EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0388

2005/388/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. května 2005 o nezbytných opatřeních, pokud jde o překážku obchodu spočívající v obchodních postupech Brazílie, které ovlivňují obchod s protektorovanými pneumatikami (oznámeno pod číslem K(2005) 1302)

OJ L 272M , 18.10.2005, p. 305–306 (MT)
OJ L 128, 21.5.2005, p. 71–72 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 040 P. 93 - 94
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 040 P. 93 - 94
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 111 P. 76 - 77

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/388/oj

21.5.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 128/71


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 2. května 2005

o nezbytných opatřeních, pokud jde o překážku obchodu spočívající v obchodních postupech Brazílie, které ovlivňují obchod s protektorovanými pneumatikami

(oznámeno pod číslem K(2005) 1302)

(2005/388/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3286/94 ze dne 22. prosince 1994, kterým se stanoví postupy Společenství v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Společenství podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 5. listopadu 2003 Komise obdržela stížnost podle článku 4 nařízení (ES) č. 3286/94 (dále jen „nařízení o překážkách obchodu“). Stížnost podala organizace „Bureau International Permanent des Associations de Vendeurs et Rechapeurs de Pneumatiques“ (dále jen „BIPAVER“).

(2)

Stížnost se týkala některých obchodní postupů, kterých se údajně dopouští Brazílie a které brání dovozu protektorovaných pneumatik do Brazílie (2). Konkrétně se ve stížnosti tvrdí, že jsou tyto postupy v rozporu s články III a XI Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (dále jen „dohoda GATT z roku 1994“). Na základě těchto skutečností požádal stěžovatel Komisi, aby podnikla nezbytné kroky.

(3)

Stížnost obsahovala dostatečné důkazy pro to, aby Společenství zahájilo přezkoumání dle čl. 8 odst. 1 nařízení o překážkách obchodu. Komise proto dne 7. ledna 2004 po konzultaci s členskými státy v rámci poradního výboru zahájila toto přezkoumání (3).

(4)

Po zahájení přezkoumání provedla Komise šetření. Šetření se týkalo údajného zákazu dovozu a finančních sankcí vztahujících se na dovážené protektorované pneumatiky.

(5)

V rámci šetření byly posouzeny příslušné brazilské právní předpisy související se zákazem dovozu a uložením finančních sankcí a také názory, které vyjádřila jednotlivá ministerstva brazilské vlády i brazilská obchodní sdružení.

(6)

Šetření dospělo k závěru, že brazilská opatření, jež byla předmětem šetření, jsou v rozporu s několika ustanoveními dohody GATT z roku 1994, konkrétně s články I:1, III:4, XI:1 a XIII:1, a že nejsou oprávněná podle článku XX dohody GATT z roku 1994, zmocňovací doložky ani jiných použitelných nástrojů mezinárodního práva. Jelikož tato dohoda WTO dané prošetřované postupy zakazuje, je prokázána existence překážky obchodu ve smyslu čl. 2 odst. 1 nařízení o překážkách obchodu.

(7)

Šetřením se dokázalo, že Brazílie byla pro evropské výrobce protektorovaných pneumatik významným trhem již před zavedením zákazu dne 25. září 2000. V období 1995–2000 vzrostly vývozy protektorovaných pneumatik pro osobní automobily do Brazílie v průměru o 58 % a v průběhu tohoto šestiletého období poprvé poklesly o 32 % v roce 2001, tj. po zavedení zákazu.

(8)

Zatímco vývozy pokračovaly i po zavedení zákazu, ať již proto, že dovozní licence ještě zůstávaly v oběhu, nebo v důsledku toho, že někteří dovozci vznesli u brazilských soudů právní námitky, je zřejmé, že se daný trh evropským vývozcům postupně uzavíral. Ačkoli se mnohým z vývozců ve Společenství nakonec podařilo nalézt nové trhy, nebyli ani přesto schopni vykompenzovat ztrátu toho, co tvořilo velkou část jejich příjmu plynoucího z vývozu. Ne všem se podařilo nalézt nové trhy nebo vytvořit nové řady protektorovaných pneumatik pro zvláštní vozidla (4×4, sportovní automobily atd.), a proto tento zákaz spolu s ostatními faktory (pozdní platba brazilského dovozce, výkyvy směnného kurzu) způsobily, že na některé výrobce ve Společenství byla uvalena nucená správa.

(9)

Z důkazů jasně vyplývá, že výrobní odvětví Společenství utrpělo újmu v důsledku nepříznivých účinků ve smyslu čl. 2 odst. 4 nařízení o překážkách obchodu a že k této újmě dochází i nadále.

(10)

Údaje o vývozu a odpovědi na dotazníky, které Komise zaslala evropským výrobcům a vývozcům protektorovaných pneumatik, podporují tvrzení výrobního odvětví Společenství o tom, že Brazílie byla před uvalením zákazu významným vývozním trhem a že evropští výrobci a vývozci protektorovaných pneumatik předpokládali, že do konce roku 2002 dosáhne objem jejich ročního prodeje výše 3 milionů jednotek. Důkazy rovněž dosvědčují jejich tvrzení, že v důsledku uvalení brazilského zákazu dovozu jim byla v průběhu posledních tří let působena újma. V některých případech vstoupily společnosti, kterým se nepodařilo nalézt nové vývozní trhy, do likvidace.

(11)

Na základě výše uvedených skutečností lze dospět k závěru, že je nezbytné v zájmu Společenství ve smyslu čl. 12 odst. 1 nařízení o překážkách obchodu zasáhnout, v rámci WTO, a usilovat o rychlé odstranění brazilského zákazu dovozu protektorovaných pneumatik, jenž představuje porušení základních pravidel WTO a překážku obchodu ve smyslu čl. 2 odst. 1 nařízení o překážkách obchodu.

(12)

Pro Společenství je nanejvýš důležité zajistit, aby partneři v rámci WTO plně dodržovali své povinnosti, stejně jako je to vyžadováno od Společenství. Pro dobré fungování multilaterálního obchodního systému je podstatné, aby byl tento nesoulad s pravidly WTO řešen v rámci tohoto fóra.

(13)

Pokusy vyřešit tento spor na základě četných setkání s brazilskými orgány, k nimž došlo od uvalení zákazu, a v průběhu tohoto šetření neprokázaly, že by brazilské orgány byly ochotny dosáhnout oboustranně přijatelného řešení. Jelikož není pravděpodobné, že by se brazilské stanovisko změnilo, považuje se za nutné zahájit postup v rámci WTO (Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů).

(14)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle nařízení o překážkách obchodu,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Zákaz dovozu protektorovaných pneumatik uvalený brazilskou vládou a související finanční sankce se nejeví být v souladu se závazky Brazílie plynoucími z Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) z Marrákeše, a zejména s ustanoveními Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994, a představuje překážku obchodu ve smyslu čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 3286/94.

Článek 2

Společenství zahájí proti Brazílii řízení pro řešení sporu v rámci ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů a ostatních souvisejících ustanovení WTO s cílem zajistit odstranění dané překážky obchodu.

V Bruselu dne 2. května 2005.

Za Komisi

Peter MANDELSON

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 71. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 356/95 (Úř. věst. L 41, 23.2.1995, s. 3).

(2)  Řízení se týká protektorovaných pneumatik spadajících do kódů KN 4012 11, 4012 12, 4012 13 a 4012 19. Protektorované pneumatiky (angl. rovněž „retreads“) jsou pneumatiky, které se vyrábějí tak, že se odstraní opotřebovaná část použité pneumatiky a pneumatika se opatří novým profilem.

(3)  Úř. věst. C 3, 7.1.2004, s. 2.


Top