud používá pouze jedno vozidlo, a ve výši nejméně 3 750 EUR na každé další vozidlo;

do 1. ledna 2009 musí mít podnik základní kapitál a rezervy ve výši nejméně 7 650 EUR, pokud používá pouze jedno vozidlo, a ve výši nejméně 4 250 EUR na každé další vozidlo;

do 1. ledna 2010 musí mít podnik základní kapitál a rezervy ve výši nejméně 8 550 EUR, pokud používá pouze jedno vozidlo, a ve výši nejméně 4 750 EUR na každé další vozidlo.

3.

31996 L 0053: Směrnice Rady 96/53/ES ze dne 25. července 1996, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz (Úř. věst. L 235, 17. 9. 1996, s. 59), naposledy pozměněná:

32002 L 0007: směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/7/ES ze dne 18. 2. 2002 (Úř. věst. L 67, 9. 3. 2002, s. 47).

Odchylně od čl. 3 odst. 1 směrnice 96/53/ES mohou vozidla, která vyhovují mezním hodnotám kategorií 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 a 3.5.1 stanoveným v příloze I uvedené směrnice, používat do 31. prosince 2013 nemodernizované části bulharské silniční sítě, pouze pokud vyhovují bulharským mezním hodnotám zatížení nápravy.

Ode dne přistoupení nesmějí být pro vozidla, která vyhovují požadavkům směrnice 96/53/ES, zavedena žádná omezení, pokud jde o používání nejdůležitějších dopravních tras uvedených v příloze I rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (7).

Bulharsko dodrží časový plán stanovený v tabulkách níže pro modernizaci své hlavní silniční sítě. Všechny investice do infrastruktury využívající prostředky z rozpočtu Společenství zajistí, aby hlavní dopravní tahy byly budovány nebo modernizovány pro nosnost 11,5 tuny na nápravu.

Souběžně s dokončováním modernizace je bulharská silniční síť, včetně sítě uvedené v příloze I rozhodnutí č. 1692/96/ES, postupně otevírána pro vozidla v mezinárodní dopravě, která vyhovují mezním hodnotám uvedené směrnice. Používání nemodernizovaných částí vedlejší silniční sítě k nakládce a vykládce je dovoleno během celého přechodného období, je-li to technicky možné.

Ode dne přistoupení se u veškerých vozidel v mezinárodní dopravě, která jsou vybavena pneumatickým zavěšením a vyhovují mezním hodnotám stanoveným směrnicí 96/53/ES, nevybírají žádné dočasné dodatečné poplatky v celé bulharské silniční síti.

Dočasné dodatečné poplatky za používání nemodernizovaných částí sítě v mezinárodní dopravě vozidly, která nejsou vybavena pneumatickým zavěšením a vyhovují mezním hodnotám stanoveným uvedenou směrnicí, musí být ukládány na nediskriminačním základě. Systém poplatků musí být průhledný a placení těchto poplatků nesmí vést k nepřiměřenému správnímu zatížení nebo zdržování uživatelů ani k systematické kontrole mezních hodnot zatížení náprav na hranicích. Uplatňování limitu zatížení nápravy musí být zajišťováno nediskriminačním způsobem na celém území a vztahovat se i na vozidla evidovaná v Bulharsku.

Plán modernizace komunikací (km)

Tabulka 1

Č.

KOMUNIKACE

ÚSEK

DÉLKA (KM)

UVEDENÍ DO PROVOZU