EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021XC0727(01)

Sdělení komise Víceletý prováděcí plán pro evropské prostředí jednotného námořního portálu 2021/C 299/03

C/2021/5388

OJ C 299, 27.7.2021, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 299/3


SDĚLENÍ KOMISE

Víceletý prováděcí plán pro evropské prostředí jednotného námořního portálu

(2021/C 299/03)

1.   Účel tohoto dokumentu

Článek 19 nařízení, kterým se zřizuje evropské prostředí jednotného námořního portálu (dále jen „nařízení“) (1) Komisi ukládá, aby po náležitých konzultacích s odborníky z členských států přijala a každoročně revidovala víceletý prováděcí plán (2). Účelem víceletého prováděcího plánu je usnadnit včasné provádění nařízení a stanovit mechanismy kontroly kvality a postupy pro zavádění, údržbu a aktualizaci modulu harmonizovaného rozhraní a dalších souvisejících harmonizovaných prvků evropského prostředí jednotného námořního portálu.

2.   Souvislosti

Nařízení zrušuje směrnici 2010/65/EU o ohlašovacích formalitách a při využití stávajících vnitrostátních jednotných námořních portálů zřizuje společné a interoperabilní prostředí sloužící k hlášení informací z lodí na břeh během zastávky v přístavu. Zejména zmocňuje Komisi k tomu, aby definovala harmonizovaný soubor údajů pokrývající všechny ohlašovací povinnosti a aby vyvinula a udržovala společná rozhraní a služby pro vnitrostátní jednotné námořní portály. Nařízení se použije od 15. srpna 2025.

2.1.   Přenesené pravomoci

Článek 3 nařízení svěřuje Komisi pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci s cílem:

změnit přílohu nařízení, v níž jsou uvedeny ohlašovací povinnosti podle právních předpisů EU a mezinárodních a vnitrostátních právních předpisů související se zastávkou v přístavu, a dále

doplnit nařízení stanovením a změnou souboru údajů evropského prostředí jednotného námořního portálu (úplného seznamu prvků údajů vyžadovaných v rámci ohlašovacích povinností).

První z těchto aktů v přenesené pravomoci má být přijat do dne 15. srpna 2021. Další budou přijaty, až bude třeba změnit přílohu nebo soubor údajů. Vzhledem k možnosti častých změn příslušných právních předpisů se očekává, že takové akty budou přijímány pravidelně. Podle čl. 4 odst. 3 nařízení lze změny souboru údajů provádět pouze jednou ročně, s výjimkou řádně odůvodněných případů. Činnost vyplývající z výkonu přenesených pravomocí je rozložena do těchto projektů:

Tabulka 1

Projekty, za něž odpovídá Komise a které vyplývají z ustanovení o přenesené pravomoci

Projekt

Lhůta

Stanovení souboru údajů evropského prostředí jednotného námořního portálu

3. čtvrtletí 2021

Změna souboru údajů evropského prostředí jednotného námořního portálu

2023 (orientační)


Tabulka 2

Výstupy vyplývající z přenesených pravomocí

Výstup

Lhůta

Akt v přenesené pravomoci, kterým se zřizuje soubor údajů evropského prostředí jednotného námořního portálu a mění příloha

3. čtvrtletí 2021

Akt(y) v přenesené pravomoci, kterým(i) se mění soubor údajů evropského prostředí jednotného námořního portálu nebo příloha

2023 (orientační)

Zpráva Evropskému parlamentu a Radě o využívání přenesených pravomocí

4. čtvrtletí 2022

Pokud jde o přípravné práce na aktech v přenesené pravomoci, Komise konzultuje odbornou podskupinu pro evropské prostředí jednotného námořního portálu, která je podskupinou řídící skupiny na vysoké úrovni pro správu digitálního systému a digitálních služeb námořní dopravy (3), a případně další zúčastněné strany.

2.2.   Prováděcí pravomoci

Nařízení svěřuje Komisi prováděcí pravomoci, přičemž v několika případech stanoví lhůtu pro přijetí na třetí čtvrtletí 2021, a to zejména s cílem umožnit včasný vývoj složek a ponechat členským státům dostatek času na naplánování nezbytných úprav jejich vnitrostátních jednotných námořních portálů. V příslušných případech jsou dané lhůty uvedeny v tabulce 3.

Tabulka 3

Orientační plán přijetí prováděcích aktů

Prováděcí akt

Lhůta

Prováděcí akt se seznamem informací vstupního souhrnného prohlášení, které mají být poskytnuty vnitrostátním jednotným námořním portálům (4)

3. čtvrtletí 2021

Prováděcí akt(y) o rozhraních a dalších prvcích vnitrostátních jednotných námořních portálů (5)

3. čtvrtletí 2021

Prováděcí akt o systému registrace uživatelů a správy přístupu k němu (6)

3. čtvrtletí 2021

Prováděcí akt (akty) o databázích evropského prostředí jednotného námořního portálu (7)

3. čtvrtletí 2021

Prováděcí akt definující údaje, na které se vztahují mechanismy opakovaného použití údajů (8)

2023 (orientační)

Prováděcí akt týkající se databáze o hygienických podmínkách na lodích (9)

2024 (orientační)

Prováděcí akt o společné adresovací službě (10)

2. čtvrtletí 2024

3.   Strategie pro konzultaci zúčastněných stran

Je velmi důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, v souladu se zásadami interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

Interní konzultace

Interní konzultace s ostatními útvary Komise bude zajišťovat řídící skupina pro politiku a právní záležitosti evropského prostředí jednotného námořního portálu, která bude konzultována ohledně každého klíčového milníku projektu nebo v případě, že bude nutná zásadní aktualizace, nebo alespoň dvakrát ročně.

Členské státy

Komise by při přípravě aktů v přenesené pravomoci měla zajistit, aby byly konzultace s odborníky a podnikatelskou sférou členských států vedeny transparentně a s řádným předstihem. V této souvislosti bude konzultovat odbornou podskupinu pro evropské prostředí jednotného námořního portálu, která je podskupinou řídící skupiny na vysoké úrovni pro správu digitálního systému a digitálních služeb námořní dopravy, a v níž budou členské státy zastoupeny odborníky na námořní záležitosti a národními koordinátory pro evropské prostředí jednotného námořního portálu. Práce bude rozdělena mezi týmy odborníků na konkrétní témata, např. data, rozhraní a databáze. U projektů týkajících se používání systému SafeSeaNet a společných databází evropského prostředí jednotného námořního portálu bude rovněž konzultována podskupina pro systém SafeSeaNet řídící skupiny na vysoké úrovni pro správu digitálního systému a digitálních služeb námořní dopravy.

Skutečnost, že oblast působnosti nařízení zahrnuje několik celních formalit při připlutí a odplutí, vyžaduje odpovídající zapojení celních orgánů. V případě potřeby Komise konzultuje příslušné skupiny odborníků v oblasti cel, jako je koordinační skupina pro elektronické celnictví a skupina zástupců celních orgánů a podniků (spravovaná GŘ TAXUD). Za tímto účelem mohou být organizována společná zasedání druhé skupiny a podskupiny odborníků pro evropské prostředí jednotného námořního portálu.

Komise povede výše uvedené konzultace ve vhodné rané fázi přípravy návrhů prováděcích aktů, které budou předloženy Výboru pro usnadňování digitální dopravy a obchodu k vyjádření stanoviska.

Komise zajistí, aby orgány členských států byly konzultovány v každé fázi provádění. Za koordinaci na vnitrostátní úrovni odpovídají členské státy. Ty musí rovněž zajistit řádné konzultace s vnitrostátními zúčastněnými stranami o vnitrostátním zavádění evropského prostředí jednotného námořního portálu.

Ostatní zúčastněné strany

Komise zajistí, aby se odvětvová sdružení účastnila odborných skupin jako pozorovatelé. Kromě toho může pořádat semináře o konkrétních aspektech provádění, aby shromáždila názory a zpětnou vazbu od hlavních zúčastněných stran z námořního odvětví.

4.   IT struktura evropského prostředí jednotného námořního portálu

Evropské prostředí jednotného námořního portálu se skládá z centrálních a vnitrostátních IT složek. Vnitrostátní jednotné námořní portály jsou doplněny modulem harmonizovaného rozhraní pro podávání zpráv pro komunikaci mezi systémy, grafickým uživatelským rozhraním, společným systémem registrace uživatelů a správy přístupu k němu, společnými databázemi a společnou adresovací službou.

Image 1

.tifSchéma znázorňuje sofistikovanou strukturu evropského prostředí jednotného námořního portálu v členském státě, včetně interakcí vnitrostátních jednotných námořních portálů s hospodářskými subjekty a systémy orgánů.

Ústřední složkou evropského prostředí jednotného námořního portálu je vnitrostátní jednotný námořní portál, což je na vnitrostátní úrovni zřízená a provozovaná technická platforma pro přijímání, výměnu a předávání elektronických informací v souladu s ohlašovacími povinnostmi (čl. 2 odst. 3 nařízení).

Strany, složky a společné mechanismy výměny jsou uvedeny níže:

Tabulka 4

Orientační seznam stran, složek a společných mechanismů evropského prostředí jednotného námořního portálu

Prvek

Popis

Články

1

Vnitrostátní jednotný námořní portál

čl. 2 odst. 3

2

Grafické uživatelské rozhraní

čl. 2 odst. 9, čl. 6 odst. 4

3

Modul harmonizovaného rozhraní pro podávání zpráv

čl. 2 odst. 4, čl. 6 odst. 1

4

Společný systém registrace uživatelů

čl. 12 odst. 1

5

Společný systém správy přístupu uživatelů

čl. 12 odst. 1, 2 a 3

6

Společná adresovací služba

čl. 2 odst. 10

7

Databáze lodí evropského prostředí jednotného námořního portálu

článek 14

8

Společná databáze míst

článek 15

9

Společná databáze nebezpečného zboží

článek 16

10

Společná databáze o hygienických podmínkách na lodích

článek 17

11

Systém SafeSeaNet (vnitrostátní a centrální)

čl. 8 odst. 4

12

Dodatečná ustanovení pro celní orgány

čl. 11 odst. 1 a 2

13

Deklaranti

čl. 2 odst. 11

14

Poskytovatelé datových služeb

čl. 2 odst. 13

15

Jiné způsoby podávání zpráv

článek 7

16

Poskytovatelé přístavních služeb

čl. 2 odst. 15

5.   Vývoj a aktualizace harmonizovaných prvků

Modul harmonizovaného rozhraní pro podávání zpráv

Nařízení vyžaduje, aby Komise v úzké spolupráci s členskými státy do 3. čtvrtletí 2022 vyvinula modul harmonizovaného rozhraní pro podávání zpráv (11) pro komunikaci mezi systémy. Přijetí prvního prováděcího aktu, kterým se stanoví funkční a technické specifikace modulu harmonizovaného rozhraní pro podávání zpráv je plánováno na rok 2021.

V úzké spolupráci s členskými státy může Komise rovněž vypracovat příručku pro zavedení zpráv popisující výměnu informací mezi uživateli a modulem harmonizovaného rozhraní pro podávání zpráv. Za zpracovávání informací mezi vnitrostátními jednotnými námořními portály a příslušnými orgány jsou i nadále odpovědné členské státy.

Po první verzi, která se očekává ve třetím čtvrtletí 2022, bude modul harmonizovaného rozhraní pro podávání zpráv v případě potřeby aktualizován během příprav předcházejících datu použitelnosti nařízení (15. srpna 2025) a poté. Po přijetí specifikací modulu harmonizovaného rozhraní pro podávání zpráv a v souladu s čl. 19 písm. a), d) a h) nařízení stanoví Komise orientační lhůty pro:

členské státy pro následnou integraci modulu harmonizovaného rozhraní pro podávání zpráv s vnitrostátními jednotnými námořními portály a dále

členské státy a deklaranty pro postupné vyřazování starších verzí modulu harmonizovaného rozhraní pro podávání zpráv.

Společná adresovací služba

V souladu s čl. 13 odst. 2 nařízení budou specifikace společné adresovací služby přijaty do 3. čtvrtletí 2024. Očekává se, že vývoj této složky začne po vyvinutí modulu harmonizovaného rozhraní pro podávání zpráv a bude dokončen před datem použitelnosti nařízení (15. srpnem 2025). Po přijetí specifikací a v souladu s čl. 19 písm. b) a e) nařízení stanoví Komise načasování začlenění společné adresovací služby do celkového prostředí pro podávání zpráv a postup řízení změn prováděných k jeho aktualizaci.

Systém registrace uživatelů evropského prostředí jednotného námořního portálu a správy přístupu k němu

Komise zřídí společný systém registrace uživatelů a správy přístupu k němu pro ověřování deklarantů a poskytovatelů datových služeb, kteří používají vnitrostátní jednotné námořní portály; Komise zajistí dostupnost tohoto systému. Vnitrostátní orgány budou mít do systému přístup také v případech, kdy je vyžadována autentizace.

Tento společný systém registrace uživatelů a správy přístupu k němu zajistí jednotnou registraci uživatelů pomocí unijního rejstříku, která bude uznána na úrovni Unie, jakož i společnou správu uživatelů a monitorování uživatelů na úrovni Unie.

Jakmile budou přijaty specifikace systému registrace uživatelů a správy přístupu k němu, stanoví Komise načasování jeho začlenění do modulu harmonizovaného rozhraní pro podávání zpráv a vnitrostátních jednotných námořních portálů.

6.   Prováděcí fáze

Evropské prostředí jednotného námořního portálu bude zaváděno v řadě fází, které se mohou částečně překrývat. Časová omezení znamenají, že některé úkoly budou prováděny pokud možno souběžně. Některé činnosti však budou záviset na výsledcích předchozích výstupů, takže je třeba podrobně analyzovat vzájemné závislosti.

Plán zahrnuje tyto fáze:

Fáze 0:

Zahájení (2. čtvrtletí 2019)

Jsou vypracovány hlavní organizační struktury, návrh obecného plánu, komunikační kanály a mandáty pro koordinované provádění.

Fáze 1:

Vypracování a přijetí funkčních a technických specifikací a dalších souvisejících aktů (12) (3. čtvrtletí 2019–3. čtvrtletí 2021)

Funkční specifikace budou vypracovány na základě potřeb zúčastněných stran (orgánů a odvětví) a požadovaných vlastností údajů. Ty pomohou zabránit zdvojování a nejednotnosti a umožní přesněji odhadnout potřebnou práci a zdroje. Poskytnou přesnou představu o potřebách (např. procesy a toky údajů s odvětvím, orgány členských států a systémy EU, politiky přístupu, velikost údajů, které mají být zpracovány) tak, aby architekti systému mohli systém účinně navrhnout a odhadnout náklady na jeho alternativy. Později také poskytnou pokyny pro vývojáře a testery provádějící a ověřující technické požadavky.

Technické specifikace určí technické struktury, formáty a protokoly pro společné složky evropského prostředí jednotného námořního portálu, a to včetně rozhraní s odvětvím (např. modul harmonizovaného rozhraní pro podávání zpráv, společné databáze, systém registrace uživatelů a správy přístupu k němu).

Předběžný plán dokončení projektů je následující:

Tabulka 5

Projekty spadající do působnosti Komise

Projekt

Lhůta (13)

Seznam informací vstupního souhrnného prohlášení, které mají být poskytnuty vnitrostátním jednotným námořním portálům

3. čtvrtletí 2021

Specifikace modulu harmonizovaného rozhraní pro podávání zpráv

3. čtvrtletí 2021

Společné funkce grafického uživatelského rozhraní

3. čtvrtletí 2021

Šablony harmonizovaných digitálních tabulek

3. čtvrtletí 2021

Harmonizovaná struktura pro internetové stránky podpory jednotlivých členských států

3. čtvrtletí 2021

Technické specifikace dob připlutí a odplutí

3. čtvrtletí 2021

Specifikace jednotného formátu internetových adres vnitrostátních jednotných námořních portálů

3. čtvrtletí 2021

Systém registrace uživatelů evropského prostředí jednotného námořního portálu a správy přístupu k němu

3. čtvrtletí 2021

Specifikace databáze lodí evropského prostředí jednotného námořního portálu

3. čtvrtletí 2021

Specifikace společné databáze míst

3. čtvrtletí 2021

Specifikace společné databáze nebezpečného zboží

3. čtvrtletí 2021

Příručka pro zavedení zpráv

2022 (orientační)

Zprávy o odezvě pro potvrzení a rozhodnutí vydaná orgány

2023 (orientační)

Seznam údajů, které mají být zpřístupněny deklarantům mezi dvěma zastávkami v přístavech

2023 (orientační)

Seznam údajů, které mají být vnitrostátním jednotným námořním portálům zpřístupněny prostřednictvím systému SafeSeaNet

2023 (orientační)

Specifikace společné databáze o hygienických podmínkách na lodích

2023 (orientační)

Specifikace společné adresovací služby

3. čtvrtletí 2024

Fáze 2:

Fáze technického provádění – EU a členské státy (3. čtvrtletí 2021–4. čtvrtletí 2022)

V této fázi ústřední a vnitrostátní systémy prochází nabídkovým řízením (Komise, Evropská agentura pro námořní bezpečnost a členské státy) a jsou prováděny v souladu se specifikacemi. Zejména se očekává, že první verze modulu harmonizovaného rozhraní pro podávání zpráv bude hotova ve třetím čtvrtletí 2022. Bude třeba poskytnout dokumentaci (např. požadavky na hostingovou infrastrukturu, instalační příručky, příručky pro systémové rozhraní) a školení. Předběžný plán nasazení jednotlivých složek je následující:

Tabulka 6

Seznam výstupů, za něž odpovídá Komise

Výstup

Lhůta

Prvotní vývoj modulu harmonizovaného rozhraní pro podávání zpráv

3. čtvrtletí 2022

Poskytnutí systému registrace uživatelů

2023 (orientační)

Poskytování systému správy přístupu uživatelů

2023 (orientační)

Poskytování databáze lodí

2023 (orientační)

Poskytování společné databáze nebezpečného zboží

2023 (orientační)

Poskytování společné databáze míst

2023 (orientační)

Poskytování databáze o hygienických podmínkách na lodích

2024 (orientační)

Poskytování společné adresovací služby

4. čtvrtletí 2024

Fáze 3:

Počáteční fáze testování – orgány veřejné správy (1. čtvrtletí 2023–2. čtvrtletí 2024) (14)

Během této fáze se očekává, že jak Komise, tak každý členský stát provedou technické testy, jakož i funkční a jiné než funkční testy. Funkční testy ověřují činnosti nebo funkce uvedené ve funkčních specifikacích – zpravidla odpovídají na otázky typu „Může uživatel udělat toto?“ nebo „Je tento konkrétní prvek funkční?“. Jiné než funkční testy se týkají hledisek, jako jsou rozšiřitelnost a jiné aspekty výkonnosti, chování za určitých omezení a bezpečnosti. V závislosti na výsledcích testů mohou být požadovány další verze modulu harmonizovaného rozhraní pro podávání zpráv, nebo jiných složek.

Útvary Komise poskytnou orgánům členských států technickou pomoc při konfiguraci a nastavení modulu harmonizovaného rozhraní pro podávání zpráv a provedou s každým členským státem testy, aby zajistily, že instalace bude zdařilá a plně funkční.

Fáze 4:

Další specifikace a změny (2. čtvrtletí 2023–2. čtvrtletí 2024)

Tato fáze by se mohla na začátku částečně překrývat s fází 3. Komise přijme prováděcí akty (15), a to pravděpodobně v druhé polovině roku 2023, s cílem určit, které údaje evropského prostředí jednotného námořního portálu mají být opětovně použity při připlutí, a údaje, které mají být sdíleny prostřednictvím systému SafeSeaNet. Rovněž vyvine zprávy o odezvě pro potvrzení a rozhodnutí vydaná orgány. V případě potřeby budou vymezeny mechanismy a rozhraní pro výměnu údajů v systému SafeSeaNet, včetně nezbytných bezpečnostních opatření. Před plným uplatňováním nařízení bude změněn kontrolní dokument rozhraní a funkčnosti, referenční příručka pro systém SafeSeaNet a příslušná dokumentace (16).

Pokud Komise oznámí a schválí nové ohlašovací povinnosti v souladu s články 3 a 4 nařízení, přijme akt v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha, a nové prvky údajů budou zahrnuty do souboru údajů evropského prostředí jednotného námořního portálu. Následně provede aktualizaci modulu harmonizovaného rozhraní pro podávání zpráv.

Předpokládá se, že Komise přijme prováděcí akt týkající se databáze o hygienických podmínkách na lodích (17).

Fáze 5:

Provádění a druhá fáze testování – odvětví a nové systémy (1. čtvrtletí 2024–datum použitelnosti)

Po přijetí nezbytných technických specifikací a vyvinutí rozhraní a dalších složek se očekává, že odvětví bude vyvíjet a testovat svá spojení a související postupy. Celkové prostředí pro podávání zpráv bude sladěno s novými systémy vyvinutými v rámci jiných iniciativ EU.

Očekává se, že každý členský stát zřídí technickou asistenční službu a internetovou stránku podpory. Do data použitelnosti Komise modernizuje vnitrostátní jednotné námořní portály a systém SafeSeaNet za účelem výměny příslušných údajů v souladu s článkem 8 nařízení.

Fáze 6:

Fáze počátečního provozu (1. čtvrtletí 2025–datum použitelnosti)

Během této fáze budou moci odvětví a členské státy ověřit fungování prostředí.

Fáze 7:

Fáze používání (od data použitelnosti)

Ode dne použitelnosti nařízení budou veškeré informace nezbytné pro plnění ohlašovacích povinností poskytovány prostřednictvím souboru údajů evropského prostředí jednotného námořního portálu a v souladu s ním prostřednictvím harmonizovaných rozhraní a případně jiných prostředků podávání zpráv. Každý členský stát poskytne během prvních dvanácti měsíců (od 15. srpna 2025) asistenční službu a internetovou stránku pro podporu svého vnitrostátního jednotného námořního portálu s jasnými pokyny v úředním jazyce (úředních jazycích) daného státu a případně v jazyce používaném na mezinárodní úrovni.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1239 ze dne 20. června 2019, kterým se zřizuje evropské prostředí jednotného námořního portálu a zrušuje směrnice 2010/65/EU (Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 64); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1239

(2)  Tento dokument byl vypracován po konzultaci s odborníky na námořní a celní záležitosti vybranými členskými státy, kteří jsou členy řídící skupiny na vysoké úrovni pro správu digitálního systému a digitálních služeb námořní dopravy a členy skupiny zástupců celních orgánů a podniků.

(3)  Zřízená rozhodnutím Komise (EU) 2016/566; https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3450

(4)  Viz čl. 11 odst. 3 nařízení.

(5)  Viz čl. 6 odst. 1 a 4 nařízení.

(6)  Viz čl. 12 odst. 4 nařízení.

(7)  Viz čl. 14 odst. 4, čl. 15 odst. 4 a čl. 16 odst. 6 nařízení.

(8)  Viz čl. 8 odst. 5 nařízení.

(9)  Viz čl. 17 odst. 3 nařízení.

(10)  Viz čl. 13 odst. 2 nařízení.

(11)  Viz čl. 6 odst. 2 nařízení.

(12)  Viz tabulka 3 výše.

(13)  Plánovaný termín dokončení dokumentů.

(14)  Viz čl. 19 písm. f) nařízení.

(15)  Viz čl. 8 odst. 5 nařízení.

(16)  Změny schválí řídící skupiny na vysoké úrovni pro správu digitálního systému a digitálních služeb námořní dopravy v souladu s úkoly uvedenými v bodě 2.2 přílohy III směrnice 2002/59/ES.

(17)  Viz čl. 17 odst. 3 nařízení.


Top