EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0209

Nařízení Komise (ES) č. 209/2005 ze dne 7. února 2005, kterým se stanoví seznam textilních výrobků, při jejichž propouštění do volného oběhu ve Společenství se nepožaduje důkaz o původu

OJ L 34, 8.2.2005, p. 6–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 306M , 15.11.2008, p. 100–108 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 179 - 187
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 179 - 187
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 004 P. 283 - 291

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2018; Zrušeno 32018R0604

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/209/oj

8.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 34/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 209/2005

ze dne 7. února 2005,

kterým se stanoví seznam textilních výrobků, při jejichž propouštění do volného oběhu ve Společenství se nepožaduje důkaz o původu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1541/98 ze dne 13. července 1998 o důkazu původu pro některé textilní výrobky třídy XI kombinované nomenklatury, které jsou propuštěny do volného oběhu ve Společenství, a o podmínkách pro přijetí tohoto důkazu (1), a zejména na článek 4 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Výše uvedené nařízení stanoví, že v případě textilních a oděvních výrobků, na které se nevztahují zvláštní obchodněpolitická opatření Společenství a které jsou propuštěny do volného oběhu, je možné udělit odchylku od povinnosti prokazovat původ a také že by u těchto výrobků předpisy o odchylkách od povinnosti předložit osvědčení o původu měly uvádět, zda musí být předloženo prohlášení o původu.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 2579/98 ze dne 30. listopadu 1998 stanovilo seznam textilních výrobků, při jejichž propouštění do volného oběhu ve Společenství se nepožaduje důkaz o původu (2). Nyní je nutné tento seznam aktualizovat přidáním nových kategorií textilních výrobků.

(3)

V zájmu srozumitelnosti a právní jistoty by mělo být nařízení (ES) č. 2579/98 výslovně zrušeno a nahrazeno ustanoveními tohoto nařízení.

(4)

Za účelem splnění závazků EU vyplývajících z vypršení Dohody WTO o textilu a ošacení, a zejména za účelem splnění požadavků čl. 2 odst. 8 písm. c) Dohody WTO o textilu a ošacení, podle něhož „první den 121. měsíce poté, co Dohoda o WTO nabude účinnosti, se odvětví textilu a oděvů stane začleněným do rámce GATT 1994, přičemž budou veškerá omezení uplatňovaná podle této dohody zrušena“, by se ustanovení tohoto nařízení měla používat od 1. ledna 2005.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Při propouštění textilních výrobků uvedených v seznamu v příloze tohoto nařízení do volného oběhu není nutné předkládat důkaz o původu.

Článek 2

Nařízení Komise (ES) č. 2579/98 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. února 2005.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 202, 18.7.1998, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 322, 1.12.1998, s. 27.


PŘÍLOHA

SEZNAM TEXTILNÍCH VÝROBKŮ

Kategorie

Popis – kód KN 2005

(1)

(2)

Skupina III A

34

Tkaniny z nití ze syntetických nekonečných vláken vyrobené z pásků nebo podobných tvarů z polyethylenu nebo polypropylenu o šířce nejméně 3 m

5407 20 19

38A

Pletené nebo háčkované textilie ze syntetických vláken pro záclony a vitrážky, včetně síťových textilií pro záclony

6005 31 10, 6005 32 10, 6005 33 10, 6005 34 10, 6006 31 10, 6006 32 10, 6006 33 10, 6006 34 10

38B

Záclony, jiné než pletené nebo háčkované

ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90

40

Vitrážky, záclony, vnitřní rolety, draperie a postelové draperie, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90, 6304 19 10, ex 6304 19 90, 6304 92 00, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00

42

Šicí nitě ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej

5401 20 10

Nitě z umělých vláken; nitě z umělých nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než jednoduché nitě z viskózového vlákna, nekroucené nebo kroucené nejvýše s 250 zákruty na metr a jednoduché netvarované nitě z acetátu celulosy

5403 10 00, 5403 20 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00, 5403 39 00, 5403 41 00, 5403 42 00, 5403 49 00, ex 5604 20 00

43

Nitě ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken, nitě z umělých střižových vláken, bavlněné nitě, upravené pro maloobchodní prodej

5204 20 00, 5207 10 00, 5207 90 00, 5401 10 90, 5401 20 90, 5406 10 00, 5406 20 00, 5508 20 90, 5511 30 00

46

Vlna a jemné zvířecí chlupy, mykané nebo česané

5105 10 00, 5105 21 00, 5105 29 00, 5105 31 00, 5105 39 10, 5105 39 90

47

Mykaná vlněná příze nebo mykaná příze z jemných zvířecích chlupů, neupravená pro maloobchodní prodej

5106 10 10, 5106 10 90, 5106 20 10, 5106 20 91, 5106 20 99, 5108 10 10, 5108 10 90

48

Česaná vlněná příze nebo česaná příze z jemných zvířecích chlupů, neupravená pro maloobchodní prodej

5107 10 10, 5107 10 90, 5107 20 10, 5107 20 30, 5107 20 51, 5107 20 59, 5107 20 91, 5107 20 99, 5108 20 10, 5108 20 90

49

Vlněná příze nebo příze z jemných zvířecích chlupů, upravená pro maloobchodní prodej

5109 10 10, 5109 10 90, 5109 90 10, 5109 90 90

51

Bavlna, mykaná nebo česaná

5203 00 00

53

Perlinkové tkaniny z bavlny

5803 10 00

54

Umělá střižová vlákna, včetně odpadních, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání

5507 00 00

55

Syntetická střižová vlákna, včetně odpadních, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání

5506 10 00, 5506 20 00, 5506 30 00, 5506 90 10, 5506 90 90

56

Nitě ze syntetických střižových vláken (včetně odpadních), upravené pro maloobchodní prodej

5508 10 90, 5511 10 00, 5511 20 00

58

Koberce, vázané, též zhotovené

5701 10 10, 5701 10 90, 5701 90 10, 5701 90 90

60

Ručně tkané tapiserie typu Goblén, Flanderský goblén, Aubusson, Beauvais apod. a jehlou vypracované tapiserie (např. stehem zvaným petit point nebo křížovým stehem),

5805 00 00

62

Žinylkové nitě, opředené nitě (jiné než metalizované nitě a opředené žíněné příze)

5606 00 91, 5606 00 99

Tyly, bobinové tyly a jiné síťové textilie, kromě tkaných, pletených nebo háčkovaných textilií, ručně nebo strojově vyrobené krajky, v metráži, pásech nebo motivech

5804 10 11, 5804 10 19, 5804 10 90, 5804 21 10, 5804 21 90, 5804 29 10, 5804 29 90, 5804 30 00

Štítky, odznaky a podobné výrobky z textilních materiálů, v kusech, pásech nebo vystřižené, nevyšívané, tkané

5807 10 10, 5807 10 90

Prýmky v metráži, prýmkařské výrobky a podobné ornamentální výrobky v metráži; střapce, bambule a podobné výrobky

5808 10 00, 5808 90 00

Výšivky v metráži, pásech nebo motivech

5810 10 10, 5810 10 90, 5810 91 10, 5810 91 90, 5810 92 10, 5810 92 90, 5810 99 10, 5810 99 90

63

Pletené nebo háčkované textilie ze syntetických vláken o obsahu nejméně 5 % hmotnostních elastomerových nití a pletené nebo háčkované textilie o obsahu nejméně 5 % hmotnostních pryžových nití

5906 91 00, ex 6002 40 00, 6002 90 00, ex 6004 10 00, 6004 90 00

Rašlová krajka a textilie s „dlouhým vlasem“ ze syntetických vláken

ex 6001 10 00, 6003 30 10, 6005 31 50, 6005 32 50, 6005 33 50, 6005 34 50

65

Pletené nebo háčkované textilie, jiné než textilie kategorií 38A a 63, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

5606 00 10, ex 6001 10 00, 6001 21 00, 6001 22 00, ex 6001 29 00, 6001 91 00, 6001 92 00, ex 6001 99 00, ex 6002 40 00, 6003 10 00, 6003 20 00, 6003 30 90, 6003 40 00, ex 6004 10 00, 6005 10 00, 6005 21 00, 6005 22 00, 6005 23 00, 6005 24 00, 6005 31 90, 6005 32 90, 6005 33 90, 6005 34 90, 6005 41 00, 6005 42 00, 6005 43 00, 6005 44 00, 6006 10 00, 6006 21 00, 6006 22 00, 6006 23 00, 6006 24 00, 6006 31 90, 6006 32 90, 6006 33 90, 6006 34 90, 6006 41 00, 6006 42 00, 6006 43 00, 6006 44 00

66

Přikrývky, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

6301 10 00, 6301 20 90, 6301 30 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90

Skupina III B

72

Plavky, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

6112 31 10, 6112 31 90, 6112 39 10, 6112 39 90, 6112 41 10, 6112 41 90, 6112 49 10, 6112 49 90, 6211 11 00, 6211 12 00

84

Přehozy, šerpy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

6214 20 00, 6214 30 00, 6214 40 00, 6214 90 10

85

Vázanky, motýlky a šátky na krk, nepletené ani neháčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

6215 20 00, 6215 90 00

86

Podvazkové pásy, korzety, šle, podvazky s přezkou a kulaté podvazky a podobné výrobky a jejich části, též pletené nebo háčkované

6212 20 00, 6212 30 00, 6212 90 00

88

Punčochy, podkolenky a ponožky, nepletené ani neháčkované; ostatní oděvní doplňky, části oděvů nebo oděvních doplňků, jiné než kojenecké, jiné než pletené nebo háčkované

ex 6209 10 00, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 00, 6217 10 00, 6217 90 00

91

Stany

6306 21 00, 6306 22 00, 6306 29 00

93

Pytle a pytlíky k balení zboží, jiné než z polyethylenových nebo polypropylenových pásků

ex 6305 20 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00

94

Vata z textilních materiálů a výrobky z ní; textilní vlákna o délce nejvýše 5 mm (postřižky), textilní prach a nopky

5601 10 10, 5601 10 90, 5601 21 10, 5601 21 90, 5601 22 10, 5601 22 91, 5601 22 99, 5601 29 00, 5601 30 00

95

Plsť a výrobky z ní, též impregnovaná nebo povrstvená, jiná než podlahové krytiny

5602 10 19, 5602 10 31, 5602 10 39, 5602 10 90, 5602 21 00, ex 5602 29 00, 5602 90 00, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 10, 6307 90 91

96

Netkané textilie a výrobky z nich, též impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované

5603 11 10, 5603 11 90, 5603 12 10, 5603 12 90, 5603 13 10, 5603 13 90, 5603 14 10, 5603 14 90, 5603 91 10, 5603 91 90, 5603 92 10, 5603 92 90, 5603 93 10, 5603 93 90, 5603 94 10, 5603 94 90, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90, 6302 22 10, 6302 32 10, 6302 53 10, 6302 93 10, 6303 92 10, 6303 99 10, ex 6304 19 90, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00, 6307 10 30, ex 6307 90 99

98

Ostatní výrobky z motouzů, šňůr, provazů nebo lan, jiné než textilie, výrobky z textilií a výrobky kategorie 97

5609 00 00, 5905 00 10

99

Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih nebo podobné účely; kopírovací nebo průsvitná plátna na výkresy; připravená malířská plátna; ztužená plátna a podobné ztužené textilie používané jako kloboučnické podložky

5901 10 00, 5901 90 00

Linoleum, též přiříznuté do tvaru; podlahové krytiny sestávající z povrstvení nebo potahu na podložce z textilního materiálu, též přiříznuté do tvaru

5904 10 00, 5904 90 00

Textilie povrstvené pryží, nepletené ani neháčkované, kromě textilií pro pneumatiky

5906 10 00, 5906 99 10, 5906 99 90

Ostatní textilie impregnované, povrstvené nebo potažené; malovaná plátna pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích, jiné než výrobky kategorie 100

5907 00 10, 5907 00 90

100

Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované deriváty celulózy nebo jinými plasty

5903 10 10, 5903 10 90, 5903 20 10, 5903 20 90, 5903 90 10, 5903 90 91, 5903 90 99

101

Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, jiné než ze syntetických vláken

ex 5607 90 90

110

Tkané nafukovací matrace

6306 41 00, 6306 49 00

111

Kempinkové výrobky, tkané, jiné než nafukovací matrace a stany

6306 91 00, 6306 99 00

112

Ostatní zhotovené textilní výrobky, tkané, kromě výrobků kategorií 113 a 114

6307 20 00, ex 6307 90 99

113

Hadry na podlahu, hadry na nádobí a prachovky, jiné než pletené nebo háčkované

6307 10 90

114

Tkaniny a výrobky pro technické účely

5902 10 10, 5902 10 90, 5902 20 10, 5902 20 90, 5902 90 10, 5902 90 90, 5908 00 00, 5909 00 10, 5909 00 90, 5910 00 00, 5911 10 00, ex 5911 20 00, 5911 31 11, 5911 31 19, 5911 31 90, 5911 32 10, 5911 32 90, 5911 40 00, 5911 90 10, 5911 90 90

Skupina IV

120

Vitrážky, záclony, vnitřní rolety, draperie a postelové draperie a ostatní bytové textilie, nepletené ani neháčkované, ze lnu nebo ramie

ex 6303 99 90, 6304 19 30, ex 6304 99 00

121

Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, ze lnu nebo ramie

ex 5607 90 90

122

Pytle a pytlíky k balení zboží, použité, ze lnu, jiné než pletené nebo háčkované

ex 6305 90 00

123

Vlasové tkaniny a žinylkové předdílo, ze lnu nebo ramie, jiné než stuhy

5801 90 10, ex 5801 90 90

Přehozy, šerpy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, ze lnu nebo ramie, jiné než pletené nebo háčkované

6214 90 90

Skupina V

124

Syntetická střižová vlákna

5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 90 10, 5501 90 90, 5503 10 10, 5503 10 90, 5503 20 00, 5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90

125A

Nitě ze syntetických nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než nitě kategorie 41

5402 41 00, 5402 42 00, 5402 43 00

125B

Nitě z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamenty), pásky a podobné tvary (např. umělá sláma) a katgut ze syntetických materiálů

5404 10 10, 5404 10 90, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90, ex 5604 20 00, ex 5604 90 00

126

Umělá střižová vlákna

5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00

127A

Nitě z umělých nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než nitě kategorie 42

5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00

127B

Nitě z jednoho umělého nekonečného vlákna (monofilamenty), pásky a podobné tvary (např. umělá sláma) a katgut z umělých textilních materiálů

5405 00 00, ex 5604 90 00

128

Hrubé zvířecí chlupy, mykané nebo česané

5105 40 00

129

Příze z hrubých zvířecích chlupů nebo žíněná příze

5110 00 00

130A

Hedvábné nitě, jiné než spředené z hedvábného odpadu

5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10

130B

Hedvábné nitě, jiné než kategorie 130A; messinský vlas

5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex 5604 90 00

131

Nitě z ostatních rostlinných textilních vláken

5308 90 90

132

Papírové nitě

5308 90 50

133

Konopné nitě

5308 20 10, 5308 20 90

134

Kovové a metalizované nitě

5605 00 00

135

Tkaniny z hrubých zvířecích chlupů nebo žíní

5113 00 00

137

Vlasové textilie a žinylkové předdílo a stuhy z hedvábí nebo z hedvábného odpadu

ex 5801 90 90, ex 5806 10 00

138

Tkaniny z papírových nití a z jiných textilních vláken, jiné než ramiové

5311 00 90, ex 5905 00 90

139

Tkaniny z kovových nití nebo tkaniny z metalizovaných nití

5809 00 00

140

Pletené nebo háčkované textilie z jiných textilních materiálů než z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo syntetických či umělých vláken

ex 6001 10 00, ex 6001 29 00, ex 6001 99 00, 6003 90 00, 6005 90 00, 6006 90 00

141

Přikrývky z jiných textilních materiálů než z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo syntetických či umělých vláken

ex 6301 90 90

144

Plsť z hrubých zvířecích chlupů

5602 10 35, ex 5602 29 00

145

Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, z abakových vláken (manilského konopí) nebo konopí

5607 90 10, ex 5607 90 90

146A

Vázací nebo balicí motouzy pro zemědělské stroje, ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave

ex 5607 21 00

146B

Motouzy, šňůry, provazy a lana ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave, jiné než výrobky kategorie 146A

ex 5607 21 00, 5607 29 10, 5607 29 90

146C

Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané nebo oplétané, z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303

5607 10 00

147

Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání), přízový odpad a rozvlákněný materiál, jiný než nemykaný ani nečesaný

5003 90 00

148A

Nitě z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303

5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00

148B

Kokosové nitě

5308 10 00

149

Tkaniny z juty nebo jiných textilních lýkových vláken o šířce větší než 150 cm

5310 10 90, ex 5310 90 00

150

Tkaniny z juty nebo jiných textilních lýkových vláken o šířce nejvýše 150 cm; pytle a pytlíky k balení zboží, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken, jiné než použité

5310 10 10, ex 5310 90 00, 5905 00 50, 6305 10 90

152

Vpichovaná plsť z juty nebo jiných textilních lýkových vláken, neimpregnovaná ani nepovrstvená, jiná než podlahové krytiny

5602 10 11

153

Použité pytle a pytlíky k balení zboží, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303

6305 10 10

154

Zámotky bource morušového vhodné ke smotávání

5001 00 00

Surové hedvábí (neskané)

5002 00 00

Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání), přízový odpad a rozvlákněný materiál, nemykaný ani nečesaný

5003 10 00

Vlna, nemykaná ani nečesaná

5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00

Jemné nebo hrubé zvířecí chlupy, nemykané ani nečesané

5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00

Odpad z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů, včetně přízového odpadu, avšak kromě rozvlákněného materiálu

5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 10, 5103 20 91, 5103 20 99, 5103 30 00

Rozvlákněný materiál z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů

5104 00 00

Len surový nebo zpracovaný, avšak nespředený; lněná koudel a lněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90

Ramiová a jiná rostlinná textilní vlákna surová nebo zpracovaná, avšak nespředená; koudel, výčesky a odpad z těchto vláken, jiná než kokosová a abaková vlákna čísla 5304

5305 90 00

Bavlna, nemykaná ani nečesaná

5201 00 10, 5201 00 90

Bavlněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00

Konopí (Cannabis sativa L.), surové nebo zpracované, avšak nespředené; koudel a odpad z konopí (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5302 10 00, 5302 90 00

Abaková vlákna (manilské konopí nebo Musa textilis Nee), surová nebo zpracovaná, avšak nespředená; koudel a odpad z abakových vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5305 21 00, 5305 29 00

Juta a jiná textilní lýková vlákna (kromě lnu, konopí a ramie), surová nebo zpracovaná, avšak nespředená; koudel a odpad z těchto vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5303 10 00, 5303 90 00

Jiná rostlinná textilní vlákna, surová nebo zpracovaná, avšak nespředená, koudel a odpad z těchto vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5304 10 00, 5304 90 00, 5305 11 00, 5305 19 00, 5305 90 00


Top