EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019IR3730

Stanovisko Evropského výboru regionů – Posilování právního státu v rámci Unie – akční plán

OJ C 141, 29.4.2020, p. 15–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.4.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/15


Stanovisko Evropského výboru regionů – Posilování právního státu v rámci Unie – akční plán

(2020/C 141/04)

Zpravodaj:

Franco IACOP (IT/SES), člen zastupitelstva regionu Furlánsko-Julské Benátsko

Odkaz:

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Posilování právního státu v rámci Unie – Akční plán – COM (2019) 343 final

POLITICKÁ DOPORUČENÍ

EVROPSKÝ VÝBOR REGIONŮ,

Obecné připomínky

1.

oceňuje návrh Komise, v němž se uznává a zdůrazňuje, že právní stát je předpokladem evropské integrace a základní hodnotou Unie, která je zakotvena ve Smlouvách a je společná ústavním tradicím členských států. Poukazuje na to, že Komisí uvedené iniciativy, jejichž účelem je prosazovat zásady právního státu, předcházet jejich možnému porušování a zajistit přiměřenou reakci v případě jejich nedodržování, vhodně doplňují stávající systém;

2.

souhlasí s tím, že kontrola dodržování zásad právního státu, přestože za ni v prvé řadě nesou odpovědnost jednotlivé členské státy, je společnou odpovědností členských států a Unie. Článek 2 Smlouvy o EU stanoví právní základ pro výkon této kontroly ze strany orgánů Evropské unie;

3.

zdůrazňuje zároveň, že při posilování právního státu hrají důležitou úlohu občanská společnost a místní a regionální orgány – právě ty jsou základní úrovní demokratické legitimity a měly by neustále prosazovat kulturu právního státu a monitorovat dodržování příslušných zásad. Místní a regionální orgány mohou přispět k šíření informací, jak navrhuje Komise, a mohou rovněž sloužit jako zdroje informací při monitorování, které Komise hodlá provádět. VR může úsilí místních a regionálních orgánů při posilování právního státu podporovat a koordinovat, například tím, že je bude motivovat k vytváření dohod napříč politickými stranami o aspektech místní demokracie, které budou považovány za nezpochybnitelné a budou společně bráněny v případě jejich napadení;

4.

zdůrazňuje, že dodržování zásad právního státu musí být zaručeno v zájmu všech, neboť se jedná o předpoklad pro výkon základních práv a svobod, které právní řád Unie jednotlivcům přiznává. Posilování právního státu ve členských státech znamená posilování práv přiznaných všem jednotlivcům;

5.

je přesvědčen, že komplexní systém ochrany právního státu vyžaduje dohled nejen nad členskými státy, ale také nad orgány Unie. Domnívá se proto, že systém Unie monitorující dodržování zásad právního státu by měl být doplněn mimounijními mechanismy. I když si je vědom právních obtíží, které je třeba překonat, vítá záměr Komise obnovit proces jednání o přistoupení Unie k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, jak vyžaduje čl. 6 odst. 2 SEU;

6.

vítá, že sdělení přesně uvádí prvky, které charakterizují právní stát, jako je nezávislost soudnictví, ochrana základních práv, přítomnost aktivní občanské společnosti a pluralita sdělovacích prostředků. Jedná se o zásadní prvky zajišťující vzájemnou důvěru mezi členskými státy, řádné fungování Unie, loajální spolupráci mezi Unií a členskými státy a především plné dodržování práv, která pro občany vyplývají z právního systému Evropské unie;

7.

zdůrazňuje, že dodržování zásad právního státu, zaručení základních práv a dodržování zásad demokracie jsou úzce spjaty, jsou na sobě vzájemně závislé a je třeba je dodržovat, chránit a posilovat na všech úrovních správy. VR proto Komisi vyzývá, aby zajistila, že mechanismy na ochranu právního státu, zejména systém každoročního monitorování, náležitě zohlední riziko porušování základních práv a demokratických zásad v členských státech na všech úrovních správy;

8.

připomíná Komisi, že při hodnocení toho, jak členské státy dodržují zásady právního státu, je potřeba zvážit specifika a právní tradice jednotlivých vnitrostátních právních systémů;

9.

připomíná, že občané Unie mají právo obrátit se na soudy, které musí být a jevit se nezávislé. Aniž je dotčena pravomoc členských států stanovovat uspořádání a fungování soudnictví, musí být zajištěna rovnocennost norem účinnosti státních soudních systémů a záruk nezávislosti soudců, kteří právo Unie uplatňují. VR vyzývá Komisi, aby i nadále průběžně kontrolovala možná porušení nezávislosti soudnictví;

10.

zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby všechny členské státy EU podléhaly stejné míře dohledu a neexistoval odlišný přístup podle dodatečných kritérií;

11.

zdůrazňuje, že svoboda a pluralita sdělovacích prostředků jsou základními předpoklady právního státu. Vyzývá proto Komisi, aby neustále dohlížela na možné ovlivňování sdělovacích prostředků ze strany veřejných orgánů a aby v případě porušování svobody informací zasáhla nástroji, které jí přiznávají Smlouvy;

12.

konstatuje, že nezávislá a profesionální žurnalistika je ohrožena bezplatným přebíráním žurnalistického obsahu digitálními platformami, jakož i tendencí vyhledávat na sociálních médiích informace a zprávy, které nejsou ověřovány, v mnoha případech jsou nepotvrzené a někdy dokonce zcela nepodložené a zmanipulované;

13.

připomíná proto, že je třeba zabránit ztrátě profesionality v žurnalistice, ekonomicky podpořit kvalitní nezávislé sdělovací prostředky, posílit investigativní žurnalistiku a chránit osoby, které se jí věnují, a prosazovat systémy ověřování věrohodnosti zpráv šířených prostřednictvím on-line platforem. VR navrhuje využít a posílit zkušenosti s monitorováním, které již Komise provádí;

14.

zdůrazňuje, že právní stát může být závažně ohrožen nejen ze strany státních orgánů, ale také ze strany velkých soukromých hospodářských subjektů působících ve sdělovacích prostředcích a v digitální ekonomice. Komise nemůže ignorovat hrozbu, kterou může digitální ekonomika představovat pro pluralitu sdělovacích prostředků, právo na správné a ověřené informace a svobodný výkon volebního práva. Rizikům porušení příslušných zásad ze strany nestátních subjektů by mohla Komise věnovat ve výroční zprávě zvláštní část.

Výzva k zohlednění usnesení VR ze dne 22. a 23. března 2017

15.

vyzývá Komisi, aby při provádění svých návrhů co nejvíce zohlednila kritéria, která VR formuloval ve svém usnesení Právní stát v EU z místního a regionálního pohledu ze dne 22. a 23. března 2017;

16.

zdůrazňuje, že v zájmu dodržování zásad právního státu je zapotřebí účinně potírat korupci a řádně a transparentně využívat finanční prostředky Unie. Podvody při spravování těchto prostředků musí být urychleně hlášeny soudům a přísně postihovány na všech úrovních;

17.

vítá, že posílení zásad právního státu lze dosáhnout postupy, které podmiňují vyplácení prostředků Unie plným dodržováním těchto zásad;

18.

zdůrazňuje, že je důležité zabránit tomu, aby mechanismy monitorující dodržování zásad právního státu byly vnímány jako sankce ukládané státům, regionům a obcím a oslabily pocit sounáležitosti těchto komunit ve společné Evropě;

19.

v této souvislosti konstatuje, že snížení unijních finančních prostředků pro místní a regionální orgány by mohlo představovat sankci uloženou na správních úrovních, které nenesou odpovědnost za porušení zásad právního státu, které Komise kritizuje. Kromě toho by potenciální snížení finančních prostředků mohli příjemci a obecně občané dotčených komunit vnímat jako neodůvodněnou sankci, neboť nesouvisejí s konkrétními protiprávními kroky při realizaci financovaných projektů. Tato opatření by tedy mohla vést k pocitu nevraživosti vůči orgánům Evropské unie;

20.

domnívá se proto, že podmíněnost vyplácení finančních prostředků by měla být uplatňována pouze v případě závažného a systematického porušování zásad. V případě uplatnění tohoto opatření by měla být veřejnost z dotčených komunit jasně informována o závažnosti jednání příslušných orgánů, která vedla ke snížení finančních prostředků;

21.

má však za to, že prioritu mají mechanismy politického dialogu a monitorování, neboť staví členské státy naroveň a jsou schopny zabránit porušování zásad právního státu.

Hodnocení systému každoročního monitorování dodržování zásad právního státu

22.

připomíná, že zásada rovného zacházení se všemi členskými státy je předpokladem pro celý proces evropské integrace. V této souvislosti VR vítá návrh na vytvoření systému každoročního monitorování, který by se vztahoval na všechny členské státy;

23.

zdůrazňuje, že monitorování všech členských států jasně ukazuje, že cílem Unie je bránit společné hodnoty, a nikoli zpochybňovat způsoby uspořádání státních institucí, které v rámci svých pravomocí stanovily jednotlivé členské státy. Průřezové kontroly navíc ukazují, že více či méně významné odchylky od zásad právního státu se mohou vyskytnout ve všech členských státech;

24.

zdůrazňuje, že je důležité zajistit náležité zapojení členských států do nastavení systému monitorování právního státu a do samotného procesu monitorování;

25.

trvá na tom, že nová Komise by měla považovat provádění každoročního monitorovacího systému za prioritu. VR proto Komisi vyzývá, aby okamžitě začala jednat a vyčlenila nezbytné zdroje, finanční i personální. Stejně tak by měla být v jednotlivých členských státech co nejdříve určena kontaktní místa, do jejichž činnosti by měly být zapojeny také místní a regionální orgány a občanská společnost;

26.

poukazuje na to, že pro řádné monitorování jsou důležité objektivní a transparentní parametry. Při jejich stanovování hraje ústřední úlohu judikatura Soudního dvora. VR navrhuje rozvinout systémy používané v rámci srovnávacího přehledu o soudnictví, používat a zdokonalit seznam kritérií právního státu Benátské komise a obecněji využívat zkušeností, jichž nabyly orgány Rady Evropy;

27.

v souladu s usnesením Evropského parlamentu ze dne 25. října 2016 VR zdůrazňuje, že nástroje pro posuzování právního státu, demokracie a základních práv, které jsou na úrovni Unie již k dispozici, by měly být koordinovány a, je-li to možné, začleněny do jednotného mechanismu monitorování;

28.

považuje za velmi důležité, aby bylo monitorování založeno na systému oznamování případných porušení zásad, do něhož bude moci přispívat co největší počet příslušných zdrojů, včetně místních a regionálních orgánů a akademické obce, ale také jednotlivci a organizovaná občanská společnost;

29.

souhlasí s tím, aby monitorovací systém řídila Komise. Klade si však otázku, jakou úlohu v rámci každoročního monitorování by mohla a měla hrát Agentura Evropské unie pro základní práva. VR vyzývá Komisi, aby zvážila, zda není v zájmu plného využití potenciálu této agentury nezbytná úprava jejího mandátu.

Konkrétní návrhy týkající se většího zapojení VR a místních a regionálních orgánů do posilování právního státu v Unii

30.

navrhuje posílit zapojení VR, místních a regionálních orgánů a občanské společnosti do prosazování kultury dodržování zásad právního státu;

31.

konstatuje, že každoroční akce na podporu právního státu, kterou navrhuje Komise, by měla být vyvrcholením řady setkání konaných na regionální a celostátní úrovni, která vyústí ve společnou akci na úrovni Unie. VR proto Komisi vyzývá, aby ve spolupráci s místními a regionálními orgány a členskými státy uspořádala regionální setkání zaměřená na dodržování zásad právního státu, která budou každoroční akci v rámci příprav předcházet;

32.

zdůrazňuje, že každoroční akce by se neměla nutně konat v Bruselu – mohla by se konat střídavě v jednom z evropských měst či regionů. VR proto navrhuje, aby Komise každý rok určila „město právního státu“, v němž by se tato každoroční akce uskutečnila;

33.

domnívá se, že prostředky, které byly nyní ve víceletém finančním rámci vyčleněny na občanskou společnost a nezávislé sdělovací prostředky, by měly být výrazně navýšeny. Část těchto prostředků by měla být určena místním sdělovacím prostředkům;

34.

konstatuje, že do propagační a monitorovací činnosti navrhované Komisí by měly být kromě evropských justičních sítí zahrnuty i advokátní komory a sdružení právníků. Na místní úrovni je právník vnímán jako první ochránce před možným zneužíváním a porušováním zásad právního státu a základních práv. Sdružení právníků jsou navíc rozmístěna po celém území Unie a působí na všech úrovních evropské správy věcí veřejných (místní, regionální, státní a unijní);

35.

zdůrazňuje, že by do propagačních a monitorovacích činností navrhovaných Komisí měli být zapojeni také ombudsmani, kteří jsou na místní a regionální úrovni velice rozšířeni. Tyto kontrolní subjekty by měly být zapojeny do shromažďování informací, jakož i do regionálních setkání a akcí na podporu zásad právního státu;

36.

velmi oceňuje záměr Komise podpořit vysoké školy a výzkumná střediska ve studiu témat souvisejících s právním státem. Domnívá se, že značné finanční příspěvky by měly být určeny výzkumným pracovníkům působícím v těch členských státech, v nichž jsou zásady právního státu na základě zjištěných parametrů více ohroženy. Část financované činnosti by měla být zaměřena na šíření těchto zásad v regionálních a místních komunitách, a to i za účasti organizované občanské společnosti;

37.

zdůrazňuje, že prostřednictvím správy finančních prostředků Unie se tisíce místních úředníků a pracovníků seznamují s pravidly a strategiemi Unie. VR se domnívá, že místní a regionální orgány, které spravují finanční prostředky Unie, by měly své úředníky školit také v otázkách týkajících se právního státu;

38.

konstatuje, že s využitím vlastních zkušeností s šířením politik Unie a již existujících iniciativ by mohl VR – za podpory ze strany Evropské komise a ve spolupráci s EHSV – organizovat vzdělávací akce pro místní úředníky a pracovníky;

39.

VR zejména navrhuje posoudit, zda by bylo užitečné realizovat pilotní projekt, v jehož rámci by byl u vybrané skupiny místních a regionálních orgánů použit seznam kritérií pro posouzení právního státu (na základě seznamu kritérií Benátské komise). V mezích dostupných zdrojů dané instituce by se tato iniciativa mohla řídit příkladem jedné ze sítí, které VR již podporuje (jde například o síť pro sledování subsidiarity nebo regionální centra). Omezený počet měst a regionů by mohl dobrovolně ověřovat dodržování zásad právního státu ze strany svých orgánů a úřadů. VR by mohl vypracovat seznam parametrů, které by měly být uplatňovány, a koordinovat vlastní auditní činnost místních a regionálních orgánů, které by se do této činnosti snažily zapojit místní partnery, jako jsou vysoké školy, veřejní ochránci práv, advokátní komory a organizovaná občanská společnost.

Závěry

40.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem VR:

vyzývá Komisi, aby zajistila, že mechanismy na ochranu právního státu, zejména systém každoročního monitorování, budou náležitě zohledňovat riziko porušování základních práv a demokratických zásad v členských státech, a to i na regionální a místní úrovni;

vyzývá Komisi, aby pokračovala v průběžném monitorování možného porušování nezávislosti soudnictví a možného ovlivňování sdělovacích prostředků ze strany orgánů veřejné moci;

navrhuje, aby byly využity a posíleny zkušenosti s monitorováním, které již Komise provádí;

žádá, aby prostředky, které byly nyní ve víceletém finančním rámci vyčleněny na občanskou společnost a nezávislé sdělovací prostředky, byly výrazně navýšeny, a navrhuje, aby část těchto prostředků byla určena místním nezávislým sdělovacím prostředkům;

navrhuje věnovat zvláštní část výroční zprávy o stavu právního státu rizikům porušování zásad ze strany nestátních subjektů, zejména velkých soukromých hospodářských subjektů působících v digitální ekonomice;

vyzývá k naplnění záměru obnovit proces jednání o přistoupení Unie k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod;

vyzývá k tomu, aby bylo uplatňování podmíněnosti při vyplácení finančních prostředků zvažováno pouze v případě závažného a systematického porušování zásad, a vyzývá k tomu, aby místní a regionální orgány nebyly nespravedlivě postihovány;

vyzývá Komisi, aby považovala zavedení monitorovacího systému v členských státech za prioritu a vyčlenila na tento nový nástroj odpovídající finanční a personální zdroje;

vyzývá k provedení návrhů uvedených v tomto stanovisku, jejichž cílem je posílit zapojení VR, místních a regionálních orgánů a občanské společnosti do prosazování kultury dodržování zásad právního státu.

V Bruselu dne 12. února 2020.

předseda Evropského výboru regionů

Apostolos TZITZIKOSTAS


Top