EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0096

Směrnice Komise 2004/96/ES ze dne 27. září 2004, kterou se mění Směrnice Rady 76/769/EHS o omezení obchodování s niklem a použití niklu na čepech celků propichujících tělo s cílem přizpůsobit její Přílohu I technickému pokroku(Text s významem pro EHP)

OJ L 301, 28.9.2004, p. 51–52 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 322M , 2.12.2008, p. 1–2 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 045 P. 189 - 191
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 045 P. 189 - 191

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/96/oj

28.9.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 301/51


SMĚRNICE KOMISE 2004/96/ES

ze dne 27. září 2004,

kterou se mění Směrnice Rady 76/769/EHS o omezení obchodování s niklem a použití niklu na čepech celků propichujících tělo s cílem přizpůsobit její Přílohu I technickému pokroku

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropské společenství,

s ohledem na směrnici Rady 76/769/EHS ze dne 27. července 1976 o přizpůsobování zákonů, předpisů a administrativních opatření členských států o omezení obchodování s nebezpečnými látkami a přípravky (1) a jejich použití, a zejména na článek 2a této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 76/769/EHS, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (2) 94/27/ES, se nikl a jeho sloučeniny nesmí používat v některých čepech celků propichujících tělo a některých jiných produktech, pokud neodpovídají požadavkům uvedeným ve Směrnici 76/769/EHS.

(2)

Riziko citlivosti lidí na nikl způsobené čepy celků propichujících tělo bylo nově zhodnoceno v cíleném hodnocení rizika; z hodnocení rizika vyplynulo, že migrační limit by byl pro čepy celků propichujících tělo vhodnější než limit obsahový.

(3)

Nová rychlost uvolňování niklu (migrační limit) by měla být upravena pomocí násobícího faktoru specifikovaného v EN 1811, aby tak byly vyrovnány rozdíly mezi laboratořemi a nepřesností měření. Evropský výbor pro standardizaci (CEN) je vyzván, aby přezkoumal EN 1811 se zvláštním zřetelem na regulační faktor a aby připravil revidovanou normu bez regulačního faktoru nebo s nižším regulačním faktorem, pokud to bude potřeba.

(4)

Výsledky hodnocení rizika byly předány Vědeckému výboru pro toxicitu, eko-toxicitu a životní prostředí (CSTEE) k přezkoumání a CSTEE potvrdil, že migrační limit pro nikl může způsobovat nižší rizika citlivosti, než limit obsahový.

(5)

Ustanovení obsažená v této směrnici berou v úvahu současný stav znalostí, vědy a techniky.

(6)

Tato směrnice by měla platit bez vlivu na legislativu Společenství, která stanovuje minimální požadavky na ochranu pracovníků, zvláště na směrnici Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavedení opatření na podporu zvýšení bezpečnosti a zdraví pracovníků v zaměstnání (3) a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně pracovníků proti rizikům souvisejícím s vystavením se karcinogenním nebo mutagenním látkám v zaměstnání (Šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (4).

(7)

Opatření zavedená touto směrnicí jsou v souladu s názorem Výboru pro přizpůsobování směrnic o odstraňování technických překážek v obchodu s nebezpečnými látkami a přípravky technickému rozvoji,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I ke směrnici 76/769/EHS se mění tak, jak je uvedeno v příloze k této směrnici.

Článek 2

1.   Nejpozději do 1. srpna 2005 členské státy přijmou a zveřejní zákony, předpisy a administrativní opatření nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi text těchto opatření a porovnávací tabulku vystihující souvislosti mezi těmito opatřeními a touto Směrnicí.

Tato nařízení nabývá účinnosti od 1. září 2005.

Opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si určí členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi své právní předpisy vztahující se na uplatňování této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým den po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 27. září 2004.

Za Komisi

Olli REHN

člen Komise


(1)  Úřed. věst. L 262, 27.9.1976, s. 201. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/21/ES (Úř. věst. L 57, 25.2.2004, s. 4).

(2)  Úřed. věst. L 188, 22.7.1994, s. 1.

(3)  Úřední věst. L 183, 29.6.1989, s. 1. Směrnice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úřed. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  Úřed. věst. L 158, 30.4.2004, s. 50.


PŘÍLOHA

V příloze I ke směrnici 76/769/EHS v bodě 28, Nikl, je bod 1 ve druhém sloupci nahrazen takto:

„1.

ve všech čepech celků, které jsou vsunovány do propíchnutých uší a jiných propíchnutých částí lidského těla, pokud není rychlost uvolňování niklu z takovýchto předmětů nižší než 0,2 μg/cm2/týdně (migrační limit);“.


Top