EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2004_381_R_0032_01

2004/903/: 2004/903/ES:
Rozhodnutí Rady ze dne 29. listopadu 2004 o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou San Marino, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, a o schválení a podpisu doprovodného memoranda o porozumění
Dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou San Marino, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru
Memorandum o porozumění

OJ L 381, 28.12.2004, p. 32–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 381/32


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 29. listopadu 2004

o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou San Marino, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, a o schválení a podpisu doprovodného memoranda o porozumění

(2004/903/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 94 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 16. října 2001 zmocnila Rada Komisi k vyjednání dohody s Republikou San Marino, která by zajistila, že tento stát přijme opatření rovnocenná opatřením uplatňovaným v rámci Společenství pro zajištění účinného zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru.

(2)

Znění dohody, která je výsledkem těchto jednání, je v souladu se směrnicemi pro jednání vydanými Radou. Toto znění je doprovázeno memorandem o porozumění mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Republikou San Marino.

(3)

S výhradou pozdějšího přijetí rozhodnutí o uzavření dohody je žádoucí podepsat oba dokumenty, které byly parafovány dne 12. července 2004, a získat od Rady potvrzení o schválení memoranda o porozumění,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

S výhradou pozdějšího přijetí rozhodnutí o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou San Marino, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, je předseda Rady zmocněn určit osoby oprávněné k podpisu dohody a doprovodného memoranda o porozumění a dopisů Evropského společenství, které mají být vyměněny podle čl. 21 odst. 2 dohody a posledního pododstavce memoranda o porozumění, jménem Evropského společenství.

Rada schvaluje memorandum o porozumění.

Znění dohody a memoranda o porozumění se připojují k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 29. listopadu 2004.

Za Radu

L. J. BRINKHORST

předseda


DOHODA

mezi Evropským společenstvím a Republikou San Marino, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen „Společenství“,

a

REPUBLIKA SAN MARINO, dále jen „San Marino“,

dále jen „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“,

potvrzujíce společný zájem na dalším rozvoji privilegovaného partnerství mezi Společenstvím a San Marinem,

SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍCH USTANOVENÍCH:

Článek 1

Účel

1.   Účelem této dohody mezi Evropským společenstvím a San Marinem je upevnit a rozšířit stávající úzké vztahy mezi oběma smluvními stranami zavedením opatření rovnocenných opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES z 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru plynoucích skutečným vlastníkům, kteří jsou fyzickými osobami, jež jsou pro daňové účely rezidenty členského státu Evropského společenství, dále jen směrnice.

2.   San Marino přijme opatření nezbytná pro zajištění toho, aby platební zprostředkovatelé usazení na jeho území splnili úkoly nezbytné k provádění této dohody, a to bez ohledu na místo usazení dlužníka, z jehož dluhu úroky plynou, a zejména stanoví předpisy o postupech a sankcích.

Článek 2

Definice skutečného vlastníka

1.   Pro účely této dohody se „skutečným vlastníkem“ rozumí fyzická osoba, která přijme výplatu úroků, nebo fyzická osoba, které je výplata úroků zajišťována, pokud tato osoba neprokáže, že výplata úroků nebyla provedena či zajištěna v její vlastní prospěch a že tedy:

a)

jedná jako platební zprostředkovatel ve smyslu článku 4 nebo

b)

jedná jménem právnické osoby, investičního fondu nebo srovnatelného či rovnocenného subjektu kolektivního investování do cenných papírů nebo

c)

jedná jménem jiné fyzické osoby, která je skutečným vlastníkem a která platebního zprostředkovatele informuje o své totožnosti a o státu, jehož je rezidentem.

2.   Pokud má platební zprostředkovatel informace naznačující, že fyzická osoba, které je úrok vyplácen nebo zajišťován, zřejmě není skutečným vlastníkem a na tuto fyzickou osobu se nevztahuje odst. 1 písm. a) nebo b), učiní platební zprostředkovatel náležitá opatření pro zjištění totožnosti skutečného vlastníka v souladu s článkem 3. Není-li platební zprostředkovatel schopen určit totožnost skutečného vlastníka, považuje tento zprostředkovatel za skutečného vlastníka danou osobu.

Článek 3

Totožnost a bydliště skutečných vlastníků

Pro účely určení totožnosti a bydliště skutečného vlastníka ve smyslu článku 2 vede platební zprostředkovatel záznamy s údaji o příjmení, jménu, adrese a bydlišti v souladu se sanmarinskými právními předpisy proti lichvě a praní špinavých peněz. Pro smluvní vztahy uzavřené k 1. lednu 2004 a později nebo pro transakce provedené v tomto období bez existujících smluvních vztahů se u fyzických osob, které předloží svůj cestovní pas nebo úřední doklad totožnosti vydaný členským státem Evropské unie, dále jen „členský stát“, a které jsou dle svého prohlášení rezidenty jiného státu než členského státu nebo San Marina, zjistí bydliště prostřednictvím potvrzení o daňovém domicilu, které vydal příslušný orgán státu, jehož je daná osoba dle vlastního prohlášení rezidentem. Pokud takové potvrzení není předloženo, má se za to, že je daná osoba rezidentem toho členského státu, který vydal cestovní pas nebo jiný úřední doklad totožnosti.

Článek 4

Definice platebního zprostředkovatele

Pro účely této dohody se „platebním zprostředkovatelem“ v San Marinu rozumí banky ve smyslu sanmarinského bankovního práva a hospodářské subjekty včetně fyzických a právnických osob, které jsou v San Marinu usazeny nebo jsou jeho rezidenty, osobní společnosti bez právní subjektivity a stálé provozovny zahraničních společností, které v rámci své podnikatelské činnosti - byť jen příležitostně - přijímají, drží, investují nebo převádějí majetek třetích osob nebo pouze vyplácejí úrok či zajišťují výplatu úroků.

Článek 5

Definice příslušného orgánu

1.   Pro účely této dohody se „příslušnými orgány smluvních stran“ rozumí orgány uvedené v příloze I.

2.   V případě států, které nejsou smluvními stranami, je příslušným orgánem takového státu orgán příslušný pro účely dvoustranných nebo mnohostranných smluv nebo, pokud takovýto orgán neexistuje, orgán, který je oprávněn vydávat potvrzení o daňovém domicilu.

Článek 6

Definice výplaty úroků

1.   Pro účely této dohody se „výplatou úroků“ rozumí:

a)

vyplacené nebo na účet připsané úroky, které souvisejí s pohledávkami jakéhokoliv druhu, bez ohledu na to, zda jsou tyto pohledávky zajištěny zástavním právem k nemovitosti či nikoliv a zda jsou spojeny právem účasti na zisku dlužníka či nikoliv, a zejména příjmy z vládních cenných papírů a příjmy z obligací nebo dluhopisů, včetně prémií a výher, které se vážou k těmto cenným papírům, obligacím nebo dluhopisům. Penále uložené za pozdní platbu se za výplatu úroků nepovažuje;

b)

úroky vzniklé nebo kapitalizované při prodeji, splacení nebo zpětném odkupu pohledávek uvedených v písmeni a);

c)

příjmy plynoucí z výplaty úroků přímo či prostřednictvím subjektu uvedeného v čl. 4 odst. 2 směrnice a rozdělované:

i)

subjekty kolektivního investování nebo srovnatelnými či rovnocennými subjekty společného investování do cenných papírů, usazenými na územích uvedených v článku 19,

ii)

subjekty usazenými v členském státě, které využijí možnosti stanovené v čl. 4 odst. 3 směrnice a informují o této skutečnosti platebního zprostředkovatele,

iii)

subjekty kolektivního investování nebo srovnatelnými či rovnocennými subjekty společného investování do cenných papírů, usazenými mimo území uvedená v článku 19;

d)

příjmy z prodeje, splacení nebo zpětného odkupu akcií či podílů v následujících podnicích a subjektech, pokud tyto podniky a subjekty investují přímo či nepřímo, prostřednictvím jiných subjektů kolektivního investování nebo subjektů uvedených níže, více než 40 % svých aktiv do pohledávek uvedených v písmeni a):

i)

subjekty kolektivního investování nebo srovnatelnými či rovnocennými subjekty společného investování do cenných papírů, usazenými na územích uvedených v článku 19,

ii)

subjekty usazené v členském státě, které využijí možnosti stanovené v čl. 4 odst. 3 směrnice a informují o této skutečnosti platebního zprostředkovatele,

iii)

subjekty kolektivního investování nebo srovnatelnými či rovnocennými subjekty společného investování do cenných papírů, usazenými mimo území uvedená v článku 19.

San Marino však má možnost zahrnout příjmy uvedené v písmeni d) do definice výplaty úroků pouze v rozsahu, v jakém tyto příjmy odpovídají příjmům přímo nebo nepřímo plynoucím z výplat úroků podle písmen a) a b).

2.   Pokud jde o odst. 1 písm. c) a d), nemá-li platební zprostředkovatel žádné informace o podílu příjmů, který plyne z výplat úroků, je za výplatu úroků považována celková výše příjmů.

3.   Pokud jde o odst. 1 písm. d), nemá-li platební zprostředkovatel žádné informace o podílu aktiv investovaných do pohledávek nebo do akcií či podílů vymezených v uvedeném písmeni, je tento podíl považován za vyšší než 40 %. Pokud daný platební zprostředkovatel nemůže určit výši příjmů realizovaných skutečným vlastníkem, má se za to, že příjmy odpovídají výnosům z prodeje, splacení nebo zpětného odkupu akcií nebo podílů.

4.   Pokud jde o odst. 1 písm. b) a d), může San Marino požadovat od platebních zprostředkovatelů na svém území, aby úroky za časové období ne delší než jeden rok přepočetli na roční základ, a takto přepočtené úroky považovat za výplatu úroků i v případě, že během tohoto období nedojde k žádnému prodeji, zpětnému odkupu ani splacení.

5.   Odchylně od odst. 1 písm. c) a d) může San Marino z definice výplaty úroků vyloučit příjmy podle uvedených písmen z podniků nebo subjektů usazených na jeho území, jejichž investice do pohledávek ve smyslu odst. 1 písm. a) nepřekročily 15 % jejich aktiv.

Využití této možnosti San Marinem je od jeho oznámení druhé smluvní straně pro obě smluvní strany závazné.

6.   Podíl uvedený v odst. 1 písm. d) a v odstavci 3 činí po 31. prosinci 2010 25 %.

7.   Podíl uvedený v odst. 1 písm. d) a v odstavci 5 se stanoví na základě investiční politiky vymezené ve statutu fondu či v zakládacích dokumentech těchto podniků či subjektů; v případě neexistence těchto údajů se tento podíl stanoví na základě skutečného složení aktiv těchto podniků či subjektů.

Článek 7

Srážková daň

1.   Pokud je skutečný vlastník úroků rezidentem členského státu, vybere San Marino srážkovou daň ve výši 15 % v průběhu prvních třech let použitelnosti této dohody, 20 % v následujících třech letech a v dalších letech pak ve výši 35 %.

2.   Platební zprostředkovatel odvede srážkovou daň takto:

a)

v případě výplaty úroků ve smyslu čl. 6. odst. 1 písm. a): z částky vyplacených nebo připsaných úroků;

b)

v případě výplaty úroků ve smyslu čl. 6. odst. 1 písm. b) nebo d): z částky úroků nebo příjmů podle uvedených písmen, nebo prostřednictvím dávky s rovnocenným dopadem a hrazené příjemcem z celkové částky výnosů z prodeje, zpětného odkupu nebo splacení;

c)

v případě výplaty úroků ve smyslu čl. 6. odst. 1 písm. c): z částky příjmů podle uvedeného písmene;

d)

v případě, že San Marino uplatňuje možnost uvedenou v čl. 6 odst. 4: z částky úroků přepočtených na roční základ.

3.   Pro účely odst. 2 písm. a) a b) je srážková daň vybírána v poměrné výši podle délky období, během něhož skutečný vlastník držel pohledávku. Není-li platební zprostředkovatel schopen toto období určit na základě informací, které mu byly sděleny, má platební zprostředkovatel za to, že skutečný vlastník držel pohledávku po celou dobu její existence, pokud tento nepředloží doklad o dni nabytí této pohledávky.

4.   Jiné daně, než které jsou stanoveny touto dohodou, ze stejné výplaty úroků, zejména srážkové daně vybírané San Marinem z příjmů úrokového charakteru se zdrojem v San Marinu, budou započteny proti srážkové dani vypočítané podle tohoto článku.

5.   Výběr srážkové daně platebním zprostředkovatelem usazeným v San Marinu nebrání členskému státu, jehož je skutečný vlastník rezidentem pro daňové účely, ve zdanění příjmů v souladu s jeho vnitrostátními právními předpisy. Pokud daňový poplatník ohlásí daňovým orgánům členského státu, jehož je rezidentem, příjem z úroku vyplaceného platebním zprostředkovatelem usazeným v San Marinu, zdaní se tento příjem ve stejné sazbě jako té, která se vztahuje na úroky získané v daném členském státě.

Článek 8

Sdílení výnosů

1.   San Marino si ponechá 25 % výnosů plynoucích ze zadržení podle článku 7 a 75 % těchto výnosů převede členskému státu, jehož je skutečný vlastník rezidentem.

2.   Tyto převody se uskuteční v jedné splátce pro každý členský stát, a to nejpozději do 6 měsíců po skončení sanmarinského daňového roku.

3.   San Marino přijme opatření nezbytná k zajištění řádného fungování systému sdílení výnosů.

Článek 9

Dobrovolné poskytnutí informací

1.   San Marino stanoví postup, který skutečnému vlastníkovi ve smyslu článku 2 umožní vyhnout se srážkové dani uvedené v článku 7 tím, že svého platebního zprostředkovatele v San Marinu výslovně zmocní k předkládání informací o výplatách úroků příslušnému orgánu tohoto státu. Takové zmocnění se vztahuje na všechny výplaty úroků tímto platebním zprostředkovatelem vyplácené skutečnému vlastníkovi nebo přímo ve prospěch skutečného vlastníka zajišťované.

2.   Platební zprostředkovatel předloží v případě svého výslovného zmocnění skutečným vlastníkem alespoň tyto informace:

a)

totožnost a bydliště skutečného vlastníka zjištěné podle článku 3 této dohody, případně doplněné daňovým identifikačním číslem přiděleným členským státem, jehož je skutečný vlastník rezidentem;

b)

jméno a adresu platebního zprostředkovatele;

c)

číslo účtu skutečného vlastníka nebo, pokud není číslo účtu k dispozici, označení pohledávky, z níž úrok plyne a

d)

částku výplaty úroků vypočítanou podle článku 6 této dohody.

3.   Příslušný sanmarinský orgán předá informace uvedené v odstavci 2 příslušnému orgánu členského státu, jehož je skutečný vlastník rezidentem. Takové předání informací proběhne automaticky a uskuteční se nejméně jednou ročně, během 6 měsíců následujících po skončení sanmarinského daňového roku, a to pro všechny výplaty úroků uskutečněné v průběhu daného roku.

Článek 10

Zamezení dvojího zdanění

1.   Členský stát, jehož je skutečný vlastník rezidentem pro daňové účely, zajistí, aby bylo zamezeno jakémukoliv dvojímu zdanění, k němuž by mohlo dojít v důsledku uplatnění srážkové daně uvedené v článku 7, a to podle odstavců 2 a 3.

2.   Pokud úroky přijaté skutečným vlastníkem podléhají v San Marinu srážkové dani podle článku 7, započte členský stát, jehož je skutečný vlastník rezidentem pro daňové účely, skutečnému vlastníkovi daň ve výši daně sražené podle vnitrostátních právních předpisů tohoto členského státu. Přesáhne-li tato částka výši daně splatné v souladu s vnitrostátními právními předpisy tohoto členského státu z celkové výše úroků, které podléhají srážkové dani podle článku 7, vyplatí členský stát, jehož je skutečný vlastník rezidentem pro daňové účely, skutečnému vlastníkovi rozdíl mezi částkou sražené a splatné daně.

3.   Pokud byl na úroky přijaté skutečným vlastníkem uplatněn kromě srážkové daně podle článku 7 ještě jiný druh srážkové daně a členský stát, jehož je skutečný vlastník rezidentem pro daňové účely, započte tuto jinou srážkovou daň v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy nebo smlouvou o zamezení dvojího zdanění, započte se tato jiná srážková daň před uplatněním postupu podle odstavce 2.

4.   Členský stát, jehož je skutečný vlastník rezidentem pro daňové účely, může nahradit postup daňového zápočtu podle odstavců 2 a 3 vrácením srážkové daně podle článku 7.

Článek 11

Přechodná ustanovení pro obchodovatelné dluhové cenné papíry

1.   Ode dne použitelnosti této dohody a pokud alespoň jeden členský stát rovněž uplatňuje obdobná ustanovení, avšak nejpozději do 31. prosince 2010, nebudou domácí ani mezinárodní dluhopisy ani jiné obchodovatelné dluhové cenné papíry, které byly poprvé emitovány před 1. březnem 2001 nebo u kterých byl původní prospekt schválen před tímto datem příslušnými orgány emitujícího státu, považovány za pohledávky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a), pokud k 1. březnu 2002 nebo později nedošlo k žádné další emisi těchto obchodovatelných dluhových cenných papírů.

Pokud však alespoň jeden členský stát rovněž uplatňuje ustanovení obdobná ustanovením článku 7 této dohody, použijí se ustanovení tohoto článku i po 31. prosinci 2010 ve vztahu k těm obchodovatelným dluhovým cenným papírům:

které obsahují doložku „gross-up“ nebo doložku předčasného splacení a

u kterých je platební zprostředkovatel ve smyslu článku 4 usazen v San Marinu a

u kterých tento platební zprostředkovatel vyplácí úrok nebo zajišťuje výplatu úroku přímo ve prospěch skutečného vlastníka, který je rezidentem členského státu.

Přestanou-li všechny členské státy uplatňovat ustanovení obdobná ustanovením článku 7 této dohody, použijí se nadále ustanovení tohoto článku pouze ve vztahu k obchodovatelným dluhovým cenným papírům:

které obsahují doložku „gross-up“ nebo doložku předčasného splacení a

u kterých je platební zprostředkovatel emitenta usazen v San Marinu a

u kterých tento platební zprostředkovatel vyplácí úrok nebo zajišťuje výplatu úroku přímo ve prospěch skutečného vlastníka, který je rezidentem členského státu.

Pokud došlo k 1. březnu 2002 nebo později k další emisi některého z výše uvedených obchodovatelných dluhových cenných papírů vydaných vládou či obdobným subjektem jednajícím jako orgán veřejné moci nebo subjektem, jehož úloha je uznána mezinárodní smlouvou (tyto subjekty jsou uvedeny v příloze II k této dohodě), je celá emise takového cenného papíru skládající se z původní emise a ze všech pozdějších emisí považována za pohledávku ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a).

Pokud došlo k 1. březnu 2002 nebo později k další emisi některého z výše uvedených obchodovatelných dluhových cenných papírů vydaných jiným emitentem neuvedeným ve čtvrtém pododstavci, považuje se tato další emise za pohledávku ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a).

2.   Tento článek nebrání San Marinu a členským státům v dalším zdanění příjmů z obchodovatelných dluhových cenných papírů uvedených v odstavci 1 v souladu s jejich vnitrostátními právními předpisy.

Článek 12

Jiné srážkové daně – vztah k jiným smlouvám

1.   Tato dohoda nebrání stranám ve vybírání jiných druhů srážkové daně, než je srážková daň uvedená v této dohodě, v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy nebo smlouvami o zamezení dvojího zdanění.

2.   Ustanovení smluv o zamezení dvojího zdanění mezi San Marinem a členskými státy nebrání výběru srážkové daně podle této dohody.

Článek 13

Výměna informací na žádost

1.   Příslušné sanmarinské orgány a příslušné orgány kteréhokoliv členského státu si vyměňují informace o jednání, které je pro příjmy, na které se vztahuje tato dohoda, podle právních předpisů dožádaného státu daňovým podvodem nebo podobný protiprávním činem. „Podobným protiprávním činem“ se rozumí pouze činy se stejnou úrovní protiprávnosti, jakou má podle právních předpisů dožádaného státu případ daňového podvodu, jímž jsou dotčeny daňové zájmy žádajícího státu. Na řádně odůvodněnou žádost poskytne dožádaný stát informace týkající se záležitostí, které v rámci trestního nebo jiného řízení žádající stát vyšetřuje nebo může vyšetřovat.

2.   Při rozhodování o tom, zda určité informace mohou být v odpovědi na žádost poskytnuty, uplatní dožádaný stát promlčecí lhůty použitelné podle právních předpisů žádajícího státu.

3.   Má-li žádající stát důvodné podezření, že jednání je daňovým podvodem nebo podobným protiprávním činem, poskytne dožádaný stát informace. Důvodné podezření žádajícího státu na daňový podvod nebo podobný protiprávní čin může vycházet z:

a)

dokumentů, ať ověřených či neověřených, mimo jiné včetně obchodních záznamů, účetních knih nebo údajů z bankovních účtů;

b)

svědeckých informací od daňového poplatníka;

c)

informací získaných od informátora nebo jiné třetí osoby, které byly nezávisle potvrzeny nebo je lze jinak považovat za důvěryhodné nebo

d)

důkazů vyplývajících z okolností.

4.   Příslušný orgán žádajícího státu poskytne příslušnému orgánu dožádaného státu při podání žádosti o informace podle této dohody tyto náležitosti, aby prokázal předvídatelný význam požadovaných informací:

a)

totožnost šetřené osoby;

b)

výčet požadovaných informacích, včetně jejich povahy a formy, ve které si žádající stát přeje informace od dožádaného státu obdržet;

c)

daňový účel, za kterým jsou informace požadovány;

d)

důvody domněnky, že požadované informace má k dispozici dožádaný stát nebo je má k dispozici osoba v jurisdikci dožádaného státu;

e)

známé jméno a adresu osoby, o níž se předpokládá, že má k dispozici požadované informace;

f)

prohlášení, že žádost je v souladu s právními předpisy a správní praxí žádajícího státu, že pokud by požadované informace byly v jurisdikci žádajícího státu, pak by příslušný orgán žádajícího státu mohl získat informace podle právních předpisů žádajícího státu nebo běžným správním postupem, a že je v souladu s touto dohodou;

g)

prohlášení, že žádající stát využil na svém území všech dostupných prostředků k získání těchto informací, s výjimkou prostředků, které by představovaly nepřiměřené obtíže.

5.   Příslušný orgán dožádaného státu zašle požadované informace žádajícímu státu co nejrychleji.

6.   San Marino zahájí s každým členským státem dvoustranná jednání, jejichž cílem je vymezit jednotlivé kategorie případů spadajících pod „podobné protiprávní činy“ podle postupu zdanění používaného v tomto státě.

Článek 14

Důvěrnost

Každá informace obdržená smluvní stranou podle této dohody je považována za důvěrnou a může být sdělena pouze osobám nebo orgánům (včetně soudů a správních orgánů) v jurisdikci smluvní strany, které se zabývají vyměřováním či výběrem daní, na něž se vztahuje tato dohoda, nebo vymáháním, stíháním nebo rozhodováním o opravných prostředcích v souvislosti s těmito daněmi. Tyto osoby nebo orgány mohou tyto informace zveřejnit v průběhu veřejných soudních jednání nebo v rozsudcích. Informace nesmějí být bez výslovného písemného souhlasu příslušného orgánu dožádaného státu sděleny jiné osobě, subjektu nebo orgánu nebo jiné jurisdikci.

Článek 15

Konzultace a přezkum

1.   Dojde-li mezi sanmarinským příslušným orgánem a jedním nebo více jinými příslušnými orgány uvedenými v příloze I k jakékoliv neshodě týkající se výkladu nebo provádění této dohody, snaží se tyto orgány svůj spor vyřešit vzájemnou dohodou. O výsledcích svých konzultací neprodleně informují Evropskou komisi a příslušné orgány ostatních členských států. Pokud jde o otázky výkladu, může se Komise na žádost kteréhokoliv příslušného orgánu uvedeného v příloze I těchto konzultací zúčastnit.

2.   Alespoň každé tři roky nebo na žádost kterékoliv smluvní strany se uskuteční vzájemná konzultace smluvních stran za účelem přezkoumání a – považují-li to smluvní strany za nutné – zlepšení technického fungování této dohody a zhodnocení mezinárodního vývoje. Konzultace proběhnou do jednoho měsíce od předání žádosti nebo – v naléhavých případech – co nejdříve.

3.   Na základě tohoto zhodnocení mohou smluvní strany uskutečnit konzultace za účelem přezkoumání, zda je nutné provést změny v této dohodě s ohledem na mezinárodní vývoj.

4.   Jakmile budou k dispozici dostatečné poznatky a zkušenosti z plného provádění této dohody, proběhne vzájemná konzultace smluvních stran za účelem přezkoumání, zda je nutné provést změny v této dohodě s ohledem na mezinárodní vývoj.

5.   Pro účely konzultací uvedených v odstavcích 1, 2 a 3 informuje každá smluvní strana druhou smluvní stranu o možném vývoji, který by mohl ovlivnit řádné působení této dohody. To zahrnuje i jakoukoliv příslušnou dohodu mezi některou smluvní stranou a třetím státem.

Článek 16

Podpis, vstup v platnost a vypovězení

1.   Tato dohoda vyžaduje ratifikaci nebo schválení smluvními stranami v souladu s jejich vlastními postupy. Dokončení těchto postupů si smluvní strany vzájemně oznámí. Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po posledním oznámení.

2.   S výhradou splnění svých ústavních požadavků ohledně uzavírání mezinárodních smluv a aniž je dotčen článek 17, začne San Marino tuto dohodu účinně provádět a uplatňovat od 1. července 2005 a uvědomí o tom Společenství.

3.   Tato dohoda zůstane v platnosti do vypovězení některou ze smluvních stran.

4.   Kterákoliv smluvní strana může tuto dohodu vypovědět prostřednictvím oznámení druhé smluvní straně. V takovém případě pozbude dohoda platnosti dvanáct měsíců od doručení oznámení.

Článek 17

Provádění a pozastavení provádění

1.   Provádění této dohody je podmíněno přijetím a prováděním opatření, která odpovídají opatřením směrnice nebo této dohody nebo jsou s nimi rovnocenná, závislými nebo přidruženými územími členských států uvedenými ve zprávě Rady (Hospodářské a finanční záležitosti) pro zasedání Evropské rady v Santa Maria da Feira ve dnech 19. a 20. června 2000, stejně jako Spojenými státy americkými, Švýcarskou konfederací, Andorrou, Lichtenštejnskem a Monakem.

2.   Nejméně šest měsíců před dnem uvedeným v čl. 16 odst. 2 přijmou smluvní strany vzájemnou dohodou rozhodnutí o tom, zda bude splněna podmínka stanovená v odstavci 1, s ohledem na to, kdy v dotčených třetích státech a závislých nebo přidružených územích vstoupí příslušná opatření v platnost. Pokud smluvní strany nerozhodnou o tom, že tato podmínka bude splněna, stanoví vzájemnou dohodou pro účely čl. 16 odst. 2 nové datum.

3.   Pokud v souladu s právem Společenství pozbude směrnice nebo její část dočasně nebo trvale použitelnosti nebo pokud členský stát pozastaví uplatňování svých prováděcích předpisů, může kterákoliv smluvní strana s okamžitou platností pozastavit provádění této dohody nebo jejích částí, a to oznámením druhé smluvní straně.

4.   Pokud některý ze třetích států nebo území uvedených v odstavci 1 následně přestane uplatňovat opatření podle uvedeného odstavce, může kterákoliv smluvní strana pozastavit provádění této dohody, a to oznámením druhé smluvní straně. K pozastavení provádění dojde nejdříve po dvou měsících od oznámení. Provádění této dohody se obnoví co nejdříve po opětovném zavedení opatření.

Článek 18

Práva a konečné vyrovnání

1.   V případě vypovězení nebo pozastavení provádění této dohody, ať v plném rozsahu či částečně, zůstávají práva fyzických osob podle článku 10 nedotčena.

2.   V takovém případě vystaví San Marino do konce období použitelnosti této dohody konečné vyúčtování a provede konečnou platbu členským státům.

Článek 19

Územní působnost

Tato dohoda se na jedné straně vztahuje na území, na které se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství, a to za podmínek ve Smlouvě stanovených, a na straně druhé na území San Marina.

Článek 20

Přílohy

1.   Přílohy tvoří nedílnou součást této dohody.

2.   Seznam příslušných orgánů v příloze 1 může být změněn pouhým oznámením zaslaným druhé smluvní straně San Marinem, pokud jde o orgán uvedený v písmeni a) této přílohy, a Společenstvím, pokud jde o ostatní orgány.

Seznam obdobných subjektů uvedený v příloze II lze změnit vzájemnou dohodou.

Článek 21

Jazyky

1.   Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

2.   Maltské znění ověří smluvní strany na základě výměny dopisů. Toto znění má stejnou platnost jako znění uvedená v odstavci 1.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo nolīgumu.

TAI PALIUDYDAMI, šį Susitarimą pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

FENTIEK HITELÉÜL e megállapodást az alulírott meghatalmazottak alább kézjegyükkel látták el.

B'XIEHDA TA' DAN, il-Plenipotenzjari hawn taħt iffirmati ffirmaw dan il-Ftehim.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben geplaatst.

W DOWÓD CZEGO, niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuserem as suas assinaturas no final do presente Acordo.

NA DÔKAZ ČOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allamainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en Bruselas, el siete de diciembre del dos mil cuatro.

V Bruselu dne sedmého prosince dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den syvende december to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am siebten Dezember zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εφτά Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the seventh day of December in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le sept décembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì sette dicembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada septītajā decembrī.

Pasirašyta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer negyedik év december hetedik napján.

Magħmul fi Brussel fis-seba' jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de zevende december tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli dnia siódmego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em sete de Dezembro de dois mil e quatro.

V Bruseli siedmeho decembra dvetisícštyri.

V Bruslju, dne sedmega decembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä seitsemäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den sjunde december tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Per la Repubblica di San Marino

Image

PŘÍLOHA I

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ SMLUVNÍCH STRAN

Pro účely této dohody jsou „příslušnými orgány“:

a)

v Republice San Marino: Il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio nebo pověřený zástupce;

b)

v Belgickém království: De Minister van Financiën/Le Ministre des Finances nebo pověřený zástupce;

c)

v České republice: Ministr financí nebo pověřený zástupce;

d)

v Dánském království: Skatteministeren nebo pověřený zástupce;

e)

ve Spolkové republice Německo: Der Bundesminister der Finanzen nebo pověřený zástupce;

f)

v Estonské republice: Rahandusminister nebo pověřený zástupce;

g)

v Řecké republice: Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών nebo pověřený zástupce;

h)

ve Španělském království: El Ministro de Economía y Hacienda nebo pověřený zástupce;

i)

ve Francouzské republice: Le Ministre chargé du budget nebo pověřený zástupce;

j)

v Irsku: The Revenue Commissioners nebo jejich pověřený zástupce;

k)

v Italské republice: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali nebo pověřený zástupce;

l)

v Kyperské republice: Υπουργός Οικονομικών nebo pověřený zástupce;

m)

v Lotyšské republice: Finanšu ministrs nebo pověřený zástupce;

n)

v Litevské republice: Finansų ministras nebo pověřený zástupce;

o)

v Lucemburském velkovévodství: Le Ministre des Finances nebo pověřený zástupce, pro účely článku 10 je však příslušným orgánem „le Procureur Général d'Etat luxemburgeois“;

p)

v Maďarské republice: A pénzügyminiszter nebo pověřený zástupce;

q)

v Republice Malta: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi nebo pověřený zástupce;

r)

v Nizozemském království: De Minister van Financiën nebo pověřený zástupce;

s)

v Rakouské republice: Der Bundesminister für Finanzen nebo pověřený zástupce;

t)

v Polské republice: Minister Finansów nebo pověřený zástupce;

u)

v Portugalské republice: O Ministro das Finanças nebo pověřený zástupce;

v)

v Republice Slovinsko: Minister za finance nebo pověřený zástupce;

w)

ve Slovenské republice: Minister financií nebo pověřený zástupce;

x)

ve Finské republice: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet nebo pověřený zástupce;

y)

ve Švédském království: Chefen för Finansdepartementet nebo pověřený zástupce;

z)

ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a na evropských územích, za jejichž vnější vztahy nese Spojené království odpovědnost: the Commissioners of Inland Revenue nebo jejich pověřený zástupce a příslušný orgán na Gibraltaru, který Spojené království určí v souladu s Dohodnutými opatřeními o orgánech Gibraltaru v souvislosti s EU a s nástroji EU a se souvisejícími smlouvami, které byly členským státům a orgánům Evropské unie oznámeny dne 19. dubna 2000, jejichž kopii předá generální tajemník Rady Evropské unie San Marinu a které se vztahují na tuto dohodu.

PŘÍLOHA II

SEZNAM OBDOBNÝCH SUBJEKTŮ

Pro účely článku 11 této dohody se za „obdobný subjekt jednající jako orgán veřejné moci nebo subjekt, jehož úloha je uznána mezinárodní smlouvou“ považují tyto subjekty:

 

SUBJEKTY V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE:

 

Belgie

Vlaams Gewest (Vlámský region)'

Région wallonne (Valonský region)

Région de Bruxelles-capitale/Brussels Hoofdstedlijk Gewest (Region města Bruselu)

Communauté française (Francouzské společenství)

Vlaamse Gemeenschap (Vlámské společenství)

Deutschsprachige Gemeinschaft (Německy mluvící společenství)

 

Španělsko

Xunta de Galicia (regionální správa oblasti Galicie)

Junta de Andalucía (regionální správa oblasti Andalusie)

Junta de Extremadura (regionální správa oblasti Extremadury)

Junta de Castilla- La Mancha (regionální správa oblasti Kastilie - La Mancha)

Junta de Castilla- León (regionální správa oblasti Kastilie a León)

Gobierno Foral de Navarra (regionální vláda oblasti Navarry)

Govern de les Illes Balears (vláda Baleárských ostrovů)

Generalitat de Catalunya (vláda autonomní oblasti Katalánska)

Generalitat de Valencia (vláda autonomní oblasti Valencie)

Diputación General de Aragón (regionální rada oblasti Aragonie)

Gobierno de las Islas Canarias (vláda Kanárských ostrovů)

Gobierno de Murcia (vláda Murcie)

Gobierno de Madrid (vláda Madridu)

Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (vláda autonomní oblasti Baskicka)

Diputación Foral de Guipúzcoa (rada provincie Guipúzcoa)

Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (rada provincie Vizcaye)

Diputación Foral de Alava (rada provincie Alava)

Ayuntamiento de Madrid (město Madrid)

Ayuntamiento de Barcelona (město Barcelona)

Cabildo Insular de Gran Canaria (rada ostrova Gran Canaria)

Cabildo Insular de Tenerife (rada ostrova Tenerife)

Instituto de Crédito Oficial (Státní úvěrová instituce)

Instituto Catalán de Finanzas (Finanční instituce Katalánska)

Instituto Valenciano de Finanzas (Finanční instituce Valencie)

 

Řecko

Оργανισμός Тηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Řecký telekomunikační úřad)

Оργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Řecké železniční dráhy)

ημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Státní elektrárenská společnost)

 

Francie

La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) (Fond pro umořování sociálního dluhu)

L'Agence française de développement (AFD) (Francouzská rozvojová agentura)

Réseau Ferré de France (RFF) (Francouzská železniční síť)

Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) (Státní fond dálniční fond)

Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP) (Veřejná asistence pařížských nemocnic)

Charbonnages de France (CDF) (Francouzský výbor pro uhlí)

Entreprise minière et chimique (EMC) (Těžařská a chemická společnost)

 

Itálie

Regiony

Provincie

Obce

Cassa Depositi e Prestiti (Fond vkladů a úvěrů)

 

Lotyšsko

Pašvaldības (místní samosprávy)

 

Polsko

gminy (obce)

powiaty (okresy)

województwa (kraje)

związki gmin (sdružení obcí)

związki powiatów (sdružení okresů)

związki województw (sdružení krajů)

miasto stołeczne Warszawa (hlavní město Varšava)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agentura pro obnovu a rozvoj zemědělství)

Agencja Nieruchomości Rolnych (Agentura pro zemědělský majetek)

 

Portugalsko

Região Autónoma da Madeira (autonomní region Madeira)

Região Autónoma dos Açores (autonomní region Azory)

Obce

 

Slovensko

mestá a obce (města a obce)

Železnice Slovenskej republiky (Železnice Slovenské republiky)

Štátny fond cestného hospodárstva (Státní fond silničního hospodářství)

Slovenské elektrárne (Slovenské elektrárny)

Vodohospodárska výstavba (Vodohospodářské stavby)

 

MEZINÁRODNÍ SUBJEKTY:

Evropská banka pro obnovu a rozvoj

Evropská investiční banka

Asijská rozvojová banka

Africká rozvojová banka

Světová banka / Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD) / Mezinárodní měnový fond (IMF)

Mezinárodní finanční korporace

Meziamerická rozvojová banka

Fond sociálního rozvoje Rady Evropy

Euratom

Evropské společenství

Corporación Andina de Fomento (CAF) (Andská rozvojová korporace)

Eurofima

Evropské společenství uhlí a oceli

Severská investiční banka

Karibská rozvojová banka

Ustanoveními článku 11 nejsou dotčeny žádné mezinárodní závazky členských států vůči uvedeným mezinárodním subjektům.

 

SUBJEKTY VE TŘETÍCH ZEMÍCH:

 

Subjekty, které splňují tato kritéria:

1.

Subjekt je podle vnitrostátních kritérií jasně považován za veřejnoprávní subjekt.

2.

Tento veřejnoprávní subjekt je netržním výrobcem, který spravuje a financuje soubor činností, zejména poskytování netržního zboží a služeb ve prospěch veřejnosti, při čemž uvedený soubor činností je fakticky řízen orgány veřejné správy.

3.

Tento veřejnoprávní subjekt pravidelně emituje značný objem dluhových cenných papírů.

4.

Dotčený stát je schopen zaručit, že tento veřejnoprávní subjekt neuplatní v případě doložky „gross-up“ možnost předčasného splacení.


MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ

mezi Evropským společenstvím, Belgickým královstvím, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a Republikou San Marino

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen „Společenství“,

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

REPUBLIKA MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

a

REPUBLIKA SAN MARINO, dále jen „San Marino“,

SE DOHODLY TAKTO:

Při uzavření dohody, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, dále jen „směrnice“, Evropské společenství, Belgické království, Česká republika, Dánské království, Spolková republika Německo, Estonská republika, Řecká republika, Španělské království, Francouzská republika, Irsko, Italská republika, Kyperská republika, Lotyšská republika, Litevská republika, Lucemburské velkovévodství, Maďarská republika, Republika Malta, Nizozemské království, Rakouská republika, Polská republika, Portugalská republika, Republika Slovinsko, Slovenská republika, Finská republika, Švédské království, Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Republika San Marino podepsaly toto memorandum o porozumění doplňující uvedenou dohodu.

1.

Signatáři tohoto memoranda o porozumění považují dohodu mezi San Marinem a Společenstvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí za přijatelné a vyvážené ujednání, které chrání zájmy obou smluvních stran. Proto budou dohodnutá opatření provádět v dobré víře a bez řádného důvodu nepodniknou jednostranné kroky, které by narušily toto ujednání. Pokud bude zjištěn jakýkoliv významný rozdíl mezi oblastí působnosti směrnice přijaté dne 3. června 2003 a dohody, zejména pokud jde o články 4 a 6 dohody, zahájí smluvní strany neprodleně konzultace v souladu s čl. 15 odst. 1 dohody s cílem zajištění toho, že rovnocenný charakter opatření stanovených dohodou zůstane zachován. Signatáři tohoto memoranda o porozumění berou na vědomí, že definice daňového podvodu pro účely článku 13 dohody se týká pouze potřeb souvisejících se zdaněním úspor v rámci této dohody a nedotýká se vývoje nebo rozhodnutí týkajících se daňového podvodu za jiných okolností a na jiných fórech.

2.

V průběhu přechodného období stanoveného ve směrnici zahájí Společenství jednání s dalšími významnými finančními centry zaměřená na to, aby tyto subjekty přijaly opatření rovnocenná opatřením uplatňovaným Společenstvím.

3.

Vzhledem k tomu, že San Marino si přeje být dále integrováno do evropského hospodářského prostředí a že proto považuje svou plnou účast v evropském bankovním a finančním systému za vhodnou a žádoucí, San Marino a Evropské společenství zahájí co nejdříve jednání, aby byly určeny podmínky pro dosažení vzájemného uznání obezřetnostních opatření a systémů příslušných stran v oblasti finančních služeb, včetně pojištění. V této souvislosti se San Marino, aby zachovalo řádné fungování vnitřního trhu v daných oblastech, zavazuje přijmout a provádět v odpovídajících obchodních oblastech příslušné stávající a budoucí „acquis communautaire“, včetně příslušných obezřetnostních pravidel a dohledu nad dotčenými sanmarinskými subjekty. Jakákoliv možná dohoda v této oblasti může také stanovit závazek San Marina provádět jiná příslušná pravidla Společenství, a to stávající i budoucí, například v oblastech hospodářské soutěže a zdanění.

4.

V souvislosti s těmito prohlubujícími se vztahy by uzavření daňových dohod s členskými státy Evropské unie, dále jen „členské státy“, a závazek San Marina umožnit v tomto rámci výměnu informací podle norem OECD posílily širší hospodářskou a daňovou spolupráci. S ohledem na úsilí San Marina by mohly být zahájeny konzultace mezi San Marinem a členskými státy s cílem odstranit nebo snížit, na dvoustranném základě, dvojí zdanění ve vztahu k různým formám příjmu.

5.

Společenství a San Marino také zahájí konzultace s cílem:

vymezit formy zjednodušení postupů stanovených v jejich dohodě o celní unii a spolupráci. V tomto ohledu je San Marino připraveno přijmout automatizované postupy podobné systému INTRASTAT,

lepší prozkoumání stávajících možností účasti sanmarinských státních příslušníků a podniků na činnostech a programech Společenství pro výzkum a vývoj.

V Bruselu dne 7. prosince 2004 ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Maltské znění ověří signatáři na základě výměny dopisů. Toto znění má stejnou platnost jako znění uvedená v předchozím pododstavci.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία,

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Republikka ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Per la Repubblica di San Marino

Image


Top