EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AR0005

Stanovisko Výboru regionů „Návrh nařízení o EFRR“

OJ C 225, 27.7.2012, p. 114–126 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 225/114


Stanovisko Výboru regionů „Návrh nařízení o EFRR“

2012/C 225/08

VÝBOR REGIONŮ

poukazuje na to, že přehnané tematické zaměření omezuje strategické volby, a požaduje větší flexibilitu v zájmu dalšího zvyšování konkurenceschopnosti regionů;

vyzývá Evropskou komisi, aby ve spolupráci s členskými státy a regiony zpružnila případ od případu obsah a rozsah jednotlivých investičních priorit;

vítá předložení společných ukazatelů, ale je si vědom nezbytného dalšího vylepšení;

zastává názor, že prostředky z EFRR musí být flexibilní a musí být možné je čerpat bez upřednostňování či diskriminace určitých typů oblastí a se zohledněním všech typů venkovských, příměstských a funkčních oblastí;

navrhuje zajistit lepší provázanost Horizontu 2020 a strukturálních fondů zřízením styčných ploch a propojením obou programů;

zdůrazňuje, že seznam měst, v nichž mají být realizována opatření pro udržitelný rozvoj měst, by měl být orientační a měl by být vypracován v partnerství s místními a regionálními orgány na základě výběrových řízení. Regiony musí mít možnost poskytovat podporu flexibilně podle potřeb regionů a obcí;

poukazuje na skutečnost, že podíl prostředků z EFRR na podporu udržitelného rozvoje měst a místního rozvoje obecně by měl vzejít z plánování operačních programů;

vyzdvihuje aktivity programu URBACT, a žádá proto, aby Evropská komise odůvodnila přidanou hodnotu navrhované platformy pro rozvoj měst;

v zájmu intenzivnějšího politického dialogu o koncepcích rozvoje měst a spolupráce městských a venkovských oblastí v Evropě nabízí Evropské komisi společná opatření;

žádá, aby byly v operačních programech zohledněny výzvy spojené s oblastmi znevýhodněnými přírodními nebo demografickými podmínkami ve větší míře, než je stanoveno v článku 111 návrhu nařízení o společných ustanoveních.

Zpravodaj

pan Michael SCHNEIDER (DE/ELS), státní tajemník, zplnomocněnec spolkové země Sasko-Anhaltsko při spolkové vládě

Odkaz

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006

COM(2011) 614 final

I.   POLITICKÁ DOPORUČENÍ

VÝBOR REGIONŮ

Obecné připomínky

1.

vítá návrh Komise jako dobrý základ pro další jednání o budoucí podobě podpory z EFRR v Evropě;

2.

spatřuje ještě potřebu změn, aby byly zohledněny zejména zájmy místních a regionálních orgánů v Evropské unii;

3.

v této souvislosti odkazuje také na stanovisko Výboru regionů k rámcovému nařízení (1) i na dřívější stanoviska k budoucí podobě politiky soudržnosti po roce 2013 (2);

Společná ustanovení (články 1 až 5)

4.

vyzdvihuje popis úkolů EFRR v , podle něhož má tento fond vyrovnáním regionálních rozdílů posílit hospodářskou, sociální a územní soudržnost, a konstatuje, že další utváření podpory z EFRR se tímto cílem musí řídit i v budoucnu. Výbor však upozorňuje na to, že v souladu s článkem 174 ve spojení s článkem 176 SFEU patří k úkolům EFRR i přispívat ke snižování rozdílů v úrovni rozvoje různých regionů a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů. V rámci dotyčných regionů by měla být zvláštní pozornost věnována venkovským oblastem, oblastem postiženým průmyslovými přeměnami a regionům, které jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními nebo demografickými podmínkami, jako jsou například nejsevernější regiony s velmi nízkou hustotou obyvatelstva a ostrovní, přeshraniční a horské regiony;

5.

zdůrazňuje také skutečnost, že podpora z EFRR bude muset v první řadě plnit funkci posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti, přičemž musí být řádně zohledněny specifické a výjimečné podmínky nejvzdálenějších regionů, jak stanoví článek 349 SFEU;

6.

zastává názor, že rozsah podpory z EFRR stanovený v je v zásadě vhodný k posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti, vyrovnání regionálních rozdílů a zároveň ke splnění cílů strategie Evropa 2020. Upozorňuje však na to, že kvůli interním rozdílům v rozvoji může být i ve více rozvinutých regionech nezbytné investovat do infrastruktury poskytující občanům základní služby v oblastech životního prostředí, dopravy a informačních a komunikačních technologií (IKT);

7.

žádá proto, aby byly – nehledě na nástroj pro propojení Evropy – ve spolupráci s členskými státy a regiony upřesněny a zpružněny případy, kdy lze infrastruktury vyloučit z podpory. V tomto směru je důležité zohlednit výrobní strukturu každého regionu;

8.

vítá skutečnost, že konkurenceschopnost malých a středních podniků je zařazena mezi investičními prioritami (článek 5 návrhu nařízení o EFRR), a zdůrazňuje, že tato otázka je zvláště důležitá v době krize, kdy mají malé a střední podniky mimořádně ztížený přístup k financování a investicím, avšak z hlediska zaměstnanosti a inovací jsou zcela nepostradatelné pro soudržnost a hospodářskou obnovu. Na druhé straně důrazně připomíná, že podpora investic do velkých podniků musí být umožněna i v budoucnu. Tyto podniky hrají důležitou roli z hlediska strukturální politiky při plnění cílů stěžejní iniciativy „Průmyslová politika pro éru globalizace“, např. jako partneři při vytváření průmyslových klastrů a v neposlední řadě jako zadavatelé zakázek malým a středním podnikům;

9.

vidí zásadní nutnost vyjasnit souvislost mezi rozsahem podpory v článku 3 a investičními prioritami vyjmenovanými v článku 5 a žádá o upřesnění tohoto bodu;

10.

domnívá se, že vzhledem k omezeným prostředkům veřejných rozpočtů by v budoucnu mohl stoupnout význam činnosti soukromého sektoru, a proto by rozsah podpory z EFRR měl umožnit podporu veřejných i soukromých výzkumných a inovačních subjektů. Zdůrazňuje, že je důležité nadále podporovat na úrovni EU společný výzkum soukromých podniků, vysokých škol a výzkumných středisek;

11.

domnívá se, že vytváření sítí, spolupráce a výměna zkušeností mezi regiony, městy a příslušnými sociálními a hospodářskými subjekty a subjekty působícími v oblasti životního prostředí, jak stanoví čl. 3 odst. 1 písm. d) bod iv), vyžaduje rovněž zapojení subjektů z oblasti vědy a výzkumu a že je v tomto ohledu nezbytné vyjasnění;

12.

v zásadě podporuje zaměření finančních prostředků na jasné tematické cíle. Vhodnou úrovní, na níž musí toto zaměření proběhnout, jsou však regionální operační programy. Proto odmítá centralizované určování kvót a podílů prostředků na jednotlivých fondech či investičních prioritách. Tematické priority stanovené v tedy musí být – při zohlednění zásady subsidiarity – nadále určovány v rámci partnerství. Smlouva o partnerství mezi členským státem a Evropskou komisí musí být založena na dohodách mezi členským státem a místními a regionálními orgány. Členské státy a regiony i místní orgány musí mít v rámci svých pravomocí možnost samostatně vypracovat v procesu plánování své strategie územního rozvoje, vytyčit si své vlastní priority jak s ohledem na cíle strategie Evropa 2020, tak i na své konkrétní regionální potřeby, a tyto priority zdůvodnit;

13.

staví se proto proti omezujícímu zaměření prostředků z EFRR na tematické cíle posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací, zvyšování konkurenceschopnosti MSP a podpory posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech odvětvích, zejména u regionů, jejichž HDP na obyvatele byl v období 2007–2013 nižší než 75 % průměrného HDP v EU-25 v referenčním období;

14.

poukazuje na to, že zaměření jen na tyto tři cíle omezuje možnost EFRR celkově podpořit inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění i jeho schopnost snížit hospodářské, sociální a územní rozdíly v Evropské unii. Je na místě připomenout, že v souladu s článkem 176 Smlouvy o fungování Evropské unie je cílem EFRR, aby pomáhal odstraňovat zásadní regionální rozdíly v Unii. Ačkoli je vhodné použít EFRR na podporu strategie Evropa 2020, nesmí to být na úkor hlavního cíle, jímž je vyrovnávání regionálních rozdílů. Zaměření na tyto tři cíle rovněž znesnadňuje členským státům a regionům plné dodržování požadavků stanovených v článku 7 (podpora rovnosti) a v článku 8 (udržitelný rozvoj a změna klimatu), neboť omezený počet tematických cílů neumožňuje jejich řádné plnění. Přehnané zaměření rovněž omezuje strategické volby podléhající předběžnému posouzení a znehodnocuje proces tohoto hodnocení. Provádění komplexních programů podpory udržitelného integrovaného regionálního hospodářského rozvoje vyžaduje větší flexibilitu přímo v místě a k dalšímu zvyšování konkurenceschopnosti regionů je nepostradatelné;

15.

opakovaně odmítá neflexibilní stanovení kvót pro výdaje na jednotlivé či sloučené tematické cíle. Značné rozdíly mezi regiony, co se týče potenciálu a potřeb, které panují dokonce i v rámci jednotlivých kategorií regionů, brání nediferencovanému zvážení významu tematických cílů. Centrálně určované kvóty výdajů maří přidanou hodnotu politiky soudržnosti spočívající v přípravě na míru šitých strategií regionálního a územního rozvoje;

16.

konstatuje, že investiční priority navrhované v , jež má EFRR podporovat v rámci jednotlivých tematických cílů, pokrývají důležité oblasti potenciální podpory z fondů. Není však jasné, proč Evropská komise určité investice – například do přesunutí dopravního provozu –, které jednoznačně slouží k podpoře strategie Evropa 2020, neřadí mezi investiční priority;

17.

vítá investiční prioritu „posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství“ a zdůrazňuje její význam pro budoucnost Evropy. Požaduje však, aby procentní podíl prostředků z EFRR, který Komise navrhuje pro tento cíl vyčlenit, byl stanoven ve smlouvě o partnerství uzavřené mezi Komisí, členským státem a místní a regionální úrovní. Tak bude možné použít vhodně uzpůsobený podíl prostředků EFRR pro příslušný členský stát a region;

18.

domnívá se, že v této oblasti je třeba podniknout určité kroky zejména v souvislosti s investičními prioritami v rámci tematického cíle zvyšování konkurenceschopnosti MSP. Vzhledem k významu tohoto cíle pro růst a zaměstnanost v Evropě a k velmi široké škále slibných možností podpory je právě na tomto místě třeba investiční priority podstatným způsobem rozšířit. Podle názoru Výboru regionů musí mít výsadní postavení především podpora produktivních investic, které v souvislosti se zakládáním, rozšiřováním či diverzifikací podniků nebo se zásadní změnou postupů pro zhotovování výrobků či poskytování služeb přispívají k tvorbě a ochraně udržitelných pracovních míst. Takové podnikové investice jsou předpokladem toho, že nevyhnutelná strukturální změna v Evropě bude úspěšná a že vůbec bude možné splnit cíle v oblasti růstu a zaměstnanosti. Omezit podporu podnikových investic z EFRR na investice spojené se zakládáním firem tak, jak to má Evropská komise očividně v úmyslu, by nesplnilo požadavky na rozvoj v regionech a v Evropě;

19.

dále požaduje, aby podpora investic do infrastruktury související s hospodářstvím, do rozvoje infrastruktury cestovního ruchu, do rozvoje infrastruktury v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a do podnikatelských inkubátorů patřila ve všech regionech k těm investičním prioritám EFRR, na něž se lze mimořádně soustředit v rámci tematického zaměření, jež je třeba provést při přípravě operačních programů;

20.

vyzývá proto Evropskou komisi, aby ve spolupráci s členskými státy a regiony zpružnila případ od případu obsah a rozsah jednotlivých investičních priorit. Neměly by existovat jedny jediné priority EFRR pro členský stát, u každého operačního programu by naopak mělo být možné stanovit náležité priority;

Společné ukazatele pro podporu z EFRR v rámci cíle „Investice pro růst a zaměstnanost“ (článek 6)

21.

vítá, že se v navrhuje předložení společných ukazatelů pro měření výsledků podpory z EFRR v rámci cíle „Investice pro růst a zaměstnanost“. V konkrétních případech je však ještě třeba vylepšení. Například lze jen obtížně a s velkou časovou prodlevou měřit počet nových výrobků uváděných na trh v návaznosti na projekty v oblasti výzkumu a vývoje. Tento ukazatel se k celoevropskému hodnocení výsledků hodí stejně málo jako ukazatel „odhadovaného snížení úniků vody z vodovodní sítě“;

22.

vyzývá Evropskou komisi, aby v partnerské diskusi s členskými státy a regiony ještě jednou přezkoumala 43 společných ukazatelů z hlediska jejich vypovídací schopnosti, jednoznačnosti a především použitelnosti a případně je zjednodušila. Pro každý operační program by mělo být možné zvolit pouze ty ukazatele, které se vztahují na jeho priority. Řídící orgány a příjemci nemohou nést odpovědnost za nedosažení výsledků, za něž nejsou přímo zodpovědní;

Zvláštní ustanovení o zacházení v případech zvláštní povahy území (články 7 až 11)

23.

vítá, že EFRR má být s to podporovat mj. i integrovaná opatření v oblasti udržitelného rozvoje měst k řešení hospodářských, ekologických, klimatických a sociálních problémů v městských oblastech. Konstatuje, že EFRR městský rozměr rozsáhle podporuje již v současném období podpory, a schvaluje proto záměr Evropské komise posílit městský rozměr v příštím období podpory;

24.

zastává však názor, že prostředky z EFRR musí být z principu flexibilní a musí být možné je čerpat bez upřednostňování či diskriminace určitých typů oblastí, jinak hrozí riziko, že budou venkovské či příměstské a funkční oblasti vyňaty z nároku na čerpání prostředků z EFRR. O územním zaměření prostředků z EFRR na určité typy oblastí má být rozhodnuto při provádění plánování v rámci partnerství s místními a regionálními orgány;

25.

navrhuje zajistit lepší provázanost Horizontu 2020 a strukturálních fondů zřízením styčných ploch a propojením obou programů. Dosud není možné podporovat integrované projekty z evropského programu pro výzkum a ze strukturálních fondů. Užší propojení obou programů by zvýšilo součinnost a přispělo k posílení znalostní základny ve všech regionech, a proto by doplňkovost Horizontu 2020 a strukturálních fondů měla být také náležitě zohledněna v operačních programech a strategiích pro výzkum, inovace a inteligentní specializaci;

26.

proto v souvislosti s tím, že členské státy mají podle povinnost předem předkládat seznam měst, v nichž mají být realizována opatření pro udržitelný rozvoj měst , upozorňuje na skutečnost, že by tento seznam měl být jen orientační. Mohl by být výsledkem partnerské diskuse s příslušnými místními a regionálními orgány na základě výběrového řízení přístupného všem městům v jednotlivých členských státech. Udržitelný rozvoj měst by měl být a priori umožněn všem městům v příslušném území programu, včetně malých a středních měst. Regiony musí mít možnost flexibilně na základě svých operačních programů a finančního rámce poskytovat podporu podle potřeb regionů a obcí;

27.

poukazuje na skutečnost, že podíl prostředků z EFRR, které jsou v určitém členském státě vyčleněny na podporu udržitelného rozvoje měst a místního rozvoje obecně, by měl vzejít z plánování operačních programů, ale zároveň podotýká, že každý členský stát bude mít v případě potřeby rovněž možnost tento podíl zvýšit, aby bylo i nadále možné využívat u operačních programů podpory udržitelného rozvoje měst a udržitelného místního rozvoje širokou škálu podpůrných opatření. Ta by v případě, že to bude z důvodu místních geografických specifik nezbytné, měla být schopná navázat na vytváření partnerství se sousedními příměstskými, venkovskými a funkčními oblastmi a případně i být začleněna do integrovaného strategického plánování na vyšší než komunální úrovni. Členské státy a regiony potřebují nezbytnou flexibilitu, aby mohly tato opatření během období podpory provádět v závislosti na regionálních a strukturálních potřebách a vybírat projekty podle kritérií kvality;

28.

zdůrazňuje, že by jako možnost mělo být navrženo přenesení úkolů na města prostřednictvím nástroje „integrovaných územních investic“ podle článku 99 nařízení o společných ustanoveních. Místní a regionální orgány by s přihlédnutím ke svým institucionálním a technickým kapacitám měly mít možnost samy rozhodnout, zda a do jaké míry úkoly převezmou;

29.

v souvislosti s platformou pro rozvoj měst , jejíž zřízení se navrhuje v , vyzdvihuje dosavadní aktivity programu URBACT, který je zaměřen v prvé řadě na výměnu zkušeností s koncepcemi rozvoje měst v Evropské unii. Žádá proto, aby Evropská komise odůvodnila přidanou hodnotu nové platformy ve formě, kterou sama navrhla, aby nedošlo k duplicitě mezi platformou a programem URBACT, a aby vyjasnila budoucnost programu URBACT v nadcházejícím programovém období;

30.

v zájmu intenzivnějšího politického dialogu o koncepcích rozvoje měst a spolupráce městských a venkovských oblastí v Evropě nabízí Evropské komisi úzkou spolupráci a společná opatření (každoroční společné konference), neboť v tom vidí svůj vlastní důležitý úkol;

31.

vítá, že návrhu nařízení stanoví podporu inovačních opatření v oblasti udržitelného rozvoje měst jakožto příležitost k podporování inovačních projektů, aniž by tato mimořádná podpora administrativně zatížila pravidelnou podporu regionů, které jsou za ni odpovědné. Vítá rovněž, že se pod pojmem „inovace“ neskrývají pouze inovace technické, nýbrž také sociální. Výbor regionů se navíc zasazuje o to, aby i regiony měly možnost si samy vyzkoušet inovační přístup k podpoře v rámci operačních programů, a to i v oblasti inteligentní specializace;

32.

s ohledem na ustanovení návrhu nařízení týkající se oblastí znevýhodněných přírodními nebo demografickými podmínkami žádá, aby byly v operačních programech zohledněny výzvy spojené s demografickou změnou ve větší míře, než je stanoveno v článku 111 návrhu nařízení o společných ustanoveních týkajícím se úpravy míry spolufinancování. V podmínkách výrazného poklesu počtu obyvatel, odchodu především mladých a vysoce kvalifikovaných lidí a pokračujícího stárnutí obyvatelstva je demografický vývoj závažnou a trvalou nevýhodou, jíž je podle článku 174 Smlouvy o fungování Evropské unie třeba věnovat v rámci politiky soudržnosti mimořádnou pozornost. To je třeba při různých možnostech využití EFRR zohlednit. Tematické zaměření a investiční priority by měly ponechávat dostatečný prostor k rozvoji inovačních způsobů řešení a jejich uplatňování;

33.

podporuje návrhy ohledně nejvzdálenějších regionů předložené v a považuje je za dobrý základ pro další podporu těchto regionů. Domnívá se, že by těmto regionům měla být zaručena odpovídající úroveň podpory a stanovena větší flexibilita, pokud jde o tematické zaměření;

Závěrečná ustanovení (články 12 až 17)

34.

v souvislosti s výkonem přenesené pravomoci stanoveným v návrhu nařízení poukazuje na zásadní námitky vůči uplatňování aktů v přenesené pravomoci. V souladu s článkem 290 SFEU se přenášení pravomocí může týkat jen určitých nepodstatných předpisů a musejí být jasně vymezeny cíle, obsah, rozsah a doba trvání přenesení pravomoci;

Posouzení z hlediska subsidiarity a proporcionality

35.

zastává názor, že nařízení ve znění navrhovaném Evropskou komisí příliš zužuje rozsah podpory z EFRR a neponechává členským státům a regionům dostatečný prostor ke koncipování regionální a strukturální politiky nezbytný k tomu, aby za pomoci vhodných územních opatření dodržely smluvní cíle včetně cílů strategie Evropa 2020. Zužují se tak i možnosti spustit s pomocí EFRR integrované strategie územního rozvoje, které by odpovídaly přednostem a potřebám příslušného územního celku, a zásadním způsobem tak přispěly ke zvýšení hospodářského růstu a zaměstnanosti;

36.

domnívá se, že by se při současných jednáních měla ještě více zohlednit zásada subsidiarity a proporcionality, aby podpora z EFRR nebyla centralistická, přeregulovaná a přebyrokratizovaná. To by ohrozilo přijímání a respektování evropské politiky soudržnosti ze strany občanů a podniků v regionech;

37.

domnívá se proto, že je ještě třeba značného zlepšení, a vyzývá Evropskou komisi, aby ve spolupráci s Radou a Evropským parlamentem návrh nařízení odpovídajícím způsobem přepracovala;

38.

nabízí Evropské komisi, Radě a Evropskému parlamentu, že do těchto vyjednávání bude nadále přispívat odbornými znalostmi místních a regionálních orgánů.

II.   DOPORUČENÉ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Pozměňovací návrh 1

Článek 2

doplnit odstavec 2

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Odůvodnění

Viz odstavec 4.

Při odkazování na článek Smlouvy by měl být ocitován celý článek, nikoli pouze jeho část.

Pozměňovací návrh 2

Článek 3

upravit odstavec 1

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

[…]

Ve více rozvinutých regionech Evropský fond pro regionální rozvoj nepodporuje investice do infrastruktury poskytující občanům základní služby v oblastech životního prostředí, dopravy a IKT.

[…]

e více rozvinutých regionech do infrastruktury poskytující občanům základní služby v oblastech životního prostředí, dopravy a IKT.

Odůvodnění

Viz odstavec 6.

Pozměňovací návrh 3

Článek 3

upravit odst. 1 písm. a)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

(a)

produktivní investice, které přispívají k tvorbě a ochraně udržitelných pracovních míst, prostřednictvím přímé podpory investic do malých a středních podniků (MSP);

(a)

produktivní investice, které přispívají k tvorbě a ochraně udržitelných pracovních míst, v prostřednictvím přímé podpory investic do malých a středních podniků (MSP);

Odůvodnění

Viz odstavec 8.

Pozměňovací návrh 4

Článek 3

upravit odst. 1 písm. c)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

(c)

investice do sociální, zdravotnické a vzdělávací infrastruktury;

(c)

investice do sociální, zdravotnic a vzděláv;

Pozměňovací návrh 5

Článek 3

upravit odst. 1 písm. d) bod i)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

d)

rozvoj vnitřního potenciálu prostřednictvím opatření k podpoře regionálního a místního rozvoje a výzkumu a inovací. Tato opatření zahrnují:

i)

fixní investice do zařízení a infrastruktury v malém měřítku,

d)

rozvoj vnitřního potenciálu prostřednictvím opatření k podpoře regionálního a místního rozvoje a výzkumu a inovací. Tato opatření zahrnují:

i)

fixní investice do zařízení a infrastruktury v ,

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s odstavcem 9 stanoviska. Omezení možné podpory z EFRR na investice do zařízení a infrastruktury na „investice v malém měřítku“ je v rozporu s potřebami rozvoje regionů v rozličných oblastech. Příkladem je rozpor v souvislosti s tím, co je uvedeno v čl. 5 odst. 1 písm. a), který se týká posilování výzkumné a inovační infrastruktury pro rozvoj excelence v oblasti výzkumu a inovací.

Pozměňovací návrh 6

Článek 3

upravit odst. 1 písm. d) bod iii)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

iii)

podporu veřejných výzkumných a inovačních subjektů a investic do technologií a aplikovaného výzkumu v podnicích,

iii)

podporu výzkumných a inovačních subjektů a investic do technologií a aplikovaného výzkumu v podnicích ,

Odůvodnění

Viz odstavec 10.

Pozměňovací návrh 7

Článek 3

změnit odst. 1 písm. d) bod iv)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

iv)

vytváření sítí, spolupráci a výměnu zkušeností mezi regiony, městy a příslušnými sociálními a hospodářskými subjekty a subjekty působícími v oblasti životního prostředí;

iv)

vytváření sítí, spolupráci a výměnu zkušeností mezi regiony, městy a příslušnými sociálními a hospodářskými subjekty a subjekty působícími v oblasti životního prostředí ;

Odůvodnění

Viz odstavec 11.

Pozměňovací návrh 8

Článek 4

upravit

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Tematické zaměření

Tematické cíle stanovené v článku 9 nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o společných ustanoveních] a související investiční priority stanovené v článku 5 tohoto nařízení, na něž může EFRR přispívat, se zaměřují takto:

(a)

ve více rozvinutých regionech a přechodových regionech:

i)

nejméně 80 % celkových prostředků EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na tematické cíle stanovené v čl. 9 bodech 1, 3 a 4 nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o společných ustanoveních], a

ii)

nejméně 20 % celkových prostředků EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na tematický cíl stanovený v čl. 9 bodu 4 nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o společných ustanoveních];

(b)

v méně rozvinutých regionech:

i)

nejméně 50 % celkových prostředků EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na tematické cíle stanovené v čl. 9 bodech 1, 3 a 4 nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o společných ustanoveních], a

ii)

nejméně 6 % celkových prostředků EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na tematický cíl stanovený v čl. 9 bodu 4 nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o společných ustanoveních].

Odchylně od písm. a) bodu i) se v regionech, jejichž HDP na obyvatele v období 2007–2013 byl nižší než 75 % průměrného HDP v EU-25 v referenčním období, které však jsou v období 2014–2020 způsobilé v rámci kategorie přechodových nebo více rozvinutých regionů podle definice v čl. 82 odst. 2 písm. b) a c) nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o společných ustanoveních], alespoň 60 % celkových prostředků EFRR na vnitrostátní úrovni přidělí na jednotlivé tematické cíle stanovené v čl. 9 bodech 1, 3 a 4 nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o společných ustanoveních].

Tematické zaměření

ematické cíle stanovené v článku 9 nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o společných ustanoveních] a související investiční priority stanovené v článku 5 tohoto nařízení, na něž může EFRR přispívat, se zaměřují takto:

ve více rozvinutých regionech :

i)

nejméně celkových prostředků EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí v na tematické cíle stanovené v čl. 9 bodech 1, 3 a 4 nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o společných ustanoveních], a

ii)

nejméně celkových prostředků EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na tematický cíl stanovený v čl. 9 bodu 4 nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o společných ustanoveních];

(b)

v méně rozvinutých regionech :

i)

nejméně 50 % celkových prostředků EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na tematické cíle stanovené v čl. 9 bodech 1, 3 a 4 nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o společných ustanoveních], a

ii)

nejméně 6 % celkových prostředků EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na tematický cíl stanovený v čl. 9 bodu 4 nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o společných ustanoveních].

Odchylně od písm. a) bodu i) se v regionech, jejichž HDP na obyvatele v období 2007–2013 byl nižší než 75 % průměrného HDP v EU-25 v referenčním období, které však jsou v období 2014–2020 způsobilé v rámci kategorie přechodových nebo více rozvinutých regionů podle definice v čl. 82 odst. 2 písm. b) a c) nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o společných ustanoveních], alespoň celkových prostředků EFRR na vnitrostátní úrovni přidělí na jednotlivé tematické cíle stanovené v čl. 9 bodech 1, 3 a 4 nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o společných ustanoveních].

Odůvodnění

Viz odstavce 12 až 15.

Pozměňovací návrh 9

Článek 5

vložit nový odst. 4 písm. c)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

c)

Odůvodnění

Viz odstavec 18.

Pozměňovací návrh 10

Čl. 5 odst. 3 a odst. 4

upravit

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

(3)

zvyšování konkurenceschopnosti MSP:

(4)

(b)

podpora energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů v MSP;

(3)

zvyšování konkurenceschopnosti MSP:

(4)

(b)

podpora energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů MSP;

Odůvodnění

K odstavci 3: V centru úsilí o zvýšení konkurenceschopnosti podniků v rámci regionální politiky jsou malé a střední podniky. Větší podniky však hrají důležitou roli z hlediska strukturální politiky, např. jako partneři při vytváření průmyslových klastrů. V souladu se stěžejní iniciativou „Průmyslová politika pro éru globalizace“ by měla být v zásadě i nadále zachována možnost podpory velkých podniků, přičemž prioritu by jako doposud měly mít malé a střední podniky.

K odst. 3 písm. d): Projekty týkající se infrastruktury pro podnikání představují regionální opatření na podporu hospodářství, která bezprostředně souvisejí s usazováním a rozvojem podniků. Moderní infrastruktura podporuje výkonnost podniků a je významným faktorem, který ovlivňuje hospodářskou atraktivitu dané lokality.

K odst. 4 písm. b): Nařízení o EFRR by mělo poskytnout realistickou perspektivu pro podporu veškerých opatření v oblasti klimatu a ochrany životního prostředí ve smyslu udržitelného rozvoje. Původní omezení na malé a střední podniky se proto jeví příliš svazující pro dosažení tohoto cíle v plném rozsahu.

Pozměňovací návrh 11

Článek 6

upravit první pododstavec

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Společné ukazatele uvedené v příloze tohoto nařízení se v případě potřeby použijí v souladu s čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o společných ustanoveních]. U společných ukazatelů se základní hodnoty nastaví na nulu a kumulativní cíle se stanoví pro rok 2022.

Společné ukazatele v příloze tohoto nařízení se použijí podle potřeby a v souladu s čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o společných ustanoveních]. U společných ukazatelů se základní hodnoty nastaví na nulu a kumulativní cíle se stanoví pro rok 2022.

Odůvodnění

Viz odstavce 21 až 22.

Úloha regionů při definování ukazatelů má velký význam, jak zdůrazňuje odstavec 22 stanoviska, takže se domníváme, že se nesmí zapomenout na zmínku o regionech v pozměňovacím návrhu 11.

Pozměňovací návrh 12

Článek 7

upravit odstavec 2

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

2.   Každý členský stát vypracuje v rámci své smlouvy o partnerství seznam měst, v nichž mají být realizována integrovaná opatření pro udržitelný rozvoj měst, a orientační roční příděl podpory na tato opatření na vnitrostátní úrovni.

Nejméně 5 % z prostředků EFRR přidělovaných na vnitrostátní úrovni se přidělí na integrovaná opatření pro udržitelný rozvoj měst, přičemž pravomoc k řízení těchto opatření je přenesena na města prostřednictvím integrovaných územních investic podle článku 99 nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o společných ustanoveních].

2.   Každý členský stát vypracuje v rámci své smlouvy o partnerství seznam měst, v nichž mají být realizována integrovaná opatření pro udržitelný rozvoj měst, a orientační roční příděl podpory na tato opatření na vnitrostátní úrovni.

Nejméně 5 % z prostředků EFRR přidělovaných na vnitrostátní úrovni se přidělí na udržitelný rozvoj měst prostřednictvím integrovaných územních investic článku 99 nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o společných ustanoveních] .

Odůvodnění

Viz odstavce 26 až 28.

Pozměňovací návrh přebírá návrh Komise, aby nejméně 5 % z prostředků EFRR přidělovaných na vnitrostátní úrovni bylo přiděleno na udržitelný rozvoj měst, aniž se však již předem definitivně určilo, jaký nástroj k tomu bude určen.

Pozměňovací návrh 13

Článek 8

upravit odstavce 1 a 2

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Platforma pro rozvoj měst

1.   V souladu s článkem 51 nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o společných ustanoveních] zřídí Komise platformu pro rozvoj měst za účelem podpory budování kapacit a vytváření sítí mezi městy a pro výměnu zkušeností ohledně politiky týkající se problematiky měst na úrovni Unie v oblastech souvisejících s investičními prioritami EFRR a s udržitelným rozvojem měst.

2.   Prostřednictvím prováděcích aktů přijme Komise seznam měst, která mají být účastníky platformy, a to na základě seznamů uvedených ve smlouvách o partnerství. Uvedené prováděcí akty se přijmou v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 14 odst. 2.

Tento seznam obsahuje nejvýše 300 měst, přičemž maximální počet měst z každého členského státu je 20. Města se vybírají na základě těchto kritérií:

(a)

počet obyvatel s ohledem na zvláštnosti vnitrostátních městských systémů;

(b)

existence strategie pro integrovaná opatření k řešení hospodářských, ekologických, klimatických a sociálních problémů, s nimiž se městské oblasti potýkají.

3.   Platforma rovněž podporuje vytváření sítí mezi všemi městy, která realizují inovační opatření z podnětu Komise.

Platforma pro rozvoj měst

1.   V souladu s článkem 51 nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o společných ustanoveních] Komise platformu pro rozvoj měst za účelem podpory výměn zkušeností ohledně politiky týkající se problematiky měst na úrovni Unie oblastech souvisejících s investičními prioritami EFRR a s udržitelným rozvojem měst.

2.   

3.   Platforma rovněž podporuje vytváření sítí mezi všemi městy, která realizují inovační opatření z podnětu Komise.

Odůvodnění

Viz odstavce 29 až 30.

Dodatek k pozměňovacímu návrhu: neexistuje žádný důvod k omezování sítí a výměny zkušeností mezi městy. Program URBACT bude mít i nadále velký význam pro města, která nejsou účastníky platformy, ale může se stát i programem k rozvíjení další spolupráce mezi městy v rámci platformy i mimo ni.

Pozměňovací návrh 14

Článek 9

upravit odstavec 1

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Inovační opatření v oblasti udržitelného rozvoje měst

1.   Z podnětu Komise může EFRR podporovat inovační opatření v oblasti udržitelného rozvoje měst, a to až do limitu ve výši 0,2 % celkového ročního přídělu z EFRR. Mezi tato opatření patří studie a pilotní projekty za účelem určování nebo testování nových řešení problémů týkajících se udržitelného rozvoje měst, které jsou důležité na úrovni Unie.

Inovační opatření v oblasti udržitelného rozvoje měst

1.   Z podnětu Komise může EFRR podporovat inovační opatření v oblasti udržitelného rozvoje měst, a to až do limitu ve výši 0,2 % celkového ročního přídělu z EFRR. Mezi tato opatření patří studie a pilotní projekty za účelem určování nebo testování nových řešení problémů týkajících se udržitelného rozvoje měst , které jsou důležité na úrovni Unie.

Odůvodnění

Udržitelný rozvoj měst je možný pouze v rámci silného partnerství mezi městy a sousedními příměstskými a venkovskými oblastmi. Je důležité, aby inovační opatření, jež budou prováděna, podporovala vztahy mezi městem a venkovem a aby místní subjekty v příměstských oblastech byly v těchto inovačních opatřeních plnohodnotnými partnery.

Pozměňovací návrh 15

Článek 9

vložit nový odstavec 4

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

 

1.   

Odůvodnění

Viz odstavec 31.

Je třeba zohlednit různé institucionální rámce členských států. Je třeba si uvědomit, že v některých členských státech existuje jednoúrovňový systém obcí.

Pozměňovací návrh 16

Článek 10

upravit

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Operační programy spolufinancované z EFRR v oblastech, které jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními nebo demografickými podmínkami uvedenými v čl. 111 odst. 4 nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o společných ustanoveních], věnují zvláštní pozornost řešení specifických obtíží těchto oblastí.

Operační programy spolufinancované z EFRR v oblastech, které jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními nebo demografickými podmínkami uvedenými v čl. 111 odst. 4 nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o společných ustanoveních] , věnují zvláštní pozornost řešení specifických obtíží těchto oblastí.

Odůvodnění

Viz odstavec 32.

Pozměňovací návrh 17

Článek 13

doplnit odstavec 1

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanoveným v tomto článku.

Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanoveným v tomto článku.

Odůvodnění

Viz odstavec 34.

V Bruselu dne 3. května 2012.

předsedkyně Výboru regionů

Mercedes BRESSO


(1)  CdR 4/2012.

(2)  CdR 210/2009 fin.


Top