EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2190

Nařízení Komise (ES) č. 2190/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1433/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o provozní fondy, operační programy a finanční podporu

OJ L 373, 21.12.2004, p. 21–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 061 P. 87 - 88
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 061 P. 87 - 88

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; Implicitně zrušeno 32007R1580

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2190/oj

21.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 373/21


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2190/2004

ze dne 20. prosince 2004,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1433/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o provozní fondy, operační programy a finanční podporu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1), a zejména na článek 48 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 11 nařízení Komise (ES) č. 1433/2003 (2) stanoví, že již uznané organizace producentů podávají operační programy ke schválení příslušnému orgánu v členském státě, v němž má organizace producentů své sídlo.

(2)

Seskupením producentů, která žádají o uznání podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 2200/96, je rovněž třeba výslovně umožnit, aby předložila své operační programy zároveň se žádostí. Tyto programy mohou být schváleny pouze za podmínky, že příslušná organizace producentů bude uznána příslušným vnitrostátním orgánem nejpozději před uplynutím lhůty uvedené v čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1433/2003.

(3)

Články 13 a 14 nařízení (ES) č. 1433/2003 stanoví, že nejpozději do 15. prosince přijímá příslušný vnitrostátní orgán rozhodnutí o programech a fondech nebo o jejich změně poté, co je podle článků 11 a 14 uvedeného nařízení podají organizace producentů ke schválení. Zkušenosti z posledních let ukázaly, že v důsledku administrativního přetížení nejsou některé členské státy schopny projednat všechny programy a rozhodnout o nich ve stanovené lhůtě.

(4)

Aby nedocházelo k systematickému používání výjimek a poškozování hospodářských subjektů a aby se zároveň umožnilo vnitrostátním orgánům pokračovat v posuzování žádostí, je vhodné povolit členským státům, aby v odůvodněných případech posunuly lhůtu z 15. prosince na 20. ledna roku následujícího po podání žádosti. Členské státy jsou oprávněny přijmout opatření umožňující způsobilost výdajů od 1. ledna roku následujícího po podání žádosti.

(5)

Nařízení (ES) č. 1433/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1433/2003 se mění takto:

1.

V článku 11 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Seskupení producentů žádajících o uznání jakožto organizace producentů podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 2200/96 mohou zároveň předložit ke schválení operační programy uvedené v prvním pododstavci. Schválení těchto programů je vázáno na získání uznání nejpozději před uplynutím lhůty uvedené v čl. 13 odst. 2.“

2.

V čl. 13 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„V odůvodněných případech jsou však členské státy oprávněny přijímat rozhodnutí nejpozději do 20. ledna roku následujícího po podání žádosti. Rozhodnutí o udělení uznání může stanovit, že výdaje budou způsobilé od 1. ledna roku následujícího po podání žádosti.“

3.

V čl. 14 odst. 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„V odůvodněných případech jsou však členské státy oprávněny přijímat rozhodnutí o žádostech o změny operačních programů nejpozději do 20. ledna roku následujícího po podání žádosti. Rozhodnutí o udělení uznání může stanovit, že výdaje budou způsobilé od 1. ledna roku následujícího po podání žádosti.“

4.

V čl. 16 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„V případě použití čl. 13 odst. 2 nebo čl. 14 odst. 3 a odchylně od druhého a třetího pododstavce se provádění operačních programů schválených podle těchto ustanovení zahájí nejpozději do 31. ledna roku následujícího po jeho schválení.“

5.

V článku 17 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„V případě použití čl. 13 odst. 2 nebo čl. 14 odst. 3 a odchylně od druhého pododstavce členské státy oznámí schválenou částku podpory nejpozději do 20. ledna.

Členské státy sdělí Komisi nejpozději do 31. ledna celkovou částku schválené podpory pro všechny operační programy.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2002, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1813/2004 (Úř. věst. L 319, 20.10.2004, s. 5).


Top