EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007TA1219(09)

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi agentury

OJ C 309, 19.12.2007, p. 47–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/47


ZPRÁVA

o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi agentury

(2007/C 309/09)

OBSAH

1–2

ÚVOD

3–6

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

7–10

PŘIPOMÍNKY

Tabulky 1 až 4

Odpovědi agentury

ÚVOD

1.

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) byla zřízena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 (1). Úkolem agentury je udržovat vysokou úroveň bezpečnosti civilního letectví, zajišťovat řádný rozvoj bezpečnosti civilního letectví, stanovovat specifikace pro vydání osvědčení a vystavovat osvědčení výrobkům letecké techniky.

2.

Pravomoci a činnosti agentury jsou shrnuty v tabulce 1. Pro informační účely jsou základní informace z účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2006 uvedeny v tabulkách 2, 3 a 4.

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

3.

Toto prohlášení se předkládá Evropskému parlamentu a Radě v souladu s čl. 185 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (2). Bylo vypracováno v souladu s článkem 248 Smlouvy o založení Evropského společenství na základě auditu účetní závěrky agentury.

4.

Účetní závěrku agentury za rozpočtový rok 2006 (3) sestavil v souladu s článkem 49 nařízení (ES) č. 1592/2002 její výkonný ředitel a zaslal ji Účetnímu dvoru, jehož povinností je předložit prohlášení o věrohodnosti týkající se její spolehlivosti a legality a správnosti uskutečněných operací.

5.

Účetní dvůr provedl audit v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a etickými kodexy Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI) a Mezinárodní federace účetních (IFAC), a to v míře, v níž se tyto standardy a kodexy vztahují na podmínky Evropského společenství. Audit byl naplánován a proveden s cílem získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné.

6.

Tento audit poskytl Účetnímu dvoru objektivní základ pro vyjádření níže uvedeného prohlášení.

Spolehlivost účetní závěrkyÚčetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2006 je ve všech významných ohledech spolehlivá.Legalita a správnost uskutečněných operacíUskutečněné operace vyplývající z roční účetní závěrky agentury jsou ve svém souhrnu legální a správné.Připomínky uvedené v následující části nezpochybňují prohlášení Účetního dvora.

PŘIPOMÍNKY

7.

Na konci roku 2006 činily prostředky přenesené v rámci hlavy II (správa) přibližně 40 % závazků a prostředky přenesené v rámci hlavy III (nerozlišené provozní činnosti) přibližně 50 % závazků. Více než 15 % prostředků v těchto hlavách bylo zrušeno. Agentura v rozporu se svým finančním nařízením používala rozlišené prostředky na platby přenesené z roku 2005, přestože měla dostatek prostředků na platby pro rok 2006. Nebyla tedy důsledně dodržena zásada ročního rozpočtu.

8.

Systém analýzy nákladů agentury uvádí u činností souvisejících s vydáním osvědčení za rok 2006 náklady v přibližné výši 48 milionů EUR oproti příjmům kolem 35 milionů EUR. Agentura musí ve spolupráci s Komisí (4) přezkoumat stávající systémy poplatků s cílem zajistit, aby náklady agentury na činnosti související s vydáním osvědčení byly oprávněné a pokryté poplatky.

9.

V rozvaze agentury jsou vykázány krátkodobé pohledávky v přibližné výši 14 milionů EUR, přičemž 20 % těchto pohledávek bylo starší tří měsíců. Agentura dosud nezavedla účelný systém řízení pohledávek, který by případně zahrnoval úrok za pozdní platby.

10.

U smlouvy s externím konzultantem (221 000 EUR) a u prodloužení dohody o cestovních službách podepsané v roce 2004 (přibližná roční tržní hodnota 1,5 milionu EUR) se agentura z naléhavých důvodů, které však nebyly odůvodněné a spíše odrážely nedostatečné plánování, uchýlila k vyjednávacím řízením (5).

Tuto zprávu přijal Evropský účetní dvůr v Lucemburku na svém zasedání dne 27. září 2007.

Za Účetní dvůr

Hubert WEBER

předseda


(1)  Úř. věst. L 240, 7.9.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Tato účetní závěrka byla sestavena 29. června 2007 a Účetní dvůr ji obdržel dne 11. července 2007.

(4)  Poplatky a platby pevně stanoví za tímto účelem vydané nařízení Komise.

(5)  Čl. 126 odst. 1 písm. c) prováděcích pravidel k finančnímu nařízení o souhrnném rozpočtu.


 

Tabulka 1

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (Kolín nad Rýnem)

Oblasti pravomoci Společenství podle Smlouvy

Pravomoci agentury, jak je definuje nařízení Parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002

Správa

Zdroje, jež byly agentuře k dispozici v roce 2006

(2005)

Produkty a služby

Společná dopravní politika

„Rada může kvalifikovanou většinou rozhodnout, zda, do jaké míry a jakým postupem bude možno stanovit vhodná ustanovení pro dopravu námořní a leteckou.“

(článek 80 Smlouvy)

Cíle

udržovat vysokou a jednotnou úroveň bezpečnosti civilního letectví v Evropě a zajišťovat řádné působení a rozvoj bezpečnosti civilního letectví

Opatření, která agentura přijímá

1.

vydávat stanoviska určená Komisi;

2.

vydávat specifikace pro vydání osvědčení, včetně kodexů letové způsobilosti a přijatelných prostředků prokazování shody, a pokyny pro provádění politiky Společenství;

3.

rozhodovat o letecké způsobilosti a vydávání environmentálních osvědčení;

4.

provádět normalizační inspekce u příslušných úřadů členských států;

5.

provádět nutná vyšetřování v podnicích.

1.

Správní rada se skládá z jednoho zástupce za každý členský stát a jednoho zástupce Komise, zřizuje poradní orgán zúčastněných stran.

2.

Výkonný ředitel řídí agenturu a je jmenován správní radou na návrh Komise.

3.

Odvolací senát rozhoduje o rozhodnutích agentury ve věcech souvisejících s vydáváním osvědčení, s poplatky a platbami a s kontrolami v podnicích.

4.

Finanční kontrola Evropský účetní dvůr

5.

Absolutorium uděluje Parlament na doporučení Rady.

Konečný rozpočet

Celkový rozpočet: 66,8 (31,5) milionu EUR, včetně:

příjmů z poplatků a plateb: 33,2 (8,6) milionu EUR, (50 %)

Dotace Společenství: 31,4 (18,9) milionu EUR (47 %),

Příspěvek Spolkové rebubliky Německo (ministerstvo dopravy): 1,2 milionu EUR (2 %)

Počet zaměstnanců k 31. prosinci 2006

328 (200) dočasných zaměstnanců v plánu pracovních míst,

z toho obsazených pracovních míst: 276 (132)

Ostatní zaměstnanci: 33 (21) smluvní a pomocní zaměstnanci

Celkový počet zaměstnanců

309 (153) s následujícím rozložením povinností:

provozní: 227 (86)

správní: 57 (38)

smíšené: 25 (29)

Stanoviska

pět stanovisek týkajících se změn nařízení č. 1592/2002, č. 1702/2003 a č. 2042/2003

Normotvorná rozhodnutí:

tři změny ve specifikacích pro vydání osvědčení CS 25, CS-P a CS-ETSO

šest změn přijatelných prostředků prokazování shody a vysvětlujících pokynů k nařízením (ES) č. 1702/2003 a č. 2042/2003

jedno rozhodnutí k organizaci schvalovacích čísel

Mezinárodní spolupráce:

jeden protokol k dohodě s Čínou o konečné výrobní lince Airbusu A320 v Číně a jedna dohoda s Čínou o spolupráci v oblasti výrobků společnosti Airbus obecně

jeden dohoda o spolupráci s Japonskem v oblasti exportu evropských produktů

13 dohod o spolupráci uzavřených se všemi zeměmi ECAC (Evropská konference pro civilní letectví), které nejsou členskými státy EU, v rámci pokračování programu SAFA (program posuzování bezpečnosti zahraničních letadel)

prodloužení dohody o spolupráci s výborem pro letectví Společenství nezávislých států u výrobků společnosti Beriev

Rozhodnutí o vydání osvědčení:

Osvědčení typu: 70

Doplňková osvědčení typu: 803

Směrnice o letové způsobilosti: 382

Evropské technické specifikace: 178

Přijatelné prostředky prokazování shody: 97

Zásadní změny: 1 125

Drobné změny: 1 830

Větší opravy: 1 009

Menší opravy: 372

AFM/RFM (= Revize letového manuálu): 430

Schválení projektových organizací (1): 377

Schválení organizací zajišťujících údržbu (bilaterální) (1): 1 293

Schválení organizací zajišťujících údržbu (zahraniční) (1): 201

Schválení organizací zajišťujících školení v oblasti údržby (1): 16

Schválení výrobních organizací (1): 6

Normalizační inspekce (počet zemí podle typu):

Schválení výrobních organizací: 12 zemí

Schválení organizací zajišťujících údržbu: 26 zemí

Zdroj: Údaje poskytla agentura.

Zdroj: Údaje poskytla agentura. Tato tabulka shrnuje údaje, které agentura uvedla ve své účetní závěrce. Účetní závěrka je sestavena na akruální bázi.

Tabulka 2

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (Kolín nad Rýnem) – Plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2006

(v tis. EUR)

Příjmy

Výdaje

Zdroj příjmů

Příjmy zapsané do konečného rozpočtu na daný rozpočtový rok

Realizované příjmy

Alokace výdajů

Rozpočtové prostředky na rozpočtový rok

Rozpočtové prostředky přenesené z předchozího rozpočtového roku

zapsáno

přiděleno na závazek

uhrazeno

přeneseno

zrušeno

disponibilní

uhrazeno

zrušeno

Vlastní příjmy

30 700

33 236

Hlava I

Zaměstnanci (NP)

25 211

23 881

23 595

286

1 330

214

160

54

Dotace Společenství

32 899

31 454

Hlava II

Správa (NP)

6 812

6 222

3 637

2 585

590

782

690

92

Ostatní dotace

635

453

Hlava III

Provozní činnosti (NP)

7 380

5 625

2 763

2 862

1 756

1 276

1 130

146

Hlava III

Provozní činnosti (RP)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní příjmy

156

308

— PZ

25 680

23 219

 

 

2 461

 

 

 

— PP

24 880

 

11 362

13 518

0

4 334

4 334

0

Účelově vázané příjmy

1 273

1 380

Účelově vázané příjmy

1 380

1 365

1 357

0

22

0

0

0

Celkem

65 663

66 831

Celkem PZ

66 463

60 312

 

5 733

6 159

2 272

 

292

Celkem PP

65 663

 

42 714

19 251

3 698

6 606

6 314

292

NP

:

nerozlišené prostředky (výše prostředků na závazky se rovná výši prostředků na platby).

RP

:

rozlišené prostředky (výše prostředků na závazky se může od výše prostředků na platby lišit).

PZ

:

prostředky na závazky v režimu rozlišených prostředků.

PP

:

prostředky na platby v režimu rozlišených prostředků.

Zdroj: Údaje poskytla agentura. Tato tabulka shrnuje údaje, které agentura uvedla ve své účetní závěrce. Inkasované příjmy a platby jsou odhadnuty na bázi peněžních toků.


Tabulka 3

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (Kolín nad Rýnem) – Výkaz výsledku hospodaření za rozpočtové roky 2006 a 2005

(v tis. EUR)

 

Poznámka

2006

2005

Provozní příjmy

Poplatky a platby

 (2)

35 173

10 888

Dotace Společenství

 

26 401

17 417

Ostatní dotace

 

2 021

2 138

Ostatní příjmy

 

340

26

Celkem (a)

 

63 935

30 469

Provozní výdaje

Výdaje na zaměstnance

 (3)

23 778

13 636

Výdaje na dlouhodobý majetek

 

573

341

Ostatní správní výdaje

 (4)

6 436

3 675

Provozní činnosti

 

27 798

11 660

Celkem (b)

 

58 586

29 312

Přebytek/(deficit) z provozních činností (c = a – b)

 

5 349

1 157

Příjmy z finančních operací (e)

 

263

41

Výdaje na finanční operace (f)

 

19

14

Přebytek/(deficit) z neprovozních činností (g = e – f)

 

243

27

Výsledek hospodaření za rozpočtový rok (h = c + g)

 

5 593

1 184


Tabulka 4

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (Kolín nad Rýnem) – Rozvaha k 31. prosinci 2006 a 31. prosinci 2005

(v tis. EUR)

 

Poznámka

2006

2005

Dlouhodobý majetek

Nehmotný dlouhodobý majetek

 

268

182

Hmotný dlouhodobý majetek

 

1 719

1 348

Oběžná aktiva

Krátkodobé pohledávky

 (5)

13 881

8 816

Peněžní prostředky a jejich ekvivalenty

 (6)

24 056

11 746

Aktiva celkem

 

39 924

22 094

Krátkodobé závazky

Rezervy na rizika a náklady

 (7)

639

Závazky

 (8)

30 663

19 065

Pasiva celkem

 

31 302

19 065

Čistá aktiva

Kumulovaný přebytek/deficit

 

3 029

1 845

Výsledek hospodaření za rozpočtový rok

 

5 593

1 184

Čistá aktiva celkem

 

8 622

3 029

Pasiva a čistá aktiva celkem

 

39 924

22 094


(1)  Celkový počet prvotních a kontrolních schválení k 31.12.2006.

Zdroj: Údaje poskytla agentura.

(2)  Silný nárůst příjmů je odrazem skutečnosti, že nařízení Komise (ES) č. 488/2005 o poplatcích a platbách vybíraných v souvislosti s vydáváním osvědčení se poprvé provádělo po celý rok.

(3)  V roce bylo do pracovního poměru přijato 126 osob.

(4)  Náklady na výstavbu potřebných nových prostor.

(5)  Krátkodobé pohledávky odrážejí nárůst příjmů z poplatků a plateb.

(6)  Nárůst hotovosti odráží jednak zlepšení inkasa příjmů, jednak výdaje příštích období značné výše neuhrazené v důsledku zpožděné fakturace hlavních dodavatelů.

(7)  Rezervy na rizika a náklady roku 2006 odpovídají výdajům na zaměstnance v souvislosti s nárůstem roční dovolené. Související výdaje v roce 2005, ve výši 237 180 EUR, byly vykázány v rámci závazků.

(8)  Nárůst závazků souvisí s platbami dodavatelům osvědčení v důsledku zintenzivnění činnosti a zpožděné fakturace na straně externích poskytovatelů.


ODPOVĚDI AGENTURY

7.

Přenesené rozlišené položky plateb souvisely s činnostmi, které je třeba zaplatit z příjmu z poplatků.

Agentura musela použít rozlišené položky plateb přenesené z roku 2005, protože příjmy z poplatků v roce 2006 nedostačovaly k pokrytí nákladů na vydávání osvědčení a k vyvážení vlivu změny z rozlišených položek na položky nerozlišené, a to od 1. ledna 2007 (finanční nařízení neuvádí postup k provádění takovéto změny).

8.

Nové nařízení o poplatcích a platbách (ES) č. 593/2007, které vstoupilo v platnost dne 1. června 2007, by mělo zajistit dostatečný příjem k pokrytí nákladů na vydávání osvědčení. Agentura se rozhodla, že v letech 2007 a 2008 zavede integrovaný systém řízení, který bude dále zvyšovat detailnost monitorování nákladů jejích činností.

9.

V průběhu roku 2006 bylo sledování pohledávek negativně ovlivněno existencí proplatitelných částek z předchozího roku 2005, pro které ještě nebylo k dispozici dostatek informací. Agentura pokračuje ve svém úsilí o zkvalitnění těchto informací a ke zkrácení lhůt při dobývání pohledávek. Kromě toho agentura od prosince 2006 systematicky posílá upomínky a v případě pozdních plateb účtuje úroky z prodlení.

10.

Agentura bere připomínky Účetního dvora na vědomí. V prvním případě byla předchozí studie objednána v naléhavé situaci, která vyvstala v posledním čtvrtletí roku 2005 a kdy rychlý přehled o poplatcích a platbách byl klíčový k tomu, aby zaručil dostatečné příjmy agentury. V druhém případě byla smlouva prodloužena v očekávání výsledků externí analýzy objednané k přijetí rozhodnutí o internalizaci nebo externalizaci služeb souvisejících s pracovními cestami. Agentura v současné době vypracovává zadávací dokumentaci z pohledu zahájení podrobného výběrového řízení.


Top