EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC0501(03)

Souhrnné údaje sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytované na základě nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu malým a středním podnikům působícím v produkci, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh a o změně nařízení Komise (ES) č. 70/2001

OJ C 110, 1.5.2008, p. 22–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 110/22


Souhrnné údaje sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytované na základě nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu malým a středním podnikům působícím v produkci, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh a o změně nařízení Komise (ES) č. 70/2001

(2008/C 110/10)

Číslo XA: XA 383/07

Členský stát: Španělsko

Region: Navarra

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Ayudas a las inversiones, en régimen asociativo, en equipamiento informático y material de apoyo a las explotaciones agrarias

Právní základ: Orden Foral de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente por la que se establecen las normas reguladoras que regirán la concesión de ayudas a las inversiones, en régimen asociativo, en equipamiento informático y material de apoyo a las explotaciones agrarias

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: 200 000 EUR za rok, kromě roku 2007, kdy se stanoví roční výdaje ve výši 160 000 EUR

Maximální míra podpory: Podpory do výše 40 % investic způsobilých jako investice do zemědělských podniků

Datum uskutečnění:

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: 1. prosince 2007 až 31. prosince 2010

Cíl podpory: Hlavní cíle této podpory jsou tyto:

Článek 4 nařízení (ES) č. 1857/2006. Investice v zemědělských podnicích. Způsobilé náklady: Čl. 4 odst. 4 písm. b) podpory na nákup vybavení, včetně počítačového programového vybavení

Dotčené/á odvětví: Přijímajícím odvětvím je odvětví primární zemědělské produkce

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Gobierno de Navarra

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

C/ Tudela, 20

E-31003 Pamplona (Navarra)

Adresa internetových stránek: http://www.cfnavarra.es/agricultura/COYUNTURA/AyudasEstado/pdfs/STNO07067%20OF.pdf

Další údaje:

Dirección General de Desarrollo Rural

C/ Tudela, 20

E-31003 Pamplona

Tlf: (34-848) 42 29 33

E-mail: izabalzv@cfnavarra.es

Gobierno de Navarra

Číslo XA: XA 385/07

Členský stát: Belgie

Region: Vlaanderen

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw (VLAM)

Právní základ: Decreet van 22 december 2006 houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007, inzonderheid artikel 12, gewijzigd bij het decreet van 29 juni 2007

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Poskytne se dotace ve výši 120 000 EUR, která je následně rozdělena mezi tři programy:

62 000 EUR na poskytnuté poradenské služby,

11 000 EUR na pořádání akcí pro výměnu znalostí,

47 000 EUR na publikace

Maximální míra podpory: Míra podpory činí 100 %

Datum uskutečnění: Podpora začíná platit dne 19. prosince 2007

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: Podpora ve výši 120 000 EUR se poskytne na činnosti v období od 19. prosince 2007 do 31. července 2009

Cíl podpory: Neziskové sdružení VLAM hodlá vyvíjet činnost, která má za cíl vybízet producenty, aby se zapojili do systémů CHOP/CHZO/ZTS.

Svou činností zamýšlí VLAM vybízet sdružení producentů k tomu, aby vypracovala a předložila spis obsahující příslušnou žádost, a v této oblasti hodlá rovněž poskytovat pomoc a poradenské služby.

Neziskové sdružení zamýšlí uskutečnit tyto činnosti:

Podpora spadá pod článek 15 nařízení (ES) č. 1857/2006. Splňuje požadavky článku 15 nařízení (ES) č. 1857/2006.

Ustanovení čl. 15 odst. 2 písm. c): u poradenských služeb poskytovaných třetím stranám, honoráře za služby, které nepředstavují trvalou nebo pravidelnou činnost a nesouvisejí s běžnými provozními výdaji podniku, jako je běžné daňové poradenství, pravidelná právní služba nebo výdaje na reklamu.

Ustanovení čl. 15 odst. 2 písm. c): u organizování akcí pro vzájemnou výměnu znalostí mezi podniky, soutěží, výstav a veletrhů a účasti na nich.

Ustanovení čl. 15 odst. 2 písm. f): publikace jako třeba katalogy nebo internetové stránky s věcnými informacemi o producentech z dané oblasti nebo o producentech daného produktu pokud informace a prezentace jsou neutrální a pokud všichni dotyční producenti mají rovnou příležitost být v publikaci zohledněni

Dotčené/á odvětví: Rostlinná a živočišná výroba

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

B-1030 Brussel

Adresa internetových stránek: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2007036508&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=18&pub_date=2007-10-04&set3=set+character_variant+%27dutch.ftl%27&ddfm=12&dt=DECREET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+montxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2006&sql=dt+%3D+%27DECREET%27+and+dd+between+date%272006-12-22%27+and+date%272006-12-22%27+&rech=18&tri=dd+AS+RANK+&ddfa=2006&dddj=22&dddm=12&ddfj=22&set1=set+stopfile+%27MON.stp%27

Další údaje: Bez podpory poskytnuté státní správou by nebylo možné splnit cíl programu a daná činnost by se nemohla uskutečnit.

Jules VAN LIEFFERINGE

generální tajemník

Číslo XA: XA 386/07

Členský stát: Francie

Region: Centre

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: «Aide à la création de maisons de cultures destinées à la production agricole»

Pěstitelskou halou se rozumí budova určená k zemědělské produkci. Umožňuje produkovat nezávisle na vnějších klimatických podmínkách, usnadňuje sběr a zajišťuje nezávadnost produkce. Je tepelně izolována, má regulaci vnitřní teploty, vlhkosti a proudění vzduchu. Soubor budov může být rovněž vybaven česací linkou

Právní základ:

Článek 4 nařízení (ES) č. 1857/2006

Code général des collectivités territoriales (partie législative): articles L 1511-1 et L 1511-2

Délibération de la commission permanente régionale du 12 octobre 2007

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku:

(EUR)

Předběžné hodnoty

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Dotace

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Podporované investice

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

Počet podniků

4

4

4

4

4

4

4

Tyto částky se týkají zemědělského produkčního odvětví pouze v regionu Centre

V souladu s čl. 4 odst. 4 nařízení (ES) č. 1857/2006 lze za způsobilé pro podporu považovat investice v souvislosti s vybudováním pěstitelských hal, a zejména:

a)

s výstavbou, pořízením nebo vylepšením nemovitého majetku;

b)

nákupem nebo koupí na leasing strojního zařízení a vybavení, včetně počítačového programového vybavení, až do výše tržní hodnoty majetku;

c)

náklady spojenými s výdaji uvedenými v písmenech a) a b), jako jsou odměna architektům, inženýrům a odborníkům, studie proveditelnosti, získání patentů a licencí

Maximální míra podpory: Maximálně lze poskytnout 150 000 EUR na jednotku lidské práce. Pro jeden podnik budou zohledněny nejvýše dvě jednotky lidské práce. V případě podniků zaměřených na produkční systémy, které jsou velmi náročné na pracovní sílu, to bude však nejvýše šest jednotek lidské práce.

V souladu s čl. 4 odst. 9 nařízení (ES) č. 1857/2006 nepřesáhne maximální míra podpory přiznaná jednotlivému podniku částku 400 000 EUR během období tří fiskálních let nebo 500 000 EUR, pokud se podnik nachází ve znevýhodněné oblasti nebo v oblasti uvedené v čl. 36 písm. a) bodech i), ii) nebo iii) nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 a určené členským státem podle článků 50 a 94 uvedeného nařízení.

Příjemci podpory budou moci být pouze podniky splňující podmínky uvedené v čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 1857/2006.

Hrubá míra podpory je progresivní podle celkové částky investičního projektu:

Krajský úřad (conseil régional) má odpovědnost za polovinu hrubé míry podpory. Okresní úřady (conseils généraux) regionu Centre mohou přispět částkou v rámci povolených stropů

Datum uskutečnění: Ode dne obdržení potvrzení o přijetí od Komise

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: Až do 31. prosince 2013, dne, kdy končí platnost nařízení (ES) č.1857/2006

Cíl podpory: Zlepšit konkurenceschopnost zemědělských podniků a kvalitu výrobků a snížit výrobní náklady (rozšíření režimu podpory zapsaného pod XA 16/05)

Dotčené/á odvětví: Všechna odvětví zemědělské produkce, kromě skleníků pro pěstování květin a zeleniny, na která se vztahuje nebo vztahovala finanční pomoc podle oznámených režimů (N 572/01 a N 523/01)

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Conseil régional du Centre

9, rue St Pierre Lentin

F-45041 Orléans cedex 1

Tél.: (33) 02 38 70 30 30

Fax: (33) 02 38 70 31 18

E-mail: Amanda.Tibble@regioncentre.fr

Adresa internetových stránek: www.regioncentre.fr

Rubrika „Le guide des aides“

Číslo XA: XA 399/07

Členský stát: Španělsko

Region: Cataluña

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Ayudas para la incentivación de la mejora de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas y en explotaciones de porcino

Právní základ: Orden ARP/XXX/2007, de 23 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la incentivación de la mejora de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas y en explotaciones porcinas, y se convocan las correspondientes al año 2007

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Na rok 2007: 478 800 EUR

Maximální míra podpory: Maximální dotace na žádost bude 25 % způsobilé investice. Lze ji zvýšit o:

5 %, pokud je žadatelem mladý zemědělec,

2 %, pokud je žadatelem žena

Datum uskutečnění: Říjen 2007

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory:

Cíl podpory: Cílem je podpořit investice v zemědělských podnicích za účelem zlepšení energetické účinnosti ve sklenících používaných pro zemědělské účely a v chovech prasat (článek 4).

Způsobilé jsou investice týkající se zlepšení zařízení, izolace a pokrývání, systémů vytápění, ventilace a materiálů, jakož i jakéhokoli zlepšení zaměřeného na úsporu a zlepšení měřitelné energetické účinnosti ve sklenících používaných pro zemědělské účely a v chovech prasat.

Způsobilé náklady jsou uvedeny v čl. 4 odst. 4 písm. a) a b), tj.výstavba, pořízení nebo vylepšení zařízení a také nákup nebo koupě na leasing strojního zařízení a vybavení, které je zapotřebí pro zlepšení účinnosti ve sklenících používaných pro zemědělské účely a v chovech prasat.

Režijní náklady spojené s výše uvedenými výdaji, jako jsou odměna architektům, inženýrům a odborníkům, studie proveditelnosti, získání patentů a licencí nejsou způsobilé

Dotčené (á) odvětví: Produkce výrobků uvedených v příloze I Smlouvy, s výjimkou produktů rybolovu a akvakultury, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 104/2000, a produktů kódů KN 4502, 4503 a 4504 (výrobky z korku)

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural

Generalitat de Catalunya

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614

E-08007 Barcelona

Internetová adresa: http://www.gencat.net/darp/c/serveis/ajuts/ajut.htm

Další informace: —

Číslo XA: XA 400/07

Členský stát: Republika Slovinsko

Region: Območje občine Žužemberk

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Dodeljevanje sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Žužemberk za obdobje 2007–2013

Právní základ: Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz naslova finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Žužemberk za programsko obdobje 2007–2013 (II. Poglavje)

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku:

 

2007: 70 000 EUR

 

2008: 66 750 EUR

 

2009: 67 500 EUR

 

2010: 67 875 EUR

 

2011: 68 250 EUR

 

2012: 68 625 EUR

 

2013: 69 000 EUR

Maximální míra podpory:

1.   Investice v zemědělských podnicích:

až do výše 50 % způsobilých nákladů ve znevýhodněných oblastech a až do výše 40 % způsobilých nákladů v ostatních oblastech.

Účelem podpory jsou investice do nákupu strojů a vybavení používaného k zemědělské produkci, investice do trvalých kultur a do zúrodňování zemědělské půdy.

2.   Zachování krajiny a tradičních staveb:

investice do neprodukčních prvků až do výše 100 % skutečných nákladů,

investice do produkčních postupů v zemědělství až do výše 60 % skutečných nákladů nebo 75 % ve znevýhodněných oblastech za předpokladu, že investice není spojena se zvýšením produkční kapacity zemědělského podniku,

může být poskytnuta dodatečná podpora až do výše 100 % mimořádných nákladů vzniklých použitím tradičních materiálů nezbytných pro zachování historických prvků budov.

3.   Podpora na platby pojistného:

částka spolufinancování od obce představuje rozdíl mezi částkou spolufinancování pojistného ze státního rozpočtu a až 50 % způsobilých nákladů na pojistné na pojištění plodin a ovoce a na pojištění zvířat proti chorobám.

4.   Podpora na přeparcelování pozemků:

až do výše 100 % skutečných nákladů vynaložených na právní a správní postupy.

5.   Podpora na povzbuzení produkce jakostních zemědělských produktů:

až do 100 % skutečně vynaložených nákladů. Podpora je poskytována ve formě dotovaných služeb a nesmí zahrnovat přímé platby peněžních částek producentům.

6.   Zajištění technické pomoci v odvětví zemědělství:

až do 100 % způsobilých nákladů na vzdělávání a školení zemědělců, poradenské služby, na organizaci různých akcí, soutěží, výstav a veletrhů, na publikaci, katalogy, na šíření vědeckých poznatků a na náhradní služby. Podpora je poskytována ve formě dotovaných služeb a nesmí zahrnovat přímé platby peněžních částek producentům

Datum uskutečnění: říjen 2007 (podpora bude poskytnuta až po zveřejnění souhrnných informací na internetových stránkách Evropské komise)

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: do 31. prosince 2013

Cíl podpory: Podpora malým a středním podnikům

Odkaz na články v nařízení (ES) č. 1857/2006 a způsobilé náklady: Kapitola II návrhu pravidel Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz naslova finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Žužemberk za programsko obdobje 2007-2013 obsahuje opatření, jež představují státní podporu podle těchto článků nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001 (Úř. věst. L 358, 16.12.2006, s. 3):

článek 4: Investice v zemědělských podnicích,

článek 5: Zachování krajiny a tradičních staveb,

článek 12: Podpora na platby pojistného,

článek 13: Podpora na přeparcelování pozemků,

článek 14: Podpora na povzbuzení produkce jakostních zemědělských produktů,

článek 15: Zajištění technické pomoci v odvětví zemědělství

Dotčené/á odvětví: Zemědělství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Občina Žužemberk

Grajski trg 33

SLO-8360 Žužemberk

Adresa internetových stránek: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200790&dhid=91805

Další údaje: Opatření týkající se platby pojistného na pojištění plodin a ovoce zahrnují tyto nepříznivé klimatické jevy, které je možno přirovnat k přírodním katastrofám: jarní mráz, kroupy, blesky, požáry způsobené blesky, vichřice a povodně.

Pravidla obce splňují požadavky nařízení (ES) č. 1857/2006, pokud se jedná o opatření, která mají být obcí přijata, a všeobecná ustanovení, která mají být použita (kroky předcházející poskytnutí podpory, kumulace podpor, transparentnost podpory a dohled nad ní)

Franc ŠKUFCA

starosta obce Žužemberk


Top