EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0389

2005/389/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. května 2005, kterým se mění rozhodnutí 1999/217/ES, pokud jde o seznam látek určených k aromatizaci používaných v potravinách nebo na jejich povrchu (oznámeno pod číslem K(2005) 1437) (Text s významem pro EHP)

OJ L 128, 21.5.2005, p. 73–76 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 22–25 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 46 - 49
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 46 - 49
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 026 P. 224 - 227

No longer in force, Date of end of validity: 21/04/2013; Zrušeno 32012R0872

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/389/oj

21.5.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 128/73


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 18. května 2005,

kterým se mění rozhodnutí 1999/217/ES, pokud jde o seznam látek určených k aromatizaci používaných v potravinách nebo na jejich povrchu

(oznámeno pod číslem K(2005) 1437)

(Text s významem pro EHP)

(2005/389/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96 ze dne 28. října 1996, kterým se stanoví postup Společenství pro látky určené k aromatizaci používané v potravinách nebo na jejich povrchu (1), a zejména na čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 2232/96 stanoví postup stanovení pravidel pro látky určené k aromatizaci používané nebo určené k použití v potravinách nebo na jejich povrchu. Toto nařízení upravuje přijetí seznamu látek určených k aromatizaci (dále jen „seznam“) po oznámení členských států ohledně seznamu látek určených k aromatizaci, které lze na území těchto států používat v potravinách nebo na jejich povrchu, a na základě kontroly tohoto oznámení Komisí. Tento seznam byl přijat rozhodnutím Komise 1999/217/ES (2).

(2)

Nařízení (ES) č. 2232/96 navíc upravuje program pro hodnocení látek určených k aromatizaci, aby bylo kontrolováno, zda splňují obecná kritéria pro používání látek určených k aromatizaci uvedená v příloze tohoto nařízení.

(3)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) ve svém stanovisku k para-hydroxybenzoátům ze dne 13. července 2004 dospěl k závěru, že propyl 4 hydroxybenzoát (FL 09.915) účinkoval na pohlavní hormony samčích pohlavních orgánů nedospělých krys. Z důvodu neexistence jasné hladiny, při které nebyl zjištěn nepříznivý účinek (NOAEL), nebyl úřad schopen doporučit přijatelnou denní dávku (ADI) pro tuto látku. Použití propyl 4-hydroxybenzoátu jako látky určené k aromatizaci v potravinách není přijatelné, neboť nesplňuje obecná kritéria pro používání látek určených k aromatizaci, která jsou uvedena v příloze nařízení (ES) č. 2232/96. V důsledku toho je nutno odstranit propyl 4-hydroxybenzonát z tohoto seznamu.

(4)

Úřad ve svém rozhodnutí o alifatických alkoholech, diketonech a hydroxyketonech ze dne 7. prosince 2004 dospěl k závěru, že pentan-2,4-dion (FL 07.191) je genotoxický in vitro a in vivo. V souladu s tím není jeho použití jako látky určené k aromatizaci v potravinách přijatelné, protože nesplňuje obecná kritéria pro používání látek určených k aromatizaci, která jsou uvedena v příloze nařízení (ES) č. 2232/96. V důsledku toho je nutno odstranit pentan-2,4-dion z tohoto seznamu.

(5)

Na základě nařízení (ES) č. 2232/96 a doporučení Komise 98/282/ES ze dne 21. dubna 1998 o způsobech, jakými členské státy a signatářské státy Dohody o Evropském hospodářském prostoru mají chránit duševní vlastnictví související s vývojem a výrobou látek určených k aromatizaci, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96 (3), oznamující členské státy požádaly o registraci několika látek, aby byla chráněna práva výrobce těchto látek týkající se duševního vlastnictví.

(6)

Ochrana těchto látek, uvedených v části B seznamu, je omezena na období nejdéle pět let od data přijetí oznámení. Toto období již uplynulo pro 28 látek, které by měly být v důsledku toho přesunuty do části A seznamu.

(7)

Rozhodnutí 1999/217/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 1999/217/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 18. května 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 23.11.1996, s. 1. Nařízení pozměněné nařízením (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 84, 27.3.1999, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2004/357/ES (Úř. věst. L 113, 20.4.2004, s. 28).

(3)  Úř. věst. L 127, 29.4.1998, s. 32.


PŘÍLOHA

Příloha rozhodnutí 1999/217/ES se mění takto:

1.

Část A se mění takto:

a)

Řádky pro látky s čísly FL 07.191 (pentan-2,4-dion) a 09.915 (propyl 4 hydroxybenzoát) uvedené v tabulce se zrušují.

b)

Do tabulky se vkládají tyto řádky:

Číslo FL

Skupina sloučenin

CAS

Název

FEMA

EINECS

Synonyma

Poznámky

01.070

31

111-66-0

1-okten

 

203-893-7

 

 

01.071

31

111-67-1

2-okten

 

203-894-2

 

 

01.072

31

544-76-3

Hexadekan

 

280-878-9

 

 

07.251

21

577-16-2

Methylacetofenon

 

 

 

Číslo CAS odpovídá 2-methylacetofenonu

01.073

31

592-99-4

4-okten

 

 

 

 

01.074

31

593-45-3

Oktadekan

 

209-790-3

 

 

16.084

30

627-67-8

3-methyl-1-nitrobutan

 

211-008-0

 

 

01.075

31

629-78-7

Heptadekan

 

211-108-4

 

 

12.260

20

4131-76-4

Methyl-2-methyl-3-merkaptopropionát

 

223-949-4

 

 

12.261

20

6725-64-0

Methandithiol

 

 

 

 

01.076

31

20996-35-4

3,7-dekadien

 

 

 

 

16.085

20

27959-66-6

4,4-dimethyl-1,3-oxathian

 

 

 

 

12.262

20

29414-47-9

(Methylthio)methanthiol

 

 

 

 

05.210

04

30390-51-3

4-dodekenal

 

250-174-9

 

 

05.211

02

30689-75-9

6-methyloktanal

 

 

 

 

14.166

30

32536-43-9

Indolyl-octová kyselina

 

 

 

 

07.252

05

33665-27-9

4-okten-2-on

 

 

 

 

02.244

04

54393-36-1

4-okten-1-ol

 

 

 

 

10.070

09

57681-53-5

Lakton 4-hydroxy-2-heptenové kyseliny

 

260-902-7

 

 

05.212

04

76261-02-4

6-dodekenal

 

 

 

 

05.213

04

90645-87-7

5-nonenal

 

 

 

 

15.124

29

103527-75-9

3-methyl-2-butenylthiofen

 

 

 

 

05.214

04

121052-28-6

8-dodekenal

 

 

 

 

05.215

03

134998-59-7

2,6-dekadienal (c,c)

 

 

 

 

05.216

03

134998-60-0

2,6-dekadienal (t,t)

 

 

 

 

12.263

20

 

3-merkapto-3-methylbutanal

 

 

 

 

12.264

20

92585-08-5

4,2-thiopentanon

 

 

 

 

03.021

16

142-96-1

Dibutylether

 

205-575-3

 

 

2.

Tabulka části B se nahrazuje tímto:

Látky určené k aromatizaci oznámené podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 2232/96, pro které byla požadována ochrana práv duševního vlastnictví výrobce

Kód

Den, kdy Komise obdržela oznámení

Poznámky

CN065

26.1.2001

 

CN074

18.4.2003

6

CN075

18.4.2003

6

CN076

18.4.2003

6


Top