EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AR0399

Stanovisko Výboru regionů „Transevropské telekomunikační sítě“

OJ C 225, 27.7.2012, p. 211–216 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 225/211


Stanovisko Výboru regionů „Transevropské telekomunikační sítě“

2012/C 225/16

VÝBOR REGIONŮ

vítá iniciativu Evropské komise v podobě návrhu nařízení o hlavních směrech transevropských komunikačních sítí;

zdůrazňuje, že priority uvedené v tomto dokumentu – vysokorychlostní sítě, přeshraniční veřejné služby, přístup k informacím veřejného sektoru a vícejazyčným službám, bezpečnost a zabezpečení a inteligentní energetické služby – jsou vše oblasti, v nichž jsou města a regiony současně zainteresovanými subjekty, poskytovateli i příjemci;

uznává význam transevropských komunikačních sítí pro mezinárodní konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj EU a zdůrazňuje, že je třeba zajistit intenzivnější výměnu zkušeností a osvědčených postupů mezi členskými státy a ostatními regiony;

bere na vědomí potenciál nového finančního rámce, jenž by mohl významně napomoci překlenutí digitální propasti a dosažení cílů strategie Evropa 2020 a zároveň naplnit některé klíčové sociální, kulturní a hospodářské potřeby Evropanů;

zdůrazňuje, že rychlá a provozně spolehlivá komunikační spojení doplněná o účinné bezdrátové mobilní služby hrají zásadní roli při podpoře regionální konkurenceschopnosti, dostupnosti a rovnosti mezi lidmi, a připomíná, že všichni obyvatelé bez ohledu na to, kde žijí, musí mít zaručenu účinnou infrastrukturu informační společnosti.

Zpravodaj

Alin Adrian NICA (RO/ALDE), starosta obce Dudeștii Noi

Odkaz

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech transevropských telekomunikačních sítí, kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1336/97/ES

COM(2011) 657 final

I.   POLITICKÁ DOPORUČENÍ

VÝBOR REGIONŮ

Názory Výboru regionů

1.

vítá iniciativu Evropské komise v podobě návrhu nařízení o hlavních směrech transevropských komunikačních sítí;

2.

zdůrazňuje, že priority uvedené v tomto dokumentu – vysokorychlostní sítě, přeshraniční veřejné služby, přístup k informacím veřejného sektoru a vícejazyčným službám, bezpečnost a zabezpečení a inteligentní energetické služby – jsou vše oblasti, v nichž jsou města a regiony současně zainteresovanými subjekty, poskytovateli i příjemci;

3.

poukazuje na klíčovou úlohu místních a regionálních orgánů při prosazování informovaného dialogu s širokou veřejností, při péči o zájmy veřejnosti co nejblíže občanům a při usnadňování spolupráce mezi uživateli a výrobci inovací v oboru IKT v nejrůznějších složkách vlád a správních orgánů;

4.

zdůrazňuje význam transevropských telekomunikačních sítí pro komerční i nekomerčních účely, a dále na význam investic do výzkumu na podporu specifických činností a rozvoje budoucích aplikací s cílem zvýšit hodnotu odvětví telekomunikací;

5.

uznává význam transevropských komunikačních sítí pro mezinárodní konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj EU a zdůrazňuje, že je třeba zajistit intenzivnější výměnu zkušeností a osvědčených postupů mezi členskými státy a ostatními regiony;

6.

zdůrazňuje úlohu infrastruktury potřebné ke zvládání rozsáhlých objemů dat, která budou procházet telekomunikačními sítěmi, a vyzývá ke stimulaci veřejných a soukromých investic určených venkovským a řídce osídleným oblastem a nejvzdálenějším regionům;

7.

domnívá se, že na všech úrovních by měly být stanoveny bezpečnostní požadavky, aby se tak zabezpečila optimální úroveň ochrany soukromí a osobních údajů, zabránilo se jakémukoli neoprávněnému sledování osobních údajů a získávání profilu uživatelů např. v oblasti nákupních zvyklostí, zdravotního stavu, zdravotních záznamů atd.;

8.

vítá nápad Evropské komise využít nový cenový model, který by snížil ceny klasického připojení pomocí měděných vodičů a usnadnil přechod od klasických k optickým sítím. Je důležité, aby sítě byly přístupné různým subjektům;

9.

bere na vědomí potenciál nového finančního rámce, jenž by mohl významně napomoci překlenutí digitální propasti a dosažení cílů strategie Evropa 2020 a zároveň naplnit některé klíčové sociální, kulturní a hospodářské potřeby Evropanů;

10.

znovu potvrzuje význam synergií mezi rámcovým programem, strukturálními fondy a vnitrostátními politikami s ohledem na širší cíle EU v oblasti konkurenceschopnosti a soudržnosti;

11.

domnívá se, že je zcela nezbytné určit právní a procesní formu finančních a hospodářských opatření v zájmu stimulace intenzivnějšího využívání stávající infrastruktury, s možným zahrnutím širokopásmových sítí za účelem snížení sociálních, hospodářských a environmentálních nákladů;

12.

souhlasí s návrhem Komise zřídit skupinu odborníků na vysoké úrovni, jejímž úkolem by bylo vyvinout strategii pro transevropské telekomunikační sítě, a žádá Komisi, aby jej od počátku informovala o vývoji v souvislosti s touto skupinou, včetně jejích analýz a politických doporučení;

Doporučení Výboru regionů

13.

uznává, že IKT jako základ informační společnosti otevřené všem by měly zahrnovat potřeby všech příslušníků společnosti včetně osob ohrožených sociálním vyloučením;

14.

znovu potvrzuje, že by Komise a členské státy měly přijmout opatření potřebná k tomu, aby místní a regionální orgány byly plně a efektivně zapojeny do řízení iniciativ v oblasti IKT (1);

15.

navrhuje využívat veškerý potenciál Evropy v oblasti rozvíjení služeb IKT ve veřejném a soukromém sektoru, a využití IKT jako prostředku ke zlepšení služeb místních a regionálních orgánů v takových oblastech, jako je zdravotnictví, vzdělávání, zadávání veřejných zakázek, bezpečnost a sociální služby;

16.

navrhuje vytvořit středisko pro sledování provádění a šíření sítí nové generace na území Evropy, které by vyvíjelo činnosti v oblasti 1) zjišťování a sběru informací a statistických údajů o veřejných dílech, jež mohou být částečně či plně využity k realizaci sítí nové generace, 2) řízení databanky k monitorování uvedených veřejných děl a k zavádění evropského katastru telekomunikačních sítí, 3) podpory technických a regulačních aktivit, 4) provádění studií a průzkumů a získávání a šíření technické dokumentace a údajů;

17.

znovu připomíná, že Evropskou unií podporovaná partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti veřejných služeb IKT mezi místními a regionálními orgány a malými a středními podniky působícími v oboru vývoje IKT mohou být vynikajícím základem, na němž lze budovat místní schopnosti a znalosti na úrovni celé EU (2);

18.

navrhuje využívat partnerství veřejného a soukromého sektoru k poskytování širokopásmových služeb, zejména ve venkovských oblastech, a zabránit vytěsnění soukromých investic;

19.

připomíná, že je zásadně důležité, aby veřejné orgány na regionální a místní úrovni měly odpovídající vlastní kapacity a udržitelné finanční zdroje na digitalizaci. Partnerství veřejného a soukromého sektoru a rozvoj trhů pro e-learning nabízejí alternativní možnosti financování digitalizace. Informace veřejného sektoru mohou generovat soběstačné příjmy využitelné pro tvorbu a digitalizaci údajů. Důležité jsou kromě toho rovněž sítě a interaktivní společenství, neboť umožňují snižovat náklady, například prostřednictvím vývoje softwaru s otevřeným zdrojovým kódem (open software) (3);

20.

žádá Komisi, aby věnovala zvláštní pozornost přípravě politiky nediskriminace a překlenutí propasti mezi stávajícími subjekty a jejich novými konkurenty, zvláště při snaze zvyšovat ekonomickou atraktivitu vysokorychlostního širokopásmového připojení v Evropě;

21.

zdůrazňuje, že provádění nástroje pro propojení Evropy by nemělo být v rozporu s cíli politiky soudržnosti, že by zavádění navrhovaných opatření do praxe nemělo znamenat jakýkoli nárůst byrokracie a administrativní zátěže a že by měly být poskytnuty další informace a objasnění týkající se využití nových finančních nástrojů a jejich pákového efektu a měla by být prověřena jejich účinnost. Nesmí se obcházet povinnost dodržovat rozpočtovou kázeň, zákaz zadlužování a zásada jasnosti rozpočtu. Ručení EU musí zůstat omezeno na původní částku. Nesmí vznikat podmíněné závazky;

22.

vyzývá, aby došlo k významnému posunu ve využívání strukturálních fondů ze strany regionů, především ke stimulaci poptávky po výzkumu a inovacích, což by napomohlo rozvoji otevřených inovací vycházejících z uživatelských potřeb jako regionálního potenciálu (4);

23.

připomíná, že místní a regionální orgány mají klíčovou úlohu v úsilí zajistit spravedlivé a cenově dostupné širokopásmové připojení v oblastech, kde trh selhal, při vedení pilotních projektů zaměřených na překonávání rozdílů v přístupnosti elektronických technologií a při vyvíjení nových přístupů ve veřejných elektronických službách zaměřených na občany (5);

24.

znovu potvrzuje, že financování a další podpůrná opatření by měla napomáhat realizaci širokopásmových sítí s otevřeným přístupem, které jsou založeny na horizontálně vrstvené struktuře sítě, a zdůrazňuje potřebu obchodního modelu, který odděluje fyzický přístup k síti od poskytování služeb (6);

25.

zdůrazňuje, že rychlá a provozně spolehlivá komunikační spojení doplněná o účinné bezdrátové mobilní služby hrají zásadní roli při podpoře regionální konkurenceschopnosti, dostupnosti a rovnosti mezi lidmi, a připomíná, že všichni obyvatelé bez ohledu na to, kde žijí, musí mít zaručenu účinnou infrastrukturu informační společnosti (7);

26.

požaduje větší zaměření na to, aby se zvyšovalo povědomí na regionální a místní úrovni a podněcovalo zdokonalování infrastruktury jako nezbytných prvků rozvoje a zavádění transevropských telekomunikačních sítí;

27.

zdůrazňuje potřebu veřejných investic do páteřního propojení, jež poskytuje spojení mezi síťovými uzly ve středně velkých a malých městech nebo venkovských obcích a dále je katalyzátorem investic do modernizace přístupové sítě;

28.

konstatuje, že přístup k vysoce kvalitnímu širokopásmovému připojení za rozumné ceny může zvýšit dostupnost a kvalitu služeb poskytovaných místními a regionálními orgány a usnadnit uvádění výrobků na trh (8);

29.

znovu připomíná význam a nutnost společných pravidel a postupů řídících opakované použití informací veřejného sektoru, které zajistí totožné základní podmínky pro všechny účastníky evropského informačního trhu, podmínky pro to, aby opakované použití takových informací bylo průhlednější, a které by zabránily narušování vnitřního trhu (9);

30.

zdůrazňuje, že plného potenciálu opakovaného použití informací veřejného sektoru může být dosaženo užším zapojením místních a regionálních orgánů, což by mohlo výrazně podpořit opakované použití informací veřejného sektoru v zájmu zlepšení konkurenceschopnosti a vytváření pracovních míst (10);

31.

vyzývá místní a regionální orgány, aby velkou měrou spolupracovaly na zlepšování interoperability ve veřejné správě a účinnosti poskytování veřejných služeb (11);

32.

zdůrazňuje, že v rámci mezinárodní spolupráce vyvstává důležitost regionů v souvislosti s jejich podpůrnými programovými, strukturálními a legislativními rámcovými podmínkami pro politiku v oblasti výzkumu;

33.

domnívá se, že činnosti plánované v návrhu nařízení tak, jak jsou formulovány, podle všeho nejsou v žádném rozporu se zásadami subsidiarity a proporcionality.

II.   DOPORUČENÉ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Pozměňovací návrh 1

Preambule

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

(21)

S cílem zohlednit vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií by Komise měla být zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změnu přílohy k tomuto nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravné práce uskutečnila příslušné konzultace, a to i na odborné úrovni. Cílem této přenesené pravomoci je řešit nový rozvoj technologií a trhu, nové politické priority nebo příležitosti pro využití synergií mezi různými infrastrukturami, včetně infrastruktur v oblasti dopravy a energetiky. Rozsah přenesené pravomoci je omezen na změnu popisu projektů společného zájmu, doplnění projektů společného zájmu nebo odstranění neaktuálního projektu společného zájmu v souladu s předem stanovenými, jasnými a transparentními kritérii.

(21)

S cílem zohlednit vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií by Komise měla být zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změnu přílohy k tomuto nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravné práce uskutečnila příslušné konzultace, a to i na odborné úrovni . Cílem této přenesené pravomoci je řešit nový rozvoj technologií a trhu, nové politické priority nebo příležitosti pro využití synergií mezi různými infrastrukturami, včetně infrastruktur v oblasti dopravy a energetiky. Rozsah přenesené pravomoci je omezen na změnu popisu projektů společného zájmu, doplnění projektů společného zájmu nebo odstranění neaktuálního projektu společného zájmu v souladu s předem stanovenými, jasnými a transparentními kritérii.

Odůvodnění

Bylo by mimořádně užitečné zapojit místní a regionální orgány do konzultačního procesu, neboť jsou účastníky procesu správy a spojovacím článkem mezi ústřední veřejnou správou, občany a soukromými společnostmi.

Pozměňovací návrh 2

Čl. 4 písm. a)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

(a)

zavádění superrychlých širokopásmových sítí, které zajistí přenos údajů o rychlosti 100 Mb/s a vyšší;

(a)

zavádění superrychlých širokopásmových sítí, které zajistí přenos údajů o rychlosti 100 Mb/s a vyšší;

Odůvodnění

Investice do superrychlých širokopásmových sítí jsou vysoce rizikovou oblastí. Statistické údaje ukazují, že využití vysokorychlostního internetu značně pokulhává za skutečným širokopásmovým pokrytím. Volba technologie a projektů, které budou financovány, by proto měla zohlednit skutečnou poptávku po širokopásmovém připojení.

Pozměňovací návrh 3

Čl. 4 písm. b)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

(b)

zavádění širokopásmových sítí za účelem propojení ostrovních, uzavřených a okrajových oblastí s ústředními regiony Unie, které v těchto regionech zajistí, aby rychlost přenosu údajů byla dostatečná k tomu, aby umožnila širokopásmové připojení o rychlosti 30 Mb/s a víc;

(b)

zavádění širokopásmových sítí za účelem propojení ostrovních, uzavřených a okrajových oblastí s ústředními regiony Unie, které v těchto regionech zajistí, aby rychlost přenosu údajů byla dostatečná k tomu, aby umožnila širokopásmové připojení o rychlosti 30 Mb/s a víc;

Odůvodnění

Viz odůvodnění výše.

Pozměňovací návrh 4

Čl. 5 odst. 3

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

(3)   Členské státy a/nebo jiné subjekty, které jsou odpovědné za provádění projektů společného zájmu, nebo přispívají k jejich realizaci, přijmou nezbytná právní, administrativní, technická a finanční opatření v souladu s odpovídajícími specifikacemi tohoto nařízení.

(3)   Členské státy a/nebo jiné subjekty , které jsou odpovědné za provádění projektů společného zájmu, nebo přispívají k jejich realizaci, přijmou nezbytná právní, administrativní, technická a finanční opatření v souladu s odpovídajícími specifikacemi tohoto nařízení.

Odůvodnění

Zařazení místních a regionálních orgánů by bylo užitečné z týchž důvodů, jaké byly uvedeny výše.

Pozměňovací návrh 5

Čl. 5 odst. 8 písm. c)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

(8c)

prokazuje evropskou přidanou hodnotu.

(8c)

prokazuje evropskou přidanou hodnotu .

Odůvodnění

Posouzení proveditelnosti by bylo nejlepším způsobem, jak prokázat přidanou hodnotu.

Pozměňovací návrh 6

Čl. 7 odst. 4

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Komise v těchto zprávách rovněž vyhodnotí, zda oblast působnosti projektů společného zájmu nadále odráží politické priority, technologický rozvoj nebo situaci na příslušných trzích. Tyto zprávy u velkých projektů zahrnují analýzu vlivu na životní prostředí s přihlédnutím k potřebě přizpůsobení se změně klimatu a snížení jejího dopadu a k odolnosti vůči živelným pohromám. Takové přezkoumání lze uskutečnit rovněž kdykoli jindy, považuje-li se to za vhodné.

Komise v těchto zprávách rovněž vyhodnotí, zda oblast působnosti projektů společného zájmu nadále odráží politické priority, technologický rozvoj a situaci na příslušných trzích. Tyto zprávy u velkých projektů zahrnují analýzu vlivu na životní prostředí s přihlédnutím k potřebě přizpůsobení se změně klimatu a snížení jejího dopadu a k odolnosti vůči živelným pohromám. Takové přezkoumání lze uskutečnit rovněž kdykoli jindy, považuje-li se to za vhodné.

   

Odůvodnění

Viz odůvodnění výše.

V Bruselu dne 4. května 2012

předsedkyně Výboru regionů

Mercedes BRESSO


(1)  CdR 283/2008 fin.

(2)  CdR 156/2009 fin.

(3)  CdR 247/2009 fin.

(4)  CdR 263/2007 fin.

(5)  CdR 5/2008 fin.

(6)  CdR 104/2010 fin.

(7)  CdR 104/2010 fin.

(8)  CdR 252/2005 fin.

(9)  CdR 247/2009 fin.

(10)  CdR 247/2009 fin.

(11)  CdR 10/2009 fin.


Top