EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC1214(04)

Oznámení zveřejněné podle čl. 27 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ve věci COMP/39.654 – Reuters Instrument Codes (RIC) (oznámeno pod číslem K(2011) 9391) Text s významem pro EHP

OJ C 364, 14.12.2011, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 364/21


Oznámení zveřejněné podle čl. 27 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ve věci COMP/39.654 – Reuters Instrument Codes (RIC)

(oznámeno pod číslem K(2011) 9391)

(Text s významem pro EHP)

2011/C 364/09

1.   ÚVOD

(1)

Podle článku 9 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 (1) může Komise v případech, kdy zamýšlí přijmout rozhodnutí, které nařizuje ukončení protiprávního jednání, a dotčené strany nabídnou Komisi závazky takové povahy, že reagují na výhrady, které Komise vyjádřila ve svém předběžném posouzení, svým rozhodnutím prohlásit tyto nabídky pro dotyčné podniky za závazné. Takové rozhodnutí může být přijato na dobu určitou a musí konstatovat, že pominuly důvody pro zásah Komise. Podle čl. 27 odst. 4 stejného nařízení zveřejní Komise stručné vylíčení případu a hlavní obsah závazků. Zúčastněné strany mohou předložit svá vyjádření ve lhůtě, kterou stanoví Komise.

2.   SHRNUTÍ PŘÍPADU

(2)

Dne 19. září 2011 přijala Komise předběžné posouzení ve smyslu čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1/2003. Posouzení se vztahovalo na odvětví služeb v oblasti finančních informací, konkrétněji na trh pro poskytování konsolidovaných údajů v reálném čase (2). Určeno bylo podniku Thomson Reuters Corporation a společnostem pod jeho přímou či nepřímou kontrolou, včetně Thomson Reuters Limited (Thomson Reuters). Komise se obává, že některé postupy podniku Thomson Reuters při udělování licencí, pokud jde o kódy RIC, mohou znamenat porušení článku 102 SFEU (3). Řízení proti podniku Thomson Reuters bylo zahájeno dne 30. října 2009.

(3)

Podle předběžného posouzení zaujímá podnik Thomson Reuters dominantní postavení na světovém trhu pro poskytování konsolidovaných údajů v reálném čase.

(4)

Podnik Thomson Reuters mohl zneužívat svého dominantního postavení tím, že svým zákazníkům ukládal omezení, pokud jde o užívání kódů RIC. Podnik Thomson Reuters a) zakazuje svým zákazníkům používat kódy RIC k odebírání údajů od jiných poskytovatelů konsolidovaných údajů v reálném čase a b) brání třetím stranám ve vytváření a spravování mapovacích tabulek, jež by zahrnovaly kódy RIC, které by systémům zákazníků podniku Thomson Reuters umožňovaly komunikovat s toky konsolidovaných údajů v reálném čase od jiných poskytovatelů (4).

(5)

Zdá se, že tato omezení představují vážnou překážku pro přechod k jinému poskytovateli. Zákazníci podniku Thomson Reuters široce využívají kódů RIC ve svých serverových aplikacích a pracovníci, kteří tyto aplikace obsluhují, jsou obeznámeni se symbolikou kódů RIC. Kvůli těmto omezením ze strany podniku Thomson Reuters, kdy se kódy RIC staly součástí serverových aplikací, je pro změnu poskytovatele nutné odstranit tyto kódy a překódovat dané aplikace tak, aby byly kódy RIC nahrazeny alternativní symbolikou. Tento úkon je náročný a často příliš nákladný. Komise zastává předběžný názor, že podnik Thomson Reuters zákazníkům, kteří zavedli kódy RIC do svých aplikací, vlastně znemožňuje upustit od odebírání konsolidovaných údajů v reálném čase od tohoto podniku. V důsledku toho nejsou jiní poskytovatelé konsolidovaných údajů v reálném čase schopni účinně konkurovat podniku Thomson Reuters na trhu pro poskytování konsolidovaných údajů v reálném čase.

3.   HLAVNÍ OBSAH NABÍDNUTÝCH ZÁVAZKŮ

(6)

Podnik Thomson Reuters s předběžným posouzením Komise nesouhlasí. Podle článku 9 nařízení (ES) č. 1/2003 nicméně nabídl závazky, kterými reagoval na obavy Komise související s hospodářskou soutěží. Závazky nabídnuté podnikem Thomson Reuters (dále jen „závazky“) jsou stručně shrnuty níže. Úplné znění těchto závazků bez důvěrných údajů je zveřejněno v anglickém jazyce na internetových stránkách Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

(7)

Závazky spočívají v nabídce licence stávajícím a budoucím uživatelům služby RT Service (5) podniku Thomson Reuters (tzv. rozšířená licence RIC (6)), která jim zaručuje dodatečná práva, pokud jde o užívání symboliky RIC. Tato licence by jim za měsíční licenční poplatek umožňovala využívat kódy RIC k odebírání konsolidovaných finančních údajů v reálném čase od konkurentů podniku Thomson Reuters, aby mohly některé nebo všechny jejich serverové aplikace přejít k alternativním poskytovatelům konsolidovaných údajů v reálném čase. Podnik Thomson Reuters by držitelům rozšířené licence RIC navíc dodával pravidelné aktualizace příslušných kódů RIC, což by v případě potřeby zahrnovalo nezbytné informace související s RIC (tj. příslušný obchodní systém, zdroj, oficiální kód, měna a/nebo popis).

(8)

Závazky se týkají i) zákazníků, kteří částečně a/nebo úplně přestanou odebírat konsolidované údaje v reálném čase od podniku Thomson Reuters a přejdou k alternativnímu poskytovali těchto údajů a ii) zákazníků, kteří se navíc ke službě RT Service podniku Thomson Reuters rozhodnou odebírat konsolidované údaje v reálném čase od třetí strany (např. jako záložní řešení pro případ mimořádných výpadků služby nebo s cílem vyzkoušet funkce a spolehlivost odebírání konsolidovaných údajů v reálném čase od nových poskytovatelů). V případě částečného přechodu k jinému poskytovateli se podnik Thomson Reuters zavazuje, že nebude diskriminovat zákazníky, kteří se rozhodli pro jiného dodavatele/jiné dodavatele konsolidovaných údajů v reálném čase, pokud jde o podmínky, za nichž podnik Thomson Reuters konsolidované údaje v reálném čase dodává (7).

(9)

Rozšířená licence k užívání symboliky RIC bude na základě závazků udělována doživotně a bude k dispozici po období pěti let. Zákazník tak může od podniku Thomson Reuters získat rozšířenou licenci v rámci pětiletého období a bude ji moci dále užívat neomezeně, pokud zaplatí příslušný poplatek a bude dodržovat ostatní podmínky licence.

(10)

Nápravné opatření by se vztahovalo na všechny symboly RIC, jež mají přímou souvislost s cenou jednotlivých finančních nástrojů nebo hodnotou indexu ve službě RT Service podniku Thomson Reuters, tedy mimo jiné s i) údaji z burz a mnohostranných obchodních systémů a ii) většinou mimoburzovně obchodovaných nástrojů, které nejsou kótovány na burzách nebo v rámci mnohostranných obchodních systémů (8). Vyňaty jsou pouze kódy RIC související s mimoburzovně obchodovanými nástroji, u nichž podnik Thomson Reuters získává údaje z jediného zdroje, který lze identifikovat pomocí RIC („jednozdrojové kódy RIC“) (9).

(11)

Podnik Thomson Reuters bude navíc poskytovat informace nezbytné k tomu, aby bylo pro zákazníky snazší kombinovat kódy RIC se symbolikou jiných poskytovatelů. Podle závazků by se zákazníci rovněž mohli obracet na nezávislé vývojové pracovníky, aby pro ně vytvořili nástroje pro usnadnění přechodu k jinému poskytovateli, a tito pracovníci by mohli využívat software, který vytvořili, pro různé zákazníky, pokud by každý ze zákazníků vlastnil rozšířenou licenci RIC. Nezávislé třetí strany by však nezískaly žádná práva, co se týče samotné symboliky RIC.

(12)

Existují jiné druhy licencí, které již nyní podnik Thomson Reuters uděluje za komerčních podmínek a které nejsou součástí rozšířené licence RIC. Například pro vývoj nástrojů pro přechod k jinému poskytovateli je nutná licence podniku Thomson Reuters, jíž se poskytují práva na vývoj. Zadruhé podnik Thomson Reuters uděluje zákazníkům, kteří chtějí využívat kódů RIC jako identifikátorů v rámci automatizovaného zpracování (tzv. straight through processing), licenci na zpracování transakcí. Týká se to např. redistribuce kódů RIC zákazníky podniku Thomson Reuters jiným stranám. Podnik Thomson Reuters se zavazuje, že nebude diskriminovat své zákazníky, kteří přejdou k jinému dodavateli/jiným dodavatelům konsolidovaných údajů v reálném čase za podmínek těchto jiných licencí, ani třetí strany, jež budou vyvíjet software či technologii k usnadnění přechodu držitelů rozšířené licence RIC k jinému poskytovateli (10).

(13)

Ze zeměpisného hlediska je navržená licence v zásadě omezena na aplikace zákazníků, které slouží podnikům v rámci EHP. Aplikace, jež slouží podnikům jinde, jsou však rovněž zahrnuty, pokud je to „nezbytně nutné“ v zájmu realizace přechodu k jinému poskytovateli ve prospěch zákazníkova podniku v rámci EHP (11). Podnik Thomson Reuters uvedl jako příklad několik případů, u nichž se předpokládá, že došlo ke splnění této podmínky. Příklady jsou obsaženy v příloze IV závazků.

(14)

Měsíční poplatky rozšířené licence RIC, které hodlá podnik Thomson Reuters účtovat, odrážejí strukturu obchodních podmínek, pokud jde o údaje, jež v současné době podnik dodává pro užití v serverových aplikacích (12). Poplatky vycházejí z počtu symbolů RIC, pro které chce zákazník získat licenci k odebírání údajů od konkurenčního podniku v určité obchodní činnosti. Poplatky zahrnují dodatečná práva, pokud jde o užívání symboliky RIC, a náklady na službu poskytovanou podle závazků podnikem Thomson Reuters zákazníkům. Podle podniku Thomson Reuters představuje výše poplatků malou část ceny poskytování konsolidovaných údajů v reálném čase podnikem při stejném rozsahu kódů RIC, jež jsou předmětem licence, a jejich užívání. Rozpis poplatků také obsahuje minimální měsíční poplatek ve výši 750 USD. Podrobnosti ohledně rozpisu poplatků rozšířené licence RIC lze nalézt v nedůvěrném znění závazků zveřejněném na internetových stránkách Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž (příloha I).

4.   VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK

(15)

Komise zamýšlí – po předchozím ověření na trhu – přijmout rozhodnutí podle čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1/2003, kterým prohlásí výše shrnuté a na internetových stránkách Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž zveřejněné závazky za závazné. Pokud budou závazky zásadně pozměněny, bude zahájen nový tržní test.

(16)

Podle čl. 27 odst. 4 nařízení (ES) č. 1/2003 vyzývá Komise zúčastněné třetí strany, aby k závazkům předkládaly svá vyjádření.

(17)

Komise také žádá zúčastněné strany, aby zejména vyjádřily svůj názor na následující otázky, jež se týkají přechodu zákazníka užívajícího serverovou aplikaci od služby RT Service podniku Thomson Reuters k alternativnímu poskytovateli konsolidovaných údajů v reálném čase:

a)

Umožňuje výše poplatků – včetně minimálního poplatku – snížit náklady související se změnou symboliky natolik, že pokud si to budou zákazníci podniku Thomson Reuters přát, mohou přejít k alternativnímu poskytovateli? Uveďte prosím následující odhady:

i)

poplatky rozšířené licence RIC, které by Vaše společnost musela zaplatit v případě, že by částečně a/nebo zcela přestala odebírat konsolidované údaje v reálném čase od podniku Thomson Reuters,

ii)

procentní podíl, jenž by poplatky rozšířené licence RIC představovaly na původním poplatku za poskytování konsolidovaných údajů v reálném čase (v každém případě po odečtení příslušných slev), který Vaše společnost platí podniku Thomson Reuters v současné době: i) 1–3 %, ii) 4–6 %, iii) 7–9 % nebo iv) více než 10 %, a dále

iii)

kategorii poplatků, jež by se Vaší společnosti týkala každý měsíc u každé obchodní činnosti (viz rozpis poplatků v příloze I závazků).

b)

Domníváte se, že pravidelné aktualizace kódů RIC jsou nezbytnou součástí rozšířené licence RIC, kterou Vaše společnost potřebuje k usnadnění přechodu k jiným poskytovatelům konsolidovaných údajů v reálném čase?

c)

Domníváte se, že to, že se rozšířená licence RIC omezuje pouze na přechod serverových aplikací (a netýká se konkrétně užívání lidmi, kteří je obsluhují), postačuje k odstranění výše popsaných obav, jež v souvislosti s RIC vyjádřila Komise?

d)

Závazky se ze zeměpisného hlediska omezují na serverové aplikace, které slouží podnikům v rámci EHP. Zahrnují serverové aplikace, jež slouží podnikům jinde, pokud je to „nezbytně nutné“. Domníváte se, že je toto opatření dostatečné k tomu, aby měly podniky sídlící v EHP ze závazků prospěch a mohly změnit poskytovatele, kdyby si to přály? Pokud ne, vysvětlete prosím, jak by navržená zeměpisná působnost závazků omezovala Vaši schopnost změnit poskytovatele pro Váš podnik v rámci EHP. Uveďte případně další příklady k doplnění přílohy IV, jež obsahuje příklady podniku Thomson Reuters.

e)

Podle podniku Thomson Reuters pokrývají kódy RIC, jichž se týká nápravné opatření, 95 % globální likvidity. Podnik Thomson Reuters tvrdí, že do nápravného opatření není možné ani proveditelné zahrnout kódy RIC týkající se mimoburzovně obchodovaných nástrojů, které identifikují jen jednotlivý zdroj a jeho cenu. Souhlasíte, že to stačí k zajištění účinné nápravy?

f)

Poskytněte prosím informace o možných třetích stranách, jež jsou schopny vyvinout nástroje k usnadnění přechodu zákazníka k jinému poskytovateli a/nebo mají obchodní zájem na takovém vývoji. Je-li to možné, uveďte odhad předpokládané výše nákladů, které by pro zákazníky tato služba představovala.

g)

Považujete ustanovení v závazcích, jež se týkají nediskriminování zákazníků podnikem Thomson Reuters v souvislosti s jinými licencemi (viz body 8 a 12 výše), za dostatečná a vhodná i) pro zákazníky, kteří chtějí přejít k jinému poskytovateli, a ii) pro nezávislé vývojové pracovníky, kteří usilují o usnadnění takové změny poskytovatele?

(18)

Odpovědi a připomínky by měly být pokud možno odůvodněné a měly by uvádět relevantní fakta. Pokud u jakékoli části navržených závazků zjistíte problém, navrhněte prosím možné řešení.

(19)

Lhůta pro předkládání vyjádření vyprší šest týdnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Zúčastněné strany se vyzývají k předložení takového znění připomínek, které nebude obsahovat důvěrné informace a v němž budou obchodní tajemství a další důvěrné části podle potřeby vypuštěny a nahrazeny shrnutím nedůvěrné povahy nebo slovy „obchodní tajemství“ či „důvěrné“.

(20)

Vyjádření s uvedením čísla jednacího „Case COMP/39.654 – RICs“ lze Komisi zaslat buď e-mailem (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), nebo faxem na číslo +32 22950128 či poštou na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1. S účinností od 1. prosince 2009 se články 81 a 82 Smlouvy o ES staly články 101 a 102 Smlouvy o fungování EU (SFEU). Oba soubory ustanovení jsou v podstatě identické. Pro účely tohoto oznámení jsou v případě potřeby odkazy na články 101 a 102 SFEU chápány jako odkazy na články 81 a 82 Smlouvy o ES.

(2)  Tento případ se konkrétně týká toků konsolidovaných údajů v reálném čase a netýká se údajů v reálném čase poskytovaných prostřednictvím desktopových produktů.

(3)  Podle podniku Thomson Reuters jsou alfanumerické kódy RIC mechanismem pro odebírání údajů, který podnik vytváří a zákazníkům dodává jako nedílnou součást svých služeb v oblasti finančních informací za účelem identifikace, prohlížení a odebírání strukturovaných souborů souvisejících údajů ze sítě Thomson Reuters pro sběr a distribuci údajů v reálném čase (integrovaná datová síť IDN).

(4)  Podnik Thomson Reuters prohlásil, že svým zákazníkům odebírajícím konsolidované údaje v reálném čase nebrání v kombinování kódů RIC se symbolikou jiných poskytovatelů, pokud není výsledná databáze nebo mapovací tabulka užívána pro odebírání údajů od jiného poskytovatele. Jinými slovy podnik Thomson Reuters nezakazuje vytváření mapovacích tabulek jako takových, ale je proti tomu, aby byly kódy RIC přímo či nepřímo užívány pro odebírání údajů v reálném čase od jiných poskytovatelů.

(5)  Podnik Thomson Reuters prodává své služby v oblasti poskytování konsolidovaných údajů z trhů v reálném čase pod názvem Thomson Reuters Real-time Service („RT Service“ – dříve známý jako Reuters Datascope Real-Time Service, tj. RDRT) k využití v serverových aplikacích.

(6)  Viz příloha II závazků.

(7)  Viz odstavec 6.4.2 závazků.

(8)  Podle podniku Thomson Reuters kompozitní kódy RIC, jež představují jednotnou agregovanou cenu získanou ze všech validovaných zdrojů, které identifikují finanční nástroje (agregované kódy RIC z různých zdrojů), odpovídají více než 95 % globální likvidity a jsou zahrnuty do závazku.

(9)  Podle podniku Thomson Reuters představují mimoburzovně obchodované nástroje, u nichž podnik získává údaje z jediného zdroje, méně než 5 % globální likvidity.

(10)  Viz odstavce 6.4 a 6.5 závazků.

(11)  Podle závazků zahrnuje EHP také Švýcarsko.

(12)  Tj. poskytování konsolidovaných údajů v reálném čase v rámci služby RT Service.


Top