EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006XC0304(02)

Pokyny k regionální podpoře na období 2007 – 2013 (Text s významem pro EHP)

OJ C 54, 4.3.2006, p. 13–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 004 P. 231 - 263
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 004 P. 231 - 263
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 003 P. 139 - 170

4.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 54/13


POKYNY K REGIONÁLNÍ PODPOŘE NA OBDOBÍ 2007 – 2013

(2006/C 54/08)

(Text s významem pro EHP)

1.   Úvod

1.

Na základě čl. 87 odst. 3 písm. a) a čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy může Komise považovat za slučitelnou se společným trhem státní podporu určenou na hospodářský rozvoj některých znevýhodněných oblastí v Evropské unii. Taková státní podpora se nazývá vnitrostátní regionální podporou. Vnitrostátní regionální podporu tvoří podpora investic velkým společnostem anebo, za určitých omezených okolností, provozní podpora, která v obou případech směřuje do konkrétních oblastí s cílem odstranit regionální rozdíly. Za regionální podporu se považuje i vyšší úroveň podpory investic poskytnutá malým a středním podnikům ve znevýhodněných regionech nad rámec podpory povolený v jiných oblastech.

2.

Tím, že řeší slabé stránky znevýhodněných regionů, vnitrostátní regionální podpora napomáhá hospodářské, sociální a teritoriální soudržnosti členských států a Evropské unie jako celku. Právě tento geograficky specifický charakter odlišuje regionální podporu od jiných forem horizontální podpory, například od podpory na výzkum, vývoj a inovace, zaměstnanost, vzdělávání či životní prostředí, které sledují jiné cíle společného zájmu v souladu s čl. 87 odst. 3 Smlouvy, třebaže do znevýhodněných oblastí někdy směřuje podpora ve vyšší míře vzhledem ke specifickým obtížím, s nimiž se tyto oblasti potýkají (1).

3.

Cílem vnitrostátní regionální podpory je napomáhat hospodářskému rozvoji nejvíce znevýhodněných regionů podporováním investic a tvorby pracovních míst. Podporuje rozšiřování a diverzifikaci hospodářské činnosti podniků ve znevýhodněných regionech zejména tím, že je motivuje k zakládání nových provozoven.

4.

Kritéria, podle nichž Komise posuzuje slučitelnost vnitrostátní regionální podpory se společným trhem v souladu s čl. 87 odst. 3 písm. a) a čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES, byla kodifikována v pokynech k regionální podpoře z roku 1998 (2) platných od roku 2000 do roku 2006 (3). Zvláštní pravidla upravující podporu pro velké investiční projekty byla kodifikována ve víceodvětvovém rámci z roku 2002 (4). Politicko-ekonomický vývoj po roce 1998 včetně rozšíření Evropské unie dne 1. května 2004, předpokládaného přistoupení Bulharska a Rumunska a zrychlený proces integrace po zavedení jednotné měny však vytvořil potřebu celkového posouzení stávajících pokynů s cílem vypracovat nové pokyny na období 2007 až 2013.

5.

Regionální podpora může sehrát účinnou roli pouze, pokud je používána střídmě a přiměřeně a soustřeďuje se do nejvíce znevýhodněných regionů Evropské unie. Zvláště pak přípustné limity podpory musí odrážet relativní závažnost problémů, jež mají vliv na rozvoj příslušných regionů. Výhody, které podpora přinese z hlediska rozvoje znevýhodněných regionů, musí převážit rozsah narušení hospodářské soutěže (5). Váha připisovaná výhodám podpory se bude zřejmě lišit podle uplatněné výjimky, takže v případě nejvíce zaostalých regionů ve smyslu čl. 87 odst. 3 písm. a) lze akceptovat i závažnější narušení hospodářské soutěže v porovnání s regiony podle čl. 87 odst. 3 písm. c) (6).

6.

V některých vzácných a přísně vymezených případech mohou být strukturální znevýhodnění natolik závažná, že ani podpora regionálních investic spolu s rozsáhlým režimem horizontální podpory nepostačí k nastartování regionálního rozvoje. Pouze v takových případech může být regionální investiční podpora doplněna o regionální provozní podporu.

7.

Narůstající počet příkladů dokazuje, že ve Společenství existují značné překážky pro vznik nových podniků. Tyto překážky jsou nejmarkantnější právě ve znevýhodněných regionech. Komise proto rozhodla zařadit do těchto pokynů nový nástroj podpory s cílem povzbudit zakládání malých podniků ve znevýhodněných regionech s pomocí limitů podpory odstupňovaných podle jednotlivých regionů.

2.   Oblast působnosti

8.

Tyto pokyny se vztahují na regionální podporu poskytnutou ve všech hospodářských odvětvích vyjma rybolovu a těžby uhlí (7), pro něž platí zvláštní pravidla stanovená zvláštními právními nástroji.

V zemědělství se tyto pokyny nevztahují na výrobu zemědělských produktů vyjmenovaných v Příloze I Smlouvy. Vztahují se na zpracování a marketing těchto produktů, avšak pouze v rozsahu stanoveném v pokynech Společenství ke státní podpoře v zemědělství (8) anebo v jiných pokynech, které by je nahradily.

Kromě toho v některých dalších odvětvích také platí zvláštní pravidla, která zohledňují specifické podmínky těchto odvětví a která se mohou úplně nebo částečně odchylovat od těchto pokynů (9).

Co se týče ocelářství, Komise v souladu s dlouholetou praxí považuje regionální podporu do ocelářského odvětví, jak je definováno v Příloze I, za neslučitelnou se společným trhem. To platí i pro velké individuální granty poskytnuté v tomto odvětví malým a středním podnikům ve smyslu článku 6 nařízení (ES) č. 70/2001 (10) nebo jeho následné úpravy, pokud jim zmíněné nařízení neuděluje výjimku.

Regionální investiční podporu dále nelze poskytnout do odvětví výroby umělých vláken ve smyslu Přílohy II vzhledem ke specifikům tohoto odvětví.

9.

Podnikům v obtížích ve smyslu pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích (11) je možno poskytnout podporu pouze v souladu se zmíněnými pokyny (12).

10.

Obecně platí, že regionální podporu je nutné poskytovat na základě víceodvětvového režimu podpory, který je nedílnou součástí regionální rozvojové strategie s jednoznačně definovanými cíli. V rámci takového režimu mohou mít příslušné orgány právo stanovit priority investičních projektů podle jejich významu pro daný region. Pokud se výjimečně předpokládá poskytnutí individuální ad hoc podpory jedinému podniku nebo podpory omezené jen na jednu oblast činnosti, musí členský stát prokázat, že daný projekt přispívá k jednotné strategii regionálního rozvoje a že vzhledem ke svému charakteru a rozsahu nepovede k nepřijatelnému narušení hospodářské soutěže. Bude-li podpora poskytovaná na základě režimu podpory nepatřičně koncentrována pouze do určitého odvětví hospodářské činnosti, je Komise oprávněna daný režim podpory přezkoumat na základě článku 17 nařízení (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (13), a v souladu s čl. 18 písm. c ) citovaného nařízení může rozhodnout o zrušení takového režimu podpory.

11.

Členské státy nemusí oznamovat režimy vnitrostátní regionální podpory, které splňují všechny podmínky uvedené v nařízeních o skupinových výjimkách přijatých Komisí podle článku 1 nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne 7. května 1998 o použití článků 92 a 93 Smlouvy o ES na určité kategorie horizontální státní podpory (14).

3.   Vymezení regionů

3.1   Podíl obyvatelstva způsobilý pro regionální podporu v letech 2007 – 2013

12.

Ve světle zásady výjimečného charakteru regionální podpory je Komise toho názoru, že celkový podíl obyvatelstva podporovaných regionů Společenství musí být podstatně nižší než podíl obyvatelstva v nepodporovaných regionech.

13.

S ohledem na závěry různých zasedání Evropské rady, které požadují snížení celkové výše státní podpory, a s ohledem na všeobecně sdílené obavy z narušujících účinků investiční podpory velkým společnostem se Komise domnívá, že celkový podíl obyvatelstva v pokynech k regionální podpoře na období 2007 – 2013 je třeba omezit jen na nutné pokrytí nejvíce znevýhodněných regionů jakož i na omezený počet regionů, které jsou zaostalé ve srovnání s celostátním průměrem daného členského státu. Komise proto rozhodla stanovit hranici celkového podílu podporou pokrytého obyvatelstva na 42 % současného Společenství 25 členských států, tedy přibližně na stejné úrovni, jako byla stanovena pro Společenství 15 členů v roce 1998. Tato hranice zajistí vhodnou úroveň koncentrace regionální pomoci v EU-25 a současně umožní dostatečnou míru flexibility pro přístup Bulharska a Rumunska, jejichž celé území bude za normálních podmínek způsobilé pro regionální podporu (15).

14.

V zájmu zajištění dostatečné kontinuity pro stávající členské státy dále Komise rozhodla použít dodatečnou pojistku zabezpečující, že v žádném členském státě nesmí přijít o podporu více než 50 % obyvatelstva pokrytého podporou v letech 2000 – 2006 (16).

3.2   Výjimky v ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. a)

15.

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. a) stanoví, že za slučitelnou se společným trhem může být považována státní podpora, která napomáhá hospodářskému rozvoji oblastí s mimořádně nízkou životní úrovní nebo s vysokou nezaměstnaností. Jak rozhodl Soudní dvůr Evropských společenství, „z užití slov ‚mimořádně‘ a ‚vysokou‘ ve výjimce podle [čl. 87 odst. 3 písm. a)] vyplývá, že se týká pouze oblastí, kde je hospodářská situace krajně nepříznivá ve srovnání se Společenstvím jako celkem“ (17).

16.

Ve shodě s tím se Komise domnívá, že stanovené podmínky jsou splněny, jestliže region v kategorii NUTS II (18) má HDP na obyvatele měřený paritou kupní síly nižší než 75 % průměru Společenství (19). HDP na obyvatele (20) jednotlivých regionů a průměr Společenství, coby vstupní údaje pro analýzu, určuje Statistický úřad Evropských společenství. V zájmu zajištění co největší jednoty mezi určením regionů způsobilých pro výjimku podle čl. 87 odst. 3 písm. a) ve smyslu pokynů k regionální podpoře a regionů způsobilých pro konvergenční cíl ve smyslu předpisů upravujících čerpání strukturálních fondů používá Komise při určování regionů podle čl. 87 odst. 3 písm. a) stejné údaje o HDP na obyvatele jako při určování konvergenčních regionů ve smyslu předpisů o čerpání strukturálních fondů (21).

17.

S přihlédnutím ke zvláštnímu znevýhodnění vyplývajícímu z geografické vzdálenosti a specifických překážek bránících jejich začlenění do vnitřního trhu má Komise za to, že se na výjimku podle čl. 87 odst. 3) písm. a) vztahuje také regionální podpora nejodlehlejším regionům ve smyslu čl. 299 odst. 2 Smlouvy (22) bez ohledu na to, zda je jejich HDP na obyvatele nižší než 75 % průměru Společenství.

3.3   Postupné rušení statutu „regionů se statistickým účinkem“

18.

U některých regionů převyšuje HDP na obyvatele 75 % průměru Společenství pouze z důvodu statistického účinku rozšíření. Jedná se o regiony na úrovni NUTS-II s HDP na obyvatele vyšším než je 75 % průměru EU-25 avšak nižším než 75 % průměru EU-15 (23)  (24).

19.

Aby pokrok, jehož bylo v těchto regionech dosaženo, nebyl oslaben příliš náhlou změnou intenzity podpory a dostupnosti provozní podpory, Komise soudí, že dané regiony musí být i nadále způsobilé pro výjimku podle čl. 87 odst. 3 písm. a), a to dočasně a přechodně do 31. prosince 2010.

20.

V roce 2010 Komise přezkoumá situaci v daných regionech na základě tříletého průměru aktuálních údajů Eurostatu o HDP. Pokud relativní HDP na obyvatele některého z těchto regionů poklesne pod 75 % průměru EU-25, bude předmětný region nadále způsobilý pro výjimku podle čl. 87 odst. 3 písm. a). Jinak budou regiony se statistickým účinkem od 1. ledna 2011způsobilé pro poskytnutí podpory podle čl. 87 odst. 3 písm. c).

3.4   Výjimka podle čl. 87 odst. 3 písm. c)

21.

V rozhodnutí ve věci 248/84 (25) vyjádřil Soudní dvůr následující stanovisko k řadě problémů, na něž se tato výjimka vztahuje, a k referenčnímu rámci analýzy: „Výjimka stanovená v [čl. 87 odst. 3 písm. c)] má na druhé straně širší rozsah působnosti, neboť umožňuje rozvoj určitých oblastí bez omezení ekonomickými podmínkami uvedenými v [čl. 87 odst. 3 písm. a)] za předpokladu, že podpora“ negativně neovlivní podmínky obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem„. Toto ustanovení dává Komisi pravomoc povolit podporu určenou na hospodářský rozvoj oblastí členského státu, které jsou ve srovnání s celostátním průměrem znevýhodněné“.

22.

Regionální podpora, na niž se vztahuje výjimka podle čl. 87 odst. 3 písm. c), musí být součástí přesně vymezené regionální politiky členského státu a musí dodržet zásadu geografické koncentrace. Jelikož je určena pro regiony méně znevýhodněné než ty, jichž se týká čl. 87 odst. 3 písm. a), musí být jak zeměpisný rozsah výjimky, tak intenzita přípustné podpory přísně omezena. Za těchto okolností může splnit podmínky pro předmětnou podporu jen malá část území členského státu.

23.

S cílem umožnit vnitrostátním orgánům dostatečnou volnost výběru způsobilých regionů aniž by současně byla ohrožena účinnost systému kontroly a rovnováhy, který Komise používá v souvislosti s tímto typem podpory, a aniž by bylo ohroženo rovnoprávné zacházení se všemi členskými státy, je nutné, aby byl výběr regionů způsobilých podle předmětné výjimky prováděn dvoufázově, kdy v první fázi Komise určí každému členskému státu maximální podíl obyvatelstva pokrytého takovou podporou (26) a v druhé fázi budou vybrány způsobilé regiony.

3.4.1   Určení způsobilého podílu obyvatel podporovaného regionu

24.

Nejdříve je nutné objektivně, spravedlivě a transparentně určit podíl obyvatelstva státu pro účely způsobilosti pro podporu ve smyslu čl. 87 odst. 3 písm. c). Konečný výsledek navíc nesmí překročit celkový limit podílu obyvatelstva pokrytého regionální podporou, jak ho určila Komise v bodě 3.1. se zohledněním pojistného mechanismu. Za tímto účelem určí Komise demografický strop pro každý členský stát na základě následující metody.

25.

Za prvé je členským státům automaticky přidělen jistý podíl ve výši populace regionů, které byly způsobilé pro podporu podle čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy, ale které už nesplňují podmínky způsobilosti podle téhož článku ani kritéria z ustanovení o regionech se statistickým účinkem zmíněná v bodě 3.3. Jedná se o regiony s HDP na obyvatele nižším než je 75 % průměru EU-15 z roku 1998, kdy byly přijaty předchozí pokyny k regionální podpoře, ale které už v důsledku svého hospodářského rozvoje nesplňují tuto podmínku ve srovnání s průměrem patnáctičlenné EU. Jelikož tyto regiony (27) v minulosti dostávaly relativně vysoký objem podpory, Komise považuje za nezbytné dát členským státům flexibilitu v tom, že je budou moci dle přání nadále podporovat na základě výjimky podle čl. 87 odst.3 písm. c) (28), a to po dobu platnosti těchto pokynů.

26.

Za druhé, s cílem i nadále umožnit podporu regionů s nízkou hustotou zalidnění dostávají příslušné členské státy příděl také na základě počtu obyvatel regionů s řídkým osídlením. (29).

27.

Po odečtení podílu obyvatelstva, který dostaneme po uplatnění objektivních kritérií uvedených v bodech 3.2 a 3.3 a přídělů z předešlých dvou odstavců, od horní hranice 42 % obyvatelstva EU-25 určené v bodě 3.1, bude výsledná částka k dispozici pro rozdělení mezi členské státy s pomocí rozdělovacího klíče, který zohledňuje rozdíly v úrovni HDP na obyvatele a v míře nezaměstnanosti mezi regiony, a to jak v kontextu členského státu, tak v kontextu Společenství. Podrobný vzorec je uveden v příloze IV (30).

28.

Závěrem, jak bylo uvedeno v bodě 3.1, použije Komise pojistku zabezpečující, aby v žádném členském státě nebylo z podpory vyloučeno více než 50 % obyvatelstva ve smyslu pokynů z roku 1998.

29.

Výsledné příděly jsou uvedeny v příloze V spolu se seznamem regionů způsobilých pro podporu podle čl. 87 odst. 3 písm. a), regionů se statistickým účinkem a regionů hospodářského rozvoje.

3.4.2   Výběr způsobilých regionů (31)

30.

Kritéria způsobilosti pro výběr regionů členskými státy musí být dostatečně flexibilní, aby umožnila vzít v potaz nejrůznější situace, kdy může být poskytnutí vnitrostátní regionální podpory odůvodněné. Současně však musí být tato kritéria transparentní a musí dávat dostatečné záruky, že poskytnutí regionální podpory nenaruší obchod a hospodářskou soutěž v míře odporující společnému zájmu. Komise proto soudí, že členské státy mohou vybrat pro poskytnutí regionální investiční podpory podle čl. 87 odst. 3 písm. c) tyto způsobilé regiony (32):

a)

regiony „hospodářského rozvoje“;

b)

regiony s nízkou hustotu zalidnění: tyto oblasti sestávají v podstatě z geografických regionů NUTS-II s hustotou zalidnění pod 8 osob na km2 anebo z geografických regionů NUTS-III s hustotou zalidnění pod 12,5 osob na km2  (33). Při výběru oblastí se povoluje jistá flexibilita s následujícími omezeními:

flexibilita při výběru oblastí nesmí vést ke zvýšení podílu obyvatel pokrytých podporou;

části oblastí NUTS-III, které vyhoví podmínkám flexibilního výběru, musí mít hustotu osídlení nižší než 12,5 obyvatele/km;

musí sousedit s regiony NUTS-III, které splňují podmínku řídkého osídlení:

c)

regiony, jež tvoří sousedící zóny s nejméně 100 000 obyvateli a nacházejí se uvnitř regionu NUTS-II nebo NUTS-III s HDP/obyvatele nižším než průměr EU-25 anebo jejichž míra nezaměstnanosti je vyšší než 115 % celostátního průměru (obojí vychází z průměru údajů Eurostatu za poslední tři roky);

d)

regiony NUTS-III s méně než 100 000 obyvateli, kde je HDP/obyvatele nižší než průměr EU-25 anebo míra nezaměstnanosti vyšší než 115 % celostátního průměru (obojí vychází z průměru údajů Eurostatu za poslední tři roky);

e)

ostrovy a ostatní regiony s podobnou zeměpisnou izolací (34), kde je buď HDP/obyvatele nižší než průměr EU-25 anebo míra nezaměstnanosti vyšší než 115 % celostátního průměru (obojí vychází z průměru údajů Eurostatu za poslední tři roky);

f)

ostrovy s méně než 5 000 obyvateli a jiné oblasti s méně než 5 000 obyvateli charakterizovaná podobnou zeměpisnou izolací;

g)

regiony NUTS-III nebo jejich části sousedící s regionem, který je způsobilý pro podporu podle čl. 87 odst. 3 písm. a), a také regiony NUTS-III nebo jejich části, které mají společnou pozemní nebo námořní hranici o délce kratší než 30 kilometrů se státem, jenž není členem Evropského hospodářského prostoru ani Evropského sdružení volného obchodu.

h)

V řádně odůvodněných případech mohou členské státy určit také další regiony, které tvoří sousedící zóny nejméně s 50 000 obyvateli a které procházejí významnými strukturálními změnami nebo se ve srovnání s jinými srovnatelnými regiony nacházejí ve stavu hospodářského úpadku. Členské státy, které budou chtít tuto možnost využít, budou muset s pomocí hospodářských ukazatelů a srovnáním s celkovou situací ve Společenství prokázat, že poskytnutí regionální investiční podpory je v daném regionu odůvodněné.

31.

Aby členské státy měly větší flexibilitu při řešení lokálních regionálních rozdílů pod úrovní NUTS-III, mohou vybrat také menší oblasti, které nesplňují výše uvedené podmínky pokud v nich žije nejméně 20 000 obyvatel (35). Členské státy, které budou chtít využít této možnosti, musí s pomocí uznávaných ekonomických ukazatelů – jako HDP na obyvatele, úroveň zaměstnanosti či nezaměstnanosti, ukazatelů místní produktivity nebo kvalifikace – prokázat, že navrhované oblasti mají relativně naléhavější potřebu hospodářského rozvoje než jiné oblasti téhož regionu. Komise schválí regionální podporu malým a středním podnikům v těchto oblastech i s příslušným bonusem. Z důvodu možného narušení hospodářské soutěže způsobeného přelitím účinku podpory do více prosperujících sousedících regionů však Komise neschválí podporu na investice velkým podnikům v těchto oblastech ani podporu na investice se způsobilými výdaji přesahujícími 25 milionů EUR.

32.

Dodržení maximálního celkového podílu obyvatelstva pokrytého podporou, jenž je povolen pro každý členský stát, bude zjištěno podle skutečného počtu obyvatel příslušných regionů na základě nejaktuálnějších uznaných statistických údajů.

4.   Regionální investiční podpora

4.1   Forma a výše podpory

4.1.1   Forma podpory

33.

Regionální investiční podpora se poskytuje na počáteční investice.

34.

Počáteční investicí se rozumí investice do hmotného a nehmotného majetku v souvislosti se:

založením nové provozovny;

rozšířením stávající provozovny;

rozšířením výrobního sortimentu provozovny o nové, dodatečné výrobky;

zásadní změnou výrobního postupu stávající provozovny.

„Hmotným majetkem“ se rozumí aktiva vztahující se k pozemkům, budovám a k závodu/strojnímu zařízení. V případě převzetí provozovny je nutné brát v úvahu pouze náklady vynaložené na zakoupení majetku od třetích stran, a to za předpokladu, že transakce proběhla za tržních podmínek.

„Nehmotným majetkem“ se rozumí aktiva vzniklá převodem technologie formou nabytí patentových práv, licencí, know-how nebo patentem nechráněných technických znalostí.

Investice na obnovu, které nesplňují některou z uvedených podmínek, nejsou proto pod tento pojem zahrnuty (36).

35.

Na nabytí majetku přímo souvisejícího s provozovnou lze také pohlížet jako na počáteční investici za předpokladu, že tato provozovna ukončila činnost nebo by ji ukončila, nebýt toho, že byla zakoupena, a za podmínky, že byla zakoupena nezávislým investorem (37).

36.

Regionální investiční podpora se počítá buď podle hmotných a nehmotných investičních nákladů vyplývajících z počátečního investičního projektu nebo podle (odhadovaných) mzdových nákladů na pracovní místa přímo vytvořená určitým investičním projektem (38).

37.

Forma podpory není pevně stanovena. Může mít například formu grantu, úvěru s nízkým úročením nebo slevy na úrocích, státních záruk, nákupu kapitálových podílů či jinou formu poskytnutí kapitálu za výhodných podmínek, osvobození od placení daní, příspěvků do systému sociálního zabezpečení nebo jiných povinných odvodů či úlevy na tomtéž nebo poskytnutí pozemku, zboží či služeb za výhodnou cenu.

38.

Je důležité zajistit, aby regionální podpora měla skutečný pobídkový účinek k investování, k němuž by v podporovaných oblastech jinak nedošlo. Podporu lze tedy poskytnout pouze na základě režimu podpory, jestliže příjemce podal žádost a orgán odpovědný za provádění režimu podpory písemně a na základě podrobného ověření potvrdil (39), že projekt ještě před zahájením prací na projektu v zásadě vyhověl podmínkám způsobilosti stanoveným v režimu podpory (40). Všechny režimy podpory musí obsahovat výslovnou zmínku o obou podmínkách (41). V případě ad hoc podpory musí příslušný orgán ještě před zahájením prací na projektu vystavit dokument vyjadřující úmysl přiznat podporu pod podmínkou obdržení souhlasu Komise s takovým opatřením. Pokud práce započnou před splněním podmínek uvedených v tomto odstavci, nebude celý projekt způsobilý pro přiznání podpory.

39.

Pokud se podpora počítává ve vztahu k nákladům hmotných nebo nehmotných investic, anebo ve vztahu k nákladům převzetí v případě uvedeném v odstavci 35, v zájmu zajištění životaschopnosti a návratnosti investice a při respektování platných limitů podpory se musí příjemce na investici finančně spolupodílet nejméně ve výši 25 % buď vlastními zdroji nebo z cizích zdrojů formou, která není předmětem veřejné podpory (42).

40.

Za účelem zajištění skutečného a trvalého příspěvku investice k rozvoji regionu, je nutné regionální investiční podporu podmínit požadavkem, aby předmětná investice zůstala v daném regionu nejméně pět let po její realizaci (43), a to prostřednictvím podmínek připojených k podpoře nebo podmíněnou výplatou podpory. Vypočítává-li se podpora na základě mzdových nákladů, musí se pracovní místa obsadit do tří let po skončení prací. Všechna pracovní místa vytvořená investicí se musí udržet v daném regionu pět let od jejich prvního obsazení. V případě malých a středních podniků mohou členské státy zkrátit tato pětiletá období (na udržení investice nebo vytvořených pracovních míst) na nejméně tři roky.

41.

Úroveň podpory je vymezena z hlediska její intenzity (míry) v porovnání s referenčními náklady. Každou intenzitu podpory nutno počítat v hrubém ekvivalentu podpory (HEP) (44). Intenzita podpory uvedená v hrubém ekvivalentu podpory je diskontovaná hodnota podpory vyjádřená jako procentní podíl diskontované hodnoty způsobilých nákladů. Hrubý ekvivalent individuální podpory oznámené Komisi se vypočítá k okamžiku oznámení. V ostatních případech se způsobilé investiční náklady diskontují na jejich hodnotu v okamžiku poskytnutí podpory. Hodnota podpory vyplácené v několika splátkách se diskontuje na svou hodnotu v okamžiku jejího oznámení nebo poskytnutí, podle daných okolností. Úroková sazba, která se použije pro účely diskontování hodnot a pro výpočet výše podpory v podobě zvýhodněné půjčky, je referenční sazba platná v době poskytnutí podpory. V případech, kdy se podpora poskytuje formou osvobození nebo úlev od budoucí daňové povinnosti, jednotlivá čerpání podpory se diskontují na základě referenčních sazeb platných v okamžiku, kdy nastane účinnost daňového zvýhodnění.

4.1.2   Limity podpory (maximální intenzity podpory) pro velké společnosti

42.

Intenzita podpory musí zohledňovat charakter a intenzitu daných regionálních problémů. Znamená to, že přípustná intenzita podpory je od samého počátku nižší v těch regionech, které splňují podmínky pro udělení výjimky podle čl. 87 odst. 3 písm. c), než v těch, které splňují podmínky pro udělení výjimky podle čl. 87 odst. 3 písm. a).

43.

Komise musí vzít v úvahu také skutečnost, že po nedávném rozšíření se značně zvětšily rozdíly v relativním bohatství regionů způsobilých k podpoře podle čl. 87 odst. 3 písm. a). Na rozdíl od roku 1998 má v současné době značný počet regionů a dokonce i celých členských států HDP na obyvatele nižší než 45 % průměru EU-25. Existence těchto větších rozdílů v bohatství v rámci Společenství vyžaduje od Komise, aby zavedla podrobnější kategorizaci příslušných regionů.

44.

V případě regionů spadajících pod čl. 87 odst. 3 písm. a) intenzita regionální podpory nesmí podle Komise překročit:

30 % HEP u regionů s HDP na obyvatele nepřevyšujícím 75 % průměru EU-25, u nejodlehlejších regionů s vyšším HDP na obyvatele a u regionů se statistickým účinkem do 1. ledna 2011;

40 % HEP u regionů s HDP na obyvatele nižším než 60 % průměru EU-25;

50 % HEP u regionů s HDP na obyvatele nižším než 45 % průměru EU-25.

45.

Jako projev zohlednění jejich zvláštního znevýhodnění budou nejodlehlejší regiony způsobilé pro další bonus ve výši 20 % HEP, jestliže jejich HDP na obyvatele klesne pod 75 % průměru EU-25, a v ostatních případech ve výši 10 % HEP.

46.

Regiony se statistickým účinkem, které budou od 1. ledna 2011 spadat pod čl. 87 odst. 3 písm. c), budou způsobilé pro intenzitu podpory 20 %.

47.

V ostatních regionech, jichž se týká výjimka z čl. 87 odst. 3 písm. c), nesmí regionální podpora překročit 15 % HEP. Tento limit je snížen na 10 % HEP v případě regionů s vyšším HDP na obyvatele než 100 % průměru EU-25 a s nižší mírou nezaměstnanosti než je průměr EU-25, měřeno na úrovni NUTS-III (na základě průměrů za poslední tři roky podle údajů Eurostatu) (45).

48.

Regiony s nízkou hustotou obyvatelstva a regiony (odpovídající úrovni NUTS-III nebo menší) sousedící s regionem, který má status podle čl. 87 odst. 3 písm. a) a který členský stát vybral jako způsobilý pro podporu podle čl. 87 odst. 3 písm. c), jakož i regiony NUTS-III nebo jejich části, které mají společnou pozemní hranici se zemí, jež není členským státem Evropského hospodářského prostoru ani Evropského sdružení volného obchodu, jsou vždy způsobilé pro intenzitu podpory ve výši 15 % HEP.

4.1.3   Bonusy pro malé a střední podniky

49.

V případě podpory poskytnuté malým a středním podnikům (46) lze limity podle části 4.1.2 zvýšit o 20 % HEP u podpory pro malé podniky a o 10 % HEP u podpory poskytnuté středně velkým podnikům (47).

4.2   Způsobilé výdaje

4.2.1   Podpora vypočítaná podle investičních nákladů

50.

Výdaje na pozemky, budovy, závod/strojní zařízení (48) jsou způsobilé pro podporu na počáteční investice.

51.

U malých a středních podniků lze náklady na přípravné studie a poradenství spojené s investicí zohlednit až do úrovně intenzity podpory 50 % skutečně vzniklých nákladů.

52.

V případě nabytí majetku způsobem uvedeným v odstavci 35 je nutné zohlednit pouze náklady na zakoupení aktiv (49) od třetích stran (50). Transakce musí proběhnout za tržních podmínek.

53.

Náklady související s pronájmem jiného majetku než pozemků a budov lze zohlednit pouze tehdy, má-li nájemní vztah formu finančního leasingu a zahrnuje-li povinnost odkoupit tento majetek po uplynutí sjednané doby pronájmu. Pronájem pozemků a budov musí trvat nejméně pět let po předpokládaném datu dokončení investičního projektu u velkých společností, anebo tři roky u malých a středních podniků.

54.

S výjimkou malých a středních podniků a převzetí provozovny musí být nabytý majetek nový. V případě převzetí je třeba odečíst majetek, na jehož pořízení byla již dříve poskytnuta podpora.

55.

U malých a středních podniků je možné vždy zohlednit v plné výši náklady na nehmotné investice prostřednictvím převodu technologie formou nabytí patentových práv, licencí, know-how nebo patentem nechráněných technických znalostí. U velkých společností jsou tyto náklady způsobilé pouze do výše 50 % celkových způsobilých investičních výdajů na projekt.

56.

Na způsobilý nehmotný majetek se budou ve všech případech vztahovat podmínky nezbytné k tomu, aby se zajistilo, že tento majetek zůstane spojený s přijímajícím regionem způsobilým pro regionální podporu, a tudíž ho nebude možné převádět do jiných regionů, a to zvláště těch, které pro regionální podporu způsobilé nejsou. Za tímto účelem musí nehmotný majetek splnit zejména následující podmínky:

smí se používat výlučně v provozovně, kam směruje regionální podpora;

musí se s ním nakládat jako s umořitelnými aktivy;

musí být pořízen od třetích stran za tržních podmínek;

musí být zaevidován na straně aktiv podniku a zůstat v provozovně, která je příjemcem regionální podpory, po dobu nejméně pěti let (tří let v případě malých a středních podniků).

4.2.2   Podpora vypočítaná podle mzdových nákladů

57.

Jak bylo uvedeno v části 4.1.1, regionální podporu lze také vypočítat ve vztahu k předpokládaným mzdovým nákladům (51), které souvisí s pracovními místy vytvořenými v důsledku realizace počáteční investice.

58.

Tvorba pracovních míst znamená čisté zvýšení počtu zaměstnanců (52) přímo zaměstnaných v určité provozovně ve srovnání s průměrným stavem za předchozích 12 měsíců. Každé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců zanikne, se tudíž musí odečíst od počtu pracovních míst vytvořených ve stejném období (53).

59.

Výše podpory nesmí překročit určité procento mzdových nákladů zaměstnané osoby počítaných za období dvou let. Toto procento se rovná intenzitě, která je povolena pro investiční podporu v dané oblasti.

4.3   Podpora velkých investičních projektů

60.

Termín „velký investiční projekt“ pro účely těchto pokynů znamená „počáteční investici“ tak, jak je definována v těchto pokynech, se způsobilými výdaji nad 50 milionů EUR (54). Za účelem zabránění umělého dělení velkých investičních projektů na dílčí projekty s cílem obejít ustanovení těchto pokynů, bude velký investiční projekt považován za jeden investiční projekt, pokud je počáteční investice provedená v období tří let jednou či více společnostmi a skládá se z dlouhodobých aktiv zkombinovaných ekonomicky neoddělitelným způsobem (55).

61.

K výpočtu toho, zda způsobilé výdaje na velké investiční projekty dosahují různé limity stanovené těmito pokyny, způsobilé výdaje, které je nutné zohlednit, jsou buď tradiční investiční náklady nebo mzdové náklady, cokoli z toho je vyšší.

62.

Ve dvou po sobě následujících víceodvětvových rámcích regionální podpory pro velké investiční projekty v roce 1998 (56) a 2002 (57) Komise snížila maximální intenzitu podpory pro velké investiční projekty na takovou úroveň, aby byla co nejméně narušena hospodářská soutěž. V zájmu zjednodušení a větší transparentnosti se Komise rozhodla začlenit ustanovení víceodvětvového rámce z roku 2002 do pokynů k regionální podpoře na období 2007 – 2013.

63.

Víceodvětvový rámec z roku 2002 proto přestane být aplikován na podpory poskytnuté nebo oznámené (58) po 31. prosinci 2006 a bude nahrazen těmito pokyny (59).

4.3.1   Zvýšená transparentnost a monitorování velkých investičních projektů

64.

Členské státy jsou povinny individuálně oznamovat Komisi každou podporu, která má být poskytnuta v rámci stávajícího režimu podpory na investiční projekty, pokud navrhovaná podpora ze všech zdrojů převyšuje maximálně přípustnou výši podpory, kterou smí podle stupnice a pravidel uvedených v odstavci 67 (60) dostat investice se způsobilými výdaji ve výši 100 milionů EUR.

V níže uvedené tabulce jsou shrnuty limity oznamovací povinnosti v různých regionech s nejčastější intenzitou podpory podle těchto pokynů.

Intenzita podpory

10 %

15 %

20 %

30 %

40 %

50 %

Limit oznamovací povinnosti

7,5 mil. EUR

11,25 mil. EUR

15 mil. EUR

22,5 mil. EUR

30 mil. EUR

37,5 mil. EUR

65.

Pokud se regionální podpora poskytuje na základě stávajících režimů podpory pro velké investiční projekty nepodléhající oznamovací povinnosti, členské státy musí do 20 pracovních dnů od poskytnutí podpory příslušným orgánem předat Komisi informace požadované ve standardní podobě uvedené v příloze III. Komise zpřístupní dostupné souhrnné informace veřejnosti prostřednictvím svých internetových stránek na adrese (http://europa.eu.int/comm/competition/).

66.

Členské státy musí vést podrobné záznamy o podporách poskytnutých všem velkým investičním projektům. Tyto záznamy, které musí obsahovat veškeré informace potřebné ke zjištění, zda byla dodržena maximálně přípustná intenzita podpory, se musí uchovávat po dobu 10 let od data poskytnutí podpory.

4.3.2   Pravidla posuzování velkých investičních projektů

67.

Na regionální investiční podporu pro velké investiční projekty se vztahuje upravený limit regionální podpory (61) stanovený podle následující stupnice:

Způsobilé výdaje

Upravený limit podpory

do 50 milionů EUR

100 % regionálního limitu

pro část od 50 milionů EUR do 100 milionů EUR

50 % regionálního limitu

pro část nad 100 milionů EUR

34 % regionálního limitu

Povolená výše podpory pro velký investiční projekt se tedy vypočítá podle tohoto vzorce: maximální výše podpory = R × (50 + 0,50 × B + 0,34 × C), kde R je neupravený limit regionální podpory, B jsou způsobilé výdaje v rozmezí 50 milionů EUR až 100 milionů EUR a C jsou způsobilé výdaje nad 100 milionů EUR. Při výpočtu se použijí oficiální směnné kursy platné v den poskytnutí podpory a v případě podpory, na kterou se vztahuje povinnost individuálního oznamování, kursy platné v den oznámení.

68.

Pokud celková výše podpory ze všech zdrojů překročí 75 % maximální výše podpory, kterou smí dostat investice se způsobilými výdaji 100 milionů EUR při použití standardního limitu podpory platného pro velké podniky podle schválené mapy regionální podpory v den, kdy má být podpora poskytnuta, a pokud

a)

na příjemce podpory připadá více než 25 % objemu prodeje daného výrobku/daných výrobků na příslušném trhu/příslušných trzích před investicí nebo na něj připadne více než 25 % po provedení investice, nebo

b)

projektem vytvořená výrobní kapacita představuje více než 5 % trhu měřeno prostřednictvím údajů o zdánlivé spotřebě (62) daného výrobku, ledaže průměrné meziroční tempo růstu jeho zdánlivé spotřeby za posledních pět let bylo vyšší než průměrné meziroční tempo růstu HDP v Evropském hospodářském prostoru,

Komise schválí regionální investiční podporu pouze poté, co po zahájení řízení podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy důkladně prověřila, zda je podpora nutná k vytvoření pobídkového účinku pro investici a zda výhody, které podpora přinese, převažují nad výsledným narušením hospodářské soutěže a ovlivněním obchodu mezi členskými státy (63).

69.

Daný výrobek je obvykle výrobek pokrytý investičním projektem (64). Týká-li se projekt meziproduktu a významná část produkce se na trhu neprodává, může být předmětný výrobek následným výrobkem. Trh daného výrobku zahrnuje tento výrobek a jeho rovnocenné náhrady z pohledu spotřebitele (z důvodu charakteristických vlastností, ceny a určeného účelu použití) nebo výrobce (na základě flexibility výrobního zařízení).

70.

Na členském státu spočívá důkazní břemeno, že situace popsané v odstavcích 68 písm. a) a b) nenastávají (65). Pro účely uplatnění bodů a) a b) jsou objem trhu a zdánlivá spotřeba definovány na příslušné úrovni nomenklatury Prodcom (66), obvykle na úrovni Evropského hospodářského prostoru, anebo, nebudou-li tyto informace k dispozici či nebudou-li relevantní, na základě jiné obecně přijaté segmentace trhu, o níž existují snadno dostupné statistické údaje.

4.4   Pravidla pro kumulaci podpory

71.

Limity intenzity podpory uvedené v částech 4.1 a 4.3 se vztahují na celkovou podporu:

v případě podpory poskytnuté současně na základě několika regionálních režimů nebo v kombinaci s ad hoc podporou;

nezávisle na tom, zda podpora pochází ze zdrojů na úrovni místní, regionální či celostátní nebo na úrovni Společenství.

72.

Pokud se podpora vypočítaná na základě hmotných či nehmotných investičních nákladů kombinuje s podporou vypočítanou na základě mzdových nákladů, je nutné dodržet limit intenzity podpory stanovený pro daný region (67).

73.

Pokud jsou výdaje způsobilé pro regionální podporu současně vcelku či zčásti způsobilé i pro podporu na jiné účely, bude se na společnou část vztahovat nejpříznivější limit státní podpory stanovený podle příslušných pravidel.

74.

Pokud členský stát stanoví, že státní podporu podle jednoho režimu lze kombinovat s podporou podle jiného režimu, musí u každého režimu upřesnit, jak zajistí dodržení výše uvedených podmínek.

75.

Regionální investiční podporu nelze kumulovat s podporou de minimis týkající se stejných způsobilých výdajů s cílem obejít maximální intenzitu podpory stanovenou v těchto pokynech.

5.   Provozní podpora (68)

76.

Regionální podpora, jejímž cílem je snížení běžných výdajů podniku (provozní podpora), je obvykle zakázána. Výjimečně lze takovou podporu poskytnout v regionech způsobilých k podpoře podle čl. 87 odst. 3 písm. a) za předpokladu, že i) je oprávněná z hlediska jejího příspěvku k regionálnímu rozvoji a z hlediska jejího charakteru a ii) její výše je úměrná znevýhodněním, která se snaží zmírnit (69). Je na členském státě, aby prokázal existenci znevýhodnění a stupeň jejich závažnosti (70). Některé specifické formy provozní podpory lze navíc uznat v regionech s nízkou hustotou obyvatelstva a v nejméně obydlených oblastech.

77.

Provozní podpora by se měla zásadně poskytovat pouze na předem vymezené způsobilé výdaje nebo náklady (71) a měla by pokrývat jen určitý podíl těchto nákladů.

78.

Z důvodu osobité povahy finančních a vnitrokoncernových aktivit, vymezených v kódech NACE, část J (kódy 65, 66 a 67) a vnitrokoncernových aktivit zahrnutých v části K (kód 74), existuje jen velmi malá pravděpodobnost, že provozní podpora poskytnutá pro tyto aktivity podpoří regionální rozvoj, ale naopak s ní souvisí vysoké riziko, že naruší hospodářskou soutěž, jak se uvádí v oznámení Komise o uplatňování pravidel státní podpory na opatření související s přímým zdaněním podniků (72). Komise proto podle těchto pokynů neschválí žádnou provozní podporu pro aktivity v odvětví finančních služeb ani pro vnitrokoncernové aktivity, nebude-li tato podpora poskytnuta podle obecných režimů přístupných pro všechna odvětví, jež jsou určeny na kompenzaci dodatečných nákladů na dopravu nebo zaměstnance. Podobně je vyloučena provozní podpora určená na podporu exportu.

79.

S výjimkou toho, co stanoví body 80 a 81, je provozní podpora určena k překonávání zaostávání a překážek regionálního rozvoje, a proto by měla být vždy dočasná a snižovaná v průběhu času, a mělo by docházet k jejímu postupnému zastavování, jakmile se dotyčné regiony reálně ekonomicky přiblíží bohatším oblastem EU (73).

80.

Odchylně od toho, co stanoví předchozí odstavec, lze provozní podporu, která se ani postupně nesnižuje ani není časově omezena, povolit pouze:

v nejodlehlejších regionech, pokud je zamýšlena jako kompenzace dodatečných nákladů vzniklých při vykonávání hospodářské činnosti v souvislosti s z působením faktorů vymezených v čl. 299 odst. 2 Smlouvy, jejichž neměnnost a kombinace vážně omezuje rozvoj těchto regionů (odlehlost, ostrovní povaha, malá rozloha, složitý povrch a podnebí a hospodářská závislost na malém množství produktů) (74);

v nejméně zalidněných regionech, pokud je určena k zabránění či snížení neustávajícího odlivu obyvatel z těchto regionů (75). Za nejméně zalidněné regiony se považují regiony na úrovni NUTS-II nebo jejich části, kde je hustota osídlení 8 obyvatel na km2 nebo nižší a zasahují do přiléhajících menších oblastí, které splňují totéž kritérium hustoty osídlení.

81.

Kromě toho lze v nejodlehlejších regionech a regionech s nízkou hustotou obyvatelstva povolit podporu, která se ani postupně nesnižuje ani není časově omezena a která je určena ke kompenzaci dodatečných dopravních nákladů, za těchto podmínek:

podpora může sloužit pouze ke kompenzaci dodatečných nákladů na dopravu při zohlednění jiných režimů pomoci pro dopravu. Výši podpory lze sice vypočítat na základě reprezentativního vzorku, ale je nutno se vyvarovat systematickému překompenzování;

podporu lze poskytnout pouze na dodatečné náklady na dopravu zboží vyrobeného v nejodlehlejších regionech a regionech s nízkou hustotou obyvatelstva po území příslušného státu. Nesmí se dopustit, aby se z ní stala podpora exportu; podporu nelze poskytnout na dopravu či přenos produkce podniků bez alternativního umístění (produkce těžebních odvětví, hydroelektrárny atd.).

jen pro nejodlehlejší regiony platí, že podpora může pokrývat též náklady na dopravu základních surovin, neopracovaného materiálu či meziproduktů z místa jejich výroby do místa jejich konečného zpracování v daném regionu;

podpora musí být objektivně vyčíslitelná předem na základě poměru výše podpory na cestujícího nebo výše podpory na tunu/kilometr a musí se vypracovat výroční zpráva, v níž bude kromě jiného uvedeno fungování poměrových ukazatelů;

odhad dodatečných nákladů musí vycházet z nejhospodárnějšího způsobu dopravy a nejkratší trasy mezi místem výroby či zpracování a místem odbytu při použití daného způsobu dopravy; zohlednit je třeba také externí náklady na životního prostředí.

82.

Potřebu a výši provozní podpory je třeba v každém jednotlivém případě pravidelně přezkoumávat, aby se zajistil její dlouhodobý význam pro daný region. Komise proto schválí programy provozní podpory pouze na dobu platnosti těchto pokynů.

83.

Aby se ověřily dopady režimů provozní podpory na obchod a hospodářskou soutěž, budou členské státy povinny podávat každoročně zprávu o každém jednotlivém regionu NUTS-II, v němž byla poskytnuta provozní podpora, obsahující rozpis celkových výdajů nebo odhadovaných ušlých příjmů za každý režim provozní podpory schválený v dotyčném regionu a dále s uvedením deseti největších příjemců provozní podpory v daném regionu (76), v jakém odvětví podnikají a jakou výši podpory obdrželi.

6.   Podpora nově založeným malým podnikům

84.

Zatímco se nově zakládané malé podniky potýkají v celé EU s potížemi, zdá se že hospodářský rozvoj podporovaných regionů je bržděn vinou poměrně slabé podnikatelské aktivity a zejména podprůměrným počtem nově zakládaných podniků. Je proto nutné zavést novou formu podpory, kterou by bylo možné přiznávat nad rámec regionální investiční podpory s cílem poskytnout motivaci k podpoře zakládání nových podniků a k podpoře počátečních a raných fází rozvoje malých podniků v podporovaných oblastech.

85.

Aby se zajistilo její efektivní zacílení, je třeba odstupňovat tento druh podpory podle obtíží, jimž čelí jednotlivé kategorie regionů. Dále, aby se předešlo nepřijatelnému riziku narušení hospodářské soutěže včetně rizika vytěsňování stávajících podniků, měla by tato podpora být, alespoň zpočátku, přísně omezena jen na malé podniky, omezena co do výše a postupně snižována.

86.

V souladu s tím bude Komise schvalovat režimy podpory maximálně do celkové výše 2 miliony EUR pro jeden malý podnik (77), který svou hospodářskou činnost vyvíjí v regionech způsobilých k podpoře podle čl. 87 odst. 3 písm. a) a do maximální výše 1 milion EUR pro jeden malý podnik, který svou hospodářskou činnost vyvíjí v regionech způsobilých k podpoře podle čl. 87 odst. 3 písm. c). Roční částky podpory přiznané nově založeným malým podnikům nesmí překročit 33 % výše uvedených celkových částek podpory pro jeden podnik.

87.

Způsobilé výdaje jsou náklady na právní služby, na poradenství a správní náklady přímo související se vznikem podniku, jakož i následující náklady, pokud skutečně vznikly v prvních pěti letech po založení podniku: (78)

úroky z externích půjček a dividendy z vlastního čistého kapitálu nepřevyšující referenční sazbu;

poplatky za nájem výrobních provozoven a zařízení;

náklady na spotřebu energie, vody, topení, daně (kromě DPH a daně z příjmu) a správní poplatky;

začlenit lze také odpisy, poplatky za leasing výrobních provozoven a mzdové náklady včetně povinných sociálních odvodů za podmínky, že dotyčné investice nebo opatření na tvorbu pracovních míst a nábor pracovních sil nedostaly jinou formu podpory.

88.

Intenzita podpory nesmí převýšit

v regionech způsobilý k podpoře podle čl. 87 odst. 3 písm. a) 35 % způsobilých výdajů vynaložených v prvních třech letech po založení podniku a 25 % ve dvou následujících letech;

v regionech způsobilý k podpoře podle čl. 87 odst. 3 písm. c) 25 % způsobilých výdajů vynaložených v prvních třech letech po založení podniku a 15 % ve dvou následujících letech.

89.

U regionů způsobilý k podpoře podle čl. 87 odst. 3 písm. a), které mají HDP na obyvatele nižší než 60 % průměru EU-25, dále u regionů s hustotou osídlení nižší než 12,5 obyvatele/km2 a u malých ostrovů do 5 000 obyvatel jakož i u dalších komunit postižených podobnou izolací se tato intenzita zvyšuje o 5 %.

90.

Členský stát zavede systém potřebný k zajištění toho, aby se nepřekročily horní limity absolutní částky podpory ani příslušná intenzita podpory týkající se způsobilých výdajů. Podporu, kterou stanoví tato kapitola, nelze kumulovat s jinou veřejnou podporou (včetně podpory de minimis) a tím obejít předepsanou maximální intenzitu nebo částku podpory.

91.

Poskytnutí podpory určené výlučně jen pro nově vytvořené malé podniky může stávající malé podniky nevhodně motivovat k tomu, aby ukončily činnost a poté ji znovu zahájily, aby dostaly tento druh podpory. Členské státy by si měly toto riziko uvědomovat a režimy podpory by měly koncipovat tak, aby se tomuto problémy vyhnuly například tím, že stanoví limity pro žádosti podané vlastníky nedávno uzavřených podniků.

7.   Přechodná opatření

7.1   Snížení intenzity podpory pro regiony, které budou nadále způsobilé k podpoře podle čl. 87 odst. 3 písm. a) k 1. lednu 2007

92.

Pokud provádění těchto pokynů povede ke snížení maximální intenzity podpory o více než 15 procentních bodů z čistého na hrubý ekvivalent podpory (79), může snížení proběhnout dvoufázově, a to zpočátku nejméně o 10 procentních bodů k 1. lednu 2007 a o zbývající procentní body k 1. lednu 2011.

7.2   Snížení intenzity podpory v regionech hospodářského rozvoje

93.

Za předpokladu, že členský stát navrhne dotyčné oblasti jako oblasti způsobilé k podpoře podle čl. 87 odst. 3 písm. c) na celé období 2007 – 2013, může ke snížení intenzity podpory pro regiony hospodářského rozvoje dojít dvoufázově. K 1. lednu 2007 dojde ke snížení poměru čistého a hrubého ekvivalentu podpory nejméně o 10 %. Konečné snížení se provede nejpozději k 1. lednu 2011, v rozsahu potřebném ke splnění nových měr podpory přípustných podle těchto pokynů (80).

7.3   Postupné zastavování poskytování provozní podpory

94.

U regionů, které v důsledku ztráty své způsobilosti podle čl. 87 odst. 3 písm. a) ztratí nárok na provozní podporu, může Komise souhlasit s režimem postupně zastavované provozní podpory po dobu dvou let od data, kdy nastane ztráta nároku na poskytování takové podpory.

7.4   Postupné rušení statutu regionů způsobilých podle čl. 87 odst. 3) písm. c)

95.

Jakmile tyto pokyny vstoupí v platnost, ztratí řada regionů způsobilost k regionální investiční podpoře. V zájmu usnadnění plynulého přechodu těchto regionů na reformovaný režim horizontální státní podpory, který je postupně zaváděn uskutečňováním akčního plánu státní podpory, mohou členské státy do 1. ledna 2009 výjimečně označit další regiony za způsobilé k regionální podpoře podle čl. 87 odst. 3 písm. c) za předpokladu, že budou splněny tyto podmínky:

dané regiony byly způsobilé k regionální podpoře podle čl. 87 odst. 3 písm. c) k 31. prosinci 2006;

součet celkového počtu obyvatel regionů způsobilých k regionální investiční podpoře podle čl. 87 odst. 3 písm. c) a podle přidělených demografických kvót uvedených v bodech 27 a 28, a regionů určených podle tohoto ustanovení nepřekročí 66 % obyvatelstva způsobilého v daném státu k regionální podpoře podle čl. 87 odst. 3 písm. c) k 31. prosinci 2006 (81);

maximální intenzita podpory přípustná v dalších regionech označených v souladu s tímto ustanovením nesmí překročit 10 %.

8.   Mapy regionální podpory a prohlášení o slučitelnosti

96.

Mapu regionální podpory členského státu tvoří regiony členského státu způsobilé pro regionální investiční podporu podle výjimek společně s horními limity intenzity podpory pro počáteční investice (82) schválené pro jednotlivé regiony. Mapa regionální podpory vymezuje také regiony způsobilé pro podporu na zakládání nových podniků. Mapy regionální podpory nezahrnují programy provozní podpory, které se posuzují jednotlivě na základě oznámení příslušným členským státem podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy.

97.

Soudní dvůr rozhodl, že „rozhodnutí“, kterými Komise schvaluje mapy regionální podpory pro jednotlivé členské státy, tvoří nedílnou součást pokynů k regionální podpoře a že jsou závazná pouze za podmínky, že s nimi členské státy souhlasí (83).

98.

Navíc je třeba připomenout, že mapy regionální podpory definují i působnost blokové výjimky, kterou je regionální podpora osvobozena od oznamovací povinnosti podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy nehledě na to, zda je daná podpora poskytnuta na základě nařízení (ES) č. 70/2001 (84) anebo na základě případné budoucí úpravy výjimky pro další formy regionální podpory. Ustanovení čl. 1 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 994/1998 (85) stanoví pouze výjimku pro „podpor[u], jež odpovídá mapě poskytování regionální podpory schválené Komisí pro každý členský stát.“

99.

Podle těchto pokynů a v závislosti na sociálněekonomické situaci členských států zahrne mapa regionální podpory:

1.

regiony, které lze určit podle kritérií uvedených v těchto pokynech, a pro něž tyto pokyny vymezují maximální intenzitu podpory. Jedná se o regiony způsobilé k podpoře podle čl. 87 odst. 3 písm. a) a regiony se statistickým účinkem.

2.

regiony, které členské státy označí za způsobilé k regionální podpoře podle čl. 87 odst. 3 písm. c) až do maximálního podílu obyvatelstva určeného podle části 3.4.1.

100.

Za předpokladu, že členské státy splní podmínky uvedené v těchto pokynech, mohou přirozeně samy rozhodnout, zda a v jaké výši poskytnou regionální investiční podporu. Co nejdříve po zveřejnění těchto pokynů by měl tudíž každý členský stát v souladu s čl. 88 odst. 3 Smlouvy předložit Komisi jedinou mapu regionální podpory pro celé své území.

101.

Komise oznámení posoudí dle postupu uvedeného v čl. 88 odst. 3 Smlouvy. Na závěr zveřejní schválené mapy regionální podpory v Úředním věstníku Evropské unie. Tyto mapy vstoupí v platnost 1. ledna 2007, anebo v den jejich zveřejnění, budou-li zveřejněny později, a budou považovány za nedílnou součást těchto pokynů.

102.

Oznámení by mělo jednoznačně označit regiony, jejichž způsobilost se navrhuje podle čl. 87 odst. 3 písm. a) nebo c), a předpokládanou intenzitu podpory pro velké podniky zohledňujíce úpravu horních limitů regionální podpory pro velké investiční projekty. Pokud se u některých regionů použijí přechodná pravidla nebo pokud se bude očekávat změna intenzity podpory, je třeba uvést podrobnosti o příslušných obdobích a intenzitách podpory.

103.

Vzhledem k tomu, že regiony způsobilé k podpoře podle čl. 87 odst. 3 písm. a) a regiony se statickým účinkem se určují objektivně na úrovni NUTS-II, obvykle nebude nutné poskytovat podrobné podkladové sociálně ekonomické údaje. Naopak k vysvětlení volby regionů způsobilých k podpoře podle čl. 87 odst. 3 písm. c), kromě regionů hospodářského rozvoje, s nízkou hustotou osídlení a příhraničních regionů, by měly být podány podrobné podkladové informace včetně podrobného vymezení daných regionů, informací o obyvatelstvu, HDP a míře nezaměstnanosti v daných regionech, jakož i další relevantní informace.

104.

V zájmu zajištění kontinuity, která je pro dlouhodobý regionální rozvoj zásadní, by seznam regionů, které členské státy oznámí, měl v zásadě platit po celé období let 2007 až 2013. Může však být přezkoumán v roce 2010. Členský stát, který bude chtít změnit seznam regionů způsobilých k podpoře podle čl. 87 odst. 3 písm. c) nebo povolenou intenzitu podpory, to oznámí Komisi nejpozději do 1. dubna 2010. Případné změny regionů však nesmí vést k překročení 50 % maximálního podílu celkového počtu obyvatel v regionech způsobilých k podpoře podle čl. 87 odst. 3 písm. c). S výjimkou regionů se statistickým účinkem, regiony, které v důsledku tohoto přezkoumání ztratí způsobilost pro pokrytí regionální podporou nebudou způsobilé ani pro dočasnou podporu. Členské státy mohou kromě toho kdykoli zaslat Komisi žádost o doplnění dalších regionů do seznamu až do dosažení stanoveného maximálního podílu počtu obyvatel.

9.   Nabytí účinnosti, provádění, transparentnost a přezkum

105.

Komise hodlá uplatňovat tyto pokyny na všechny regionální podpory poskytnuté po 31. prosinci 2006. Regionální podpora přiznaná nebo poskytnutá do roku 2007 se bude posuzovat podle pokynů k vnitrostátní regionální podpoře z roku 1998.

106.

Jelikož oznámení o režimech regionální podpory nebo ad hoc podporách, jež mají být poskytnuty po 31. prosinci 2006, musí být v souladu s mapou regionální podpory, nelze je považovat za kompletní, dokud nebyla pro dotyčný členský stát schválena mapa regionální podpory ve shodě s postupem uvedeným v části 8. V souladu s tím Komise obvykle nebude posuzovat oznámení o režimech regionální podpory, které mají platit po 31. prosinci 2006, ani o ad hoc podporách, které mají být poskytnuty po tomto datu, dokud nebude schválena mapa regionální podpory pro příslušný členský stát (86). Totéž platí pro režimy podpory pro nově založené malé podniky, na něž se vztahuje bod 6 těchto pokynů.

107.

Komise soudí, že provádění těchto pokynů povede k výrazným změnám v pravidlech pro poskytování regionální podpory na celém území Společenství. Ve světle měnících se ekonomických a sociálních podmínek v EU se ukazuje jako nezbytné přezkoumávat, zda jsou všechny programy regionální podpory, včetně programů investiční podpory a provozní podpory, i nadále odůvodněné a účinné. Z těchto důvodů navrhne Komise členským státům následující vhodná opatření podle čl. 88 odst. 1) Smlouvy:

aniž je dotčen čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 70/2001 (87) o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podpory malým a středním podnikům ve znění nařízení (ES) č. 364/2004 (88) a čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 2204/2002 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory zaměstnanosti (89), omezí členské státy platnost všech stávajících regionálních režimů podpor na podpory, které mají být poskytnuty do 31. prosince 2006;

v případech, kdy režimy podpory v oblasti životního prostředí umožní poskytnutí podpory investic do životního prostředí podle poznámky pod čarou 29 pokynů Společenství ke státní podpoře na ochranu životního prostředí (90), změní členské státy příslušné režimy tak, aby mohla být podpora poskytnuta po 31. prosinci 2006, jen pokud je v souladu s novou mapou regionální podpory platnou v den poskytnutí podpory;

členské státy případně změní ostatní existující režimy státní podpory tak, aby bylo možné poskytnout podobné regionální bonusy jako jsou přípustné v případě podpory na vzdělávání, na výzkum a vývoj nebo na ochranu životního prostředí po 31. prosinci 2006 v oblastech způsobilých k podpoře podle čl. 87 odst. 3 písm. a) nebo c) v souladu s mapami regionální podpory schválenými Komisí a platnými v den poskytnutí podpory.

Komise požádá členské státy, aby do jednoho měsíce potvrdily, že tyto návrhy přijímají.

108.

Komise kromě toho soudí, že jsou v zájmu lepší průhlednosti regionální podpory v rozšířené unii nezbytná další opatření. Zejména je nutné zajistit, aby členské státy, hospodářské subjekty, zainteresované strany a vlastně i Komise samotná měly snadný přístup k plnému znění všech příslušných programů regionální podpory v rámci EU. Komise soudí, že toho lze snadno dosáhnout zřízením propojených internetových stránek. Při posuzování programů regionální podpory bude proto Komise systematicky od členských států vyžadovat závazek, že plné znění konečného režimu podpory zveřejní na internetu a příslušnou internetovou adresu sdělí Komisi. Projekty, u nichž vznikly náklady před datem zveřejnění režimu, nebudou způsobilé pro regionální podporu.

109.

Komise může kdykoli rozhodnout o přezkumu nebo změně těchto pokynů, jestliže to bude nutné z důvodů souvisejících s politikou hospodářské soutěže či v zájmu zohlednění jiných politik a mezinárodních závazků Společenství.


(1)  Přímé vnitrostátní granty pro regiony (top-ups) poskytované pro tyto účely se tudíž nepovažují za regionální podporu.

(2)  Úř. věst. C 74, 10.3.1998, s. 9 ve znění Úř. věst. C 288, 9.10.1999, s. 2 a Úř. věst. C 285, 9.9.2000, s. 5.

(3)  Bod 4.4 pokynů k regionální podpoře ve znění pokynů Společenství ke státní podpoře na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích, Úř. věst. C 288, 9.10.1999, s. 2.

(4)  Úř. věst. C 70, 19.3.2002, s. 8 ve znění Úř. věst. C 263, 1.11.2003, s. 3.

(5)  V tomto ohledu viz rozsudky Soudu prvního stupně ve věci 730/79, Philips Morfia [1980]; Sb. rozh. 2671; odst. 17 a ve věci C-169/95, Španělsko v. Komise [1997], Sb. rozh. I-135, odst. 20.

(6)  V tomto ohledu viz rozsudek Soudu prvního stupně ve věci T–380/94, AIUFFASS a AKT 1996, Sb. rozh. s. I-2169, odstavec 54.

(7)  Po účely těchto pokynů se termínem „uhlí“ rozumí uhlí vysoké, střední a nízké kvality, kategorie A a B ve smyslu mezinárodního systému kodifikace uhlí stanoveného Hospodářskou komisí Spojených národů pro Evropu.

(8)  Úř. věst. C 28 ze dne 1.2.2000, s. 2. oprava Úř. věst. C 232, 12.8.2000, s. 17.

(9)  Zvláštními pravidly nad rámec ustanovení těchto pokynů se v současnosti řídí odvětví dopravy a odvětví stavby lodí.

(10)  Úř. věst. L 10, 13.1.2001, s. 33. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 364/2004 (Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 22).

(11)  Úř. věst. C 244, 1.10.2004, s. 2.

(12)  Zejména podpora poskytnutá velkým nebo středním podnikům během restrukturalizace musí být individuálně vždy oznámena Komisi, i kdyby byla poskytnuta jako součást schváleného režimu podpory.

(13)  Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1.

(14)  Úř. věst. L 142, 14.5.1998, s. 1.

(15)  Odhaduje se, že po přistoupení Bulharska a Rumunska se tato 42 % hranice zvýší v EU 27 členů na 45,5 %.

(16)  Použití mechanismu pojistky povede pokrytí podporou přibližně 43,1 % celkové populace EU-25 neboli 46,6 % populace EU-27.

(17)  Věc 248/84, Německo v. Komise [1987], Sb. rozh. 4013, odstavec 19.

(18)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS), Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1. Nomenklaturu NUTS používá EUROSTAT jako východisko pro sběr, zpracovávání a sladění statistických údajů o regionech EU a pro sociálně-ekonomické analýzy regionů.

(19)  Výchozím předpokladem je, že ukazatel HDP dokáže souhrnně vyjádřit oba zmíněné jevy.

(20)  V tomto i všech následujících odkazech na HDP na obyvatele v těchto pokynech se HDP měří paritou kupní síly.

(21)  Tyto údaje se vztahují na období 2000 – 2002.

(22)  Azory, Madeira, Kanárské ostrovy, Guadeloupe, Martinik, Réunion a Francouzská Guayana.

(23)  75 % průměru HDP na obyvatele v EU-15 v praxi odpovídá 82,2 % průměru HDP na obyvatele v EU-25.

(24)  Tyto regiony jsou dále označovány jako „regiony se statistickým účinkem“.

(25)  Viz poznámku pod čarou č. 17.

(26)  S výjimkou členských států, jejichž celé území je způsobilé podle čl. 87 odst. 3 písm. a).

(27)  Dále pod názvem „regiony hospodářského rozvoje“.

(28)  Třebaže Severní Irsko nebylo způsobilé pro podporu podle čl. 87 odst. 3 písm. a), profitovalo fakticky ze stejné intenzity podpory jako řada regionů způsobilých podle čl. 87 odst. 3 písm. a). Pro účely těchto pokynů je tudíž také Severní Irsko považováno za region ekonomického rozvoje.

(29)  Vypočteno na základě varianty NUTS III z odst. 30 písm. b) těchto pokynů.

(30)  Tutéž metodu použila Komise ve svých pokynech o vnitrostátní regionální podpoře z roku 1998: Příloha 3, body 4 – 7.

(31)  Regiony se statistickým účinkem, které nebudou od 1. ledna 2011 způsobilé pro výjimku podle čl. 87 odst. 3 písm. a), budou automaticky způsobilé podle čl. 87 písm. 3 odst. c).

(32)  Vzhledem k menší velikosti Kypru a Lucemburska postačí, bude-li ve vybraných regionech HDP na obyvatele nižší než průměr Evropské unie, anebo míra nezaměstnanosti vyšší než 115 % celostátního průměru a bude-li zde žít nejméně 100 000 obyvatel.

(33)  Aby se zamezilo duplicitnímu počítání, je potřeba toto kritérium používat jako doplňkové, tj. po zohlednění relativního bohatství příslušných regionů.

(34)  Například poloostrovy a horské regiony.

(35)  Tuto minimální hranici lze ještě snížit v případě ostrovů a jiných oblastí klasifikovaných podle podobné zeměpisné izolace.

(36)  Za určitých podmínek, které jsou uvedeny v části 5, však mohou investice na obnovu splnit podmínky pro přiznání provozní podpory.

(37)  Pouhé nabytí akcií podniku proto nesplňuje podmínky pro počáteční investici.

(38)  Za pracovní místo přímo vytvořené investičním projektem se považuje takové pracovní místo, které se týká činnosti, do níž směřuje investice a které je vytvořeno do tří let od realizace investice; tento pojem zahrnuje pracovní místa vytvořená v důsledku zvýšení využití kapacity vytvořené díky investici.

(39)  Pokud podpora podléhá individuální oznamovací povinnosti a schválení Komisí, musí se potvrzení způsobilosti podmínit rozhodnutím Komise, kterým dochází ke schválení podpory.

(40)  „Zahájení prací“ znamená buď zahájení stavebních prací nebo první závazný příslib objednávky zařízení; tento pojem však nezahrnuje předběžné studie proveditelnosti.

(41)  Jedinou výjimkou je schválený režim daňové podpory, kdy se prominutí daní nebo úleva na daňové povinnosti poskytuje na způsobilé výdaje automaticky bez aplikace uvážení správních orgánů.

(42)  Což není např. případ dotovaného úvěru, veřejné kapitálové půjčky nebo veřejné kapitálové účasti, která nesplňuje princip investora v tržní ekonomice, státních záruk s prvky podpory, ani veřejné podpory poskytnuté v rámci pravidla de minimis.

(43)  Toto pravidlo nebrání výměně strojů a zařízení, která během tohoto pětiletého období morálně zastarají v důsledku rychlých technologických změn, a to za podmínky, že tato hospodářská činnost zůstane v daném regionu zachována po tuto minimální dobu.

(44)  Komise přestává s bývalou praxí, kdy přepočítávala regionální podporu oznámenou členskými státy na čistý ekvivalent podpory, aby tak zohlednila rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 15. června 2000 ve věci T-298/97, Alzetta. Soud prvního stupně v této věci rozhodl takto: „Systém monitorování státní podpory založený Smlouvou neopravňuje Komisi brát v úvahu dopad daní na výši přidělené finanční podpory, když hodnotí, zda je podpora slučitelná se Smlouvou. Tyto odvody se nevybírají zvlášť z podpory jako takové, nýbrž se vybírají v procesu následného čerpání a na předmětnou podporu se vztáhnou stejně jako na jakýkoli jiný příjem. Nemohou být proto relevantní pro hodnocení konkrétního účinku podpory na obchod a hospodářskou soutěž, a zvláště pro odhad prospěchu, který příjemce získá ve srovnání s konkurenčními podniky, které takovou podporu neobdržely a jejichž příjmy také podléhají zdanění“. Komise navíc soudí, že používání HEP, který slouží také k výpočtu intenzity jiných typů státní podpory, přispěje ke zjednodušení a větší transparentnosti kontrolního systému státních podpor a bere rovněž v úvahu vyšší podíl státní podpory v případě, že je podpora poskytována ve formě daňových úlev.

(45)  Výjimečně lze povolit vyšší intenzitu podpory v případě regionů na úrovni NUTS-III nebo menších, které sousedí s regiony způsobilými k podpoře podle čl. 87 odst. 3 písm. a), jestliže je to nutné k zajištění toho, aby rozdíl mezi takovými dvěma regiony nepřesáhl 20 procentních bodů.

(46)  Příloha I nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 22, případně jiné nařízení, které by jej nahradilo.

(47)  Bonusy se nevztahují na podporu poskytovanou v odvětví dopravy.

(48)  V odvětví dopravy nejsou pro podporu počátečních investic způsobilé výdaje na nákup dopravního zařízení (movitého majetku).

(49)  Je-li převzetí provázeno další počáteční investicí, výdaje na tuto počáteční investici je nutné připočítat k pořizovacím nákladům.

(50)  Ve výjimečných případech lze podporu vypočítat jinak, a to na základě (odhadovaných) mzdových nákladů na v důsledku převzetí udržená či nově vytvořená pracovní místa. Takové případy je nutné individuálně oznámit Komisi.

(51)  Mzdovými náklady se rozumí celková částka skutečně splatná příjemcem podpory zaměstnancům, která se skládá z hrubé mzdy před zdaněním a z povinných příspěvků do systému sociálního zabezpečení.

(52)  Počtem zaměstnanců se rozumí počet ročních pracovních jednotek (RPJ), tj. počet pracovníků na plný pracovní úvazek za období jednoho roku, přičemž u pracovníků s částečným pracovním úvazkem a u sezónních pracovníků se započítá odpovídající zlomek roční pracovní jednotky.

(53)  Tato definice platí jak pro stávající, tak pro nové provozovny.

(54)  Částku 50 milionů EUR je nutné počítat v cenách a směnných kursech platných v den, kdy je podpora poskytnuta, a v případě velkých investičních projektů, které vyžadují individuální oznámení, v cenách a směnných kursech platných v den oznámení podpory.

(55)  Při posuzování ekonomické neoddělitelnosti počáteční investice vezme Komise v úvahu technické, funkční a strategické souvislosti, ale i geografickou blízkost. Ekonomická neoddělitelnost se bude posuzovat nezávisle na vlastnictví. To znamená, že při posuzování toho, zda velký investiční projekt tvoří jedinou investici, není relevantní, zda projekt realizuje jeden podnik či více podniků, které se spolupodílejí na investičních nákladech, nebo více podniků, které nesou náklady oddělených investic v rámci téhož investičního projektu (například v případě společného podniku).

(56)  Úř. věst. C 107, 7.4.1998, s. 7.

(57)  Úř. věst. C 70, 19.3.2002, s. 8 ve znění Úř. věst. C 263, 1.11.2003, s. 1.

(58)  Individuálně oznamované investiční projekty se budou posuzovat podle pravidel platných v době oznámení.

(59)  S ohledem na široce pojatý obecný rozsah působnosti těchto pokynů se Komise rozhodla, že není technicky proveditelné vypracovat seznam odvětví, kde převládají strukturální obtíže.

(60)  Komisi se musí vždy oznamovat každá individuální ad hoc podpora. V důsledku jejího jednoznačného dopadu na podmínky obchodu a hospodářské soutěže, nabývá potřeba specifického zdůvodnění vazby na regionální rozvoj u individuální ad hoc podpory pro velké investiční projekty zvláštní důležitosti.

(61)  Výchozím bodem pro výpočet upraveného limitu podpory je vždy maximální intenzita podpory povolená pro podporu velkých podniků podle části 4.1.2. Velkým investičním projektům se nesmí poskytovat bonusy určené pro malé a střední podniky.

(62)  Zdánlivá spotřeba daného výrobku je rovna výrobě plus import minus export.

(63)  Ještě před vstupem těchto pokynů v platnost Komise dále upřesní kritéria, jež bude brát v úvahu při posuzování.

(64)  Pokud investiční projekt zahrnuje výrobu několika různých výrobků, je třeba brát v úvahu každý z nich.

(65)  Pokud členský stát prokáže, že příjemce podpory vytváří trh s novým výrobkem, není třeba provádět testy uvedené v odstavci 68 pod písmeny a) a b) a podpora bude povolena podle stupnice uvedené v odstavci 67.

(66)  Nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 ze dne 19. prosince 1991 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství (Úř. věst. L 374, 31.12.1991, s. 1).

(67)  Tato podmínka bude považována za splněnou, jestliže součet podpory pro počáteční investici, vyjádřené jako procentní podíl investice, a podpory na tvorbu pracovních míst, vyjádřené jako procentní podíl mzdových nákladů, nepřevýší nejpříznivější výši podpory vyplývající z aplikace buď limitu stanoveného pro daný region podle kritérií uvedených v části 4.1 nebo limitu stanoveného pro daný region podle kritérií uvedených v části 4.3.

(68)  Stejně jako na jiné formy regionální podpory se i na poskytování provozní podpory vždy vztahují zvláštní pravidla, která mohou platit v určitých odvětvích.

(69)  Provozní podpora má konkrétně formu osvobození od daňové povinnosti, nebo úlev na příspěvcích do systému sociálního zabezpečení, které nejsou svázané se způsobilými investičními náklady.

(70)  Komise v současnosti studuje, zda je prakticky proveditelné zavedení metodiky oceňování dodatečných nákladů v nejodlehlejších regionech.

(71)  Například investice na obnovu, náklady na dopravu či mzdové náklady.

(72)  Úř. věst. C 384, 10.12.1998, s. 3.

(73)  Tato zásada degrese (postupného zastavování) musí být dodržena i při oznamování nových programů provozní podpory, které nahradí existující programy. Lze nicméně připustit i pružné uplatňování této zásady v případě režimů provozní podpory určených k řešení geografických znevýhodnění určitých oblastí nacházejících se v regionech způsobilých k podpoře podle čl. 87 odst. 3 písm. a).

(74)  S ohledem na překážky, jimž čelí nejodlehlejší regiony, Komise soudí, že s výjimkou případů uvedených v bodě 78 lze i bez zvláštního zdůvodňování povolit provozní podporu až do výše 10 % obratu příjemce. Členský stát musí prokázat, že případná navrhovaná podpora nad tuto úroveň je odůvodněná z hlediska jejího příspěvku k regionálnímu rozvoji a že její úroveň je úměrná vyšším nákladům souvisejícím s faktory uvedenými v čl. 299 odst. 2, které má podpora kompenzovat.

(75)  Členský stát musí prokázat, že navrhovaná podpora je nezbytná a vhodná pro účely zabránění či snížení pokračujícího odlivu obyvatel.

(76)  Z hlediska výše obdržené podpory.

(77)  Způsobilým podnikem se rozumí malý podnik ve smyslu článku 2 přílohy I nařízení Komise (ES) č. 364/2004 nebo následného nařízení, který je autonomní ve smyslu článku 3 přílohy nařízení Komise č. 364/2004 a který vznikl před méně než pěti roky.

(78)  DPH a přímé daně ze zisku/příjmu se do způsobilých výdajů nezahrnují.

(79)  To jest to jest z 50 % čistého ekvivalentu podpory na 30 % hrubého ekvivalentu podpory.

(80)  Vzhledem k tomu, že Severní Irsko využívalo zvláštní ustanovení v pokynech k regionální podpoře na roky 2000 –2006, uplatnění téhož prozatímního ustanovení je rovněž odůvodněné.

(81)  Po vyloučení regionů, které byly způsobilé pro regionální podporu podle čl. 87 odst. 3 písm. c) k 31. prosinci 2006 a které splňují podmínky pro přiznání podpory podle těchto pokynů na základě jiných ustanovení (regiony se statistickým účinkem, regiony hospodářského rozvoje, regiony s nízkou hustotou obyvatelstva). Výsledné příděly demografických kvót jsou uvedeny v příloze V.

(82)  Upravené v souladu s bodem 67 v případě podpory pro velké investiční projekty, jež podléhá individuální oznamovací povinnosti.

(83)  Rozsudek z 18. června 2002 ve věci C-242/00, Německo v. Komise.

(84)  Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům (Úř. věst. L 10, 13.1.2001, s. 33) ve znění nařízení Komise (ES) č. 364/2004 z 25.2.2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho oblasti působnosti tak, aby zahrnovala podporu pro výzkum a vývoj (Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 22).

(85)  Nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze 7. května 1998 o použití článků 92 a 93 Smlouvy o založení Evropského společenství na určité kategorie horizontální státní podpory Úř. věst. L 142, 14.5.1998, s. 1.

(86)  Aby co nejvíce ulehčila jejich oznamovací povinnost, bude Komise informovat členské státy, že hodlá využít pravomoci, které jí dává nařízení (ES) č. 994/1998, a zprostit povinnosti oznamovat podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy všechny transparentní režimy regionální investiční podpory, které vyhovují mapě regionální podpory schválené pro příslušný členský stát. Oznamovací povinnosti nebudou zproštěny individuální ad hoc podpory a režimy provozní podpory. Kromě toho se budou požadavky na poskytnutí informací a individuální oznamování velkých projektů individuální podpory vztahovat i na případy podpory poskytnuté v rámci vyňatých režimů.

(87)  Úř. věst. L 10, 13.1.2001, s. 33.

(88)  Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 22.

(89)  Úř. věst. L 337, 13.12.2002, s. 3.

(90)  Úř. věst. C 37, 3.2.2001, s. 3.


PŘÍLOHA I

Definice ocelářského průmyslu

Pro účely těchto pokynů ocelářský průmysl tvoří podniky, které se zabývají výrobou níže uvedených výrobků z oceli:

Výrobek

Kód kombinované nomenklatury (1)

Surové železo

7201

Feroslitiny

7202 11 20, 7202 11 80, 7202 99 11

Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo

7203

Železo a nelegovaná ocel

7206

Polotovary ze železa nebo nelegované oceli

7207 11 11, 7207 11 14, 7207 11 16, 7207 12 10, 7207 19 11, 7207 19 14, 7207 19 16, 7207 19 31, 7207 20 11, 7207 20 15, 7207 20 17, 7207 20 32, 7207 20 51, 7207 20 55, 7207 20 57, 7207 20 71

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli

7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37, 7208 38, 7208 39, 7208 40, 7208 51, 7208 52, 7208 53, 7208 54, 7208 90 10, 7209 15 00, 7209 16, 7209 17, 7209 18, 7209 25 00, 7209 26, 7209 27, 7209 28, 7209 90 10, 7210 11 10, 7210 12 11, 7210 12 19, 7210 20 10, 7210 30 10, 7210 41 10, 7210 49 10, 7210 50 10, 7210 61 10, 7210 69 10, 7210 70 31, 7210 70 39, 7210 90 31, 7210 90 33, 7210 90 38, 7211 13 00, 7211 14, 7211 19, 7211 23 10, 7211 23 51, 7211 29 20, 7211 90 11, 7212 10 10, 7212 10 91, 7212 20 11, 7212 30 11, 7212 40 10, 7212 40 91, 7212 50 31, 7212 50 51, 7212 60 11, 7212 60 91

Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích

7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91, 7213 99

Ostatní tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli

7214 20 00, 7214 30 00, 7214 91, 7214 99, 7215 90 10

Úhelníky, profily a tvarované železo nebo nelegovaná ocel

7216 10 00, 7216 21 00, 7216 22 00, 7216 31, 7216 32, 7216 33, 7216 40, 7216 50, 7216 99 10

Nerezavějící ocel

7218 10 00, 7218 91 11, 7218 91 19, 7218 99 11, 7218 99 20

Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli

7219 11 00, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 21, 7219 22, 7219 23 00, 7219 24 00, 7219 31 00, 7219 32, 7219 33, 7219 34, 7219 35, 7219 90 10, 7220 11 00, 7220 12 00, 7220 20 10, 7220 90 11, 7220 90 31

Tyče a pruty z nerezavějící oceli

7221 00, 7222 11, 7222 19, 7222 30 10, 7222 40 10, 7222 40 30

Ploché válcované výrobky z ostatní legované oceli

7225 11 00, 7225 19, 7225 20 20, 7225 30 00, 7225 40, 7225 50 00, 7225 91 10, 7225 92 10, 7225 99 10, 7226 11 10, 7226 19 10, 7226 19 30, 7226 20 20, 7226 91, 7226 92 10, 7226 93 20, 7226 94 20, 7226 99 20

Tyče a pruty z ostatní legovaé oceli

7224 10 00, 7224 90 01, 7224 90 05, 7224 90 08, 7224 90 15, 7224 90 31, 7224 90 39, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90, 7228 10 10, 7228 10 30, 7228 20 11, 7228 20 19, 7228 20 30, 7228 30 20, 7228 30 41, 7228 30 49, 7228 30 61, 7228 30 69, 7228 30 70, 7228 30 89, 7228 60 10, 7228 70 10, 7228 70 31, 7228 80

Štětovnice

7301 10 00

Kolejnice a kolejnicové spojky

7302 10 31, 7302 10 39, 7302 10 90, 7302 20 00, 7302 40 10, 7302 10 20

Bezešvé roury, trubky a duté profily

7303, 7304

Svařované železné a ocelové roury a trubky s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm

7305


(1)  Úř. věst. L 279, 23.10.2001, s. 1.


PŘÍLOHA II

Definice průmyslu syntetických vláken

Průmysl syntetických vláken se pro účely těchto pokynů definuje jako:

extruze/texturace všech generických typů vláken a příze na bázi polyesteru, polyamidu, akrylátu nebo polypropylenu, bez ohledu na jejich koncové využití, nebo

polymerizace (včetně polykondenzace), pokud je na úrovni používaného zařízení integrována do extruze, nebo

jakýkoli vedlejší proces spojený se souběžnou instalací kapacity extruze/texturace budoucím příjemcem nebo jinou společností ze skupiny, k níž náleží, a který je v rámci specifické průmyslové činnosti, o níž je řeč, do této kapacity na úrovni používaných zařízení běžně integrován.


PŘÍLOHA III

Formulář pro podávání souhrnných informací k podpoře velkých investičních projektů vyžadovaných v odstavci 65

1.

Podpora ve prospěch (obchodní firma společnosti/společností – příjemce/příjemců podpory):

2.

Číslo režimu podpory (číslo, které Komise přidělila stávajícímu režimu/režimům na jejímž/jejichž základě se podpora poskytuje):

3.

Orgán veřejné správy, který podporu poskytuje (název a kontaktní údaje):

4.

Členský stát, kde se investice realizuje:

5.

Region (úroveň NUTS III), kde se investice realizuje:

6.

Obec (dříve úroveň NUTS-V, nyní LAU 2), kde se investice realizuje:

7.

Typ projektu (zřizování nové provozovny, rozšíření stávající provozovny, diverzifikace produkce stávající provozovny o další nové výrobky, zásadní změna celkového výrobního procesu stávající provozovny):

8.

Výrobky vyráběné nebo služby poskytované na základě investičního projektu (u nomenklatury PRODCOM/NACE nebo nomenklatury CPA platí pro projekty v odvětví služeb):

9.

Stručný popis investičního projektu :

10.

Aktualizované způsobilé náklady investičního projektu (v eurech):

11.

Aktualizovaná výše podpory (hrubá) v eurech:

12.

Intenzita podpory ( % HEP):

13.

Případné podmínky čerpání navrhované podpory:

14.

Plánované datum zahájení a skončení projektu:

15.

Datum přiznání podpory:


PŘÍLOHA IV

Metoda přidělování demografických kvót v podporovaných oblastech způsobilých k podpoře podle čl. 87 odst. 3 písm. c) ve všech členských státech

Přidělování počtů způsobilého obyvatelstva se řídí zásadou pozorovaného stupně regionálních rozdílů v rámci členského státu i mezi členskými státy.

Tyto rozdíly se zachycují pomocí dvou ukazatelů, a to hrubého domácího produktu na obyvatele měřeného paritou kupní síly (HDP/obyv. v pks) a míry nezaměstnanosti. Touto metodou se vypočítávají rozdíly, přičemž se neuvažují regiony způsobilé k podpoře podle čl. 87 odst. 3 písm. a) a regiony se statistickým účinkem jakož i regiony hospodářského rozvoje a regiony s nízkou hustotou osídlení. Při výpočtu se pracuje s průměry za poslední tři roky, za které jsou údaje k dispozici, tj. 2000 – 2002 u HDP/obyv. a 2001 – 2003 u míry nezaměstnanosti na úrovni členských států i EU-25.

Tato metoda se použije ve třech po sobě následujících krocích:

Krok 1

Při ověřování zjištěného rozdílu se pracuje se dvěma prahovými hodnotami: Regiony NUTS-III musí mít HDP na obyvatele nižší než 85 % nebo míru nezaměstnanosti převyšující 115 % vnitrostátního průměru (členský stát = 100). Pokud jde o míru nezaměstnanosti, má se za to, že dostatečného rozdílu bylo dosaženo, má-li dotyčný region míru nezaměstnanosti o 50 % vyšší než vnitrostátní průměr.

Krok 2

Aby se zohlednilo relativní postavení členského státu ve srovnání s průměrem EU-25, mění se prahové hodnoty HDP na obyvatele (85 %) a nezaměstnanosti (115 %) podle těchto vzorců:

Upravený práh HDP Formula

Upravený práh nezaměstnanosti Formula

kde RMS je relativní pozice členského státu vzhledem k průměru EU-25 v %.

Zavedení těchto úprav znamená, že by regiony v bohatších členských státech měly vykazovat nižší HDP na obyvatele ve srovnání s celostátním průměrem, aby splnily kritéria dostatečného rozdílu. Regiony v členských státech s nízkou nezaměstnaností by musely vykazovat vyšší míru nezaměstnanosti, i když 150 % míra představuje horní hranici. Naopak regiony v chudších členských státech mohou mít HDP na obyvatele vyšší než 85 a regiony v členských státech s vyšší nezaměstnaností prokáží dostatečný rozdíl, bude-li míra nezaměstnanosti nižší než 115.

Příklady použití korekčních vzorců

Relativní pozice Nizozemí (EU-25 = 100): HDP na obyvatele 122,5, nezaměstnanost 32,9.

Po použití zmíněných korekčních vzorců se prahové hodnoty Nizozemska posunou z 85 na 77,2 u HDP a ze 115 na 150 u nezaměstnanosti.

Relativní pozice Řecka (EU-25 =100): HDP na obyvatele 74,5, nezaměstnanost 111,7.

Po použití zmíněných korekčních vzorců se prahové hodnoty Řecka posunuly z 85 na 99,5 u HDP a ze 115 na 109,0 u nezaměstnanosti.

Krok 3

V dalším kroku se ověřuje, které regiony nezpůsobilé k regionální podpoře podle čl. 87 odst. 3 písm. a) nebo které nebyly specificky vymezeny jako regiony způsobilé podle čl. 87 odst. 3 písm. c), splňují kritéria dostatečného rozdílu. Obyvatelstvo všech regionů NUTS-III u nichž se ověřují tato kritéria, se sečte za každý členský stát. Poté se vypočítá celkový počet obyvatel ze všech oblastí, které splňují tato kritéria v EU-25, a vypočítá se rovněž podíl každého členského státu na tomto celkovém počtu obyvatel. Tyto příslušné podíly se považují za rozdělovací klíč pro podíl obyvatelstva, které může být ve způsobilých regionech.

Pokud Komise povolí 42 % podíl obyvatelstva EU-25 žijícího v podporovaných oblastech, odečtou se od tohoto čísla obyvatelé všech oblastí způsobilých k podpoře podle čl. 87 odst. 3 písm. a) a oblastí způsobilých podle čl. 87 odst. 3 písm. c). Zbytek se rozdělí mezi členské státy podle rozdělovacího klíče.

Kromě toho, též z toho důvodu, že není praktické dokazovat vnitrostátní rozdíly v členských státech, kde nebylo provedeno vnitrostátní rozdělení až do úrovně NUTS-III (Lucembursko a Kypr), se uplatní pojistný mechanismus, aby se zaručilo, že u žádného členského státu se pokrytí obyvatelstva v podporovanými oblastmi nemůže snížit o více než 50 % (při zahrnutí oblastí způsobilých k podpoře podle čl. 87 odst. 3 písm. a) a čl. 87 odst. 3 písm. c) posuzovaných jako celek) ve srovnání s podílem obyvatelstva dle pokynů k regionální podpoře z roku 1998. Cílem je zajistit, aby bylo všem členským státům přiděleno dostatečné rozpětí pro účinnou politiku regionálního rozvoje.


PŘÍLOHA V

Podíl obyvatelstva pokrytého regionální podporou, 2007 – 2013

Belgie

Regiony

HDP/obyv.92 (1)

Podíl obyvatelstva

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. a)

 

 

Statistický účinek

Hainaut

75,45

 

 

 

 

12,4 %

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. c)

13,5 %

Celkové pokrytí obyvatelstva 2007 – 2013

25,9 %


Česká republika

Regiony

HDP/obyv.

Podíl obyvatelstva

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. a)

Střední Morava

52,03

 

Severozápad

53,29

Střední Čechy

54,35

Moravskoslezsko

55,29

Severovýchod

55,59

Jihovýchod

58,17

Jihozápad

60,41

 

 

 

88,6 %

Statistický účinek

 

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. c)

 

Celkové pokrytí obyvatelstva 2007 – 2013

88,6 %

Přechodné dodatečné pokrytí 2007 – 2008 podle čl. 87 odst. 3) písm. c)

7,7 %


Dánsko

Podíl obyvatelstva

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. a)

 

Statistický účinek

 

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. c)

8,6 %

Celkové pokrytí obyvatelstva 2007 – 2013

8,6 %

Přechodné dodatečné pokrytí 2007 – 2008 podle čl. 87 odst. 3) písm. c)

2,7 %


Německo

Regiony

HDP/obyv.

Podíl obyvatelstva

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. a)

Dessau

65,99

 

Chemnitz

69,63

Brandenburg-Nordost

70,64

Magdeburg

72,27

Mecklenburg- Vorpommern

72,56

Thüringen

73,10

Dresden

74,95

 

 

 

12,5 %

Statistický účinek

Halle

75,07

 

Leipzig

77,12

Brandenburg-Nordost

77,45

Lüneburg

81,80

 

 

 

6,1 %

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. c)

11,0 %

Celkové pokrytí obyvatelstva 2007 – 2013

29,6 %


Estonsko

Regiony

HDP/obyv.

Podíl obyvatelstva

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. a)

Estonsko

44,94

100 %


Řecko

Regiony

HDP/obyv.

Podíl obyvatelstva

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. a)

Dytiki Ellada

56,30

 

Antoliki Makedonia, Thraki

57,40

Ipeiros

59,30

Thessalia

62,90

Ionia Nisia

65,53

Kriti

72,27

Peloponnisos

73,71

Voreio Aigaio

74,29

 

 

 

36,6 %

Statistický účinek

Kentriki Makedonia

75,89

 

Dytiki Makedonia

76,77

Attiki

78,98

 

 

 

55,5 %

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. c)

7,9 %

Celkové pokrytí obyvatelstva 2007 – 2013

100,0 %


Španělsko

Regiony

HDP/obyv.

Podíl obyvatelstva

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. a)

Extremadura

59,89

 

Andalucia

69,29

Galicia

73,36

Castilla-La Macha

74,75

Canarias

87,79

 

 

 

36,2 %

Statistický účinek

Asturias

79,33

 

Murcia

79,37

Ceuta

79,64

Melilla

79,72

 

 

 

5,8 %

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. c)

17,7 %

Celkové pokrytí obyvatelstva 2007 – 2013

59,6 %

Přechodné dodatečné pokrytí 2007 – 2008 podle čl. 87 odst. 3) písm. c)

12,4 %


Francie

Regiony

HDP/obyv.

Podíl obyvatelstva

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. a)

Guyane

56,76

 

Réunion

60,63

Guadeloupe

67,32

Martinique

74,88

 

 

 

2,9 %

Statistický účinek

 

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. c)

15,5 %

Celkové pokrytí obyvatelstva 2007 – 2013

18,4 %

Přechodné dodatečné pokrytí 2007 – 2008 podle čl. 87 odst. 3) písm. c)

6,9 %


Irsko

Podíl obyvatelstva

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. a)

 

Statistický účinek

 

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. c)

50,0 %

Celkové pokrytí obyvatelstva 2007 – 2013

50,0 %

Přechodné dodatečné pokrytí 2007 – 2008 podle čl. 87 odst. 3) písm. c)

25,0 %


Itálie

Regiony

HDP/obyv.

Podíl obyvatelstva

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. a)

Calabria

67,93

 

Campania

71,78

Sicilia

71,98

Puglia

72,49

 

 

 

29,2 %

Statistický účinek

Basilicata

77,54

 

 

 

 

1,0 %

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. c)

3,9 %

Celkové pokrytí obyvatelstva 2007 – 2013

34,1 %

Přechodné dodatečné pokrytí 2007 – 2008 podle čl. 87 odst. 3) písm. c)

5,6 %


Kypr

Podíl obyvatelstva

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. a) ….

 

Statistický účinek

 

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. c)

50,0 %

Celkové pokrytí obyvatelstva 2007 – 2013

50,0 %

Přechodné dodatečné pokrytí 2007 – 2008 podle čl. 87 odst. 3) písm. c)

16,0 %


Lotyšsko

Regiony

HDP/obyv.

Podíl obyvatelstva

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. a)

Lotyšsko

37,28

100 %


Litva

Regiony

HDP/obyv.

Podíl obyvatelstva

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. a)

Litva

40,57

100 %


Lucembursko

Podíl obyvatelstva

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. a) ….

 

Statistický účinek

 

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. c)

16,0 %

Celkové pokrytí obyvatelstva 2007 – 2013

16,0 %

Přechodné dodatečné pokrytí 2007 – 2008 podle čl. 87 odst. 3) písm. c)

5,1 %


Maďarsko

Regiony

HDP/obyv.

Podíl obyvatelstva

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. a)

Észak Magyaroszág

36,10

 

Észak Alföld

36,31

Dél Alföld

39,44

Dél Dunántúl

41,36

Közép Dunántúl

52,28

Nyugat Dunántúl

60,37

 

 

 

72,2 %

Statistický účinek

 

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. c)

27,8 %

Celkové pokrytí obyvatelstva 2007 – 2013

100,0 %


Malta

Regiony

HDP/obyv.

Podíl obyvatelstva

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. a)

Malta

74,75

100 %


Nizozemsko

Podíl obyvatelstva

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. a) ….

 

Statistický účinek

 

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. c)

7,5 %

Celkové pokrytí obyvatelstva 2007 – 2013

7,5 %

Přechodné dodatečné pokrytí 2007 – 2008 podle čl. 87 odst. 3) písm. c)

2,4 %


Rakousko

Podíl obyvatelstva

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. a) ….

 

Statistický účinek

Burgenland

81,50

3,4 %

 

 

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. c)

19,1 %

Celkové pokrytí obyvatelstva 2007 – 2013

22,5 %


Polsko

Regiony

HDP/obyv.

Podíl obyvatelstva

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. a)

Lubelskie

32,23

 

Podkarpackie

32,80

Warminsko-Mazurskie

34,70

Podlaskie

35,05

Swietokrzyskie

35,82

Opolskie

38,28

Malopolskie

39,81

Lubuskie

41,09

Lódzkie

41,45

Kujawsko-Pomorskie

41,80

Pomorskie

45,75

Zachodniopomorskie

46,29

Dolnoslaskie

47,52

Wielkopolskie

48,18

Slaskie

50,62

Mazowieckie

68,77

 

 

 

100 %


Portugalsko

Regiony

HDP/obyv.

Podíl obyvatelstva

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. a)

Norte

61,94

 

Centro (PT)

63,08

Alentejo

65,72

Açores

61,61

Madeira

87,84

 

 

 

70,1

Statistický účinek

Algarve

80,05

3,8 %

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. c) ….

2,8 %

Celkové pokrytí obyvatelstva 2007 – 2013

76,7 %

Přechodné dodatečné pokrytí 2007 – 2008 podle čl. 87 odst. 3) písm. c)

19,2 %


Slovinsko

Regiony

HDP/obyv.

Podíl obyvatelstva

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. a)

Slovinsko

74,40

100 %


Slovensko

Regiony

HDP/obyv.

Podíl obyvatelstva

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. a)

Východné Slovensko

37,21

 

Stredné Slovensko

40,72

Západné Slovensko

45,42

 

 

 

88,9 %

Statistický účinek

 

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. c) ….

 

Celkové pokrytí obyvatelstva 2007 – 2013

88,9 %

Přechodné dodatečné pokrytí 2007 – 2008 podle čl. 87 odst. 3) písm. c)

7,5 %


Finsko

Podíl obyvatelstva

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. a) ….

 

Statistický účinek

 

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. c)

33,0 %

Celkové pokrytí obyvatelstva 2007 – 2013

33,0 %


Švédsko

Podíl obyvatelstva

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. a) ….

 

Statistický účinek

 

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. c)

15,3 %

Celkové pokrytí obyvatelstva 2007 – 2013

15,3 %


Spojené království

Regiony

HDP/obyv.

Podíl obyvatelstva

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. a)

Cornwall & Isles of ScillyWest

70,16

 

Wales & the Valleys

73,98

 

 

 

4,0 %

Statistický účinek

Highlands and Islands

77,71

0,6 %

Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. c)

19,3 %

Celkové pokrytí obyvatelstva 2007 – 2013

23,9 %


(1)  HDP na obyvatele 2000 – 2002, měřeno pks, EU-25 = 100 (tisková zpráva Eurostatu 47/2005 ze dne 7.4.2005).


Top