EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020AE1188

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke „sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů –Formování digitální budoucnosti Evropy“ (COM(2020) 67 final)

EESC 2020/01188

OJ C 364, 28.10.2020, p. 101–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 364/101


Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke „sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů –Formování digitální budoucnosti Evropy“

(COM(2020) 67 final)

(2020/C 364/14)

Zpravodaj:

Ulrich SAMM

Spoluzpravodaj:

Jakob Krištof POČIVAVŠEK

Konzultace

Komise, 9.3.2020

Právní základ

článek 304 Smlouvy o fungování Evropské unie

Odpovědná sekce

Jednotný trh, výroba a spotřeba

Přijato v sekci

25.6.2020

Přijato na plenárním zasedání

16.7.2020

Plenární zasedání č.

553

Výsledek hlasování

(pro/proti/zdrželi se hlasování)

216/1/3

1.   Závěry a doporučení

1.1

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) již uvítal kroky, které Komise podnikla k usnadnění rozvoje digitální ekonomiky a společnosti, a vyjadřuje nyní potěšení nad tím, že je tato dynamika umocněna balíčkem nových iniciativ v celé řadě oblastí.

1.2

EHSV podporuje evropskou cestu digitalizace, která spočívá ve využití hospodářských příležitostí při zachování ochrany našich dat, aby byla zaručena ochrana soukromí a právo na sebeurčení. Přístup, který se zaměřuje v prvé řadě na občana a kterým se řídí všechny iniciativy Komise, je výslovně vítán.

1.3

EHSV je přesvědčen, že je Evropa sice na správné cestě, ale notný kus má ještě před sebou. Digitalizace postupuje rychle kupředu a evropské právní předpisy s ní musí držet krok. To vyžaduje spolehlivý a ambiciózní regulační rámec, včetně právně závazných etických pravidel a jasných pravidel týkajících se odpovědnosti. EHSV je přesvědčen, že takovýto dynamický vývoj vyžaduje také flexibilní a adaptabilní postupy zahrnující neustálý dialog mezi zainteresovanými stranami, který by měl být povinný zejména pro zaměstnance, aby se mohli vyjádřit. EHSV je jakožto zástupce organizací občanské společnosti připraven přispět v tomto ohledu svým dílem.

1.4

Musí se investovat do správných technologií budoucnosti, podporovat odborná příprava občanů a získat důvěra veřejnosti, neboť veřejnost musí být pobízena k aktivní účasti na digitální transformaci. Digitalizace musí být spravedlivá, udržitelná a sociálně přijatelná.

1.5

EHSV souhlasí s postojem Komise, že musíme vytvořit skutečně jednotný evropský datový trh – evropský datový prostor stojící na evropských pravidlech a hodnotách. Vítá iniciativu vypracovat novou průmyslovou strategii EU, v níž budou stanovena opatření, jež umožní přechod na digitalizovanější, čistší, více oběhový a globálně konkurenceschopný průmysl EU s udržitelnými podniky a která bude zahrnovat také strategii pro malé a střední podniky.

1.6

EHSV zdůrazňuje, že technologická suverenita Evropy by neměla být vymezující vůči ostatním a neměla by být na úkor výhod celosvětové spolupráce. Musí však být také náležitě zohledněny potřeby Evropanů a požadavky evropského sociálního modelu, přičemž jeho měřítkem musí být pilíř sociálních práv EU.

1.7

Klíčem k přípravě na digitální život je vzdělávání a odborná příprava, které zprostředkovávají digitální dovednosti. EHSV vítá, že se Komise zaměřila na digitální kompetence a dovednosti, vyzývá ji však, aby lépe rozlišovala mezi technickými a sociálními kompetencemi, přestože nesmírně důležité jsou oboje. Je třeba vynakládat další úsilí a zajistit prostředky na digitální vzdělávání členů sociálně zranitelných skupin obyvatelstva.

1.8

Digitální budoucnost Evropy založená na přístupu zaměřeném na občana bude úspěšná pouze tehdy, budou-li v ní lidé moci mít důvěru. EHSV konstatuje, že Komise má v úmyslu jasně rozlišovat mezi vysoce rizikovými aplikacemi, které by měly podléhat přísné regulaci, a méně rizikovými aplikacemi, u nichž bude stačit samoregulace a tržní mechanismy. EHSV tento obecný přístup vítá, ale zdůrazňuje také, že je nutné různé aplikace podrobně a důkladně analyzovat.

1.9

EHSV tento přístup zaměřený na občany vítá i v případě, kdy je nutné řešit problémy, s nimiž se potýkají pracovníci v souvislosti s on-line platformami. Jedním z důležitých aspektů tohoto přístupu je posílený právní rámec, který by předcházel nejistým pracovním podmínkám a zaručil práva pracovníků on-line, včetně kolektivního vyjednávání.

1.10

EHSV má dojem, že se nevěnovala dostatečná pozornost problematice rozvoje veřejných digitálních služeb pro digitální budoucnost, zejména vezmeme-li v úvahu, že by přeshraniční služby elektronické veřejné správy mohly posílit jednotný (digitální) trh a zlepšit veřejnou regulaci a koordinaci.

1.11

Vzhledem k nyní probíhající pandemii COVID-19 způsobené koronavirem zažívá společnost na vlastní kůži, že digitální technologie je nutné využívat. S tím souvisí řada nových problémů. Nutnost komunikovat, studovat a pracovat na dálku ukázala, že mnoho lidí není dostatečně připraveno na efektivní využívání moderních digitálních technologií a že ani digitální infrastruktura není s to zajistit rovný přístup ani inkluzivní účast prostřednictvím digitálních technologií.

1.12

Nutnost změnit zvyklosti, která vyplynula z opatření přijímaných vládami jednotlivých zemí s cílem bojovat proti šíření onemocnění COVID-19, by mohla mít dlouhotrvající vliv na spotřebitelské chování a pracovněprávní vztahy. Při koncipování příslušných nových politik musí být zohledněny pozitivní i negativní dopady této změny. Digitální transformace by měla být monitorována prostřednictvím komplexní a z unijních zdrojů financované výzkumné iniciativy zaměřené na „digitalizaci ve prospěch důstojné práce“. EHSV je přesvědčen, že digitalizace bude v dlouhodobém horizontu úspěšná pouze v prostředí koncipovaném po vzoru účinného a vůči zaměstnancům vstřícného systému Průmysl 4.0 (1).

2.   Úvod a obsah sdělení

2.1

Toto sdělení je rámcovým dokumentem, v němž nová Komise popisuje řadu iniciativ, jež mají přispět k utváření digitální budoucnosti Evropy. Evropa musí převzít vedení při spravedlivém přechodu ke zdravé planetě a k novému digitálnímu světu, a proto je nutné, aby výzvy spočívající v zelené digitalizaci šly ruku v ruce, a digitální technologie tak mohly – v souladu s cíli udržitelného rozvoje – podpořit Zelenou dohodu pro Evropu.

2.2

Za tímto účelem oznámila Komise přijetí balíčku iniciativ. Různé iniciativy, které byly představeny a oznámeny pro tento a pro příští rok, lze rozdělit do tří hlavních oblastí:

Technologie, které slouží lidem:

bílá kniha o umělé inteligenci (COM(2020) 65 final – viz INT/894),

strategie pro kvantové technologie, technologie blockchain a superpočítače,

akční plán 5G a 6G (představen ve sdělení COM(2020) 50 final – viz TEN/704),

akční plán digitálního vzdělávání a posílená agenda dovedností,

iniciativy za zlepšení pracovních podmínek pracovníků platforem,

normy bezpečného a přeshraničního toku dat a služeb ve veřejném sektoru.

Spravedlivá a konkurenceschopná ekonomika:

Evropská strategie pro data (představena ve sdělení COM(2020) 66 final – viz TEN/708),

přezkum účelnosti unijních pravidel hospodářské soutěže,

balíček průmyslové strategie,

sdělení o zdanění podniků pro 21. století,

nový program pro spotřebitele.

Otevřená, demokratická a udržitelná společnost:

nová revidovaná pravidla k prohloubení vnitřního trhu digitálních služeb,

revize nařízení eIDAS,

akční plán pro média a audiovizuální odvětví,

evropský akční plán pro demokracii,

Strategie kybernetické bezpečnosti Evropské unie,

iniciativa Cíl Země, jejímž výsledkem má být vysoce přesný digitální model Země,

iniciativa pro elektroniku v oběhovém hospodářství,

prosazování elektronických zdravotních záznamů.

2.3

V zájmu prosazování zájmů Evropy jakožto globálního hráče bylo rovněž oznámeno přijetí strategie pro globální spolupráci v digitální oblasti a strategie v oblasti normalizace.

3.   Evropská cesta – digitalizace musí být zaměřena v prvé řadě na občany

3.1

Digitalizace nabízí lidem v nebývalé míře řadu nových možností činit taková rozhodnutí, která jim umožní žít lepší život. Čím více však digitalizace ovlivňuje náš život a čím více jsme propojeni, tím zranitelnější jsme vůči nepřátelské kybernetické činnosti, manipulování a technologiím, které omezují naši samostatnost.

3.2

EHSV proto podporuje evropskou cestu digitalizace, která vychází z evropských hodnot a spočívá ve využití hospodářských příležitostí při zachování ochrany našich dat, aby byla zaručena ochrana soukromí a právo na sebeurčení. Přístup, který se zaměřuje v prvé řadě na občana a kterým se řídí všechny iniciativy Komise, je výslovně vítán.

3.3

EHSV tento přístup zaměřený na občany vítá i v případě, kdy je nutné řešit problémy, s nimiž se potýkají pracovníci v souvislosti s on-line platformami. Jedním z důležitých aspektů tohoto přístupu je posílený rámec, který by předcházel nejistým pracovním podmínkám a zaručil práva pracovníků on-line, včetně kolektivního vyjednávání. EHSV zdůrazňuje, že práci prostřednictvím platforem vykonávají osoby samostatně výdělečně činné i zaměstnanci. Osoby samostatně výdělečně činné pracují ve vztahu B2B nebo B2C. Kodexy chování a obchodní podmínky pro vztahy B2B platné na evropské úrovni by měly zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž mezi podniky všech velikostí a zabránit falešné samostatně výdělečné činnosti.

3.4

EHSV rovněž upozorňuje na význam, který mají digitální řešení pro uskutečňování Zelené dohody pro Evropu, zejména pokud jde o oběhové hospodářství. K dalším problémům, které je třeba na této cestě řešit, však patří i spotřeba energie, suroviny pro IKT a recyklovatelnost zařízení IKT.

3.5

Evropa je sice na správné cestě, ale notný kus má ještě před sebou. Důležitými kroky byly například obecné nařízení o ochraně osobních údajů a etické pokyny pro umělou inteligenci. Digitalizace však postupuje rychle kupředu a evropské právní předpisy s ní musí držet krok. EHSV požaduje spolehlivý a ambiciózní regulační rámec, včetně právně závazných etických pravidel a jasných pravidel týkajících se odpovědnosti. Je přesvědčen, že tento dynamický vývoj vyžaduje také flexibilní a adaptabilní postupy zahrnující neustálý dialog mezi zainteresovanými stranami. EHSV je jakožto zástupce organizací občanské společnosti připraven přispět v tomto ohledu svým dílem.

3.6

EHSV zastává názor, že chybí jednoznačný důraz na to, že je třeba vytvořit udržitelné demokratické struktury pro budování kapacit a upevňování důvěry v pracovněprávní vztahy. EHSV je přesvědčen, že k zásadním změnám, jichž lze v podnicích dosáhnout prostřednictvím digitalizace, může dojít pouze tehdy, pokud mezi vedením podniku a zástupci zaměstnanců panuje důvěra. Vzestup populistických hnutí v 21. století však zpochybňuje tradiční způsoby budování důvěry prostřednictvím společenského prosazování. Proto musí být přijata vhodná opatření k podpoře sociálního dialogu na úrovni EU. Jde o sociální regulaci v podnicích, o hospodářskou výkonnost podniků a o podporu demokratických změn obecně.

4.   Spravedlivá a konkurenceschopná ekonomika

4.1

Klíčovým faktorem našich ekonomik se stala data. EHSV souhlasí s postojem Komise, že musíme vytvořit skutečně jednotný evropský datový trh – evropský datový prostor stojící na evropských pravidlech a hodnotách. Vítá iniciativu vypracovat novou průmyslovou strategii EU, v níž budou stanovena opatření, jež umožní přechod na digitalizovanější, čistší, více oběhový a globálně konkurenceschopný průmysl EU a která bude zahrnovat také strategii pro malé a střední podniky.

4.2

EHSV dále zastává názor, že v zájmu zaručení rovných podmínek by pravidla, která platí off-line – od pravidel hospodářské soutěže a jednotného trhu přes ochranu spotřebitele a duševního vlastnictví po daňový systém a práva pracujících – měla platit i on-line.

4.3

EHSV je přesvědčen, že k udržení světové úrovně ve vysoce výkonné výpočetní technice je nutné podstatné navýšení investic (v členských státech EU) a průrazný evropský program pro výzkum a inovace. Průmyslově orientovaný přístup k vývoji nové generace mikročipů s nízkou spotřebou energie v Evropě sníží závislost EU na dovozu.

4.4

EHSV je pevně přesvědčen, že k řešení regionálních rozdílů v rozvoji mohou přispět také inovace a investice, zejména ze strany veřejného sektoru, pokud je i v odlehlých oblastech zajištěn přístup k digitální infrastruktuře, a tím i k digitálnímu trhu. Pokud nemá být při digitalizaci nikdo opomenut, je to nezbytná podmínka.

4.5

EHSV zdůrazňuje, že technologická suverenita Evropy by neměla být vymezující vůči ostatním a neměla by být na úkor výhod celosvětové spolupráce. Musí však být také náležitě zohledněny potřeby Evropanů a požadavky evropského sociálního modelu, přičemž referenčním bodem jsou opatření Evropské komise k posílení pilíře sociálních práv EU. Určitou konkurenční výhodou by se mohlo stát uplatňování evropských hodnot (ochrana údajů, ochrana soukromí, sociální ochrana, udržitelnost), pokud by se zvýšila informovanost veřejnosti a podniků o metodách využívání dat třetími stranami (USA) a možnostech dohledu, které digitální systémy nabízejí (Čína).

4.6

Komise správně uvádí, že musíme zaručit, aby systémová role některých on-line platforem a jejich tržní síla neohrožovaly spravedlnost a otevřenost našeho trhu. Za tímto účelem a mj. s cílem stimulovat rozvoj on-line platforem v EU by pravidla na úrovni EU měla zaručit rovné podmínky a přístup k hlavním motorům digitálních inovací (2) (zejména k datům) a k ucelenému systému produktů, které spotřebitelé využívají.

4.7

Komise uvádí, že velkou výzvou je zajistit v digitální ekonomice spravedlnost. Je to však mimořádně důležité. EHSV proto podporuje záměr zavést dodatečná pravidla, pokud jsou nutná k tomu, abychom mohli zaručit otevřenost hospodářské soutěži, spravedlnost a inovace a také možnost vstupu na trh či veřejný zájem nad rámec hospodářské soutěže nebo ekonomických hledisek. EHSV podotýká, že v tomto směru bude mít značný dopad zdanění digitální ekonomiky. Důležitá budou mezinárodní a evropská řešení týkající se zdanění digitální ekonomiky, a EU by měla usilovat o to, aby toto zdanění bylo spravedlivé a zamezilo roztříštěnosti a přijímání jednostranných opatření.

4.8

EHSV vítá iniciativu zaměřenou na zlepšení pracovních podmínek pro pracovníky platforem a spočívající zejména v zaměření se na dovednosti a vzdělávání. Nicméně řešit se postupně budou muset i takové problémy, jako je postavení v zaměstnání, zastupování, opatření ke zvýšení sociální ochrany pracovníků platforem, řešení sporů a prosazování práv. To platí zejména pro přeshraniční pracovníky. V návaznosti na žádost nadcházejícího německého předsednictví Rady vypracuje EHSV průzkumné stanovisko k důstojné práci v ekonomice platforem.

4.9

EHSV má dojem, že se Komise ve svém sdělení nevěnovala problematice rozvoje veřejných digitálních služeb pro digitální budoucnost, zejména vezmeme-li v úvahu, že by přeshraniční služby elektronické veřejné správy mohly posílit jednotný (digitální) trh a zlepšit veřejnou regulaci a koordinaci.

5.   Úloha vzdělávání při přípravě na digitální život

5.1

Klíčem k přípravě na digitální život je vzdělávání a odborná příprava, které zprostředkovávají digitální dovednosti. EHSV vítá, že se Komise zaměřila na digitální kompetence a dovednosti, vyzývá ji však, aby lépe rozlišovala mezi technickými a sociálními kompetencemi, přestože nesmírně důležité jsou oboje. Vytváření „pracovní schopnosti“ – namísto pouhého přizpůsobení „uplatnitelnosti na trhu práce“ – vyžaduje přijetí opatření k trvalému podporování celoživotního učení.

5.2

Technické dovednosti (programování na různých úrovních) budou v budoucnosti vyžadovány od většiny odborníků. Pro vzdělávací systémy a organizace poskytující odbornou přípravu v jednotlivých členských státech to bude představovat výzvu. Odborníci musí být vyškoleni v oblasti nových nástrojů a musí mít povědomí o vlastnostech, omezeních a rizicích, neboť v konečném důsledku nesou odpovědnost právě oni. Přesto bude muset mít co nejvíce občanů přinejmenším základní technické dovednosti, aby byli s to chápat, využívat a uplatňovat digitální technologie a nástroje produktivním, inkluzivním a bezpečným způsobem. Základní technické dovednosti jsou nutné k podporování občanů všech věkových skupin, zejména však starších občanů, v tom, aby byli schopni digitální technologie a nástroje pochopit a bezpečně využívat.

5.3

Sociální dovednosti žádné zvláštní technické znalosti nevyžadují, měly by však být zprostředkovávány v co nejranějším věku. Umožňují totiž dětem, spotřebitelům a občanům chápat souvislosti digitálních systémů a optimálně tyto systémy využívat. Pomáhají rozpoznávat potenciální nebezpečí spojené s manipulováním nebo trestnou činností a vyhodnocovat množství získaných informací. EHSV připomíná, že všeobecné vzdělání je i nadále tou nejlepší přípravou na budoucí vývoj.

5.4

K využívání umělé inteligence a k práci s ní jsou nutné zvláštní dovednosti, znalosti a informace. Za tímto účelem by EHSV rád čerpal ze zkušenosti Finska, které navrhuje školit v oblasti umělé inteligence prostřednictvím on-line kurzu co nejvíce lidí.

5.5

EHSV již v minulosti upozorňoval na to, že v rychle se vyvíjející digitální době není pouhá pomoc jednotlivcům při získávání minimálního souboru dovedností dostačující a je zcela zásadní zajistit, aby se ze záruky k získání dovedností stala zaručená cesta, která lidem umožní další postup a získání nejvyšší dosažitelné úrovně dovedností a která je k tomu bude pobízet (3).

5.6

EHSV znovu vyzdvihuje úlohu sociálních partnerů při dosahování spravedlivého a přiměřeného přechodu. Je nezbytné, aby strategie předjímala potřebné dovednosti, a podpořila tudíž rovněž včasnou a náležitou rekvalifikaci a prohlubování dovedností. V tomto ohledu a také při diskusích o zavádění nových technologií je mimořádně důležitá úloha a účast sociálních partnerů.

6.   Důvěra a odpovědnost – mít důvěru v digitální prostředí

6.1

Digitální budoucnost Evropy založená na přístupu zaměřeném na občana bude úspěšná pouze tehdy, budou-li v ní lidé moci mít důvěru. EHSV požaduje náležité záruky v oblasti ochrany soukromí, bezpečnosti a správy dat a v neposlední řadě také transparentnosti algoritmů umělé inteligence, které by tuto důvěru pomohly získat.

6.2

EHSV konstatuje, že Komise má v úmyslu jasně rozlišovat mezi vysoce rizikovými aplikacemi, které by měly podléhat přísné regulaci, a méně rizikovými aplikacemi, u nichž bude stačit samoregulace a tržní mechanismy. EHSV tento obecný přístup vítá, ale zdůrazňuje také, že v současné době i v budoucnosti bude nutné různé aplikace podrobně a důkladně analyzovat a v případě pochybností by aplikace měly být považovány na vysoce rizikové. EHSV podporuje zejména rozhodnutí označit za vysoce rizikové takové aplikace, které mají dopad na práva pracovníků a uchazečů o zaměstnání, a navrhuje toto rozhodnutí zachovat, aby byla posílena digitální práva zaměstnanců.

6.3

EHSV již vyzval k vypracování standardních zkušebních postupů, aby bylo možné posoudit funkčnost a omezení digitálních systémů (např. předpojatost, předsudky, diskriminace, odolnost, spolehlivost, bezpečnost atd.). V závislosti na míře rizika mohou takové testy provádět samotní vývojáři a společnosti, nebo nezávislé orgány s pomocí zkušebních postupů. EHSV vítá záměr Komise zavést dobrovolný systém označování, podobný tomu, který již EHSV navrhoval dříve v souvislosti s evropským osvědčením pro důvěryhodnou umělou inteligenci.

6.4

EHSV také vítá záměr Komise zahájit rozsáhlou diskusi o výjimečných případech, v nichž lze v zájmu biometrické identifikace na dálku povolit rozpoznávání obličejů. Prostřednictvím regulace by také měl být zakázán nepřiměřený dohled na pracovišti a diskriminace na základě zkreslených algoritmů.

6.5

EHSV zdůrazňuje, že samotná důvěra nestačí. Zásadní význam má i nadále kritické myšlení opírající se o všeobecné vzdělání. To je mimořádně důležité v souvislosti s řešením problému dezinformací ohrožujících naši demokracii.

6.6

EHSV zdůrazňuje, že důvěra znamená rovněž respektování práva zaměstnanců na informace a konzultace. Právo na informace a konzultace v případě změn na pracovišti, které je zaručeno smlouvami EU, činí ze „zaměstnanců“„pracující občany“.

6.7

EHSV upozorňuje na to, že k ochraně spotřebitelů a zaměstnanců, kteří nemají profesionální digitální dovednosti, jsou nesmírně důležité právní předpisy EU.

7.   Dopad krize COVID-19 na digitalizaci

7.1

Vzhledem k nyní probíhající pandemii COVID-19 způsobené koronavirem zažívá společnost na vlastní kůži, že digitální technologie je nutné využívat. S tím souvisí řada nových problémů. Nutnost komunikovat, studovat a pracovat na dálku ukázala, že mnoho lidí není dostatečně připraveno na efektivní využívání moderních digitálních technologií a že ani digitální infrastruktura není s to zajistit rovný přístup či inkluzivní účast prostřednictvím digitálních technologií. Digitální sítě nebyly dostatečně rozšířeny, aby zvládly větší zátěž, a bude nutné v dostatečné míře investovat do umožnění vysokorychlostní a účinné komunikace nejen ke komerčním účelům, ale i k účelům soukromým, a to i v odlehlých oblastech.

7.2

Zvláštní pozornost bude třeba věnovat zranitelným skupinám. Zejména starší osoby, které nemají dostatečné dovednosti, zkušenosti či dokonce hardware k tomu, aby mohly využívat internetové platformy, nyní nemají žádné vhodné komunikační nástroje. To komplikuje sociální kontakty mezi rodinnými příslušníky a ostatními lidmi a a znemožňuje využívání sociálních a jiných veřejných služeb nebo tyto služby činí méně dostupné. Je třeba vynakládat další úsilí a zajistit prostředky na digitální vzdělávání sociálně zranitelných skupin obyvatelstva.

7.3

Karanténa a dočasné uzavření hranic mezi členskými státy navíc ukázaly, že se na jednotném digitálním trhu v současné době projevují ještě jiné důsledky a nedostatky, které se týkají přeshraničních pracovníků a práce na dálku. Krize COVID-19 rovněž způsobila obrovský nárůst elektronického obchodování a bezhotovostních plateb a vedla k častějšímu výskytu nekalých a podvodných praktik. Nutnost změnit zvyklosti, která vyplynula z opatření přijímaných vládami jednotlivých zemí s cílem bojovat proti šíření onemocnění COVID-19, by mohla mít dlouhotrvající vliv na spotřebitelské chování a pracovněprávní vztahy. Při koncipování příslušných nových politik musí být zohledněny pozitivní i negativní dopady této změny.

7.4

Digitální svět byl plně zmobilizován, aby při boji proti COVID-19 poskytoval odborné znalosti. Problematika aplikací umožňujících digitální sledování (vysledování kontaktů), jejímž účelem je informovat občany o tom, že byli v posledních několika dnech v kontaktu s osobou, u níž byl diagnostikován COVID-19, je předmětem mnoha diskusí. EHSV vyjadřuje politování nad tím, že evropská iniciativa v oblasti digitálního monitorování těchto kontaktů, známá pod zkratkou PEPP-PT (Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing, tj. celounijní trasování kontaktu respektující soukromí), nevedla k žádnému konsensu, který by umožnil zahrnutí standardizovaných aplikací do národních strategií v oblasti zdraví.

V Bruselu dne 16. července 2020.

předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru

Luca JAHIER


(1)  Úř. věst. C 190, 5.6.2019, s. 17.

(2)  De STREEL, A., Contribution to Growth: European Digital Single Market. Delivering improved rights for European citizens and businesses, Evropský parlament, Lucemburk, 2019.

(3)  Úř. věst. C 173, 31.5.2017, s. 45.


Top