EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC0709(06)

Sdělení zveřejněné podle čl. 27 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ve věci COMP/B-1/39.316 – Gaz de France (omezení přístupu na trh s plynem) (Text s významem pro EHP)

OJ C 156, 9.7.2009, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 156/25


Sdělení zveřejněné podle čl. 27 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ve věci COMP/B-1/39.316 – Gaz de France (omezení přístupu na trh s plynem)

(Text s významem pro EHP)

2009/C 156/14

1.   ÚVOD

(1)

Pokud Komise zamýšlí přijmout rozhodnutí, kterým by nařizovala ukončení protiprávního jednání, a dotčené strany navrhnou Komisi závazky, kterými reagují na její výhrady vyjádřené v předběžném posouzení, může Komise podle článku 9 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 (1) svým rozhodnutím prohlásit tyto závazky pro dotyčné podniky za závazné. Takové rozhodnutí může být přijato na dobu určitou a musí konstatovat, že důvody pro zásah Komise pominuly. Podle čl. 27 odst. 4 stejného nařízení zveřejní Komise shrnutí případu a hlavní obsah závazků. Zúčastněné třetí strany mohou vznést připomínky ve lhůtě, kterou stanoví Komise.

2.   SHRNUTÍ PŘÍPADU

(2)

Dne 22. června 2009 Komise přijala podle čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1/2003 předběžné posouzení údajného protiprávního jednání podniku Gaz de France Suez S.A. a jeho dceřiných společností GRTgaz S.A. („GRTgaz“) a Elengy S.A. (společně, „GDF Suez“) na francouzských trzích s plynem.

(3)

Podle předběžného posouzení je podnik GDF Suez dominantním hospodářským subjektem na trzích dovozních kapacit a dodávek plynu ve dvou vyrovnávacích zónách, Sever a Jih, přenosové soustavy GRTgaz. Komise se na základě svého předběžného posouzení domnívá, že GDF Suez mohl zneužít svého dominantního postavení ve smyslu článku 82 Smlouvy o ES tím, že omezil přístup ke kapacitám pro dovoz plynu do Francie, což mohlo omezit hospodářskou soutěž na dodavatelských trzích. Toto omezení přístupu na trh údajně spočívá v rezervaci většiny kapacit pro dovoz plynu do Francie, ve způsobu přidělování kapacit v novém methanovém terminálu ve Fos Cavaou a ve strategickém omezení investic do dodatečných dovozních kapacit v methanovém terminálu v Montoir de Bretagne.

3.   HLAVNÍ BODY NABÍDNUTÝCH ZÁVAZKŮ

(4)

Podnik GDF nesouhlasí s předběžným posouzením Komise. Přesto nabídl podle článku 9 nařízení (ES) č. 1/2003 závazky, kterými reagoval na obavy Komise související s hospodářskou soutěží. Hlavní body závazků jsou shrnuty níže (pro podrobnosti viz znění závazků).

(5)

Od 1. října 2010 a po zbytek doby platnosti subskripcí GDF Suez existujících k datu oznámení rozhodnutí, které by Komise mohla přijmout podle čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1/2003, GDF Suez převede na třetí subjekty dlouhodobé pevné kapacity ve vstupních bodech Obergailbach (80 GWh/den) a Taisnières-H (10 GWh/den).

(6)

GDF Suez rovněž převede na třetí subjekty rovnocenné nadřazené přenosové kapacity nejpozději do 30. září 2027 ve vstupním bodě Waidhaus a výstupním bodě Medelsheim, nejpozději do 30. září 2025 ve vstupním bodě Zeebruge a výstupním bodě Blaregnies a v případě žádosti nabyvatelů do 30. září 2018 na plynovodu Interconnector ve vstupním bodě „výstup NBP“ a výstupním bodě „vstupní zóna Zeebruge IZT“.

(7)

GDF Suez rovněž převede na třetí subjekty dlouhodobé pevné kapacity v methanových terminálech v Montoir de Bretagne (1 Gm3/rok s účinností od 1. října 2010 a 1 Gm3/rok s účinností od 1. října 2011) a ve Fos Cavaou (2,175 Gm3/rok s účinností od 1. ledna 2011 (2)).

(8)

Nejpozději od 1. října 2014 a na dobu deseti let GDF Suez omezí své subskripce kapacit na méně než 50 % celkových dlouhodobých pevných vstupních kapacit pro plyn typu H ve vyrovnávacích zónách Sever a Jih sítě GRTgaz a na celém francouzském území (3).

(9)

Od 1. října 2014 do 1. října 2021 se GDF Suez zavazuje, že v období mezi 1. říjnem 2024 a 1. říjnem 2029 omezí své subskripce dlouhodobých pevných vstupních kapacit pro plyn typu H v zařízeních, která budou existovat k 1. říjnu 2014, v míře nižší než 50 % celkových dlouhodobých pevných kapacit, které jsou v daných zařízeních k dispozici.

(10)

GDF Suez se rovněž zavazuje, že bude za podmínek, které budou v podstatě rovnocenné současným podmínkám, pokračovat ve službě výměny plynu typu H za plyn typu B poskytované společnosti GTRgaz, aby tato společnost mohla pokračovat v regulované službě přeměny plynu typu H na plyn typu B.

(11)

Dodržováním závazků GDF bude pověřen nezávislý kontrolor.

(12)

Plné znění závazků je zveřejněno ve francouzském jazyce na internetových stránkách generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_fr.html

4.   VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK

(13)

Komise má v úmyslu přijmout po konzultaci tržních subjektů rozhodnutí podle čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1/2003, kterým prohlásí závazky, jejichž shrnutí je uvedeno výše a jež jsou zveřejněny na internetové stránce generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž, za závazné.

(14)

Podle čl. 27 odst. 4 nařízení (ES) č. 1/2003 Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby se vyjádřily k navrženým závazkům. Komise zúčastněné strany vyzývá, aby ve svých připomínkách uvedly, zda se domnívají, že předložené návrhy GDF Suez umožní odstranit popsané obavy. Připomínky musí být Komisi doručeny do dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Zúčastněné třetí strany se dále vyzývají k předložení takové verze připomínek, která neobsahuje důvěrné informace a v níž jsou obchodní tajemství a další důvěrné části podle potřeby vypuštěny a nahrazeny shrnutím nedůvěrné povahy nebo slovy „obchodní tajemství“ či „důvěrné“. Oprávněné žádosti budou zohledněny.

(15)

Připomínky lze s uvedením čísla jednacího COMP/B-1/39.316 – GDF (omezení přístupu na trh s plynem) Komisi zaslat buď e-mailem (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), nebo faxem na číslo +32 22950128 či poštou na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1).

(2)  Kapacita 0,175 Gm3/rok bude přednostně určena pro přepravce, kteří získali krátkodobé kapacity v terminálu Fos Cavaou.

(3)  Pro účely závazků patří mezi vstupní body všechny existující či budoucí vstupní body pro dovoz plynu ve Francii, včetně vstupních bodů mezi Španělskem a Francií.


Top