EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020AE2360

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku železnice (2021) [COM(2020) 78 final]

EESC 2020/02360

OJ C 364, 28.10.2020, p. 149–157 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 364/149


Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku železnice (2021)

[COM(2020) 78 final]

(2020/C 364/21)

Zpravodaj:

Alberto MAZZOLA

Žádost o vypracování stanoviska

Evropský parlament, 10. 3. 2020

Rada, 13. 3. 2020

Rada Evropské unie, 13. 3. 2020

Právní základ

článek 91 Smlouvy o fungování Evropské unie

Rozhodnutí předsednictva EHSV

24. 4. 2020

Odpovědná sekce

Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost

Přijato v sekci

23. 6. 2020

Přijato na plenárním zasedání

16. 7. 2020

Plenární zasedání č.

553

Výsledek hlasování

(pro/proti/zdrželi se hlasování)

209/1/4

1.   Závěry a doporučení

1.1

EHSV vítá návrh Komise a podporuje jeho cíle, zejména pokud jde o povzbuzení a podporu Unie, členských států, regionálních a místních orgánů, sociálních partnerů a tržních sil ke zvyšování podílu železnice na mobilitě nákladu a cestujících.

1.2

EHSV zastává názor, že cílem Evropského roku železnice bude přiblížit široké veřejnosti z řad občanů, pracovníků v železniční dopravě, sociálních partnerů, podniků a akademické obce, a zejména evropské mládeže, veřejnou debatu orgánů EU o politikách EU v oblasti udržitelnosti a mobility a o budoucnosti evropské mobility s cílem propagovat železnici jako udržitelný, inovativní a bezpečný způsob dopravy.

1.3

Rok železnice by měl být pro EHSV příležitostí informovat o přispění železnice k udržitelnosti, a to i jako případné vhodné náhrady letů na krátké vzdálenosti, stejně jako o strategii pro inteligentní a udržitelnou mobilitu a o investiční politice EU v oblasti železnic.

1.4

EHSV doporučuje v průběhu Evropského roku železnice posoudit kvalitu železničních služeb a v případě potřeby je přizpůsobit potřebám uživatelů tak, aby splňovaly kritéria stanovená v protokolu č. 26 o službách obecného zájmu připojeném ke SFEU, vytvářet projekty, které podporují celostní pojetí přístupnosti, posílit spojitost mezi digitalizací a udržitelností, vyměňovat si informace s komunitou investorů o možných iniciativách na základě akčního plánu Komise v oblasti udržitelných financí.

1.5

EHSV vyzývá, aby iniciativy v rámci Evropského roku železnice znovu získaly důvěru zákazníků ve veřejnou dopravu, a to zejména železniční, aby lépe informovaly především mladé Evropany o atraktivitě profesní dráhy u železnice tím, že se podpoří společné iniciativy se sociálními partnery, s vysokými školami, akademickou obcí jako celkem a evropskými mládežnickými organizacemi.

1.6

EHSV je pevně přesvědčen o tom, že rok železnice by měl být příležitostí k informování veřejnosti o udržitelném cestovním ruchu a k tomu, jak dát nový impulz iniciativě DiscoverEU. EHSV rozhodně podporuje iniciativu Evropského parlamentu, jejímž účelem je poskytnout každému evropskému občanovi po dosažení 18 let právo na jízdenku DiscoverEU coby symbol identity EU.

1.7

EHSV poukazuje na to, že by bylo vhodné využít rok železnice k poskytnutí více informací o harmonogramu iniciativ festivalu Europalia a k informování širší veřejnosti o obsahu vytvořeném v rámci již existujících kulturních akcí, jako jsou filmové festivaly (Cannes, Benátky, Berlín) a umělecké výstavy. V téže souvislosti by mohly být během roku 2021 na železničních nádražích a v muzeích uspořádány rozsáhlé iniciativy spojující budoucnost a minulost železnice s důležitými odvětvími, jako jsou architektura a stavebnictví, design, elektromechanický průmysl, potravinářství a cestovní ruch. V této souvislosti by Výbor mohl začlenit do svého kulturního programu na rok 2021 výstavu věnovanou železnicím.

1.8

Je nezbytné, aby se v rámci roku železnice usilovalo o zapojení všech evropských železničních muzeí, propagovaly se návštěvy jejich sbírek, a to i prostřednictvím jejich digitalizace, a byly podporovány výměny mezi muzei a okružní cesty po evropských železničních muzeích.

1.9

EHSV je hluboce přesvědčen o tom, že Evropský rok železnice by měl být rovněž příležitostí k propagaci velmi ambiciózních cílů s evropskou socioekonomickou i symbolickou evropskou přidanou hodnotou – a to i jako způsob reakce na dramatickou koronavirovou krizi –, jako je např. obnovení úsilí o vytvoření evropské vysokorychlostní železniční sítě, jak to stanoví bílá kniha o dopravě z roku 2011, tak aby byla propojena všechna hlavní města a města s více než 500 000 obyvatel v EU.

1.10

EHSV zdůrazňuje, že Evropský rok železnice je nutné využít mj. jako jedinečné příležitosti k informování o bilanci v oblasti bezpečnosti v železniční dopravě, která nemá v pozemní dopravě obdoby. V této souvislosti EHSV připomíná, že se 11. června každý rok slaví mezinárodní den informování o úrovňových přejezdech a že v roce 2020 se konal již jeho 12. ročník. Tomuto dni by se v rámci Evropského roku železnice měla věnovat mimořádná pozornost.

2.   Návrh Komise

2.1

Smyslem návrhu na vyhlášení roku 2021 „Evropským rokem železnice“ je propagovat železniční dopravu v souladu s cíli stanovenými ve sdělení Komise o Zelené dohodě pro Evropu, a to i pokud jde o udržitelnou a inteligentní mobilitu. Prostřednictvím projektů, diskusí, akcí, výstav a iniciativ v celé Evropě představí Evropský rok železnice lidem, podnikům a úřadům železniční dopravu jako atraktivní dopravní prostředek a udržitelný způsob cestování a přepravy po Evropě, a to s důrazem na její unijní a inovativní rozměr. Formou specializovaných akcí a komunikačních kampaní se program bude obracet na občany, kteří nepůsobí v železničním odvětví, a dokáže tak přesvědčit více lidí a podniků, aby začali využívat železnici (1).

2.2

Cílem Evropského roku železnice je povzbudit a podpořit snahu Unie, členských států, regionálních a místních orgánů a dalších organizací o zvýšení podílu osobní a nákladní dopravy po železnici. Evropský rok by měl železniční dopravu propagovat jako udržitelný, inovativní a bezpečný způsob dopravy, přičemž by měl oslovit širší veřejnost, a hlavně mládež. Měl by rovněž zdůraznit evropský a přeshraniční rozměr železniční dopravy, který sbližuje občany, umožňuje jim objevovat Unii v celé její rozmanitosti, podporuje soudržnost a přispívá k integraci vnitřního trhu Unie. Evropský rok by měl také zvýšit přínos železnice pro unijní hospodářství, průmysl a společnost obecně a prosazovat železniční dopravu jako důležitý prvek ve vztazích Unie se třetími zeměmi (2).

3.   Železnice a pandemie COVID-19

3.1

Odvětví železniční dopravy utrpělo a stále trpí omezujícími opatřeními, která přijaly členské státy s cílem bojovat proti rozšíření pandemie COVID-19, a obrovským poklesem mobility:

3.2

Podle prvních hrubých odhadů, jež vypočítala odvětvová sdružení, jako je Společenství evropských železničních společností (CER), dosahuje ztráta příjmů, kterou utrpěli všichni provozovatelé osobní dopravy v důsledku pandemie, výše 900 milionů EUR za týden, a to od počátku krize. Dopad rozšíření onemocnění COVID-19 způsobil průměrný pokles příjmů v oblasti železniční nákladní dopravy v celé Evropské unii (EU-27) během března a dubna 2020 přibližně o 25 % a ztrátu příjmů ve výši okolo 78 milionů EUR za týden. Ačkoli železniční nákladní doprava prokázala velkou odolnost, mohla si vést ještě lépe, kdyby se na železnici plně vztahovala opatření o zelených pruzích, kdyby byly poplatky za přístup k infrastruktuře sníženy na nulu a kdyby Švýcarsko zrušilo zákaz, který zavedlo k 1. lednu 2020. Provozovatelé železniční infrastruktury jsou rozšířením onemocnění COVID-19 zasahováni ve stále větší míře.

3.3

Navzdory velmi prudkému poklesu poptávky pokračovali provozovatelé železniční dopravy a pracovníci v železniční dopravě v poskytování služeb, nakolik to jen bylo možné, a podařilo se jim tak umožnit zdravotnickému personálu a nepostradatelným pracovníkům dojíždění do práce. Kromě toho tito provozovatelé zajišťovali zdravotní vlaky, které umožnily přepravu osob postižených virovým onemocněním z nejvíce zasažených regionů do méně vytížených nemocnic.

3.4

Oživení Evropy po skončení koronavirové pandemie bude rovněž příležitostí k obnovení a zlepšení přepravy cestujících a zboží po železnici. Plán EU na podporu oživení zaměřený na Zelenou dohodu pro Evropu a na Digitální agendu poskytne krátkodobou podporu železničním službám a zaměří se na krátkodobé až dlouhodobé financování, případně včetně státní podpory pro revitalizaci železnice po obrovské ztrátě příjmů způsobené koronavirovou krizí.

3.5

Očekává-li se, že železnice v důsledku krize COVID-19 nahradí některé letecké trasy, měly by mít možnost využít státní podporu, která byla na tyto trasy vyčleněna, a to zejména proto, aby se zabránilo ztrátám pracovních míst a umožnila se rekvalifikace příslušných osob.

3.6

Pracovníci v dopravě byli a stále jsou v první linii přímého kontaktu s cestujícími, a jsou tak vystaveni riziku, že se nakazí virem při plnění svých každodenních povinností. Jsou to také oni, kdo jsou postiženi ničivými hospodářskými důsledky tohoto viru – a to jak z provozního hlediska, jako zaměstnanci v odvětví železniční dopravy, tak jako občané. Pracovníci v železniční dopravě udržují Evropu v neklidných dobách v chodu tím, že zajišťují, aby se lékařská péče a základní vybavení dostaly tam, kde je jich zapotřebí

3.7

Obnova Evropy po skončení pandemie COVID-19 bude také obnovou železniční přepravy cestujících a potvrzením železniční nákladní dopravy. Nechceme-li se vzdát ambicí Evropské zelené dohody a Digitální agendy, budou muset zdroje, jež poskytne revidovaný víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a jež budou spravovány jak na úrovni EU, tak na úrovni vnitrostátní, směřovat i na železnici.

3.8

Dodatečné zdroje VFR a nástroje Next Generation EU lze použít na širokou škálu železničních projektů: na projekty železniční infrastruktury – pro přepravu cestujících i nákladu, vnitrostátní i přeshraniční, konvenční i vysokorychlostní tratě –, na projekty kolejových vozidel i na projekty týkající se automatizace a digitalizace železničního systému, k nimž patří technologie digitálního automatického spřahování, další elektrifikace evropské sítě, zavádění ERTMS (evropský systém řízení železničního provozu), modernizace vagónů za využití technologií brzdových špalíků při zohlednění veškerých klimatických podmínek a programů šrotovného pro obnovu parku kolejových vozidel. Další oblastí, kde jsou zapotřebí finanční prostředky a kde by bylo dosaženo krátkodobých pozitivních ekonomických dopadů, by byla modernizace železničních stanic (konkrétně nástupišť s přístupem pro OOSPO). K hospodářské obnově EU by mohla výrazně a rychle přispět podpora investic do sítě TEN-T a zachování a obnova stávajících spojení.

3.9

Zastřešující cíle týkající se zlepšení kapacity a účinnosti nákladní a osobní železniční dopravy, které jsou součástí inteligentního multimodálního dopravního systému, jak je uvedeno ve sdělení o Zelené dohodě, mohou časem významně přispět k hospodářskému oživení a ke snížení podílu silniční nákladní dopravy na trhu a environmentální stopy dopravy.

3.10

Iniciativy v rámci Evropského roku železnice by měly věnovat zvláštní pozornost opětovnému získání důvěry zákazníků ve veřejnou dopravu, a to zejména železniční. Měly by být zavedeny iniciativy zaměřené na zvyšování informovanosti veřejnosti o dodatečných hygienických opatřeních přijímaných železniční podniky a o politikách týkajících se používání roušek a omezení shromažďování lidí. Pokud jde o práva cestujících, měla by být zjednána jistota ohledně povinných náhrad a dobrovolných poukazů. Tato opatření by měla jít ruku v ruce s komplexním uplatňováním práv cestujících u všech železniční služeb, jež by měla být cestujícím zajištěna během celé cesty, dobře vysvětlena veřejnosti a účinně vymáhána prostřednictvím systémů alternativního řešení sporů a vnitrostátních donucovacích orgánů.

4.   Obecné připomínky

Historické souvislosti

4.1

Rok 2021 bude rokem mnoha výročí týkajících se dlouhé historie železnice a železničních technologií. Jak je zdůrazněno v katalogu uměleckého festivalu Europalia pro rok 2021, belgické a francouzské železnice v roce 2021 oslaví 175. výročí železničního spojení mezi Paříží a Bruselem. V roce 1846 se tato hlavní města stala prvními na světě, jež byla propojena železniční tratí. V témže roce byly propojeny rovněž Brusel a Londýn, a to železniční tratí vedoucí přes Ostende a Dover. Rok 2021 se rovněž kryje s 25. výročím vlaků Thalys a se 170. výročím zahájení provozu na železniční trati mezi Čechy a Saskem spojující Prahu a Drážďany. Dalšími železničními výročími, jež připadají na rok 2021, jsou 50. výročí železničního muzea v Mulhouse a 75. výročí Lucemburských železnic. Rok 2021 bude rovněž rokem 45. výročí prvního vlaku Pendolino v Itálii, 40. výročí vlaků TGV ve Francii a 30. výročí vlaků ICE v Německu. Na tento rok připadá také 20. výročí zveřejnění první bílé knihy Evropské unie o železnici v Evropě.

4.2

Rok železnice bude příležitostí k oslavě historie železnice, historie jejího technologického pokroku a historie postupného sbližování evropského kontinentu díky železničnímu spojení. Zároveň je také příležitostí zhodnotit dosavadní vývoj.

Zelená dohoda pro Evropu

4.3

V roce 2019 zveřejnila Evropská komise sdělení Zelená dohoda pro Evropu. Toto sdělení vyzývá EU, aby přistoupila k postupné dekarbonizaci svého hospodářství a dosáhla do roku 2050 klimatické neutrality, a nastiňuje politickou strategii, jak tohoto cíle dosáhnout. Zelená dohoda pro Evropu přispívá ke strategii Komise k provádění Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a cílů udržitelného rozvoje.

4.4

Vedle dalších iniciativ vyzývá Zelená dohoda pro Evropu k urychlení přechodu k udržitelné a inteligentní mobilitě, neboť doprava představuje čtvrtinu emisí skleníkových plynů v Evropské unii a stále roste. Na tomto snížení se budou muset podílet všechny druhy dopravy. Mezi další opatření zvažovaná v Zelené dohodě pro Evropu patří to, že by se ze 75 % vnitrozemského nákladu dnes přepravovaného po silnici měla značná část přesunout na železnici a vnitrozemské vodní cesty. K provedení tohoto ambiciózního plánu je třeba přijmout rychlá opatření a zajistit zvýšení podílu železniční dopravy, a to poskytnutím větších pobídek na podporu železniční nákladní dopravy.

4.5

Za účelem provedení obecných cílů stanovených v Zelené dohodě předloží Komise v posledním čtvrtletí roku 2020 strategii inteligentní a udržitelné mobility. Tato strategie se zaměří mimo jiné na iniciativy usilující o zvýšení kapacity a zlepšení řízení kapacity nákladní dopravy po železnici a vnitrozemských vodních cestách a o vytvoření inteligentního, plynulého a uživatelsky atraktivního multimodálního dopravního systému s cílem snížit podíl silniční dopravy na trhu a zvýšit přitažlivost multimodality zahrnující železniční dopravu. Iniciativy v tomto smyslu jsou již plánovány na rok 2021.

4.6

Rok železnice bude příležitostí zdůraznit renomé železnice v oblasti udržitelnosti a informovat o něm, stejně jako o strategii pro inteligentní a udržitelnou mobilitu a o investiční politice EU v oblasti železnic. Investice do železniční infrastruktury dokáží podpořit hospodářství, vytvářet kvalitní pracovní místa, která jsou sociálně a environmentálně udržitelná, a zvýšit atraktivitu železničních služeb pro zákazníky. Zvýšení povědomí veřejnosti o tomto tématu pomůže ovlivnit chování zákazníků a modální volby týkající se veřejné dopravy a mobility s nízkými emisemi.

4.7

Evropský rok železnice bude rovněž příležitostí posoudit kvalitu železničních služeb a v případě potřeby je přizpůsobit potřebám uživatelů tak, aby splňovaly kritéria stanovená v protokolu č. 26 o službách obecného zájmu připojeném ke SFEU.

Digitální agenda pro Evropu

4.8

Digitální agenda pro Evropu by měla důrazně usilovat o začlenění odvětví železniční dopravy do digitální revoluce a do všech podpůrných opatření, která byla za tímto účelem navržena. Měla by pomoci podpořit provádění ERTMS, rozvoj řešení mobility coby služby a nových řešení v oblasti prodeje jízdenek spolu se zavedením sítě 5G na hlavní a komplexní síti TEN-T. To železnicím umožní, aby uspokojily poptávku svých současných i budoucích zákazníků.

4.9

Zaměstnancům musí být v rámci probíhajícího procesu digitalizace poskytnuta odpovídající podpora a musí být zajištěna jejich pracovní místa. Zvláštní pozornost je třeba věnovat genderovým požadavkům, tak aby byla zaručena rovnost žen a mužů. Zájmy zaměstnanců v tomto transformačním procesu musí být náležitě chráněny prostřednictvím zapojení zástupců zaměstnanců a odborů. Zaměstnanci musí mít přístup k odborné přípravě a dalšímu vzdělávání, aby si zachovali vysoce kvalitní pracovní místa a udržitelnou zaměstnanost.

4.10

Vzhledem k tomu, že síť 5G posune mobilní a internetové technologie do kategorie všeobecně používaných technologií, EHSV vyzývá orgány EU a členské státy, aby dokončily jednotný digitální trh, včetně rozvoje schopností integrovat a využívat služby 5G k obraně a zlepšování konkurenceschopnosti evropských průmyslových odvětví, např. dopravy, a to zejména dopravy železniční. EHSV rovněž žádá Komisi, aby provedla posouzení biologického dopadu záření 5G a rizik interference s jinými frekvencemi (3).

4.11

Demografické, hospodářské a politické tendence budou utvářet nové způsoby mobility v městských i mimoměstských oblastech a železnice předpokládají, že se jim budou muset přizpůsobit, aby se mohly začlenit do multimodálního a stále více digitalizovaného dopravního řetězce. Konkrétně může dojít k tomu, že vlaky bude častěji využívat rostoucí počet starších osob a mladých lidí jak v městských oblastech, tak i k cestám na velkou vzdálenost, pokud železnice vyjdou ještě více vstříc novým potřebám v oblasti pohodlí a přístupnosti. Současně se technologicky zdatná generace zákazníků bude mnohem méně spoléhat na soukromou dopravu a bude dávat přednost řešením v oblasti sdílené mobility a veřejné dopravy, bude-li existovat odpovídající úroveň kvality služeb.

4.12

Pro železnice bude obzvláště důležité, aby zlepšily své technologie prodeje jízdenek, které tento prodej usnadní a umožní kombinování různých úseků cesty v rámci jedné jízdenky, a aby počítaly s možností budoucího multimodálního prodeje jízdenek. EHSV vyzývá Evropskou komisi, aby podporovala iniciativy zaměřené na dosažení tohoto cíle, například prostřednictvím poskytování odborných pokynů, sdílení osvědčených postupů, udělování grantů atd.

4.13

Vzhledem k tomu, že je multimodalita zásadní zejména pro železniční nákladní dopravu, je důležité využít Evropský rok železnic k podpoře dialogu mezi zákazníky v oblasti dopravy a odvětvími železniční a další dopravy, a to jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni EU, s cílem vymezit praktické problémy, které brání rozvoji železniční nákladní dopravy, a nalézt řešení, která by služby železniční nákladní dopravy zatraktivnila pro zákazníky. EHSV zdůrazňuje, že je důležité zapojit do takového dialogu všechna odvětví dopravy. Důležitým aspektem takového dialogu může být nalezení modelů spolupráce mezi společnostmi, které nebudou v rozporu s právními předpisy v oblasti hospodářské soutěže.

4.14

Digitalizace železnicím rovněž umožní, aby průběžně přizpůsobovaly své služby tak, aby stále účinněji reagovaly na potřeby dopravců, například pomocí maximalizace využití dostupné kapacity vlaku a kombinace různých typů přepravních služeb. Vzhledem k tomu, že podíl železniční nákladní dopravy na trhu má v současnosti klesající tendenci, je třeba zdůraznit možnosti poskytování lepší účinnosti a flexibility nabízených služeb.

4.15

Provozovatelé železniční infrastruktury se budou muset stále více digitalizovat, aby zlepšili svůj provozní výkon z hlediska větší dochvilnosti a vyšší kapacity. Výrazný impulz tímto směrem přinese zavedení automatického systému kontroly vlaků ERTMS. EHSV je především přesvědčen, že zavádění systému ERTMS by se mělo výrazně urychlit. Plán hospodářského oživení bude usilovat o požadované investice (více než 100 miliard EUR, včetně digitálních stavědel) a EHSV vybízí železnice, aby spolu s dalšími druhy dopravy vytvořily komplexní a interoperabilní rámec mobility jako služby.

4.16

Pro umožnění digitální transformace na železnici má zásadní význam volný tok dat. EHSV proto vyzývá k nalezení účinných řešení, jež odstraní problémy týkající se dostupnosti, interoperability a přenosu dat a zajistí přiměřenou ochranu údajů a soukromí, spravedlivou hospodářskou soutěž a širší nabídku pro spotřebitele a také statické a dynamické informace pro cestující. Stejné podmínky se musí vztahovat na veřejné i soukromé společnosti, přičemž je třeba zajistit reciprocitu při výměně údajů a kompenzaci nákladů (4).

4.17

Z výše uvedených důvodů by téma digitalizace železnic mělo být jedním z ústředních bodů roku železnice. Pomocí vhodných komunikačních iniciativ je třeba zdůraznit zejména spojitost mezi digitalizací a udržitelností.

Pracovníci v železniční dopravě

4.18

Evropské železnice zaměstnávají přímo okolo 1,3 milionu evropských občanů a přibližně 1 milion dalších evropských občanů nepřímo, což z nich činí jednoho z největších zaměstnavatelů v Evropské unii. Železniční podniky jsou zásadním faktorem odborné přípravy mladých lidí, a přispívají tak k boji proti nezaměstnanosti mladých lidí v Evropě, a to zejména v hospodářsky obtížných dobách.

4.19

Evropský rok železnice je rovněž rokem pracovníků v železniční dopravě. Pracovníkům v železniční dopravě musí být zaručena kvalitní pracovní místa a zákazníkům bezpečné a spolehlivé služby. V duchu sociální Evropy musí být pracovní podmínky zaměstnanců v centru pozornosti. Mzdový a sociální dumping nemají v železničním odvětví místo a musí být odstraněny.

4.20

Pracovníci v železniční dopravě si zaslouží uznání veřejnosti. Proto je důležité zviditelnit jejich úspěchy a informovat o jejich problémech. K uznání těchto úspěchů pracovníků by měla přispět celoevropská opatření, která by také měla zdůraznit požadavky týkající se kvalitních pracovních míst. Všichni pracovníci v železniční dopravě musí být v zájmu zachování bezpečné železniční dopravy v Evropě chráněni před mzdovým a sociálním dumpingem. To lze zaručit pouze díky aktivnímu sociálnímu partnerství v tomto odvětví.

4.21

Digitalizace pro železnice samozřejmě představuje nejen příležitost, ale i obchodní nutnost. Železnice budou moci na výzvy současnosti reagovat pouze na základě digitalizace svých interních postupů a způsobů poskytování služeb. Při zavádění digitalizace by se však současně mělo postupovat s maximální opatrností, aby se předešlo narušujícím změnám a sociálním konfliktům. Je naprosto nezbytné, aby se evropští sociální partneři sešli v rámci unijního odvětvového sociálního dialogu o železnicích, aby rozhodli o společných projektech, díky nimž bude možné lépe určit a předvídat dopad automatizace a digitalizace, aby se zachovala vysoká míra zaměstnanosti a sociálních záruk v rámci sociálně spravedlivého přechodu (5).

4.22

Klíčem k řešení této výzvy je položení důrazu na přechod mezi zaměstnáními, který bude podpořen celoživotním učením a investicemi do zaměstnatelnosti pracovníků, aby se předešlo jejich propouštění. U železniční dopravy jsou dvěma důležitými výzvami nevyvážená věková pyramida pracovní síly a potíže při náboru zaměstnanců, zejména mladých lidí a žen (6).

4.23

Rok železnice by měl být příležitostí, jak lépe informovat zejména mladé Evropany o atraktivitě profesní dráhy u železnice tím, že se podpoří společné iniciativy se sociálními partnery, s vysokými školami, akademickou obcí jako celkem a evropskými mládežnickými organizacemi.

Infrastruktura

4.24

Rámec TEN-T významně přispěl ke zjištění rozsáhlých finančních zdrojů potřebných pro novou železniční infrastrukturu, které činí okolo 500 miliard EUR jen na hlavní síť do roku 2030, třebaže dostupné zdroje stále ještě nedostačují k pokrytí všech potřeb. Dokončení hlavní sítě by mělo vést k vytvoření evropské vysokorychlostní sítě, která by sloužila téměř všem hlavním městům a velkým evropským městům (s více než 500 000 obyvateli). Kromě toho je problémem, který některé země do značné míry podceňovaly a který se tam nyní začíná poměrně dramaticky projevovat, údržba infrastruktury TEN-T. Jiné země naopak údržbě věnují náležitou pozornost.

4.25

Ačkoliv EHSV souhlasí s podporou železničních spojení velkých měst prostřednictvím vysokorychlostních vlaků a sítě TEN-T, připomíná rovněž, že je důležité zachovat odpovídající úroveň podpory a financování vnitrostátních a regionálních tratí.

4.26

EHSV vyzývá ke stimulaci investic za účelem dokončení sítě, a to i ve venkovských a regionálních oblastech, a k zahrnutí financování řádné i mimořádné údržby celé sítě TEN-T do plánu EU na podporu oživení. Další finanční prostředky jsou zapotřebí na rozvoj železnic, investice do infrastruktury a hustší osobní a nákladní síť. Každé euro investované do železnice vytváří a udržuje pracovní místa, a to i v odvětví dodavatelského průmyslu pro železniční dopravu a v regionech.

Udržitelné financování

4.27

Cílem sdělení Komise nazvaného Akční plán: Financování udržitelného růstu (COM(2018) 97 final) je přesměrovat kapitálové toky k udržitelným investicím s cílem dosáhnout udržitelného růstu podporujícího začlenění, řídit finanční rizika plynoucí ze změny klimatu, vyčerpávání zdrojů, zhoršování životního prostředí a sociálních otázek a podporovat transparentnost a dlouhodobost finančních a ekonomických činností.

4.28

Obzvláště důležitý je jednotný klasifikační systém EU (taxonomie), který ozřejmí, které činnosti lze považovat za udržitelné.

4.29

Na základě vypracování taxonomie EU v oblasti udržitelnosti a výsledků, kterých dosud dosáhl akční plán, Komise oznámila revizi akčního plánu v rámci Zelené dohody pro Evropu.

4.30

EHSV uvítal předložené návrhy týkající se taxonomie, které představují první krok při plnění akčního plánu Financování udržitelného růstu (7). Také návrh týkající se realizace nových referenčních hodnot pro nízkouhlíkové investice a pro investice s pozitivním uhlíkovým dopadem byl hodnocen kladně. Tento základ musí být kromě toho v souladu s vysokými cíli, které jsou oznámeny v akčním plánu, podle něhož má Evropa dobré předpoklady pro to, aby na celosvětové úrovni převzala vedoucí pozici. Nyní je důležité, aby se postupovalo v souladu s tímto cílem a aby se v souladu s ním vytvořila také taxonomie.

4.31

Vzhledem ke svému renomé z hlediska udržitelnosti by železnice měly být schopny nalézt příležitosti ve všech iniciativách týkajících se udržitelných financí. Ačkoli je nesporné, že financování údržby a dalšího rozšiřování železniční infrastruktury jako takové je veřejným úkolem a musí se spoléhat na veřejný rozpočet, je třeba věnovat pozornost potřebám v oblasti financování železničního systému zítřka, zejména pokud jde o kolejová vozidla a železniční stanice, a prozkoumat možnost zapojení soukromých investorů do železničních projektů.

4.32

Pro zajištění životaschopnosti politického rámce stanoveného iniciativami Komise v oblasti udržitelných financí je důležité, aby členské státy EU co nejrychleji dokončily proces ratifikace Lucemburského protokolu z roku 2007 k Úmluvě z Kapského města o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení ve věcech příslušejících železničním kolejovým vozidlům (tzv. Lucemburský železniční protokol).

4.33

Je nutné, aby se železnice a komunita soukromých investorů setkávaly a vyměňovaly si informace o možné součinnosti, mimo jiné v souvislosti s iniciativami Komise v oblasti udržitelných financí. Evropský rok železnice by měl naplánovat aktivity, které by tuto výměnu umožnily, přičemž by zahrnovaly železniční komunitu i komunitu soukromých investorů, zejména dlouhodobých investorů, jako jsou pojišťovací, investiční a penzijní fondy.

Přístupnost

4.34

Podpora všeobecného přístupu, jak je stanoveno v protokolu č. 26 o službách obecného zájmu a v jeho odkazech na služby obecného hospodářského zájmu, předpokládá odpovídající přístup všech uživatelů na celém území (územní dostupnost), přičemž platí, že podmínky přístupu (čekací doby, hustota přístupových míst, infrastruktura atd.) se mohou lišit podle potřeb uživatelů. Rovné zacházení a podpora všeobecného přístupu rovněž znamenají boj proti veškerým formám diskriminace.

4.35

Ke zvýšení atraktivity železnice pro každodenní cesty i pro dálkovou a přeshraniční dopravu bude důležité posílit práva cestujících, zajistit, aby si cestující byli této ochrany vědomi, a zachovat a případně zlepšit cenovou dostupnost a kvalitu služeb železniční dopravy.

4.36

Evropské železniční podniky, provozovatelé stanic a provozovatelé infrastruktury neustále zlepšují cestování pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nebo se zdravotním postižením. Železniční služby jsou daleko přístupnější než v minulosti a mnoho cestujících se zdravotním postižením je schopno cestovat vlakem bez pomoci. Provozovatelé železniční dopravy výrazně přispívají ke zlepšení sociálního začleňování osob se zdravotním postižením a spolu s orgány veřejné správy a sdruženími cestujících plní své závazky v této oblasti.

4.37

Byly realizovány investice za účelem dalšího odstraňování překážek ve stanicích a ve vlacích během příštího desetiletí, aby se usnadnilo cestování cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace nebo se zdravotním postižením.

4.38

Pokud má být přístupnost železniční sítě stále zlepšována v souladu s návrhy obsaženými ve stávajících právních předpisech EU o přístupnosti železniční dopravy, bude zapotřebí další financování pocházející od třetích stran, ať už od vnitrostátních vlád, nebo přímo od EU.

4.39

Evropský rok železnice by rovněž měl být příležitostí k vytvoření projektů, které podporují celostní pojetí přístupnosti, přičemž by se měl zabývat nejen iniciativami přijatými odvětvím železniční dopravy za účelem zlepšení asistence a přístupnosti v železničních stanicích a ve vlacích, ale především také vším, co je zapotřebí k zajištění toho, aby byli všichni cestující schopni dosáhnout dopravních uzlů.

Udržitelný cestovní ruch

4.40

Evropská unie je jedním z nejrozvinutějších a nejnavštěvovanějších turistických regionů na celém světě. Do EU směřuje 40 % návštěv zahraničních turistů na světě a 31 % příjmů z mezinárodního cestovního ruchu. V EU se nachází jak některé z největších odchozích trhů, tak některé z nejnavštěvovanějších destinací. V roce 2016 uskutečnilo téměř 270 milionů rezidentů EU (dvě třetiny tehdejších rezidentů) alespoň jednu cestu za účelem využití volného času, přičemž více než polovina těchto cest byla mezinárodní. Doprava obvykle představuje 27 % výdajů na tyto volnočasové cesty.

4.41

Řešení dopadu dopravy spojené s cestovním ruchem je jednou z hlavních výzev vymezených ve sdělení Komise nazvaném Agenda pro udržitelný a konkurenceschopný evropský cestovní ruch (COM(2007) 0621).

4.42

Hnutí Fridays for Future a nárůst extrémních událostí souvisejících s počasím a klimatem vedou občany k přehodnocování jejich obvyklých cestovních plánů a ke zvažování železnice coby způsobu dopravy do jejich destinace. Osoby, které cestují ve volném čase a na dovolenou, představují největší kategorii jednotlivě cestující osob na železnici.

4.43

Evropský cestovní ruch v současnosti prochází přechodnou fází, kdy zavedené destinace vypracovávají nové vize pro rozvoj cestovního ruchu, který by více respektoval zásady hospodářské, sociální a environmentální udržitelnosti. Jsou zapotřebí nové vzorce pro rozvoj cestovního ruchu, aby bylo možné řešit jeho dopad na životní prostředí a nadměrný cestovní ruch.

4.44

Pro mnohé členské státy, evropské regiony a města je cestovní ruch hlavním přispěvatelem k hospodářské a sociální struktuře, přičemž současně zajišťuje také pracovní místa a příjem. Tento ekosystém však tvrdě zasáhla pandemie COVID-19.

4.45

V této souvislosti je třeba přijmout opatření, která pomohou mezinárodnímu, kontinentálnímu a vnitrostátnímu cestovnímu ruchu pokračovat v jeho fungování v zájmu širokých odvětví hospodářství EU. Železnice mohou přispívat k rozvoji turistických destinací, které nemají vhodné letecké spojení, otevírat nové trasy a podporovat nové hodnotové řetězce. Pro evropské železnice jde o příležitost, jak naplnit rostoucí poptávku turistů na trhu, kteří berou ohled na klima.

4.46

Rok železnice by měl být příležitostí k informování veřejnosti o udržitelném cestovním ruchu a nových turistických trasách, které mohou evropští občané objevit díky železničním spojením. Přechod turistů na jiný druh dopravy by měl být založen na koncepci vytvořené a šířené pomocí vhodných komunikačních iniciativ, a to za společné podpory železniční komunity, evropského kulturního odvětví a vnitrostátních a evropských zástupců odvětví cestovního ruchu.

4.47

V této souvislosti by měl být Evropský rok železnice také příležitostí k tomu, aby se dostalo větší publicity historickým a vyhlídkovým železničním tratím v celé Evropě a byla o nich lépe informována veřejnost. Jde například o trať Orient expresu z Paříže do Benátek, trať vedoucí do města Le Creusot a procházející jižní a východní Francií, trať z Mnichova k zámku Neuschwanstein v Německu, trať v údolí řeky Orcia v Itálii, tratě v Malopolském vojvodství v Polsku a řadu dalších na celém kontinentu.

Iniciativa DiscoverEU

4.48

Značný počet mladých Evropanů z různých důvodů nikdy necestoval po Evropě, anebo jen zřídka. Ačkoli existují vzdělávací výměnné programy, EU nedávno spustila nástroj, který všem Evropanům umožní získat zkušenosti s cestováním, a lépe tak propojí mladé lidi s evropskou identitou, zvýší povědomí o základních hodnotách Evropské unie a seznámí je s udržitelným a čistým způsobem dopravy. DiscoverEU je iniciativa Evropské unie, která dává lidem příležitost objevit Evropu prostřednictvím zkušeností nabytých učením. Díky cestování převážně po železnici (existují výjimky, které umožní účast lidí žijících na ostrovech nebo v odlehlých oblastech) mohou mladí Evropané objevovat Evropu, její města a městečka.

4.49

Úloha, kterou hraje cestování při utváření evropské identity, je uznávána od přípravných prací za účelem začlenění tohoto odvětví do Lisabonské smlouvy. Profesor Richard Jobs nedávno prokázal specifičtější úlohu, kterou sehrála síťová jízdenka Interrail při utváření společných evropských hodnot (8).

4.50

Rok železnice by měl být příležitostí, jak dát iniciativě DiscoverEU nový impulz a současně podpořit její cíle a oslovit mladé Evropany, kteří se projektu dosud nezúčastnili. EHSV podporuje iniciativu Evropského parlamentu poskytnout každému evropskému občanovi po dosažení 18 let právo na pas DiscoverEU coby symbol identity EU.

Europalia a další evropská železniční muzea

4.51

Každé dva roky představuje festival Europalia veřejnosti v Belgii a sousedních zemích program plný akcí a výstav s tématy, která mají silný evropský rozměr a perspektivu. Europalia tradičně přiláká velký počet návštěvníků, z nichž mnozí jsou ze zahraničí.

4.52

Tématem příštího ročníku (který začne v říjnu 2021) bude železnice a vliv, jejž měla a nadále má na způsob, jakým v Evropě cestujeme, pracujeme, komunikujeme a žijeme. Důraz bude kladen na železnice coby „předchůdce“ úsilí EU spojit národy a občany a na vlaky coby nositele změny směřující k zelené mobilitě, přičemž se bude navazovat na myšlenky nastíněné v Zelené dohodě pro Evropu a na vliv železnice na umění a bude zdůrazňována úloha železnice coby vlivného propagátora sociálních, hospodářských a průmyslových změn.

4.53

V této souvislosti by bylo vhodné využít rok železnice k poskytnutí více informací o harmonogramu iniciativ festivalu Europalia a k informování širší veřejnosti o obsahu vytvořeném v rámci již existujících kulturních akcí, jako jsou filmové festivaly (Cannes, Benátky, Berlín) a umělecké výstavy. V téže souvislosti by mohly být během roku 2021 na železničních nádražích a v muzeích uspořádány rozsáhlé iniciativy spojující budoucnost a minulost železnice s důležitými odvětvími, jako jsou architektura a stavebnictví, design, elektromechanický průmysl, potravinářství a cestovní ruch.

4.54

Je rovněž nezbytné, aby se v rámci roku železnice usilovalo o zapojení všech evropských železničních muzeí, propagovaly se návštěvy jejich sbírek, a to i prostřednictvím jejich digitalizace, a byly podporovány výměny mezi muzei a okružní cesty po evropských železničních muzeích.

V Bruselu dne 16. července 2020.

předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru

Luca JAHIER


(1)  COM(2020) 78 final.

(2)  COM(2020) 78 final.

(3)  Úř. věst. C 353, 18.10.2019, s. 79.

(4)  Úř. věst. C 353, 18.10.2019, s. 79.

(5)  Úř. věst. C 47, 11.2.2020, s. 23.

(6)  Úř. věst. C 47, 11.2.2020, s. 23.

(7)  Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 103.

(8)  Viz Jobs, R. I. (2017). Backpack Ambassador – How Youth Travel Integrated Europe, University of Chicago Press, s. 249.


Top