EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2185

Nařízení Komise (ES) č. 2185/2004 ze dne 17. prosince 2004, kterým se pro rok 2005 otevírá celní kvóta použitelná na dovoz některého zboží pocházejícího z Norska vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na které se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství

OJ L 373, 21.12.2004, p. 10–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 183M , 5.7.2006, p. 387–390 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005: This act has been changed. Current consolidated version: 24/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2185/oj

21.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 373/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2185/2004

ze dne 17. prosince 2004,

kterým se pro rok 2005 otevírá celní kvóta použitelná na dovoz některého zboží pocházejícího z Norska vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na které se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2004/859/ES ze dne 25. října 2004 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím na straně jedné a Norským královstvím na straně druhé, o protokolu 2 dvoustranné dohody o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (2), a zejména na článek 3 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol 2 dvoustranné dohody o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (3) na jedné straně a protokol 3 Dohody o EHP (4) určují právní úpravu obchodování s některými zemědělskými a zpracovanými zemědělskými produkty mezi smluvními stranami.

(2)

Protokol 3 Dohody o EHP ve znění rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 138/2004, kterým se mění protokol 3 Dohody o EHP o výrobcích uvedených v čl. 8 odst. 3 písm. b) dohody (5), stanoví nulové clo použitelné na zboží kódů KN 2202 10 00 (voda, včetně minerálních vod a sodovek s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná) a ex 2202 90 10 (ostatní nealkoholické nápoje obsahující cukr (sacharosu nebo invertní cukr)).

(3)

Nulové clo bylo pro Norsko dočasně pozastaveno dohodou ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím na straně jedné a Norským královstvím na straně druhé, o protokolu 2 dvoustranné dohody o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím schválenou rozhodnutím Rady 2004/859/ES. Podle bodu IV uvedené dohody jsou bezcelní dovozy zboží kódů KN 2202 10 00 (voda, včetně minerálních vod a sodovek s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná) a ex 2202 90 10 (ostatní nealkoholické nápoje obsahující cukr (sacharosu nebo invertní cukr)) pocházejícího z Norska povoleny pouze v rámci limitů kvóty s nulovou celní sazbou.

(4)

Je proto zapotřebí otevřít tuto kvótu pro rok 2005.

(5)

Aby se usnadnilo zavedení kvóty, zajistila vhodná správa a v zájmu hospodářských subjektů, by výhoda plynoucí z osvobození od cla v rámci kvóty měla být dočasně podmíněna předložením osvědčení vystaveného norskými úřady celním úřadům Společenství.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými produkty neuvedenými v příloze I,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Na období od 1. ledna do 31. prosince 2005 se otvírá celní kvóta Společenství uvedená v příloze I na zboží pocházející z Norska, které je uvedeno v této příloze, za podmínek v ní uvedených.

2.   Pravidla původu vzájemně uplatňovaná podle této dohody jsou shodná s pravidly uvedenými v protokolu 3 dvoustranné dohody o volném obchodu mezi Evropským hospodářským a Norským královstvím.

3.   Výhoda plynoucí z osvobození od cla v rámci kvóty stanovené v příloze I je podmíněna tím, že celním orgánům Společenství bude předloženo osvědčení uvedené v příloze II, které vývozcům vystaví norské úřady v jednom z jazyků Společenství.

4.   Na dovezené zboží převyšující tuto kvótu nebo na zboží, na něž nebylo předloženo osvědčení podle odstavce 3, se uplatní clo ve výši 0,047 EUR za litr.

Článek 2

Celní kvótu uvedenou v článku 1 odst. 1 bude Komise spravovat v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2004.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 70.

(3)  Úř. věst. L 171, 27.6.1973, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 22, 24.1.2002, s. 37.

(5)  Úř. věst. L 342, 18.11.2004, s. 30.


PŘÍLOHA I

Celní kvóta použitelná na dovoz zboží pocházejícího z Norska do Společenství

Poř. číslo

Kód KN

Popis produktu

Roční objem kvóty na rok 2005

Celní sazba použitelná v rámci limitů kvóty

Celní sazba použitelná nad objem kvóty

09.0709

2202 10 00

voda, včetně minerálních vod a sodovek s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná

14,3 mil. litrů

osvobozeno

0,047 EUR/l

ex 2202 90 10

Ostatní nealkoholické nápoje obsahující cukr (sacharosu nebo invertní cukr)


PŘÍLOHA II

Image


Top