EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1472

Nařízení Komise (ES) č. 1472/2004 ze dne 18. srpna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1874/2003 o schválení národních programů některých členských států pro tlumení klusavky, o definici doplňkových záruk a o přiznání odchylek, pokud jde o šlechtitelské programy na odolnost vůči TSE u ovcí na základě rozhodnutí 2003/100/ES(Text s významem pro EHP)

OJ L 271, 19.8.2004, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2006; Implicitně zrušeno 32006R0546

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1472/oj

19.8.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 271/26


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1472/2004

ze dne 18. srpna 2004,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1874/2003 o schválení národních programů některých členských států pro tlumení klusavky, o definici doplňkových záruk a o přiznání odchylek, pokud jde o šlechtitelské programy na odolnost vůči TSE u ovcí na základě rozhodnutí 2003/100/ES

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopati (1), a zejména na přílohu VIII kapitolu A oddíl 1 písm. b) bod ii) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 999/2001 upravuje schválení národních programů členských států pro tlumení klusavky, pokud splňují určitá kritéria uvedená v tomto nařízení. Nařízení (ES) č. 999/2001 dále upravuje definování zvláštních záruk, které je možné vyžadovat při obchodování uvnitř Společenství a při dovozu v souladu s tímto nařízením.

(2)

Rozhodnutí Komise 2003/100/ES ze dne 13. února 2003, kterým se stanoví minimální požadavky na zřízení šlechtitelských programů na odolnost vůči přenosným spongiformním encefalopatiím u ovcí (2), říká, že každý členský stát má u některých plemen ovcí zavést šlechtitelský program, který provede výběr s ohledem na odolnost vůči přenosným spongiformním encefalopatiím. Rozhodnutí 2003/100/ES také dává možnost se odchýlit od požadavku na členské státy zřídit šlechtitelský program založený na národním programu pro tlumení klusavky, který byl předložen a schválen v souladu s nařízením (ES) č. 999/2001, pokud je zajištěno stálé aktivní sledování koz a ovcí uhynulých v hospodářstvích ve všech stádech členského státu.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 1874/2003 (3) schválilo národní programy Dánska a Švédska pro tlumení klusavky.

(4)

28. března 2004 předložilo Finsko národní program pro tlumení klusavky, u kterého se má za to, že splňuje kritéria uvedená v nařízení (ES) č. 999/2001, a u Finska se předpokládá nízký výskyt klusavky na jeho území. Proto by měl být finský národní program pro tlumení klusavky schválen.

(5)

Finsku by na základě jeho národního programu pro tlumení klusavky měla být povolena odchylka od šlechtitelského programu stanoveného v rozhodnutí 2003/100/ES. Dále by se na Finsko měly vztahovat zvláštní obchodní záruky vyžadované přílohou VIII kapitolou A a přílohou IX kapitolou E nařízení (ES) č. 999/200 a stanovené v nařízení (ES) č. 1874/2003 a také všechna další ustanovení tohoto nařízení.

(6)

Nařízení (ES) č. 1874/2003 by tedy mělo být odpovídajícím způsobem pozměněno.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 1874/2003 se nahrazuje textem v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. srpna 2004.

Za Komisi

David BYRNE

člen komise


(1)  Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 876/2004 (Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 52).

(2)  Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 41.

(3)  Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 12.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Členské státy, jejichž národní program pro tlumení klusavky byl schválen

 

Dánsko

 

Finsko

 

Švédsko.“


Top