EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007TA1219(15)

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi střediska

OJ C 309, 19.12.2007, p. 86–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/86


ZPRÁVA

o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi střediska

(2007/C 309/15)

OBSAH

1–2

ÚVOD

3–6

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

7–13

PŘIPOMÍNKY

Tabulky 1 až 4

Odpovědi střediska

ÚVOD

1.

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (dále jen „středisko“) bylo zřízeno nařízením Rady (EHS) č. 337/75 (1). Jeho hlavním posláním je přispívat k rozvoji odborného vzdělávání na úrovni Společenství. Za tímto účelem středisko připravuje a šíří dokumentaci k systémům odborného vzdělávání.

2.

Pravomoci a činnosti střediska jsou shrnuty v tabulce 1. Pro informační účely jsou základní informace z účetní závěrky střediska za rozpočtový rok 2006 uvedeny v tabulkách 2, 3 a 4.

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

3.

Toto prohlášení se předkládá Evropskému parlamentu a Radě v souladu s čl. 185 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (2). Bylo vypracováno v souladu s článkem 248 Smlouvy o založení Evropského společenství na základě auditu účetní závěrky střediska.

4.

Účetní závěrku střediska za rozpočtový rok 2006 (3) sestavil v souladu s článkem 12a nařízení (EHS) č. 337/75 její ředitel a zaslal ji Účetnímu dvoru, jehož povinností je předložit prohlášení o věrohodnosti týkající se její spolehlivosti a legality a správnosti uskutečněných operací.

5.

Účetní dvůr provedl audit v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a etickými kodexy Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI) a Mezinárodní federace účetních (IFAC), a to v míře, v níž se tyto standardy a kodexy vztahují na podmínky Evropského společenství. Audit byl naplánován a proveden s cílem získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné.

6.

Tento audit poskytl Účetnímu dvoru objektivní základ pro vyjádření níže uvedeného prohlášení.

Spolehlivost účetní závěrkyÚčetní závěrka střediska za rozpočtový rok 2006 je ve všech významných ohledech spolehlivá.Legalita a správnost uskutečněných operacíS výjimkou situace popsané v bodu 13 jsou uskutečněné operace vyplývající z roční účetní závěrky střediska ve svém souhrnu legální a správné.

PŘIPOMÍNKY

7.

Více než 43 % přijatých závazků z rozpočtu správních výdajů na rok 2006 (hlava II) bylo přeneseno do následujícího rozpočtového roku. V případě provozních činností (rozlišené prostředky v rámci hlavy III) bylo zrušeno více než 20 % prostředků na platby. Účetní dvůr zaznamenal značný počet rozpočtových převodů – z hlavy I (výdaje na zaměstnance) byla převedena značná částka do hlavy III (provozní činnosti) – a koncentraci převodů ke konci roku. Nebyla tedy důsledně dodržena zásada specifikace.

8.

Středisko správně a vyčerpávajícím způsobem nedefinovalo ani nezdokumentovalo inventární postup pro identifikaci, registraci a aktivaci majetku.

9.

Přestože bylo v roce 2006 dosaženo pokroku, dokumentace hlavních postupů včetně procesů vnitřní kontroly nebyla dokončena.

10.

Středisko v plné výši proplatilo zaplacené školné dětí některých zaměstnanců. Tyto náhrady neměly žádný právní základ.

11.

Ve dvou případech středisko v předvýběrovém kole řádně nezkontrolovalo nutné odborné zkušenosti uchazečů požadované v oznámení o volném místě, a po vyslovení formální nabídky zaměstnání muselo tyto úspěšné uchazeče odmítnout. Středisko neprovádí účelnou kontrolu toho, zda dokumenty předložené uchazeči poskytují skutečný důkaz o jejich odborných zkušenostech; takové kontroly by předešly vzniku zbytečných nákladů a právních rizik.

12.

Složitost systému hodnocení nabídek a neexistence jasných a úplných informací týkajících se kritérií pro zadání zakázky a jejich konkrétní váhy vedlo u jednoho zadávacího řízení (4) k tomu, že situace nebyla pro uchazeče transparentní. U jedné rámcové smlouvy (5) středisko ani v oznámení o vyhlášení zakázky, ani v dokumentaci k veřejné soutěži nezveřejnilo dostatečné informace o odhadované celkové tržní hodnotě zakázky. Smlouva o poskytování služeb v oblasti správy informačních systémů (6) podepsaná v prosinci 2003 osobou, jež k tomuto kroku nebyla oprávněna, zůstala v platnosti až do konce roku 2006, a to navzdory skutečnosti, že množství a cena poskytovaných služeb nebyly přesně stanoveny.

13.

Ve svém prohlášení o věrohodnosti za rok 2005 (7) Účetní dvůr zdůraznil absenci právního základu rozhodnutí odvolacího výboru střediska, jímž byla jednomu zaměstnanci přiznána kompenzace za nepeněžitou újmu, která není stanovena ve služebním řádu. Toto odškodnění (8) bylo navzdory připomínce Účetního dvora v roce 2006 proplaceno.

Tuto zprávu přijal Evropský účetní dvůr v Lucemburku na svém zasedání dne 27. září 2007.

Za Účetní dvůr

Hubert WEBER

předseda


(1)  Úř. věst. L 39, 13.2.1975, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Tato účetní závěrka byla sestavena 17. března 2007 a Účetní dvůr ji obdržel dne 14. června 2007.

(4)  Přibližná roční hodnota: 125 000 EUR.

(5)  Přibližná roční hodnota: 80 000 EUR.

(6)  Přibližná roční hodnota: 15 000 EUR.

(7)  Úř. věst. C 312, 19.12.2006, s. 61.

(8)  Částka: 3 000 EUR.


 

Tabulka 1

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Soluň)

Oblasti pravomoci Společenství podle Smlouvy

Pravomoci střediska, jak jsou definovány v článcích 2 a 3 nařízení Rady (EHS) č. 337/75, naposledy pozměněném nařízením Rady (ES) č. 2051/2004

Správa

Nařízení Rady (EHS) č. 337/75, naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 2051/2004

Zdroje, jež byly středisku k dispozici v roce 2006

(2005)

Produkty a služby dodané v roce 2006

(2005)

Společenství provádí politiku odborného vzdělávání, jež podporuje a doplňuje činnost členských států v oblasti obsahu a organizace odborného vzdělávání.

Činnost Společenství je zaměřena na:

usnadňování adaptace na změny v průmyslu, zejména odborným vzděláváním a rekvalifikací,

zlepšování základního a dalšího odborného vzdělávání za účelem usnadnění profesního začlenění a znovuzačlenění na trhu práce,

usnadňování přístupu k odbornému vzdělávání, podporu mobility vyučujících a osob vyučovaných v rámci odborné výuky, obzvláště mladých lidí,

podporu spolupráce v oblasti odborného vzdělávání mezi institucemi odborného vzdělávání či výcviku a podniky,

rozvoj výměny informací a zkušeností týkajících se otázek, které jsou společné systémům odborného vzdělávání členských států.

(z článku 150 Smlouvy)

Mandát střediska

Ve své funkci referenčního střediska Evropské unie pro odborné vzdělávání a přípravu poskytuje Cedefop osobám, které rozhodují v politických záležitostech, výzkumným pracovníkům a odborníkům informace zaměřené na rozvoj jasnějšího chápání současných trendů, což jim následně umožní fundovanější rozhodování o budoucích krocích.

Cedefop pomáhá Komisi při podpoře a rozvoji odborného vzdělávání a výcviku na úrovni Společenství.

Úkoly

sestavovat vybranou dokumentaci a připravovat analýzu údajů

přispívat k rozvoji a koordinaci výzkumu

využívat a šířit relevantní informace

podněcovat a podporovat jednotný přístup k záležitostem souvisejícím s rozvojem odborného vzdělávání

vytvořit fórum pro širokou veřejnost

Řídící rada, skládá se z:

jednoho člena zastupujícího vládu každého členského státu,

jednoho člena zastupujícího organizace zaměstnavatelů,

jednoho člena zastupujícího organizace zaměstnanců a

tří členů zastupujících Komisi.

Předsednictvo, složené z:

předsedy a tří místopředsedů řídící rady (jednoho z každé skupiny), jednoho koordinátora za každou skupinu a jednoho zástupce Komise.

Ředitel

jmenovaný Komisí ze seznamu uchazečů předloženého řídící radou. Ředitel je odpovědný za řízení střediska a provádí rozhodnutí řídící rady a předsednictva.

Vnitřní kontrola

útvar interního auditu Komise

Interní auditor střediska (ke dni 16. prosince 2006).

Externí audit

Evropský účetní dvůr

Absolutorium

Parlament na doporučení Rady

Rozpočet

17,6 (17,1) milionu EUR,

Příspěvek Společenství: 95 % (96 %)

Počet zaměstnanců k 31. prosinci 2006

Počet pracovních míst v plánu pracovních míst: 95 (91),

z toho počet obsazených pracovních míst: 81 (85)

Ostatní zaměstnanci (smluvní zaměstnanci a dočasně přidělení národní experti): 42 (38).

Celkový počet zaměstnanců: 123 (123)

s následujícím rozložením povinností:

provozní: 84 (85)

správní: 34 (33)

smíšené: 5 (5)

Zpráva střediska předložená na ministerské konferenci v Helsinkách, která hodnotí postup plnění kodaňsko-maastrichtských cílů pro posilování evropské spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (dále jen „OVP“). Středisko připravilo podkladové dokumenty pro helsinské komuniké.

Dále středisko vypracovalo čtvrtou výzkumnou zprávu, která se zaměřila na modernizaci OVP. Zpráva obsahuje zjištění z výzkumu v oblasti reformy a inovace OVP, sociální soudržnosti a poptávaných dovedností.

Konference a publikace neziskové organizace Agora týkající se starších pracovníků a celoživotního vzdělávání nabídly komplexní pohled na problematiku, jejíž význam stále roste.

Pokud jde o určení potřebných dovedností, středisko se v roce 2006 soustředilo na metody jejich prognózování v rámci přípravy střednědobé prognózy potřebných dovedností pro všechny členské státy. Evropská revue pro odborné vzdělávání (stejně jako v roce 2005 byla zveřejněna tři vydání) se z hlediska vědecké kvality zdokonalila a přispívá ke kvalitě výzkumu v oblasti OVP.

Přínos k práci projektových a pracovních skupin Evropské komise v rámci programu Vzdělávání a odborná příprava 2010 z hlediska výsledků vzdělávání a potvrzování neformálního vzdělávání, zajištění kvality, celoživotní podpory, učitelů a školitelů, evropského kvalifikačního rámce a evropského systému přenosu kreditů. Podobně jako Europass jde o příklady evropských konceptů a nástrojů, jak vytvořit evropskou oblast OVP. Europass je úspěšná iniciativa (středisko se na ní významně podílí a v této oblasti spolupracuje s Evropskou komisí), kterou používá a přijímá stále rostoucí počet občanů EU. Do konce roku 2006 bylo staženo přes jeden milion šablon životopisu a téměř jeden milion životopisů byl vytvořen přímo na síti.

Studijní pobyty v rámci programu Leonardo Da Vinci, spolupráce se sociálními partnery a odvětvové přístupy k OVP jsou dalšími příklady přínosu střediska k rozvoji OVP v EU.

Kromě pokračování úzké spolupráce s Evropskou nadací odborného vzdělávání zaměřené na seznamování přistupujících/kandidátských zemí s problematikou odborného vzdělávání středisko dále začalo formálně spolupracovat s Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek s cílem posílit synergie.

Vylepšená internetová stránka, zintenzivnění práce s tiskem a pokračující dokumentační (s certifikací ISO) a publikační činnost – v internetové i tištěné podobě – pomohly středisko zviditelnit a zvýšit povědomí o problematice OVP.

Několik údajů: V roce 2006 bylo zorganizováno 24 konferencí a seminářů, 24 workshopů a 21 prezentací/návštěv střediska; bylo zveřejněno 43 (60) publikací; počet registrovaných uživatelů elektronického přípravného střediska (Electronic Traning Village) se zvýšil na 64 828 (60 440) a dále pokračovala práce na 36 projektech (29 projektů). Studijní pobyty: 844 (762) účastníků.

Zdroj: Údaje poskytlo středisko.

Zdroj: Údaje poskytlo středisko. Tato tabulka shrnuje údaje, které středisko uvedlo ve své účetní závěrce. Účetní závěrka je sestavena na akruální bázi.

Tabulka 2

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Soluň) – Plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2006

(v tis. EUR)

Příjmy

Výdaje

Zdroj příjmů

Příjmy zapsané do konečného rozpočtu na daný rozpočtový rok

Realizované příjmy

Alokace výdajů

Ropočtové prostředky na rozpočtový rok

Rozpočtové prostředky přenesené z předchozího rozpočtového roku

zapsáno

přiděleno na závazek

uhrazeno

přeneseno

zrušeno

disponibilní

přiděleno na závazek

uhrazeno

přeneseno

zrušeno

Vlastní příjmy

 

 

Hlava I

Zaměstnanci (NP)

9 443

8 483

8 145

338

960

213

213

173

0

40

Dotace Společenství

16 700

14 589

Hlava II

Správa (NP)

1 419

1 281

738

559

123

334

334

297

0

38

Ostatní příjmy

140

75

Hlava III

Provozní činnosti (RP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— PZ

5 978

5 722

0

0

256

0

0

0

0

0

— PP

5 978

0

4 527

0

1 451

0

0

0

0

0

Účelově vázané příjmy

723

649

Účelově vázané příjmy

723

387

65

584

74

511

337

179

333

0

Celkem

17 563

15 313

Celkem PZ

17 563

15 872

0

1 480

1 413

1 058

884

0

333

77

Celkem PP

17 563

0

13 475

1 480

2 607

1 058

0

649

333

77

NP

:

nerozlišené prostředky (výše prostředků na závazky se rovná výši prostředků na platby).

RP

:

rozlišené prostředky (výše prostředků na závazky se může od výše prostředků na platby lišit).

PZ

:

prostředky na závazky v režimu rozlišených prostředků.

PP

:

prostředky na platby v režimu rozlišených prostředků.

Zdroj: Údaje poskytlo středisko. Tato tabulka shrnuje údaje, které středisko uvedlo ve své účetní závěrce. Inkasované příjmy a platby jsou odhadnuty na bázi peněžních toků.


Tabulka 3

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Soluň) – Výkaz výsledku hospodaření za rozpočtové roky 2006 a 2005

(v tis. EUR)

 

2006

2005

Provozní příjmy

Dotace Společenství

14 146

14 620

Ostatní dotace

457

399

Ostatní příjmy

279

291

Celkem (a)

14 882

15 309

Provozní výdaje

Výdaje na zaměstnance

8 166

9 091

Výdaje na dlouhodobý majetek

480

502

Ostatní správní výdaje

1 181

1 460

Provozní činnosti

4 340

5 021

Celkem (b)

14 167

16 074

Přebytek/(deficit) z provozních činností (c = a – b)

715

– 765

Příjmy z finančních operací (e)

0

1

Výdaje na finanční operace (f)

4

4

Přebytek/(deficit) z neprovozních činností (g = e – f)

–4

–3

Výsledek hospodaření za rozpočtový rok (h = c + g)

711

– 768


Tabulka 4

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Soluň) – Rozvaha k 31. prosinci 2006 a 31. prosinci 2005

(v tis. EUR)

 

2006

2005

Dlouhodobý majetek

Nehmotný dlouhodobý majetek

92

136

Hmotný dlouhodobý majetek

4 887

5 218

Oběžná aktiva

Krátkodobé předběžné financování

552

80

Krátkodobé pohledávky

443

294

Peněžní prostředky a jejich ekvivalenty

3 919

3 344

Aktiva celkem

9 893

9 072

Krátkodobé závazky

Rezervy na rizika a náklady

317

204

Závazky

3 777

3 780

Pasiva celkem

4 094

3 984

Čistá aktiva

Kumulovaný přebytek/deficit

5 088

5 856

Výsledek hospodaření za rozpočtový rok

711

– 768

Čistá aktiva celkem

5 799

5 088

Pasiva a čistá aktiva celkem

9 893

9 072


ODPOVĚDI STŘEDISKA

7.

Středisko podniklo další kroky ke zlepšení plánování a monitorování plnění a sestavování svého rozpočtu a tato opatření budou dále posílena. To umožní snížení objemu převodů a vyšší specifičnost rozpočtu.

8.

Ačkoli situace popisovaná Účetním dvorem neměla dopad na spolehlivost finančních výkazů střediska, středisko začalo pracovat na dalším rozvoji a zdokumentování spolehlivého systému správy majetku s jasně definovanými odpovědnostmi. Ten bude zaveden do konce roku 2007. Všichni pracovníci, kteří budou s tímto systémem pracovat, absolvují v prosinci 2007 zvláštní školení.

9.

V roce 2006 středisko zásadně pokročilo v řešení nejcitlivějších otázek. Navzdory značnému úsilí však středisko nedokázalo dokončit dokumentaci svých vnitřních postupů, a to částečně z toho důvodu, že nábor interního auditora mohl být úspěšně uzavřen až v prosinci 2006. Středisko ve svém úsilí nepolevuje a počítá s úplným dokončením dokumentace v průběhu první poloviny roku 2008.

10.

Tyto náhrady, jež vycházely z rozhodnutí vydaného v roce 1997, které však nebylo prodlouženo, byly odůvodněny vysokým školným ve školách s výukou v angličtině a absencí evropské školy v Soluni. Toto opatření vedlo k dodatečným nákladům ve výši 2 900 EUR na dítě ročně (ve školním roce 2006–2007 se týkalo dvou zaměstnanců s celkem čtyřmi dětmi). Středisko si chybu uvědomilo a v červenci 2007 všem zaměstnancům rozeslalo úřední oznámení, ve kterém potvrzuje platnost příslušných ustanovení služebního řádu.

Středisko mimo to podporuje zřízení evropské školy v Soluni, které mají zorganizovat příslušné řecké úřady.

11.

Dne 29. ledna 2007 byly publikovány interní pokyny pro výběrové komise. Tento dokument obsahuje mimo jiné jasné pokyny pro výpočet délky odborných zkušeností uchazečů. Navíc došlo k posílení kontrol v předvýběrovém kole a před vydáním formálních nabídek zaměstnání.

12.

 

1)

V reakci na připomínku Účetního dvora středisko od července 2007 vyvíjí úsilí směřující k tomu, aby váha jednotlivých dílčích kritérií byla zveřejňována v dokumentaci k veřejným soutěžím.

2)

Postup v případě rámcové smlouvy byl zahájen v říjnu 2005 (a smlouva byla podepsána v březnu 2006). Od ledna 2007 středisko u každé akvizice v dokumentaci k veřejné soutěži systematicky uvádí informace o její tržní hodnotě.

3)

Současné vedení si tohoto problému nebylo vědomo. Zmiňovaná smlouva v oblasti informačních systémů v důsledku toho v roce 2007 nebyla prodloužena. Bylo zahájeno nové otevřené zadávací řízení, které bylo završeno v únoru 2007.

13.

Rozhodnutí, jehož zákonnost Účetní dvůr zpochybnil, je v souladu s pravidly schválenými řídící radou střediska. Středisko v reakci na prohlášení Účetního dvora z roku 2005 požádalo o stanovisko právní službu Komise. Stanovisko právní služby Komise plně potvrdilo zákonnost rozhodnutí odvolacího výboru a bylo předáno Účetnímu dvoru. Ve věci opakované připomínky Účetního dvora bude středisko konzultovat skupinu vedoucích správních útvarů.


Top