EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2013/176/08

Hercule II – Výzva k předkládání návrhů – Technická pomoc pro boj proti podvodům v EU „Cigarety“

OJ C 176, 21.6.2013, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 176/24


HERCULE II

Výzva k předkládání návrhů

Technická pomoc pro boj proti podvodům v EU „Cigarety“

2013/C 176/08

1.   Cíle a popis

Toto oznámení výzvy k předkládání návrhů vychází z rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 878/2007/ES ze dne 23. července 2007 o zavedení akčního programu Společenství na podporu akcí v oblasti ochrany finančních zájmů Společenství (program „Hercule II“) (1). Tato výzva se týká činností podle čl. 1a písm. a) rozhodnutí Hercule II, které spočívají v

„technické pomoci pro vnitrostátní orgány poskytováním odborných znalostí, vybavení a nástrojů informačních technologií usnadňujících nadnárodní spolupráci a spolupráci s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a jejichž cílem je bojovat proti podvodům, korupci a jiným protiprávním činnostem či sloužit k přípravě a provádění politik zaměřených na odhalování a potírání podvodů.“

Rozhodnutí o financování na rok 2013 (2) upravuje uspořádání dvou výzev k předkládání návrhů pro oblast činnosti „Technická pomoc“. Tato výzva se týká technické pomoci „Cigarety“.

2.   Způsobilí žadatelé

Toto oznámení je zaměřeno na orgány státní nebo regionální správy („žadatelé“) členských států nebo zemí mimo Evropskou unii, které podporují posílení evropských opatření na ochranu finančních zájmů Evropské unie.

3.   Způsobilá opatření

Mezi opatření způsobilá pro technickou pomoc „Cigarety“ patří:

a)

Technická a finanční pomoc nezbytná k podpoře a posílení kontroly kontejnerů a nákladních automobilů na vnějších hranicích EU. Ta zahrnuje:

nákup, náklady na instalaci a údržbu mobilních a pevných (rentgenových) skenerů (3), používaných celními úřady ke kontrole kontejnerů, nákladních a osobních automobilů překračujících vnější hranice EU nebo projíždějících přes území některého z členských států za účelem provádění kontrol výskytu nedovoleného zboží, zejména pašovaných nebo padělaných cigaret a tabáku,

odbornou přípravu zaměstnanců celních správ na provoz skenerů a školení ve správné interpretaci snímků získaných prostřednictvím skenerů,

software a hardware, které umožní výměnu snímků vytvořených různými typy skenerů v rámci celních orgánů EU a mezi nimi.

b)

Nákup, cvičení, krmení a držení zvířat (např. cvičených psů, ale také speciálně vycvičených včel, potkanů nebo prasat) používaných při odhalování nedovoleného zboží, zejména pašovaných a/nebo padělaných cigaret a tabáku.

c)

Vypracování, provádění, vylepšení nebo modernizace stávajících automatizovaných systémů rozpoznávání kódů na kontejnerech a automatizovaných systémů rozpoznávání číselných poznávacích značek. To zahrnuje vývoj softwaru, jakož i nákup a instalaci technického vybavení systémů a odbornou přípravu osob, jež je budou používat.

4.   Kritéria pro udělení grantu

Každá předložená způsobilá akce bude posuzována na základě těchto kritérií pro udělení grantu:

1)

soulad akce s cíli Komise v oblasti boje proti podvodům, zejména pokud jde o bránění tokům nedovolených tabákových výrobků do EU a jejich odhalování a vyšetřování;

2)

kvalita dalších akcí, které doprovázejí nákup, a/nebo zorganizování akce, jejichž cílem je zlepšení odhalování nedovolených tabákových výrobků;

3)

technická kvalita a udržitelnost navrhované akce umožňující splnění potřeb sdělených žadatelem o grant;

4)

efektivní vynaložení nákladů: náklady na akci by měly být ve shodě s jejími cíli;

5)

slučitelnost akce s prací prováděnou nebo plánovanou v rámci politických priorit EU pro předcházení podvodům v oblasti rozpočtu EU (prevence, informační analýzy, metody spolupráce atd.);

6)

slučitelnost akce s obdobnými projekty prováděnými v ostatních členských státech a prováděnými jinými vnitrostátními donucovacími orgány a celními úřady;

7)

možnost využít metod a/nebo výsledků opatření k posílení spolupráce a efektivity v oblasti boje proti podvodům a pašování cigaret („začleňování“).

Pokud je několik opatření na základě těchto kritérií pro udělení grantu hodnoceno shodně, mohou být finanční prostředky poskytnuty v následujícím sestupném pořadí:

donucovacím orgánům, které nemají dostatečné vybavení pro boj proti pašování a padělání cigaret, či jsou za nedostatečně vybavené považovány,

žádostem, jež umožňují spravedlivé zeměpisné rozložení,

žadatelům, kteří v předchozích letech nebo na základě předchozích výzev k předkládání návrhů nezískali granty ke stejnému nebo podobnému opatření.

5.   Rozpočet

Orientační rozpočet vyhrazený pro tuto výzvu činí 3 500 000 EUR. Finanční příspěvek bude mít formu grantu. Přidělený finanční příspěvek nepřesáhne 50 % způsobilých nákladů.

Komise si vyhrazuje právo nepřidělit všechny dostupné finanční prostředky.

6.   Další informace

Technické specifikace a formulář žádosti lze stáhnout z následující internetové stránky: http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/techn-assist/index_en.htm

Otázky a/nebo žádosti o dodatečné informace týkající se této výzvy je třeba zasílat e-mailem na adresu:

OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu

Otázky a odpovědi mohou být anonymně zveřejněny v pokynech pro vyplnění formuláře žádosti na internetových stránkách úřadu OLAF, pokud jsou důležité pro ostatní žadatele.

7.   Lhůta pro podání žádostí

Žádosti musí být podány nejpozději v pátek 12. července 2013.


(1)  Úř. věst. L 193, 25.7.2007, s. 18.

(2)  C(2013) 612 final ze dne 7. února 2013.

(3)  Na náklady na údržbu se povolení nevztahuje.


Top