EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007TA1219(19)

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Eurojustu za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi Eurojustu

OJ C 309, 19.12.2007, p. 111–115 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/111


ZPRÁVA

o ověření roční účetní závěrky Eurojustu za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi Eurojustu

(2007/C 309/19)

OBSAH

1–2

ÚVOD

3–6

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

7–9

PŘIPOMÍNKY

Tabulky 1 až 4

Odpovědi Eurojustu

ÚVOD

1.

Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust) byla zřízena rozhodnutím Rady 2002/187/SVV (1) za účelem posílení boje proti závažné organizované trestné činnosti. Jejím úkolem je zdokonalovat koordinaci vyšetřování a stíhání na území několika členských států Evropské unie a třetích zemí.

2.

Pravomoci a činnosti Eurojustu jsou shrnuty v tabulce 1. Pro informační účely jsou základní informace z účetní závěrky Eurojustu za rozpočtový rok 2006 uvedeny v tabulkách 2, 3 a 4.

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

3.

Toto prohlášení se předkládá Evropskému parlamentu a Radě v souladu s článkem 36 rozhodnutí Rady 2002/187/SVV.

4.

Účetní závěrku Eurojustu za rozpočtový rok 2006 (2) sestavil v souladu s článkem 36 rozhodnutí Rady 2002/187/SVV její správní ředitel a zaslal ji Účetnímu dvoru, jehož povinností je předložit prohlášení o věrohodnosti týkající se její spolehlivosti a legality a správnosti uskutečněných operací.

5.

Účetní dvůr provedl audit v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a etickými kodexy Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI) a Mezinárodní federace účetních (IFAC), a to v míře, v níž se tyto standardy a kodexy vztahují na podmínky Evropského společenství. Audit byl naplánován a proveden s cílem získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné.

6.

Tento audit poskytl Účetnímu dvoru objektivní základ pro vyjádření níže uvedeného prohlášení.

Spolehlivost účetní závěrkyÚčetní závěrka Eurojustu za rozpočtový rok 2006 je ve všech významných ohledech spolehlivá.Legalita a správnost uskutečněných operacíUskutečněné operace vyplývající z roční účetní závěrky Eurojustu jsou ve svém souhrnu legální a správné.Připomínky uvedené v následující části nezpochybňují prohlášení Účetního dvora.

PŘIPOMÍNKY

7.

K 96 % prostředků zapsaných do rozpočtu na rok 2006 byly přijaty závazky. Míra přenášených prostředků u správních výdajů (hlava II) byla 33 % a u provozních výdajů (hlava III) 30 %. Pro řízení rozpočtu byl charakteristický velký počet převodů prostředků mezi rozpočtovými položkami a podkladová dokumentace nebyla v mnoha případech dostatečně podrobná. Nebyla tedy přísně dodržována rozpočtová zásada ročního rozpočtu a zásada specifikace.

8.

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek se nepoužívala striktně. Čtyři rámcové smlouvy byly uzavřeny na maximální dobu delší než čtyři roky. V době auditu (listopad 2006) nebyl zahájen příslušný postup pro zadávací řízení na kurýrní služby (3). Pokud jde o překladatelské služby, překladatelská agentura byla instruována, aby využívala služeb překladatelů vybraných Eurojustem, nikoliv vlastních zaměstnanců. Tato situace není v souladu se zásadou hospodářské soutěže a vedla, ve srovnání se smluvními tarify, k nárůstu ceny o 45 000 EUR.

9.

Údaje o dlouhodobém majetku byly zkompilovány s využitím tabulkového procesoru a jiných softwarových nástrojů. To však nezaručilo integritu zaznamenaných údajů. K monitorování majetku Eurojustu nebyl zřízen a používán soupis dlouhodobého majetku s veškerými aktivy a jejich hodnotami.

Tuto zprávu přijal Evropský účetní dvůr v Lucemburku na svém zasedání dne 27. září 2007.

Za Účetní dvůr

Hubert WEBER

předseda


(1)  Rozhodnutí ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) (Úř. věst. L 63, 6.3.2002, s. 1).

(2)  Tato účetní závěrka byla sestavena 27. června 2007 a Účetní dvůr ji obdržel dne 4. července 2007.

(3)  Hodnota zakázek: více než 100 000 EUR.


 

Tabulka 1

Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Haag) – 2006

Oblasti pravomocí definované Smlouvou o Evropské unii

Pravomoci Eurojustu, jak jsou definovány v rozhodnutí 2002/187/SVV

Správa

Zdroje, jež byly Eurojustu k dispozici v roce 2006

(2005)

Produkty a služby dodané v roce 2006

(2005)

Subjekt zřízený rozhodnutím Rady na základě třetího pilíře.

Unie si klade za cíl poskytovat svým občanům vysokou úroveň ochrany v oblasti svobody, bezpečnosti a práva.

Rada podporuje spolupráci prostřednictvím Eurojustu tím, že umožňuje Eurojustu přispívat k dobré koordinaci mezi orgány činnými v trestním řízení v členských státech.

(výtah z článků 29 a 31).

Hlavní oblasti pravomocí Eurojustu jsou totožné s oblastmi pravomocí Europolu, tj. boj proti terorismu, organizované trestné činnosti, zvláště obchodu s narkotiky, nelegální imigraci, nezákonnému obchodu s vozidly, obchodování s lidmi, padělání bankovek, obchodu s radioaktivními látkami, počítačové kriminalitě, jednání, jež poškozuje finanční zájmy Unie, a legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Cíle

Článek 3

Rozhodnutí o Eurojustu

Podporovat a zdokonalovat koordinaci příslušných orgánů členských států při vyšetřování a stíhání.

Zdokonalovat spolupráci, zejména usnadňovat výměnu informací, vzájemnou právní pomoc a vyřizování žádostí o vydání.

Podporovat příslušné orgány členských států za účelem zvyšování účelnosti jejich činnosti při vyšetřování a stíhání.

Poskytovat podporu při vyšetřování a stíhání týkajících se členského státu a třetí země.

Pomáhat při vyšetřování a stíhání týkajících se členského státu a Společenství.

Úkoly

Články 5, 6 a 7

Rozhodnutí o Eurojustu

Eurojust organizuje spolupráci mezi různými národním právními systémy tím, že jedná:

prostřednictvím svých národních členů nebo

jako kolegium.

Rozhodnou-li se příslušné orgány členského státu nevyhovět žádostem, které Eurojust předložil jako kolegium, sdělí Eurojustu své důvody.

1.

Za organizaci a chod Eurojustu odpovídá kolegium.

2.

Kolegium se skládá z národních členů vybraných členskými státy v souladu s jejich právním systémem z řad státních zástupců, soudců nebo policistů s rovnocennými pravomocemi.

3.

Kolegium volí předsedu z řad národních členů.

4.

Společný kontrolní orgán kontroluje zpracování osobních údajů.

5.

Správního ředitele jmenuje kolegium jednomyslným rozhodnutím.

6.

Externí audit: Evropský účetní dvůr.

7.

Orgán udělující absolutorium: Parlament na doporučení Rady.

Konečný rozpočet:

14,7 milionu EUR (13 milionů EUR)

Dotace Společenství: 100 % (100 %)

Počet zaměstnanců k 31. prosinci 2006:

Počet pracovních míst v plánu pracovních míst: 112 (87)

Počet obsazených pracovních míst: 93 (70)

+21 (15) ostatních pracovních míst

(2 smluvní zaměstnanci, 5 dočasně přidělených národních expertů, místní zaměstnanci, 14 pracovníků zprostředkovatelských agentur)

Celkový počet zaměstnanců: 114 (85)

s následujícím rozložením povinností:

provozní: 56 (31)

správní: 49 (41)

smíšené: 9 (13)

Počet jednání: 89 (73)

Standardní případy (*): 270 z 361

Složité případy: 91 z 361

Celkový počet případů: 771 (588)

Podvody: 175 (120)

Obchod s narkotiky: 170 (135)

Terorismus: 44 (25)

Vraždy: 59 (43)

Obchod s lidmi: 32 (33)

(*) Od 1. července 2006 existuje nový druh klasifikace, který platí pro 361 případů otevřených mezi tímto datem a 31. prosincem 2006.

Zdroj: Údaje poskytl Eurojust.

Zdroj: Údaje poskytl Eurojust. Tato tabulka shrnuje údaje, které Eurojust uvedl ve své účetní závěrce. Účetní závěrka je sestavena na akruální bázi.

Tabulka 2

EUROJUST (Haag) – Plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2006

(v tis. EUR)

Příjmy

Výdaje

Zdroj příjmů

Příjmy zapsané do konečného rozpočtu na daný rozpočtový rok

Realizované příjmy

Alokace výdajů

Rozpočtové prostředky konečného rozpočtu

Rozpočtové prostředky přenesené z předchozích rozpočtových let

zapsáno

přiděleno na závazek

uhrazeno

přeneseno

zrušeno

zapsáno

uhrazeno

zrušeno

Dotace Společenství

14 700

14 700

Hlava I

Zaměstnanci

6 844

6 601

6 412

189

243

112

96

16

Ostatní příjmy

1 004

Hlava II

Správa

3 384

3 295

2 214

1 082

89

722

571

151

 

 

 

Hlava III

Provozní činnosti

4 472

4 189

2 940

1 320

211

1 280

1 153

127

Celkem

14 700

15 704

Celkem

14 700

14 086

11 566

2 591

543

2 114

1 819

295

Pozn.: Případné rozdíly v konečných součtech jsou důsledkem zaokrouhlování.

Zdroj: Údaje poskytl Eurojust. Tato tabulka shrnuje údaje, které Eurojust uvedl ve své účetní závěrce. Inkasované příjmy a platby jsou odhadnuty na bázi peněžních toků.


Tabulka 3

EUROJUST (Haag) – Výkaz výsledku hospodaření za rozpočtové roky 2006 a 2005

(v tis. EUR)

 

2006

2005

Provozní příjmy

Dotace Společenství

12 858

11 991

Ostatní příjmy

973

59

Celkem (a)

13 831

12 050

Provozní výdaje

Výdaje na zaměstnance

6 581

5 149

Výdaje na dlouhodobý majetek

674

508

Ostatní správní výdaje

2 202

2 800

Provozní činnosti

3 297

2 054

Celkem (b)

12 754

10 511

Přebytek/(deficit) z provozních činností (c = a – b)

1 077

1 539

Ostatní náklady (d)

3

Přebytek/(deficit) z neprovozních činností (e = – d)

0

–3

Výsledek hospodaření za rozpočtový rok (f = c + e)

1 077

1 536


Tabulka 4

EUROJUST (Haag) – Rozvaha k 31. prosinci 2006 a31. prosinci 2005

(v tis. EUR)

 

2006

2005

Dlouhodobý majetek

Nehmotný dlouhodobý majetek

556

167

Hmotný dlouhodobý majetek

1 674

1 606

Oběžná aktiva

Krátkodobé pohledávky

372

159

Peněžní prostředky a jejich ekvivalenty

4 749

3 130

Aktiva celkem

7 351

5 062

Krátkodobé závazky

Rezervy na rizika a náklady

134

85

Závazky

2 762

1 599

Pasiva celkem

2 896

1 684

Čistá aktiva

Kumulovaný přebytek/deficit

3 378

1 842

Výsledek hospodaření za rozpočtový rok

1 077

1 536

Čistá aktiva celkem

4 455

3 378

Pasiva a čistá aktiva celkem

7 351

5 062


ODPOVĚDI AGENTURY EUROJUST

7.

Pokud jde o hlavu II, výše přenosu prostředků je dána zejména projektem, který vedl hostitelský stát a který byl zahájen až ke konci roku.

Pokud jde o hlavu III, Eurojust tento podíl od roku 2005 snížil (ze 33 % na 30 %). Eurojust přezkoumal svoji politiku převodů rozpočtových prostředků za účelem snížení počtu a objemu převodů a zlepšení příslušné dokumentace.

8.

Eurojust přijal vhodná opatření k tomu, aby nahradil rámcové smlouvy nejpozději v průběhu čtvrtého roku jejich platnosti. Bylo zahájeno a v současnosti probíhá otevřené zadávací řízení týkající se kurýrních služeb.

Překlad výroční zprávy agentury Eurojust provází velmi přísná omezení, která vyplývají z požadavků souvisejících s lhůtou pro jeho vypracování i kvalitou. Žádný z dodavatelů, se kterými má agentura Eurojust smlouvu, bohužel nebyl schopen poskytnout požadovanou kvalitu služeb v daném časovém rámci, což vedlo k situaci, jak ji popsal Účetní dvůr. Eurojust nicméně připomínku Účetního dvora vzal na vědomí a připravuje nové zadávací řízení, které bude zahájeno ještě před koncem roku 2007.

9.

Eurojust pracuje na tom, aby tuto situaci vyřešil do konce roku 2007. Do té doby dojde k zavedení ABAC Assets a díky účinnému propojení s programovým vybavením, které se momentálně používá při fyzické inventuře, bude možné poskytovat informace požadované finančním nařízením.


Top