EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2005_034_R_0046_01

Rozhodnutí Rady 2005/109/SZBP ze dne 24. ledna 2005 o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o účasti Marockého království na vojenské operaci Evropské unie pro řešení krize v Bosně a Hercegovině (operace Althea)
Dohoda mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o účasti Marockého království na vojenské operaci Evropské unie při řešení krize v Bosně a Hercegovině (operace Althea)

OJ L 34, 8.2.2005, p. 46–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 109–113 (MT)

8.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 34/46


ROZHODNUTÍ RADY 2005/109/SZBP

ze dne 24. ledna 2005

o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o účasti Marockého království na vojenské operaci Evropské unie pro řešení krize v Bosně a Hercegovině (operace Althea)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 24 této smlouvy,

s ohledem na doporučení předsednictví,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 12. července 2004 přijala Rada společnou akci 2004/570/SZBP o vojenské operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině (1).

(2)

Podle čl. 11 odst. 3 uvedené společné akce jsou podrobnosti týkající se účasti třetích států předmětem dohody podle článku 24 Smlouvy o Evropské unii.

(3)

Na základě zmocnění Rady ze dne 13. září 2004 sjednalo předsednictví, kterému byl nápomocen generální tajemník / vysoký představitel, Dohodu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o účasti Marockého království na vojenské operaci Evropské unie pro řešení krize v Bosně a Hercegovině (operace ALTHEA).

(4)

Tato dohoda by měla být schválena,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o účasti Marockého království na vojenské operaci Evropské unie pro řešení krize v Bosně a Hercegovině (operace ALTHEA) se schvaluje jménem Evropské unie.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu zmocněnou podepsat dohodu zavazující Evropskou unii.

Článek 3

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 24. ledna 2005.

Za Radu

F. BODEN

předseda


(1)  Úř. věst. L 252, 28.7.2004, s. 10.


DOHODA

mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o účasti Marockého království na vojenské operaci Evropské unie při řešení krize v Bosně a Hercegovině (operace Althea)

EVROPSKÁ UNIE (EU)

na straně jedné a

MAROCKÉ KRÁLOVSTVÍ

na straně druhé,

dále jen „strany“,

BEROUCE NA VĚDOMÍ:

SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍCH USTANOVENÍCH:

Článek 1

Účast na operaci

1.   Marocké království se přidruží ke společné akci 2004/570/SZBP ze dne 12. července 2004 o vojenské operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině a k jakékoli společné akci nebo rozhodnutí, kterými Rada Evropské unie rozhodne o prodloužení vojenské operace EU pro řešení krize, v souladu s touto dohodou a veškerými nutnými prováděcími opatřeními.

2.   Příspěvkem Marockého království k vojenské operaci EU pro řešení krize není dotčena rozhodovací samostatnost Evropské unie.

3.   Marocké království zajistí, aby jeho síly a personál účastnící se vojenské operace EU pro řešení krize plnily své poslání v souladu:

se společnou akcí 2004/570/SZBP a případnými následnými změnami,

s operačním plánem,

s prováděcími opatřeními.

4.   Síly a personál vyslaný do operace Marockým královstvím plní své úkoly a jedná pouze v zájmu vojenské operace EU pro řešení krize.

5.   Marocké království včas informuje velitele operace EU o jakékoliv změně své účasti na operaci.

Článek 2

Postavení sil

1.   Postavení sil a personálu přidělených Marockým královstvím v rámci vojenské operace EU pro řešení krize se řídí dohodou o postavení sil uzavřenou mezi Evropskou unií a hostitelskou zemí, pokud taková dohoda existuje.

2.   Postavení sil a personálu přiděleného k velitelství nebo k velitelským složkám umístěným mimo Bosnu a Hercegovinu se řídí ujednáním mezi velitelstvím a dotyčnými velitelskými složkami a Marockým královstvím.

3.   Aniž je dotčena dohoda o postavení sil podle odstavce 1, vykonává Marocké království soudní pravomoc nad svými silami a personálem, které se účastní vojenské operace EU pro řešení krize.

4.   Marocké království vyřizuje veškeré nároky vzniklé v souvislosti s účastí na operaci EU pro řešení krize, které některý z členů jeho sil či personálu vznese nebo které se ho týkají. Marocké království je příslušné pro zahájení každého řízení, zejména soudního nebo kárného, proti kterémukoli členu svých sil či personálu, v souladu se svými právními a správními předpisy.

5.   Marocké království se zavazuje učinit prohlášení o vzdání se nároků na náhradu škody vůči kterémukoliv státu, který se účastní vojenské operace EU pro řešení krize, a učinit tak při podpisu této dohody.

6.   Evropská unie se zavazuje zajistit, že její členské státy učiní prohlášení o vzdání se nároků na náhradu škody v souvislosti s účastí Marockého království na vojenské operaci EU pro řešení krize, a učinit tak při podpisu této dohody.

Článek 3

Utajované informace

1.   Marocké království přijme vhodná opatření k zajištění ochrany utajovaných informací EU v souladu s bezpečnostními předpisy Rady Evropské unie, které jsou obsaženy v rozhodnutí Rady 2001/264/ES ze dne 19. března 2001 (4), jakož i dalšími pokyny vydanými příslušnými orgány, včetně velitele operace EU.

2.   Pokud EU a Marocké království uzavřely dohodu o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací, použijí se ustanovení takové dohody v rámci vojenské operace EU pro řešení krize.

Článek 4

Linie velení

1.   Všechny síly a personál účastnící se vojenské operace EU pro řešení krize zůstávají zcela pod velením vlastních vnitrostátních orgánů.

2.   Vnitrostátní orgány odevzdají operativní a taktické velení nebo řízení svých sil a personálu veliteli operace EU. Velitel operace EU je oprávněn přenášet svou pravomoc.

3.   Marocké království má ve vztahu k běžnému řízení operace stejná práva a povinnosti jako členské státy Evropské unie, které se operace účastní.

4.   Po konzultacích s Marockým královstvím může velitel operace EU kdykoliv požádat o zrušení příspěvku Marockého království.

5.   Marocké království jmenuje vysokého vojenského zástupce jako zástupce svého národního kontingentu ve vojenské operaci EU pro řešení krize. Vysoký vojenský zástupce konzultuje s velitelem sil EU všechny záležitosti, které mají vliv na operaci, a odpovídá za běžnou kázeň v kontingentu.

Článek 5

Finanční hlediska

1.   Marocké království nese veškeré náklady spojené se svou účastí na operaci kromě nákladů, které jsou předmětem společného financování, jak je stanoveno v právních nástrojích podle čl. 1 odst. 1 této dohody a v rozhodnutí Rady 2004/197/SZBP ze dne 23. února 2004 o zavedení mechanismu pro správu financování společných nákladů na operace EU v souvislosti s vojenstvím nebo obranou (5).

2.   V případě smrti, zranění, ztráty nebo škody způsobené fyzickým nebo právnickým osobám ze státu nebo států, v nichž se operace uskutečňuje, zaplatí Marocké království, pokud je zjištěna jeho odpovědnost, náhradu škody za podmínek stanovených v případné dohodě o postavení sil podle čl. 2 odst. 1 této dohody.

Článek 6

Prováděcí opatření k dohodě

Generální tajemník Rady Evropské unie/vysoký představitel pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a odpovídající orgány Marockého království uzavřou veškerá nezbytná technická a správní ujednání k provedení této dohody.

Článek 7

Neplnění závazků

Pokud jedna ze stran neplní své závazky stanovené v předchozích článcích, druhá strana má právo ukončit tuto dohodu výpovědí s měsíční výpovědní lhůtou.

Článek 8

Řešení sporů

Spory o výklad nebo použití této smlouvy se řeší mezi stranami diplomatickou cestou.

Článek 9

Vstup v platnost

1.   Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem prvního měsíce následujícího po dni, kdy si strany vzájemně oznámí dokončení vnitřních postupů nezbytných pro tento účel.

2.   Tato dohoda se použije prozatímně ode dne podpisu.

3.   Tato dohoda zůstává v platnosti po dobu trvání příspěvku Marockého království k operaci.

V Bruselu dne Image v anglickém jazyce ve čtyřech vyhotoveních.

Za Evropskou unii

Image

Za Marocké království

Image


(1)  Úř. věst. L 252, 28.7.2004, s. 10.

(2)  Úř. věst. L 324, 27.10.2004, s. 20.

(3)  Úř. věst. L 325, 28.10.2004, s. 64. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí BiH/5/2004 (Úř. věst. L 357, 2.12.2004, s. 39).

(4)  Úř. věst. L 101, 11.4.2001, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2004/194/ES (Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 48).

(5)  Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 68.

PROHLÁŠENÍ

podle čl. 2 odst. 5 a 6 Dohody

Prohlášení členských států EU:

„V případě zranění nebo smrti svých pracovníků, jakož i škod nebo ztrát týkajících se majetku jimi vlastněného a použitého při operaci EU pro řešení krize, budou členské státy EU, které uplatňují společnou akci EU 2004/570/SZBP ze dne 12. července 2004 o vojenské operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině, usilovat o to, aby se v rozsahu, v jakém to dovolují jejich vnitrostátní právní systémy, vzdaly nároků na náhradu škody vůči Marockému království, pokud takové zranění, smrt, škoda nebo ztráta:

byly způsobeny personálem z Marockého království při plnění jeho povinností v souvislosti s operací EU pro řešení krize, kromě případu hrubé nedbalosti nebo úmyslného nesprávného jednání, nebo

nastaly používáním jakéhokoliv majetku, jenž patří Marockému království, pokud byl tento majetek použit v souvislosti s operací, kromě případu hrubé nedbalosti nebo úmyslného nesprávného jednání pracovníků operace EU pro řešení krize z Marockého království, kteří tento majetek používají.“

Prohlášení Marockého království:

„V případě zranění nebo smrti svých pracovníků, jakož i škod nebo ztrát týkajících se majetku jí vlastněného a použitého při operaci EU pro řešení krize, bude Marocké království, které uplatňuje společnou akci EU 2004/570/SZBP ze dne 12. července 2004 o vojenské operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině, usilovat o to, aby se v rozsahu, v jakém to dovoluje jeho vnitrostátní právní systém, vzdalo nároků na náhradu škody vůči kterémukoli jinému státu účastnícímu se operace EU pro řešení krize, pokud takové zranění, smrt, škoda nebo ztráta:

byly způsobeny personálem při plnění jeho povinností v souvislosti s operací EU pro řešení krize, kromě případu hrubé nedbalosti nebo úmyslného nesprávného jednání, nebo

nastaly používáním jakéhokoliv majetku, jenž patří státům účastnícím se operace EU pro řešení krize, pokud byl tento majetek použit v souvislosti s operací, kromě případu hrubé nedbalosti nebo úmyslného nesprávného jednání pracovníků operace EU pro řešení krize, kteří tento majetek používají.“


Top