EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC0422(02)

Oznámení o zahájení částečného prozatímního přezkumu antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz ferrosilicia pocházejícího z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie

OJ C 93, 22.4.2009, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.4.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 93/22


Oznámení o zahájení částečného prozatímního přezkumu antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz ferrosilicia pocházejícího z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie

2009/C 93/07

Komise obdržela žádost o částečný prozatímní přezkum podle čl. 11 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“).

1.   Žádost o přezkum

Žádost podala společnost Silmak DOOEL (dále jen „žadatel“), vyvážející výrobce z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie.

Přezkum je omezen na zkoumání dumpingu ve vztahu k dotčenému žadateli.

2.   Výrobek

Přezkoumávaným výrobkem je ferrosilicium pocházející z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie (dále jen „dotčený výrobek“), v současnosti kódů KN 7202 21 00, 7202 29 10 a 7202 29 90. Tyto kódy KN jsou uvedeny pouze pro informaci.

3.   Stávající opatření

V současnosti jsou platnými opatřeními konečná antidumpingová cla uložená nařízením Rady (ES) č. 172/2008 (2) na dovoz ferrosilicia pocházejícího mimo jiné z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie.

4.   Odůvodnění přezkumu

Žádost podle čl. 11 odst. 3 se opírá o přímý důkaz žadatele, že okolnosti, na jejichž základě byla stávající opatření zavedena, se trvale změnily.

Žadatel poskytl přímé důkazy o tom, že k vyrovnání dumpingu není nutno nadále zachovávat současnou výši opatření. Ze srovnání početně zjištěné běžné hodnoty žadatele a jeho cen při vývozu do Společenství vyplývá, že dumpingové rozpětí je výrazně nižší než současná úroveň opatření.

Proto pokračující uplatňování opatření na stávající úrovni, založené na dříve stanovené úrovni dumpingu, již zjevně není pro vyrovnání účinků dumpingu zapotřebí.

5.   Postup pro stanovení dumpingu

Poté, co Komise po konzultaci s poradním výborem stanovila, že existují dostatečné důkazy, které ospravedlňují zahájení částečného prozatímního přezkumu, zahajuje přezkum podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení.

Šetřením se posoudí nutnost zachování, zrušení nebo změny stávajících opatření ve vztahu k žadateli.

Bude-li stanoveno, že by opatření měla být pro žadatele zrušena nebo pozměněna, může být nezbytné změnit celní sazbu, která se v současnosti uplatňuje na dovoz dotčeného výrobku od společností, které nejsou jednotlivě uvedeny v článku 1 nařízení (ES) č. 172/2008.

a)   Dotazníky

S cílem získat informace, které pro své šetření považuje za nezbytné, zašle Komise dotazníky žadateli a orgánům dotčené země vývozu. Tyto informace a podpůrné důkazy musí Komise obdržet ve lhůtě stanovené v odst. 6 písm. a).

b)   Shromažďování informací a pořádání slyšení

Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby oznámily svá stanoviska, předložily kromě odpovědí na dotazník další informace a poskytly příslušné důkazy. Tyto informace a důkazy musí Komise obdržet ve lhůtě stanovené v odst. 6 písm. a).

Komise může kromě toho zúčastněné strany vyslechnout, pokud o to požádají a doloží zvláštní důvody pro takové slyšení. Tato žádost musí být podána ve lhůtě stanovené v odst. 6 písm. b).

6.   Lhůty

a)   Pro strany za účelem přihlášení se a předložení odpovědí na dotazník a jiných informací

Všechny zúčastněné strany, mají-li být jejich stanoviska při šetření zohledněna, se musí přihlásit, a to tak, že se obrátí na Komisi, a musí předložit svá stanoviska a odpovědi na dotazník nebo jakékoli jiné informace do 40 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak. Je třeba věnovat pozornost skutečnosti, že výkon většiny procesních práv uvedených v základním nařízení závisí na tom, zda se strana přihlásí ve výše uvedené lhůtě.

b)   Slyšení

Všechny zúčastněné strany mohou Komisi v téže lhůtě 40 dnů rovněž požádat o slyšení.

7.   Písemná podání, odpovědi na dotazník a korespondence

Veškerá podání a žádosti zúčastněných stran musí být předloženy písemně (nikoli v elektronické podobě, není-li stanoveno jinak) a musí v nich být uveden název, poštovní a e-mailová adresa a telefonní a faxová čísla zúčastněné strany. Veškerá písemná podání, včetně informací vyžadovaných tímto oznámením, odpovědí na dotazník a korespondence, jež zúčastněné strany poskytují jako důvěrné, se označí poznámkou „Limited“  (3) a v souladu s čl. 19 odst. 2 základního nařízení se k nim přiloží verze, která není důvěrná a je označena poznámkou „For inspection by interested parties“.

Korespondenční adresa Evropské komise, generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: N-105 4/92

B-1049 Brussels

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Nedostatečná spolupráce

Pokud účastník řízení odmítne umožnit přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne v příslušné lhůtě nebo pokud klade závažným způsobem překážky šetření, mohou podle článku 18 základního nařízení vycházet pozitivní nebo negativní zjištění z dostupných údajů.

Zjistí-li se, že účastník řízení předložil nepravdivé nebo zavádějící informace, nepřihlédne se k nim a v souladu s článkem 18 základního nařízení se může vycházet z dostupných údajů. Pokud účastník řízení nespolupracuje nebo spolupracuje pouze částečně, a zjištění se proto zakládají na dostupných údajích, může pro něj být výsledek méně příznivý, než kdyby spolupracoval.

9.   Časový rozvrh šetření

Šetření bude uzavřeno, v souladu s čl. 11 odst. 5 základního nařízení, do 15 měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

10.   Zpracování osobních údajů

S veškerými osobními údaji shromážděnými v rámci tohoto šetření bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (4).

11.   Úředník pro slyšení

Domnívají-li se zúčastněné strany, že se při uplatňování svých práv na obhajobu setkávají s obtížemi, mohou požádat o intervenci úředníka pro slyšení z GŘ pro obchod. Úředník slouží jako prostředník mezi zúčastněnými stranami a útvary Komise a v případě nutnosti nabízí zprostředkování při procesních záležitostech ovlivňujících ochranu jejich zájmů v tomto řízení, zejména co se týče otázek přístupu ke spisu, důvěrnosti, prodloužení lhůt a nakládání se stanovisky podanými písemně a/nebo ústně. Další informace a kontaktní údaje naleznou zúčastněné strany na internetových stránkách úředníka pro slyšení na internetové stránce GŘ pro obchod (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 55, 28.2.2008, s. 6.

(3)  Rozumí se tím, že dokument je určen pouze pro interní použití. Je chráněn podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43). Jde o důvěrný dokument podle článku 19 základního nařízení a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI GATT 1994 (antidumpingová dohoda).

(4)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.


Top