EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2005_029_R_0020_01

2005/76/: 2005/76/ES:
Rozhodnutí Rady ze dne 22. listopadu 2004 o podpisu jménem Evropského společenství a o prozatímním provádění Dohody ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se na období od 28. února 2004 do 31. prosince 2004 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Komorskou federativní islámskou republikou o rybolovu v oblasti Komor
Dohoda ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se na období od 28. února 2004 do 31. prosince 2004 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Komorskou federativní islámskou republikou o rybolovu v oblasti Komor

OJ L 29, 2.2.2005, p. 20–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 79–82 (MT)

2.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 29/20


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 22. listopadu 2004

o podpisu jménem Evropského společenství a o prozatímním provádění Dohody ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se na období od 28. února 2004 do 31. prosince 2004 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Komorskou federativní islámskou republikou o rybolovu v oblasti Komor

(2005/76/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 ve spojení s čl. 300 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s Dohodou mezi Evropským hospodářským společenstvím a Komorskou federativní islámskou republikou o rybolovu v oblasti Komor (1) mají smluvní strany před uplynutím doby platnosti protokolu k dohodě zahájit jednání s cílem určit vzájemnou dohodou obsah protokolu pro následující období a případně jakékoli nezbytné změny nebo doplňky k příloze.

(2)

Obě smluvní strany se dohodly na prodloužení platnosti stávajícího protokolu, který byl schválen nařízením (ES) č. 1439/2001 (2) na období od 28. února 2004 do 31. prosince 2004, dohodou ve formě výměny dopisů, dokud nebudou dokončena jednání o změnách protokolu.

(3)

Na základě této výměny dopisů mají rybáři Společenství rybolovná práva ve vodách, které podléhají svrchovanosti a pravomoci Komor, v období od 28. února 2004 do 31. prosince 2004.

(4)

Je nezbytné, aby prodloužení vstoupilo v platnost co nejdříve, aby nebyl přerušen rybolov plavidly Společenství. Dohoda ve formě výměny dopisů by proto měla být podepsána s výhradou konečného uzavření Radou.

(5)

Měl by být potvrzen způsob rozdělení rybolovných práv mezi členské státy podle prodlouženého protokolu,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Podpis Dohody ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se na období od 28. února 2004 do 31. prosince 2004 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Komorskou federativní islámskou republikou o rybolovu v oblasti Komor, se schvaluje jménem Společenství s výhradou rozhodnutí Rady o uzavření uvedené dohody ve formě výměny dopisů.

Znění dohody ve formě výměny dopisů se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu ve formě výměny dopisů jménem Společenství s výhradou jejího uzavření.

Článek 3

Dohoda ve formě výměny dopisů se prozatímně provádí ve Společenství od 28. února 2004.

Článek 4

Rybolovná práva stanovená v článku 1 protokolu se rozdělují mezi členské státy takto:

a)

plavidla lovící tuňáka vlečnou sítí:

Španělsko

:

18 plavidel

Francie

:

21 plavidel

Itálie

:

1 plavidlo;

b)

plavidla lovící na dlouhý vlasec s návazci:

Španělsko

:

20 plavidel

Portugalsko

:

5 plavidel.

Jestliže žádosti o licence těchto členských států nevyčerpají rybolovná práva stanovená protokolem, může vzít Komise v úvahu žádosti o licence ostatních členských států.

Článek 5

Členské státy, jejichž plavidla provádějí rybolov podle této dohody, oznámí Komisi množství odlovů z jednotlivých populací v rybolovné oblasti Komor v souladu s nařízením Komise (ES) č. 500/2001 ze dne 14. března 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2847/93, pokud jde o kontrolu úlovků rybářských plavidel Společenství ve vodách třetích zemí a na volném moři (3).

V Bruselu dne 22. listopadu 2004.

Za Radu

předseda

C. VEERMAN


(1)  Úř. věst. L 137, 2.6.1988, s. 19.

(2)  Úř. věst. L 193, 17.7.2001, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 73, 15.3.2001, s. 8.


DOHODA VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ

o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se na období od 28. února 2004 do 31. prosince 2004 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Komorskou federativní islámskou republikou o rybolovu v oblasti Komor

Vážený pane,

mám tu čest Vám potvrdit, že souhlasíme s tímto prozatímním režimem pro prodloužení platnosti nyní platného protokolu (od 28. února 2001 do 27. února 2004), kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Komorskou federativní islámskou republikou o rybolovu v oblasti Komor, dokud nebudou dokončena jednání o změnách, které se mají provést v protokolu k dohodě o rybolovu:

1.

Od 28. února 2004 a do 31. prosince 2004 se nadále použije režim uplatňovaný v posledních třech letech. Finanční příspěvek Společenství v rámci dočasného režimu bude odpovídat časově poměrné částce podle článku 2 nyní platného protokolu, tedy 291 875 EUR. Tento finanční příspěvek bude vyplacen nejpozději 1. prosince 2004. Související podmínky platby částky stanovené v článku 3 protokolu se rovněž použijí.

2.

V prozatímním období se budou licence na rybolov udělovat v mezích použitelných podle článku 1 nyní platného protokolu za licenční poplatek nebo zálohu, které odpovídají částkám stanoveným v bodě 1 přílohy protokolu.

Byl bych Vám vděčen, kdybyste mi mohl potvrdit obdržení tohoto dopisu a svůj souhlas s jeho obsahem.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za Radu Evropské unie

Vážený pane,

mám tu čest Vám potvrdit obdržení Vašeho dopisu z dnešního dne tohoto znění:

„mám tu čest potvrdit, že souhlasíme s tímto prozatímním režimem pro prodloužení platnosti nyní platného protokolu (od 28. února 2001 do 27. února 2004), kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Komorskou federativní islámskou republikou o rybolovu v oblasti Komor, dokud nebudou dokončena jednání o změnách, které se mají provést v protokolu k dohodě o rybolovu:

1.

Od 28. února 2004 a do 31. prosince 2004 se nadále použije režim uplatňovaný v posledních třech letech. Finanční příspěvek Společenství v rámci dočasného režimu bude odpovídat časově poměrné částce podle článku 2 nyní platného protokolu, tedy 291 875 EUR. Tento finanční příspěvek bude vyplacen nejpozději 1. prosince 2004. Související podmínky platby částky stanovené v článku 3 protokolu se rovněž použijí.

2.

V prozatímním období se budou licence na rybolov udělovat v mezích použitelných podle článku 1 nyní platného protokolu za licenční poplatek nebo zálohu, které odpovídají částkám stanoveným v bodě 1 přílohy protokolu.

Byl bych Vám vděčen, kdybyste mi mohl potvrdit obdržení tohoto dopisu a svůj souhlas s jeho obsahem.“

Mám tu čest Vám potvrdit, že obsah Vašeho dopisu je pro vládu Komorského svazu přijatelný a že Váš dopis spolu s tímto dopisem tvoří dohodu v souladu s Vaším návrhem.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za vládu Komorského svazu


Top