EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1934

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1934/2004 ze dne 27. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1726/2000 o rozvojové spolupráci s Jihoafrickou republikou

OJ L 338, 13.11.2004, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1934/oj

13.11.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1934/2004

ze dne 27. října 2004,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1726/2000 o rozvojové spolupráci s Jihoafrickou republikou

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 179 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1726/2000 ze dne 29. června 2000 o rozvojové spolupráci s Jihoafrickou republikou (2) Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě přehled v polovině období nejpozději do 31. října 2003. Na základě uvedeného přehledu v polovině období byly navrženy některé změny nařízení (ES) č. 1726/2000.

(2)

Přehled v polovině období zahrnuje podněty a návrhy na zlepšení provádění rozvojové spolupráce s Jihoafrickou republikou, z nichž některé již byly obsaženy ve strategickém dokumentu pro zemi z roku 2002 a byly zohledněny ve směrném programu na roky 2003–2005. Týkají se mimo jiné genderového mainstreamingu na všech úrovních projektového cyklu od plánování po provádění; zefektivnění administrativních postupů; zlepšení kritérií pro posuzování projektu a programového záměru a objasnění podmínek pro poskytování příspěvků z Evropského programu pro obnovu a rozvoj (EPOR) pro regionální programy.

(3)

V souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (3) je možné zajistit financování pro Jihoafrickou republiku prostřednictvím přímé podpory rozpočtu. Nařízení (ES) č. 1726/2000 však může být vykládáno tak, že vylučuje podporu rozpočtu, která není cílená. Navíc nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (4) obsahuje v části druhé hlavě IV zvláštní ustanovení pro „vnější akce“. Je proto vhodné uvést nařízení (ES) č. 1726/2000 do souladu s nařízením (ES, Euratom) č. 1605/2002 a s nařízením Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (5).

(4)

S cílem zavedení EPOR, a zejména víceletého směrného programu 2000–2002, by mělo být nařízení (ES) č. 1726/2000 upraveno, zejména pokud jde o přijímání celooblastních programů, financování prostřednictvím podpory rozpočtu a společné financování projektů a programů v oblasti regionální spolupráce a integrace.

(5)

Nařízení (ES) č. 1726/2000 vstoupilo v platnost roku 2000 a jeho použitelnost končí dnem 31. prosince 2006. Ustanovení čl. 6 odst. 1 však vyžaduje provádění tříletého směrného plánování. Aby programy odpovídaly době platnosti nařízení, měly by být rovněž stanoveny čtyřleté směrné programy.

(6)

Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (6), které je Jihoafrická republika signatářem, byla podepsána v Cotonou dne 23. června 2000. Protokol 3 této dohody vymezuje podmíněný status Jihoafrické republiky podle dohody.

(7)

Rozhodnutí Rady 1999/753/ES (7) schválilo prozatímní provádění Dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou. Příloha X uvedené dohody stanovuje, že Společenství poskytne pomoc pro obnovu v odvětví vína a lihovin Jihoafrické republiky a pro uvádění jihoafrického vína a lihovin na trh a jejich distribuci. Obě odpovídající dohody o obchodu s vínem a lihovinami byly schváleny rozhodnutím Rady 2002/51/ES (8) a rozhodnutím Rady 2002/52/ES (9). Je proto nezbytné začlenit doplňující částku do finanční referenční částky uvedené v nařízení (ES) č. 1726/2000.

(8)

Výbor Evropského rozvojového fondu ve skutečnosti působí v rámci nařízení (ES) č. 1726/2000 jako „výbor pro Jihoafrickou republiku“. Je vhodné zřídit tento výbor formálně.

(9)

Podle čl. 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 1726/2000 má Komise konzultovat výbor o rozhodnutích o financování, která zamýšlí přijmout u projektů a programů, jejichž hodnota je vyšší než 5 milionů EUR. V zájmu řádného finančního řízení a racionalizace postupů je vhodné zvýšit tento strop na 8 milionů EUR.

(10)

Nařízení (ES) č. 1726/2000 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1726/2000 se mění takto:

1.

V článku 2 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Programy se zaměří na boj proti chudobě, zohlední potřeby dříve znevýhodněných společenství, zahrnou environmentální rozměr rozvoje a rovnost na základě genderového mainstreamingu, zejména posílení účasti žen na všech úrovních politiky, programování a provádění. Ve všech těchto programech by měla být zvláštní pozornost věnována posilování institucionálních kapacit.“

2.

V čl. 2 odst. 2 se úvodní věta nahrazuje tímto:

„2.   Rozvojová spolupráce, která má být prováděna podle tohoto nařízení se zaměřuje zejména na oblasti spolupráce uvedené v článku 8 Protokolu 3 o Jihoafrické republice k dohodě z Cotonou a zejména na:“.

3.

Článek 4 se mění takto:

a)

odstavec 2 se mění takto:

i)

v prvním pododstavci se úvodní věta nahrazuje tímto:

„2.   Financování Společenství může pokrývat:“,

ii)

v prvním pododstavci se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

za státní rozpočtové výdaje na podporu reforem a provádění politik v nejvýznamnějších oblastech určených prostřednictvím politického dialogu použití nejvhodnějších nástrojů včetně podpory rozpočtu a jiné zvláštní formy rozpočtové pomoci“,

iii)

druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Část financí může být uvolněna pro cílené konečné příjemce (například noví podnikatelé) ve formě rizikového kapitálu nebo jiných forem finanční účasti. Evropská investiční banka může být případně zapojena do řízení těchto fondů. Zdroje zpřístupněné podle tohoto nařízení nesmějí být použity způsobem, který umožňuje nekalou soutěž.“;

b)

vkládá se nový odstavec 4a, který zní:

„4a.   Financování jednotlivých projektů a programů pro regionální spolupráci a integraci zajišťuje EPOR nebo regionální fondy Evropského rozvojového fondu (ERF).

Komise usiluje o zajištění rovnováhy mezi oběma zdroji financování na úrovni víceletého směrného plánu, a to vyčleněním orientačního procenta EPOR pro regionální spolupráci a integraci, které je podobné podílu fondů ERF určenému na regionální spolupráci a integraci ve finančním protokolu dohody z Cotonou.“

4.

Článek 5 se zrušuje.

5.

Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Plánování

1.   Víceleté směrné plánování se provádí v rámci úzkého dialogu s vládou Jihoafrické republiky a s ohledem na výsledky koordinace uvedené v čl. 4 odst. 6 a 7. Postup směrného plánování plně respektuje zásadu plánování vedeného příjemcem.

2.   Za účelem přípravy pro každou činnost plánování, ve spojitosti se vzrůstající koordinací s členskými státy včetně na místě, Komise vypracuje společně s vládou Jihoafrické republiky strategický dokument pro zemi. Tento strategický dokument pro zemi bere v úvahu výsledky nejnovějšího celkového hodnocení akcí financovaných podle nařízení (ES) č. 2259/96 a podle tohoto nařízení a jiných pravidelných hodnocení akcí. Je doplněn analýzou zaměřenou na problémy a zahrnuje průřezová témata, jakými jsou snižování chudoby, rovnost pohlaví, životní prostředí a udržitelný rozvoj. Návrh víceletého směrného plánu se připojí k strategickému dokumentu pro zemi. Vybere se omezené množství oblastí spolupráce na základě oblastí uvedených v článku 2. Pro tyto oblasti se stanoví podrobnosti a doprovodná opatření. V nejvyšší možné míře se rozvinou výkonové ukazatele za účelem usnadnění dosahování cílů a hodnocení vlivu. Strategický dokument pro zemi a návrh víceletého směrného programu posuzuje zeměpisně příslušný výbor pro rozvoj uvedený v čl. 8 odst. 1 (dále jen ‚výbor‘). Výbor vydá stanovisko v souladu s postupem podle čl. 8 odst. 2.

3.   Víceletý směrný program dojedná a podepíše Komise a vláda Jihoafrické republiky. Konečný výsledek jednání se zašle pro informaci výboru. Pokud o to požádá jeden nebo více členů výboru, výbor tento dokument projedná.

4.   Výbor jednou ročně posoudí uplatňování, výsledky a trvající význam strategického dokumentu pro zemi a víceletého směrného plánu. Pokud to hodnocení nebo jiný odpovídající vývoj odůvodňuje, může výbor vyzvat Komisi k dojednání změn ve víceletém směrném programu s vládou Jihoafrické republiky.

5.   Jednou ročně se ve výboru koná rozprava na základě zprávy Komise o obecných zásadách pro akce, které mají být provedeny v následujícím roce.“

6.

V článku 7 se zrušuje odstavec 2.

7.

Článek 8 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Komisi je nápomocen Výbor pro Jihoafrickou republiku (dále jen ‚výbor‘).“;

b)

v odstavcích 5 a 6 se částka „5 milionů EUR“ nahrazuje částkou „8 milionů EUR“.

8.

V čl. 10 odst. 1 se částka „885,5 milionů EUR“ nahrazuje částkou „900,5 milionů EUR“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 27. října 2004.

Za Evropský parlament

předseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

předseda

A. NICOLAI


(1)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 31. března 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku). Rozhodnutí Rady ze dne 13. září 2004.

(2)  Úř. věst. L 198, 4.8.2000, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.

(7)  Úř. věst. L 311, 4.12.1999, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 28, 30.1.2002, s. 3.

(9)  Úř. věst. L 28, 30.1.2002, s. 112.


Top