EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007TA1219(01)

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi agentury

OJ C 309, 19.12.2007, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/1


ZPRÁVA

o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi agentury

(2007/C 309/01)

OBSAH

1–2

ÚVOD

3–6

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

7–9

PŘIPOMÍNKY

Tabulky 1 až 4

Odpovědi agentury

ÚVOD

1.

Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (dále jen „agentura“) byla ustavena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 460/2004 ze dne 10. března 2004 (1). Hlavním úkolem agentury je v návaznosti na úsilí členských států a Společenství zvyšovat schopnost Společenství předcházet obtížím v oblasti bezpečnosti sítí a informací a reagovat na ně.

2.

Pravomoci a činnosti agentury jsou shrnuty v tabulce 1. Pro informační účely jsou základní informace z účetní závěrky centra za rozpočtový rok 2006 uvedeny v tabulkách 2, 3 a 4.

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

3.

Toto prohlášení se předkládá Evropskému parlamentu a Radě v souladu s čl. 185 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002 (2). Bylo vypracováno v souladu s článkem 248 Smlouvy o založení Evropského společenství na základě auditu účetní závěrky agentury.

4.

Účetní závěrku agentury za rozpočtový rok 2006 (3) sestavil v souladu s článkem 17 nařízení (ES) č. 460/2004 její výkonný ředitel a zaslal ji Účetnímu dvoru, jehož povinností je předložit prohlášení o věrohodnosti týkající se její spolehlivosti a zákonnosti a správnosti uskutečněných operací.

5.

Účetní dvůr provedl audit v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a etickými kodexy Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI) a Mezinárodní federace účetních (IFAC), a to v míře, v níž se tyto standardy a kodexy vztahují na podmínky Evropského společenství. Audit byl naplánován a proveden s cílem získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné.

6.

Tento audit poskytl Účetnímu dvoru objektivní základ pro vyjádření níže uvedeného prohlášení.

Spolehlivost účetní závěrkyÚčetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2006 je ve všech významných ohledech spolehlivá.Legalita a správnost uskutečněných operacíUskutečněné operace vyplývající z roční účetní závěrky agentury jsou ve svém souhrnu legální a správné.Připomínky uvedené v následující části nezpochybňují prohlášení Účetního dvora.

PŘIPOMÍNKY

7.

Při plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2006 dosáhla agentura u prostředků na závazky míry čerpání 90 % a u prostředků na platby 76 %. V posledním čtvrtletí roku došlo k určité koncentraci operací. Kromě toho vedly nedostatky v postupech pro sestavování rozpočtu k vysokému počtu převodů (4). Nebyly tak důsledně dodrženy rozpočtové zásady ročního rozpočtu a specifikace.

8.

Programové vybavení pro obecné účetnictví, které agentura používá, umožňuje opravovat záznamy bez zanechání auditní stopy. Dosud také nebyl zaveden systém zaúčtování faktur, který by zajišťoval přesnost finančních údajů v konečných účtech.

9.

Zatím nebyly zdokumentovány všechny postupy vnitřní kontroly, které požaduje finanční nařízení a které mají zajistit průhlednost a řádné finanční řízení. Správní rada formálně nepřijala standardy vnitřní kontroly a etický kodex. Chyběly písemné pokyny pro archivaci podkladové dokumentace k operacím. Nebyla ustavena komise pro finanční nesrovnalosti.

Tuto zprávu přijal Evropský účetní dvůr v Lucemburku na svém zasedání dne 27. září 2007.

Za Účetní dvůr

Hubert WEBER

předseda


(1)  Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Tato účetní závěrka byla sestavena 1. července 2007 a Účetní dvůr ji obdržel dne 5. července 2007.

(4)  Během roku 2006 bylo provedeno více než 45 převodů.


 

Tabulka 1

Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (Heraklion)

Oblasti pravomocí Společenství

Pravomoci agentury

(nařízení (ES) č. 460/2004)

Správa

Zdroje, jež byly agentuře k dispozici

Dodané produkty a služby

Představitelé vlád členských zemí přijali jednomyslně prohlášení o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací. Agentura by měla fungovat jako referenční rámec a být zárukou důvěry na základě své nezávislosti, kvality poskytovaného poradenství a rozšiřovaných informací, průhlednosti svých pracovních postupů a metod a vytrvalosti při vykonávání svěřených úkolů.

(Rozhodnutí Rady ze dne 19. února 2004 přijaté na základě článku 251 Smlouvy)

Cíle

1.

Agentura zvyšuje schopnost Společenství, členských států i průmyslu předcházet obtížím v oblasti bezpečnosti sítí a informací, zvládat je a reagovat na ně.

2.

Agentura poskytuje podporu a poradenství Komisi a členským státům v otázkách, které souvisejí s bezpečností sítí a informací a které spadají do její působnosti.

3.

Agentura zajišťuje vysokou úroveň odbornosti a této odbornosti využívá k tomu, aby podněcovala širokou spolupráci subjektů veřejného a soukromého sektoru.

4.

Agentura na žádost podporuje Komisi při rozvíjení právních předpisů Společenství v oblasti bezpečnosti sítí a informací.

Úkoly

Agentura:

a)

shromažďuje informace o stávajících a vznikajících nebezpečích, která mohou mít vliv na sítě elektronických komunikací;

b)

poskytuje Evropskému parlamentu, Komisi, evropským subjektům nebo příslušným vnitrostátním subjektům poradenství a podporu;

c)

podporuje spolupráci různých subjektů činných v této oblasti;

d)

usnadňuje spolupráci na společných metodách zvládání obtíží v oblasti bezpečnosti sítí a informací;

e)

přispívá ke zvyšování povědomí o otázkách bezpečnosti sítí a informací pro všechny uživatele;

f)

je nápomocna Komisi a členským státům ve vztazích s průmyslem;

g)

sleduje vývoj norem;

h)

poskytuje Komisi poradenství při výzkumných pracích v oblasti bezpečnosti sítí a informací;

i)

podporuje opatření pro posuzování rizika a řešení v oblasti prevence;

j)

přispívá ke spolupráci se třetími zeměmi.

1.   Správní rada

1.

Skládá se z jednoho zástupce za každý členský stát, tří zástupců jmenovaných Komisí a tří zástupců bez hlasovacího práva, z nichž každý zastupuje jednu z těchto skupin:

a)

průmysl informačních a komunikačních technologií;

b)

organizace spotřebitelů;

c)

vědecké odborníky.

2.

Zástupci mohou být nahrazeni náhradníky.

2.   Výkonný ředitel

1.

Agenturu řídí výkonný ředitel, který je při výkonu svých povinností zcela nezávislý.

2.

Výkonný ředitel je jmenován na funkční období nejvýše pěti let.

3.   Externí audit

Účetní dvůr

4.   Interní audit

interní auditor Komise

5.   Orgán udělující absolutorium

Parlament na doporučení Rady

Konečný rozpočet na rok 2006:

6,9 (6,3) milionu EUR (dotace Společenství 100 %)

Počet zaměstnanců k 31. prosinci 2006:

44 (38) pracovních míst uvedených v plánu pracovních míst,

z toho obsazených pracovních míst: 38 (35)

8 (15) jiných pracovních míst

Celkový počet zaměstnanců: 46 (50)

S následujícím rozložením povinností:

provozní: 24 (22)

správní: 22 (28)

Pracovní skupiny

Tři pracovní skupiny pro a) řízení/hodnocení rizik, b) týmy pro řešení nouzových situací v oblasti IT (CERT), c) regulační aspekty bezpečnosti sítí a informací (RANIS).

Publikace

výroční zpráva

Čtvrtletní zpravodaj ENISA (čtyři čísla)

databáze „Kdo je kdo v bezpečnosti sítí a informací“

1 CD-ROM „Soupis činností CERT v Evropě vypracovaný agenturou ENISA“

1 CD-ROM „Zvyšování povědomí o bezpečnosti informací, přehled a pokyny pro členské státy“

šest přehledů základních informací o agentuře ENISA a jejích činnostech

30 tiskových zpráv

„Vize pro agenturu ENISA“ (Vision for ENISA) stálé skupiny zainteresovaných subjektů (The Permanent Stakeholders Group – PSG) – dokument

návrh strategie agentury ENISA na období 2008–2011, vypracovaný PSG a správní radou

příručka pro ustavení týmu CERT

zpráva o spolupráci CERT

„Uživatelská příručka: Jak zvýšit povědomí o bezpečnosti informací“

informační složka „Programy zvyšování povědomí o bezpečnosti informací v EU – přehled a pokyny pro členské státy“

sbírka osvědčených postupů – báze znalostí agentury ENISA

studie o bezpečnostních a protispamových opatřeních poskytovatelů

Spolupráce s členskými státy a ostatními orgány a institucemi

15 společných akcí s členskými státy

osm reakcí na žádosti členských států a orgánů a institucí

Zdroj: Údaje poskytla agentura.

Zdroj: Údaje poskytla agentura. Tyto tabulky shrnují údaje, které agentura uvedla ve své roční účetní závěrce. Účetní závěrka je sestavena na akruální bázi.

Tabulka 2

Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (Heraklion) – Plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2006

(v tis. EUR)

Příjmy

Výdaje

Zdroj příjmů

Příjmy zapsané do konečného rozpočtu na daný rozpočtový rok

Realizované příjmy

Alokace výdajů

Rozpočtové prostředky konečného rozpočtu

Rozpočtové prostředky přenesené z předchozích rozpočtových let

zapsáno

přiděleno na závazek

uhrazeno

přeneseno

zrušeno

zapsáno

přiděleno na závazek

uhrazeno

zrušeno

Dotace Společenství

6 940

6 600

Hlava I

Zaměstnanci

4 249

3 989

3 728

253

268

257

257

178

79

Ostatní příjmy

12

12

Hlava II

Správa

859

779

653

126

80

1 065

1 065

863

202

 

 

 

Hlava III

Provozní činnosti

1 844

1 542

989

538

317

790

790

271

519

Celkem

6 952

6 612

Celkem

6 952

6 310

5 370

917

665

2 112

2 112

1 312

800

Zdroj: Údaje poskytla agentura. Tyto tabulky shrnují údaje, které agentura uvedla ve své roční účetní závěrce. Účetní závěrka je sestavena na akruální bázi.


Tabulka 3

Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (Heraklion) – Výkaz výsledku hospodaření za rozpočtové roky 2006 a 2005

(v tis. EUR)

 

2006

2005

Provozní příjmy

Dotace Společenství

5 476

4 251

Ostatní příjmy

12

Celkem (a)

5 488

4 251

Provozní výdaje

Celkem

3 100

1 040

Výdaje na dlouhodobý majetek

103

31

Ostatní správní výdaje

1 515

1 563

Provozní činnosti

1 236

518

Celkem (b)

5 954

3 152

Přebytek/(deficit) z provozních činností (c = a – b)

– 466

1 099

Příjmy z finančních operací (e)

Výdaje na finanční operace (f)

–2

–1

Přebytek/(deficit) z neprovozních činností (g = e – f)

–2

–1

Výsledek hospodaření za rozpočtový rok (h = c + g)

– 468

1 098


Tabulka 4

Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (Heraklion) – Rozvaha k 31. prosinci 2006 a 31. prosinci 2005

(v tis. EUR)

 

2006

2005

Dlouhodobý majetek

Nehmotný dlouhodobý majetek

33

12

Hmotný dlouhodobý majetek

312

332

Oběžná aktiva

Krátkodobé pohledávky

56

13

Celkem

2 519

2 510

Aktiva celkem

2 920

2 867

Krátkodobé závazky

Rezervy na rizika a náklady

66

45

Závazky

2 224

1 724

Pasiva celkem

2 290

1 769

Čistá aktiva

Kumulovaný přebytek/deficit

1 098

Výsledek hospodaření za rozpočtový rok

– 468

1 098

Čistá aktiva celkem

630

1 098

Pasiva a čistá aktiva celkem

2 920

2 867


ODPOVĚDI AGENTURY

7.

Vzhledem k tomu, že daný rok byl prvním úplným rokem fungování agentury, došlo v jeho druhé polovině ke zintenzivnění práce agentury, a potažmo tedy i ke koncentraci operací do posledního čtvrtletí roku. V roce 2006 nebyla navíc po dobu více než pěti měsíců obsazena pozice úředníka pro rozpočtové záležitosti, což ovlivnilo schopnost agentury optimálně plánovat a omezit převody pro daný rok na minimum.

8.

ENISA již požádala o zavedení programu ABAC, účetního softwaru, který Komise používá již od roku 2005. Na základě časového rozvrhu Komise by měl být projekt zahájen počátkem roku 2008. Systém pro účtování faktur byl před vypracováním účetní závěrky přezkoušen a od té doby se používá.

9.

ENISA předloží své správní radě ke schválení standardy vnitřní kontroly a etický kodex. Výkonný ředitel agentury zajistí organizační strukturu a veškeré postupy a kontroly nutné k jejich zavedení.


Top