EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0208

Nařízení Komise (ES) č. 208/2005 ze dne 4. února 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o polycyklické aromatické uhlovodíkyText s významem pro EHP

OJ L 34, 8.2.2005, p. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 127–129 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 013 P. 143 - 145
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 013 P. 143 - 145

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/208/oj

8.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 34/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 208/2005

ze dne 4. února 2005,

kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o polycyklické aromatické uhlovodíky

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993 o postupech Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Vědeckým výborem pro potraviny,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 466/2001 (2) stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, včetně potravin určených pro kojence a malé děti, které jsou uvedeny ve směrnici Komise 91/321/EHS ze dne 14. května 1991 o počáteční a pokračující kojenecké výživě (3) a směrnici Komise 96/5/ES ze dne 16. února 1996 o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti (4).

(2)

Některé členské státy přijaly maximální limity pro polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) v některých potravinách. S ohledem na rozdíly mezi členskými státy a následné riziko narušení hospodářské soutěže jsou, při zachování zásady proporcionality, opatření Společenství s cílem zajistit jednotnost trhu nezbytná.

(3)

Vědecký výbor pro potraviny ve svém stanovisku ze dne 4. prosince 2002 dospěl k závěru, že řada polycyklických aromatických uhlovodíků je genotoxickými karcinogeny. Při laboratorních studiích byly hodnoty, při kterých vznikaly pokusné nádory, několikanásobně vyšší než ty, které se podle předpokladů nacházejí v potravinách a konzumují. Vzhledem k bezprahovým účinkům genotoxických látek by však množství polycyklických aromatických uhlovodíků v potravinách mělo být sníženo na co nejnižší rozumně dosažitelnou úroveň.

(4)

Podle Vědeckého výboru pro potraviny lze benz(a)pyren využít jako indikátor výskytu a účinku karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků v potravinách, včetně benz(a)antracenu, benz(b)fluorantenu, benz(j)fluorantenu, benz(k)fluorantenu, benz(g,h,i)perylenu, chrysenu, cyclopenta(c,d)pyrenu, dibenz(a,h)antracenu, dibenz(a,e)pyrenu, dibenz(a,h)pyrenu, dibenz(a,i)pyrenu, dibenz(a,l)pyrenu, indeno(1,2,3-cd)pyrenu a 5-methylchrysenu. Aby se při příštím přezkoumání vědělo, zda je vhodné nadále využívat benz(a)pyren jako indikátor, musely by být provedeny další analýzy příslušných podílů těchto polycyklických aromatických uhlovodíků v potravinách.

(5)

Potraviny mohou být kontaminovány polycyklickými aromatickými uhlovodíky během zahřívání nebo sušení, kdy může dojít k přímému kontaktu s produkty spalování. V důsledku procesů sušení a ohřívání na přímém ohni, které se používají při výrobě jedlých olejů (např. lisovaného olivového oleje), může být obsah polycyklických aromatických uhlovodíků vysoký. Při rafinaci olejů může být benz(a)pyren odstraněn prostřednictvím aktivního uhlíku. Není však jasné, zda rafinace odstraní všechny nežádoucí polycyklické aromatické uhlovodíky. Měly by se používat takové výrobní metody a metody zpracování, které zabraňují počáteční kontaminaci olejů polycyklickými aromatickými uhlovodíky.

(6)

V zájmu ochrany veřejného zdraví jsou nutné maximální limity pro benz(a)pyren v některých potravinách, které obsahují tuky a oleje, a v potravinách, u kterých uzení nebo sušení může způsobit vysokou úroveň kontaminace. U potravin pro kojence jsou nutné zvláštní nižší maximální limity, které jsou dosažitelné prostřednictvím striktně kontrolované výroby a balení počáteční a pokračující kojenecké výživy a obilných a ostatních příkrmů pro kojence a malé děti. Maximální limity jsou nutné i u potravin, u kterých může znečištění životního prostředí způsobit vysokou úroveň kontaminace. Jedná se především o ryby a produkty rybolovu, jejichž kontaminace může být způsobena např. únikem ropy z lodí.

(7)

V některých potravinách, např. v sušeném ovoci a doplňcích stravy, byl zjištěn benz(a)pyren. Z dostupných údajů však nelze vyvodit, které limity jsou rozumně dosažitelné. K ujasnění limitů, které jsou v těchto potravinách rozumně dosažitelné, je třeba dalšího šetření. Prozatím by se měly používat maximální limity pro benz(a)pyren v příslušných potravinových složkách, např. v olejích a tucích používaných v doplňcích stravy.

(8)

Nařízení (ES) č. 466/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 466/2001 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. dubna 2005.

V souladu s příslušnými ustanoveními se toto nařízení nepoužije na výrobky uvedené na trh před 1. dubnem 2005. Prokázání toho, kdy byly výrobky uvedeny na trh, bude na hospodářském subjektu v potravinářském odvětví.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. února 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1. Nařízení pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 77, 16.3.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 684/2004 (Úř. věst. L 106, 15.4.2004, s. 6).

(3)  Úř. věst. L 175, 4.7.1991, s. 35. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/14/ES (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 37).

(4)  Úř. věst. L 49, 28.2.1996, s. 17. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/13/ES (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 33).


PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (ES) č. 466/2001 se vkládá nový oddíl 7, který zní:

„Oddíl 7: Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

Produkt

Maximální limit

(μg/kg čerstvé hmotnosti)

Požadavky na odběr vzorků

Účinnostní charakteristiky metod analýzy

7.1.   

benz(a)pyren (2)

7.1.1.

oleje a tuky určené pro přímou lidskou spotřebu nebo k použití jako potravinová složka (3)

2,0

směrnice 2005/10/ES (1)

směrnice 2005/10/ES

7.1.2.

potraviny pro kojence a malé děti

1,0

směrnice 2005/10/ES

směrnice 2005/10/ES

7.1.2.1.

obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti (4)

7.1.2.2.

počáteční a pokračující kojenecká výživa, včetně počátečního a pokračujícího mléka pro kojence (5)

7.1.2.3.

dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely (6), určené speciálně pro kojence

7.1.3.

uzeniny a uzené výrobky

5,0

směrnice 2005/10/ES

směrnice 2005/10/ES

7.1.4.

libové uzené ryby a uzené produkty rybolovu (7), s výjimkou mlžů

5,0

směrnice 2005/10/ES

směrnice 2005/10/ES

7.1.5.

neuzené libové ryby (8)

2,0

směrnice 2005/10/ES

směrnice 2005/10/ES

7.1.6.

neuzení korýši a hlavonožci

5,0

směrnice 2005/10/ES

směrnice 2005/10/ES

7.1.7.

Mlži

10,0

směrnice 2005/10/ES

směrnice 2005/10/ES“


(1)  Viz s. 15 tohoto Úředního věstníku.

(2)  Benz(a)pyren, jehož maximální limity jsou uvedeny v seznamu, se využívá jako indikátor výskytu a účinku karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků. Tato opatření tudíž plně harmonizují předpisy, které se týkají polycyklických aromatických uhlovodíků v uvedených potravinách, ve všech členských státech. Komise do 1. dubna 2007 přezkoumá maximální limity polycyklických aromatických uhlovodíků v uvedených kategoriích potravin, přičemž zváží vývoj vědeckých a technologických poznatků, které se týkají výskytu benz(a)pyrenu a dalších polycyklických aromatických uhlovodíků v potravinách.

(3)  Kakaové máslo není v této kategorii zahrnuto, jelikož přítomnost benz(a)pyrenu v kakaovém máslu se právě zkoumá. Tato odchylka bude přezkoumána do 1. dubna 2007.

(4)  Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti definované v článku 1 směrnice 96/5/ES. Maximální limit se vztahuje na produkt při jeho prodeji.

(5)  Počáteční a pokračující kojenecká výživa definovaná v článku 1 směrnice 91/321/EHS. Maximální limit se vztahuje na produkt při jeho prodeji.

(6)  Dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely definované v čl. 1 odst. 2 směrnice 1999/21/ES. Maximální limit se vztahuje na produkt při jeho prodeji.

(7)  Ryby a produkty rybolovu definované v kategoriích b), c) a f) seznamu článku 1 nařízení (ES) č. 104/2000.

(8)  Ryby a produkty rybolovu definované v kategorii a) seznamu článku 1 nařízení (ES) č. 104/2000.


Top