EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0068

2005/68/SZBP: Rozhodnutí Rady ze dne 24. ledna 2005, kterým se mění rozhodnutí 2004/197/SZBP o vytvoření mechanismu pro správu financování společných nákladů operací Evropské unie v souvislosti s vojenstvím nebo obranou (Athena)

OJ L 27, 29.1.2005, p. 59–60 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 73–74 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 003 P. 111 - 112
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 003 P. 111 - 112

No longer in force, Date of end of validity: 13/05/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/68(1)/oj

29.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 27/59


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 24. ledna 2005,

kterým se mění rozhodnutí 2004/197/SZBP o vytvoření mechanismu pro správu financování společných nákladů operací Evropské unie v souvislosti s vojenstvím nebo obranou (Athena)

(2005/68/SZBP)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 13 odst. 3 a čl. 28 odst. 3 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 23. února 2004 Rada přijala rozhodnutí 2004/197/SZBP (1), které stanoví, že jeho první přezkum se uskuteční do konce roku 2004.

(2)

Rada ve svých závěrech ze dne 14. května 2003 potvrdila, že je třeba mít kapacitu pro rychlou reakci, zejména jedná-li se o humanitární a záchranné akce.

(3)

Vojenský výbor EU ve zprávě ze dne 3. března 2004 podrobně vymezil koncepci rychlé vojenské reakce EU. Dne 14. června 2004 rovněž vymezil koncepci bojových jednotek EU.

(4)

Evropská rada dne 17. června 2004 schválila zprávu o evropské bezpečnostní a obranné politice zdůrazňující, že by se mělo pokračovat v práci na vytvoření kapacit rychlé reakce EU s cílem mít k dispozici první operační kapacitu počátkem roku 2005.

(5)

S ohledem na tento vývoj by se mělo zlepšit financování vojenských operací EU předem, zejména vzhledem k operacím rychlé reakce. Proto je nový systém financování výdajů předem především a zejména určen pro operace rychlé reakce; za určitých okolností lze předem uhrazený příspěvek použít pro financování pravidelné operace předem, zejména takové, kde je krátká doba mezi přijetím společné akce o tom, že je nutné jednat, a rozhodnutím o zahájení operace.

(6)

Rozhodnutí 2004/197/SZBP by proto mělo být změněno,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Rozhodnutí 2004/197/SZBP se mění takto:

1.

Článek 25 se nahrazuje tímto:

„Článek 25

Financování výdajů předem

1.   V případě operace rychlé reakce EU jsou příspěvky přispívajících členských států splatné ve výši referenční částky. Aniž je dotčen čl. 24 odst. 4, provádějí se platby níže uvedeným způsobem.

2.   Pro účely financování operací rychlé vojenské reakce EU předem zúčastněné členské státy:

a)

buď uhradí příspěvky do mechanismu Athena předem,

b)

nebo, rozhodne-li Rada o provedení operace rychlé vojenské reakce EU, na jejíž financování tyto státy přispívají, uhradí své příspěvky na společné náklady dané operace ve výši referenční částky do pěti dnů po odeslání výzvy, nerozhodne-li Rada jinak.

3.   Za tímto účelem zřídí zvláštní výbor složený ze zástupců jednotlivých členských států, jež se rozhodly uhradit příspěvky předem (dále jen ‚členské státy platící předem‘), ve zvláštní rozpočtové kapitole prozatímní položky. Tyto prozatímní položky se v průběhu 90 dnů po odeslání výzvy k úhradě příspěvků naplní z příspěvků hrazených členskými státy platícími předem. Příspěvky splatné předem na rok 2005 však budou uhrazeny ve dvou splátkách k 30. dubnu a k 30. listopadu 2005.

4.   Aniž je dotčen čl. 24 odst. 4, jsou příspěvky na operaci hrazené členskými státy platícími předem až do výše příspěvku poukázaného do prozatímní položky uvedené v odstavci 3 tohoto článku splatné do 90 dnů od odeslání výzvy. Stejnou částku lze dát k dispozici veliteli operace z příspěvků uhrazených předem.

5.   Bez ohledu na článek 20 se veškeré prozatímní položky uvedené v odstavci 3 tohoto článku, které se používají na operaci, musí doplnit do 90 dnů po odeslání výzvy.

6.   Aniž je dotčen odstavec 1, může členský stát platící předem za určitých okolností zmocnit správce, aby použil předem uhrazený příspěvek na úhradu příspěvku na operaci, jíž se členský stát účastní a jež není operací rychlé reakce. Předem uhrazený příspěvek doplní dotyčný členský stát do 90 dnů po odeslání výzvy.

7.   Bez ohledu na čl. 31 odst. 3 může velitel operace učinit závazek a vyplatit částky, jež mu byly dány k dispozici.

8.   Každý členský stát může změnit svou volbu oznámením správci nejméně tři měsíce předem.“

2.

V článku 24 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   Aniž jsou dotčena ostatní ustanovení tohoto rozhodnutí, jsou příspěvky hrazeny do 30 dnů od odeslání odpovídající výzvy k úhradě příspěvků.“

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem 1. února 2005.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 24. ledna 2005.

Za Radu

F. BODEN

předseda


(1)  Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 68.


Top