EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0882

2004/882/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. prosince 2004 o změně přílohy I a II rozhodnutí Rady 79/542/EHS pokud jde o aktualizaci dovozních podmínek a vzorů veterinárních osvědčení pro maso volně žijící a farmové zvěře (oznámeno pod číslem K(2004) 4554)Text s významem pro EHP

OJ L 373, 21.12.2004, p. 52–68 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 061 P. 89 - 105
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 061 P. 89 - 105

No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2010; Implicitně zrušeno 32010D0477

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/882/oj

21.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 373/52


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 3. prosince 2004

o změně přílohy I a II rozhodnutí Rady 79/542/EHS pokud jde o aktualizaci dovozních podmínek a vzorů veterinárních osvědčení pro maso volně žijící a farmové zvěře

(oznámeno pod číslem K(2004) 4554)

(Text s významem pro EHP)

(2004/882/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 72/462/EHS (1) ze dne 12. prosince 1972 o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat a čerstvého masa ze třetích zemí, a zejména na poslední větu čl. 3 odst. 1, čl. 11 odst. 2 a čl. 16 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (2), a zejména na čl. 8 odst. 1 a 4 a čl. 9 odst. 4 písm. b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Rady 79/542/EHS (3) ze dne 21. prosince 1979 obsahuje seznam třetích zemí nebo jejich částí a stanoví veterinární podmínky a podmínky pro zdraví veřejnosti a veterinární osvědčení pro dovoz určitých živých zvířat a jejich čerstvého masa do zemí Společenství.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (4) bylo nedávno změněno nařízením Komise (ES) č. 1471/2004 (5) za účelem zahrnutí rizik souvisejících s chronickým chřadnutím volně žijících a farmových jelenovitých. Nařízení obsahuje požadavky ohledně dovozu čerstvého masa jelenovitých pocházejícího ze Spojených států a Kanady, které vstoupí v platnost k 1. lednu 2005.

(3)

Je nutné sjednotit vzory veterinárních osvědčení „RUW“ a „RUF“ v příloze II rozhodnutí 79/542/EHS s aktualizovanými pravidly TSE.

(4)

Chronické chřadnutí se týká jen určitých živočišných druhů. Proto je vhodné přehodnotit stávající omezení dovozu „jiných přežvýkavců“ z Kanady za účelem umožnění dovozu živých přežvýkavců s výjimkou druhu Cervidae (jelenovitých).

(5)

Komise byla formálně požádána chilskými úřady, aby zařadila Chile mezi země s povolením vývozu čerstvého masa farmové černé zvěře. Chile má povolení vyvážet prasatovité, nezdomácnělé prasatovité a maso z domácích prasat díky uspokojivé veterinární situaci v zemi, která byla posouzena několika inspekcemi Potravinového a veterinárního úřadu, a proto je vhodné uvést Chile do seznamu zemí vyvážejících maso farmových nezdomácnělých prasatovitých.

(6)

Definice území Srbska a Černé Hory by mělo být přehodnoceno, aby plně odráželo usnesení Rady bezpečnosti Spojených národů 1244 ze dne 10. června 1999.

(7)

Část 1 přílohy I a část 1 a část 2 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS by měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(8)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Část 1 přílohy I rozhodnutí 79/542/EHS se nahrazuje zněním přílohy I tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Část 1 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS se nahrazuje zněním přílohy II tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Část 2 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS se mění takto:

1.

„SG (doplňkové záruky)“ se nahrazují zněním přílohy III tohoto rozhodnutí.

2.

Vzory veterinárních osvědčení RUF a RUW se nahrazují vzory podle přílohy IV tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Články 1 a 2 tohoto rozhodnutí se použijí ode dne 24. prosince 2004.

Článek 3 se použije od 1. ledna 2005.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 3. prosince 2004.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 28. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).

(2)  Úř. věst. L 18, 23.1.2002, s. 11.

(3)  Úř. věst. L 146, 14.6.1979, s. 15. Rozhodnutí naposledy pozměněno rozhodnutím 2004/620/ES (Úř. věst. L 279, 28.8.2004, s. 30).

(4)  Úř. věst L 147, 31.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněno nařízením Komise (ES) č. 1993/2004 (Úř. věst. L 344, 20.11.2004, s. 12).

(5)  Úř. věst. L 271, 18.8.2004, s. 24.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA I

ŽIVÁ ZVÍŘATA

ČÁST 1

Seznam třetích zemí nebo jejich částí (1)

Země

Kód území

Popis území

Veterinární osvědčení

Zvláštní podmínky

Vzor(y)

SG

1

2

3

4

5

6

BG – Bulharsko

BG-0

Celá země

 

 

BG-1

Provincie Varna, Dobrič, Silistra, Šoumen, Targoviště, Razgrad, Rousse, V. Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Loveč, Plovdic, Smolian, Pasardžik, okres Sofia, město Sofia, Pernik, Kustendil, Blagojevgrad, Sliven, Starazagora, Vraca, Montana a Vidin

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

A

CA – Kanada

CA-0

Celá země

POR-X

 

IVb IX

CA-1

Celá země s výjimkou kraje Okanagan Valley Britské Kolumbie:

od průsečíku 120° 15′ zeměpisné délky a 49° zeměpisné šířky na kanadsko-amerických hranicích,

severně od průsečíku 119° 35′ zeměpisné délky a 50° 30′ zeměpisné šířky,

severovýchodně až k průsečíku 119° zeměpisné délky a 50° 45′ zeměpisné šířky.

Jižně k průsečíku 118° 15′ zeměpisné délky a 49° zeměpisné šířky na kanadsko-amerických hranicích

BOV-X, OVI-X, OVI-Y, RUM (2)

A

CH – Švýcarsko

CH-0

Celá země

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, RUM

 

 

POR-X, POR-Y, SUI

B

CL – Chile

CL-0

Celá země

OVI-X, RUM

 

 

POR-X, SUI

B

 

GL – Grónsko

GL-0

Celá země

OVI-X, RUM

 

V

HR – Chorvatsko

HR-0

Celá země

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

IS – Island

IS-0

Celá země

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

I

POR-X, POR-Y

B

NZ – Nový Zéland

NZ-0

Celá země

BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y, OVI-X, OVI-Y

 

I

PM – St Pierre Miquelon

PM-0

Celá země

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y, CAM

 

 

RO – Rumunsko

RO-0

Celá země

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

V

Zvláštní podmínky

(viz poznámky v každém osvědčení)

‚I‘

:

Území, na němž byla přítomnost BSE u domorodého skotu ohodnocena jako vysoce nepravděpodobná pro účely vývozu zvířat vybavených osvědčením podle vzorů BOV-X a BOV-Y do Evropského společenství.

‚II‘

:

Území, kterému je přiznán status území úředně prostého tuberkulózy pro účely vývozu zvířat vybavených osvědčením podle vzoru BOV-X do Evropského společenství..

‚III‘

:

Území, kterému je přiznán status území úředně prostého brucelózy pro účely vývozu zvířat vybavených osvědčením podle vzoru BOV-X do Evropského společenství.

‚IVa‘

:

Území, kterému je přiznán status území úředně prostého enzootické leukózy skotu (EBL) pro účely vývozu zvířat vybavených osvědčením podle vzoru BOV-X do Evropského společenství.

‚IVb‘

:

Území se schválenými hospodářstvími, kterým je přiznán status hospodářství úředně prostých enzootické leukózy skotu (EBL) pro účely vývozu zvířat vybavených osvědčením podle vzoru BOV-X do Evropského společenství.

‚V‘

:

území, kterému je přiznán status území úředně prostého brucelózy pro účely vývozu zvířat vybavených osvědčením podle vzoru OVI-X do Evropského společenství;

‚VI‘

:

Zeměpisná omezení:

‚VII‘

:

území, kterému je přiznán status území úředně prostého tuberkulózy pro účely vývozu zvířat vybavených osvědčením podle vzoru RUM do Evropského společenství;

‚VIII‘

:

území, kterému je přiznán status území úředně prostého brucelózy pro účely vývozu zvířat vybavených osvědčením podle vzoru RUM do Evropského společenství;

‚IX‘

:

území, kterému je přiznán status území úředně prostého Aujeszkyho choroby pro účely vývozu zvířat vybavených osvědčením podle vzoru POR-X do Evropského společenství.“.


(1)  Bez ohledu na zvláštní požadavky na certifikaci stanovené ve všech relevantních dohodách Společenství se třetími zeměmi.

(2)  Výhradně pro živá zvířata jiná než druh Cervidae.


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA II

ČERSTVÉ MASO

ČÁST 1

Seznam třetích zemí nebo jejich částí (1)

Země

Kód území

Popis území

Veterinární osvědčení

Zvláštní podmínky

Vzor(y)

SG

1

2

3

4

5

6

AL – Albánie

AL-0

Celá země

 

 

AR – Argentina

AR-0

Celá země

EQU

 

 

AR-1

Provincie Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe a Tucuman

BOV

A

1 a 2

AR-2

La Pampa a Santiago del Estero

BOV

A

1 a 2

AR-3

Cordoba

BOV

A

1 a 2

AR-4

Chubut, Santa Cruz a Tierra del Fuego

BOV, OVI

 

 

AR-5

Formosa (pouze území Ramon Lista) a Salta (pouze část Rivadavia,)

BOV

A

1 a 2

AR-6

Salta (pouze části General Jose de San Martin, Oran, Iruya a Santa Victoria)

BOV

A

1 a 2

AR-7

Chaco, Formosa (kromě území Ramon Lista), Salta (kromě částí General Jose de San Martin, Rivadavia, Oran, Iruya a Santa Victoria), Jujuy

BOV

A

1 a 2

AU – Austrálie

AU-0

Celá země

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

BA – Bosna Hercegovina

BA-0

Celá země

 

 

BG – Bulharsko

BG-0

Celá země

EQU

 

 

BG-1

Provincie Varna, Dobrich, Silistra, Šoumen, Targoviště, Razgrad, Rousse, V.Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Loveč, Plovdic, Smolian, Pasardžik, okres Sofia, město Sofia, Pernik, Kustendil, Blagojevgrad, Vraca, Montana a Vidin

BOV, OVI RUW, RUF

BG-2

Provincie Burgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo, Kardžaliand a 20 km široký koridor na hranici s Tureckem

BH – Bahrain

BH-0

Celá země

 

 

BR – Brazílie

BR-0

Celá země

EQU

 

 

BR-1

Státy Paraná, Minas Gerais (kromě regionálních delegací Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas a Bambuí), São Paulo, Espíritu Santo, Mato Grosso do Sul (kromě ovcí Sete Quedas, Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde of Mato Grosso a Corumbá), Santa Catarina, Goias a regionální jednotky Cuiaba (kromě obcí San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone a Barão de Melgaço), Caceres (kromě obce Caceres), Lucas do Rio Verde, Rondonopolis (kromě obce Itiquiora), Barra do Garça a Barra do Burges v Mato Grosso

BOV

A

1 a 2

BR-2

Stát Rio Grande do Sul

BOV

A

1 a 2

BR-3

Stát Mato Grosso do Sul, obec Sete Quedas

BOV

A

1 a 2

BW – Botswana

BW-0

Celá země

EQU, EQW

 

 

BW-1

Zóny veterinární kontroly slintavky a kulhavky 5, 6, 7, 8, 9 a 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 a 2

BW-2

Zóny veterinární kontroly slintavky a kulhavky 10, 11, 12, 13 a 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 a 2

BY – Bělorusko

BY-0

Celá země

 

 

BZ – Belize

BZ-0

Celá země

BOV, EQU

 

 

CA – Kanada

CA-0

Celá země

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

CH – Švýcarsko

CH-0

Celá země

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

CL – Chile

CL-0

Celá země

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

CN – Čína (Lidová republika)

CN-0

Celá země

 

 

CO – Columbie

CO-0

Celá země

EQU

 

 

CO-1

Zóna vymezená spojnicemi bodu, kde se řeka Murri vlévá do řeky Atrato, po proudu řeky Atrato směrem k jejímu ústí do Atlantického oceánu, z tohoto bodu panamským hranicím a podél atlantického pobřeží až do Cabo Tiburón; odtud k Tichému oceánu podél hranic mezi Columbií a Panamou; odtud k ústí řeky Valle podél pacifického pobřeží a odtud přímo k bodu, kde se řeka Murri vlévá do řeky Atrator

BOV

A

2

CO-3

Zóna vymezená spojnicemi ústí řeky Sinu do Atlantiku, proti jejímu proudu k vodám Alto Paramillo, odtud do Puerto Rey u Atlantiku, podél hranic mezi Antiquia a Córdoba a odtud k ústí řeky Sinu podél atlantického pobřeží

BOV

A

2

CR – Kostarika

CR-0

Celá země

BOV, EQU

 

 

CS – Srbsko a Černá Hora (2)

CS-0

Celá země

BOV, OVI, EQU

 

 

CU – Kuba

CU-0

Celá země

BOV, EQU

 

 

DZ – Alžírsko

DZ-0

Celá země

 

 

ET – Etiopie

ET-0

Celá země

 

 

FK – Falklandské ostrovy

FK-0

Celá země

BOV, OVI, EQU

 

 

GL – Grónsko

GL-0

Celá země

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

GT – Guatemala

GT-0

Celá země

BOV, EQU

 

 

HK – Hong Kong

HK-0

Celá země

 

 

HN – Honduras

HN-0

Celá země

BOV, EQU

 

 

HR – Chorvatsko

HR-0

Celá země

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

IL – Izrael

IL-0

Celá země

 

 

IN – Indie

IN-0

Celá země

 

 

IS – Island

IS-0

Celá země

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

KE – Keňa

KE-0

Celá země

 

 

MA – Maroko

MA-0

Celá země

EQU

 

 

MG – Madagaskar

MG-0

Celá země

 

 

(MK) – Bývalá jugoslávská republika Makedonie (3)

MK-0

Celá země

OVI, EQU

 

 

MU – Mauritius

MU-0

Celá země

 

 

MX – Mexiko

MX-0

Celá země

BOV, EQU

 

 

NA – Namibie

NA-0

Celá země

EQU, EQW

 

 

NA-1

Na jih od zdí, které sahají od Palgrave Pointu na západě ke Gamu na východě

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

NC – Nová Kaledonie

NC-0

Celá země

BOV, RUF, RUW

 

 

NI – Nikaragua

NI-0

Celá země

 

 

NZ – Nový Zéland

NZ-0

Celá země

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

PA – Panama

PA-0

Celá země

BOV, EQU

 

 

PY – Paraguay

PY-0

Celá země

EQU

 

 

PY-1

Centrální Chaco a oblast San Pedro

BOV

A

1 a 2

RO – Rumunsko

RO-0

Celá země

BOV, OVI, EQU, RUW, RUF

 

 

RU – Ruská federace

RU-0

Celá země

 

 

RU-1

Region Murmansk (Murmanská oblast)

RUF

 

SV – El Salvador

SV-0

Celá země

 

 

SZ – Svahilsko

SZ-0

Celá země

EQU, EQW

 

 

SZ-1

Oblast na západ od „červené linie“ plotů sahající na sever od řeky Usutu na hranice s Jižní Afrikou na západ od Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

2

SZ-2

Oblasti veterinární kontroly slintavky a kulhavky a očkování proti ní zveřejněné jako Statutární nástroje zákonným oznámením č. 51 v roce 2001

BOV, RUF, RUW

F

1 a 2

TH – Thajsko

TH-0

Celá země

 

 

TN – Tunis

TN-0

Celá země

 

 

TR – Turecko

TR-0

Celá země

 

 

TR-1

Provincie Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat a Kirikkale

EQU

 

 

UA – Ukrajina

UA-0

Celá země

 

 

US – Spojené státy

US-0

Celá země

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

UY – Uruguay

UY-0

Celá země

EQU

 

 

BOV

A

1

OVI

A

1 a 2

ZA – Jižní Afrika

ZA-0

Celá země

EQU, EQW

 

 

ZA-1

Celá země s výjimkou:

části s nařízenou veterinární kontrolou výskytu slintavky a kulhavky v regionech Mpumalanga a Severní provincie, okresu Ingwavuma veterinární zóny Natal a na hranicích s Botswanou na východ od poledníku 28° a

okres Camperdown, v provincii KwaZuluNatal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

ZW – Zimbabwe

ZW-0

Celá země

 

=

Nebylo stanoveno žádné osvědčení a dovoz čerstvého masa je zakázán.


(1)  Bez ohledu na zvláštní požadavky na certifikaci stanovené ve všech relevantních dohodách Společenství se třetími zeměmi.

(2)  Bez Kosova, jak je definováno v usnesení Rady bezpečnosti OSN 1244 ze dne 10. června 1999.

(3)  Bývalá jugoslávská republika Makedonie, prozatímní kód, který nemá vliv na konečnou denominaci země, která jí bude přidělena po uzavření jednání momentálně probíhajících na půdě Spojených národů.

=

Nebylo stanoveno žádné osvědčení a dovoz čerstvého masa je zakázán.


PŘÍLOHA III

SG (doplňkové záruky)

„A“

:

Záruky ohledně zrání, měření pH a vykostění čerstvého masa, vyjma drobů, vybaveného osvědčením podle vzorů osvědčení BOV (bod 10.6), OVI (bod 10.6), RUF (bod 10.7) a RUW (bod 10.4).

„B“

:

Záruky ohledně vyzrálých zpracovaných drobů, jak jsou popsány ve vzoru osvědčení BOV (bod 10.6).

„C“

:

Záruky ohledně laboratorního testu klasického moru prasat na jatečně upravených tělech, z nichž bylo získáno maso vybavené osvědčením podle vzoru osvědčení SUW (bod 10.3a).

„D“

:

Záruky ohledně používání pomyjí k výživě zvířat, z nichž bylo získáno čerstvé maso vybavené osvědčením podle vzoru osvědčení POR (bod 10.3 písm. d), v hospodářství(ch).

„E“

:

Záruky ohledně testu tuberkulózy na zvířatech, z nichž bylo získáno čerstvě maso vybavené osvědčením podle vzoru osvědčení BOV (bod 10.4 písm. d).

„F“

:

Záruky ohledně zrání a vykostění čerstvého masa, vyjma drobů, vybaveného osvědčením podle vzorů osvědčení BOV (bod 10.6), OVI (bod 10.6), RUF (bod 10.7) a RUW (bod 10.4).

„G“

:

Záruky týkající se: 1. odstranění drobů a míchy a 2. testování a původu jelenovitých co se týče chronického chřadnutí, jak je uvedeno ve vzorech osvědčení RUF (bod 9.2.1) a RUW (bod 9.3.1).


PŘÍLOHA IV

VZOR RUF

Image

Image

Image

Image

VZOR RUW

Image

Image

Image


Top