EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC0709(03)

Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu pro malé astřední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001

OJ C 156, 9.7.2009, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 156/6


Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu pro malé astřední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001

2009/C 156/06

Pomoc č.: XA 387/08

Členský stát: Nizozemsko

Region: De provincies Groningen en Drenthe

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Provinciale Agrarische bedrijfsverplaatsings regelingen, zie onder rechtsgrondslag voor de exacte benamingen.

Právní základ:

Wet inrichting landelijk gebied

Provinciewet

Wet inkomstenbelasting 2001, art. 3.54

následující režimy subvencování pro provincie:

Provincie

Název režimu

Groningen

Programma landelijk gebied PMJP 2007-2013 Groningen; deel 3 kader voor subsidies en overeenkomsten; paragraaf 9.3 Beleidsregel Verplaatsing Grondgebonden Agrarische Bedrijven

Drenthe

Provinciaal Meerjarenprogramma Drenthe, deel 3 subsidiegids, 2. subsidies voor natuur, verwerving EHS, Agrarische bedrijfsverplaatsingen

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory v milionech EUR:

Provincie

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Celkem (1)

Groningen

0,5 milionu

0,5 milionu

0,5 milionu

0,5 milionu

0,5 milionu

0,5 milionu

3 milionu

Drenthe

0,8 milionu

0,8 milionu

0,8 milionu

0,8 milionu

0,8 milionu

0,8 milionu

maximálně 4,8 milionu

Maximální míra podpory: Podle článku 6 nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 se podpora podnikům závislým na využití půdy poskytne ve formě:

Podnikatelé, kteří za účelem přemístění svého podniku ukončí platbu daně, musí do státní pokladny odvést daň ze skrytých rezerv a podobných účetních položek (původního) podniku. Podnikatelům tak vzniká nákladová položka, která přímo a neoddělitelně souvisí s přemístěním jejich podniku. Prostřednictvím tohoto opatření je možné udělit podporu až na 100 % vzniklých nákladů, což je v souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 1857/2006.

Za náklady na přemístění (podle písmene a)) se považují:

skutečné náklady na přemístění (například přestěhování podnikových prostředků a zvířat do nové lokality);

náklady na notářské služby, náklady v souvislosti se zpracováním na katastru;

daň z převodu v souvislosti s přemístěním;

náklady na poradenství v souvislosti s přemístěním (například odměny makléřům a účetním).

Investiční náklady v nové lokalitě (podle písmene b)) zahrnují:

náklady na investice do zemědělských budov a zařízení v nové lokalitě;

režijní (poradenské) náklady, jako jsou odměna architektům, inženýrům a poradcům, studie proveditelnosti související s přemístěním do nové lokality. Do těchto nákladů nepatří právní poplatky (za povolení, změny územního plánu, postup podle článku 19, prohlášení o nezávadnosti půdy atd.).

Náhrada podle písmene b) a c) se vypočítá na základě reprezentativní tržní hodnoty. Podpora činí 40 % případného kladného rozdílu mezi reprezentativní tržní hodnotou lokality a budov podniku, který má být přestěhován, na jedné straně a na straně druhé součtem těchto nákladů:

reprezentativní tržní hodnoty nové lokality a budov podniku;

případných investic na výstavbu, modernizaci, výměnu a/nebo rozšíření nově získaných budov podniku.

Datum uskutečnění: Uskutečnění bude zahájeno po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie v souladu s čl. 18 odst. 1 nařízení (ES) č. 1857/2006, respektive po tom, co bude zveřejněno rozhodnutí o vstupu v platnost rozhodnutí ze dne 3. září 2007 o úpravě prováděcího rozhodnutí o dani z příjmu na rok 2001, sbírka zákonů 2007, str. 328 (besluit tot inwerkingtreding van het besluit van 3 september 2007 houdende aanpassing van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, Stb. 2007, 328).

Doba trvání režimu: Do 31. prosince 2013 včetně

Cíl podpory: Přemístění perspektivních zemědělských podniků ve veřejném zájmu, jejichž půda je zapotřebí pro zajištění dobré územní a zemědělské struktury, jakož i zkvalitnění přírody, krajiny, vody či životního prostředí.

Dotčené/á odvětví: Veškeré podniky zemědělské prvovýroby produktů uvedených v příloze I Smlouvy o ES.

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Provincie

Adresa

Groningen

Postbus 610, 9700 AP Groningen

Drenthe

Postbus 122, 9400 AC Assen

Adresa internetových stránek:

Provincie

Adresa internetových stránek

Groningen

http://www.provinciegroningen.nl/boa/documenten/boerderijverplaatsingr0901.pdf

Drenthe

www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen/?ActItmIdt=12790

Další údaje: Výkaz 125 pro opatření programu pro rozvoj venkova na období 2007–2013 umožňuje poskytnutí státní podpory pro přemístění podniku. Provincie rozhodly, že této možnosti nevyužijí, neboť uvedený výkaz k opatřením umožňuje pouze podporu na snižování emisí a depozice amoniaku, zatímco pro účinné uskutečnění cílů politiky ve vztahu k přírodě, vodě a zemědělským strukturám je na celostátní úrovni i na úrovni provincií zapotřebí širšího pojetí režimu subvencování.

Pomoc č.: XA 442/08

Členský stát: Španělsko

Region: Castilla-La Mancha

Název režimu podpory: Ayudas para la realización de auditorías, análisis y estudios

Právní základ: Výzvy k podání návrhů na podpory určené pro zemědělská družstva:

Orden de 8.6.2000 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente por la que se establecen los programas de fomento de la calidad agroalimentaria en Castilla-La Mancha (FOCAL 2000) programa 1 cooperativismo agrario

Orden de de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la mejora de las estructuras asociativas agrarias en Castilla-La Mancha y se convocan dichas ayudas para el año 2009.

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Celková částka ve výši 200 000 EUR

Maximální míra podpory: 50 % způsobilých výdajů:

Výdaje účtované externími podniky, které provádí audity, analýzy či studie a které zavádí jakostní normy.

Při účasti na výstavách, veletrzích či výstavách se za způsobilé náklady považují náklady na účast, publikace a nájem prostor.

Datum uskutečnění: Ode dne zveřejnění registračního čísla žádosti o výjimku na internetové stránce Generálního ředitelství Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova.

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: Do 31. prosince 2013

Cíl podpory: Technická pomoc (článek 15 nařízení (ES) č. 1857/2006) a produkce jakostních zemědělských produktů (článek 14 nařízení (ES) č. 1857/2006).

Dotčené/á odvětví: Zemědělství, chov hospodářských zvířat, lesnictví a rybolov

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural

C/Pintor Matías Moreno, no 4

45004 Toledo

ESPAÑA

Adresa internetových stránek: Prozatímně na:

http://www.jccm.es/agricul/paginas/ayudas/cooperativismo/cooperativismo.htm

po zveřejnění lze informace nalézt na stránce:

www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3


(1)  Částky na rok jsou orientační; celkový plánovaný rozpočet zůstává ve stejné výši.


Top