EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005XC0914(01)

Zveřejnění žádosti o zápis podle čl. 6 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu

OJ C 225, 14.9.2005, p. 3–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.9.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 225/3


Zveřejnění žádosti o zápis podle čl. 6 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu

(2005/C 225/03)

Toto zveřejnění zakládá právo podávat námitky podle článků 7 a 12d uvedeného nařízení. Jakákoli námitka proti této žádosti musí být podána do 6 měsíců ode dne tohoto zveřejnění prostřednictvím příslušného orgánu členského státu, členského státu Světové obchodní organizace (WTO) nebo třetí země uznané podle čl. 12 odst. 3. Zveřejnění je odůvodněno následujícími skutečnostmi, uvedenými zejména pod bodem 4.6, díky kterým se žádost považuje za odůvodněnou podle nařízení (EHS) č. 2081/92.

SUMÁŘ

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2081/92

„HUILE D'OLIVE DE NIMES“

č. ES: FR/00441/18.11.2004

CHOP (X) CHZO( )

Tento přehled byl vypracován pouze pro informační účely. Veškeré údaje, zejména o producentech produktů s dotyčným CHOP a CHZO, naleznete v úplném znění specifikace, které je možné získat na vnitrostátní úrovni nebo od útvarů Evropské komise. (1)

1.   Příslušný orgán členského státu

Název:

Institut National des Appellations d'Origine

Adresa:

138, Champs Elysées – F-75008 Paris

Od 1. ledna 2005: 51 rue d'Anjou – F-75 008 Paris

Telefon:

01 53 89 80 00

Fax:

01 42 25 57 97 

2.   Skupina

2.1

Název:

Syndicat des Oléiculteurs du Gard et Environs pour la Défense et la Promotion des Appellations d'Origine Contrôlées Huile d'Olive de Nîmes et Olive de Nîmes.

2.2

Adresa:

Mas des Abeilles – F-30000 Nîmes

Tel.:

04 66 04 50 34

Fax:

04 66 04 50 31

2.3

Složení:

producenti/zpracovatelé (X) ostatní ( )

3.   Druh produktu

třída 1.5 Olivový olej

4.   Specifikace

(přehled požadavků podle čl. 4 odst. 2)

4.1   Název: „Huile d'olive de Nîmes“

4.2   Popis: Olej „Huile d'olive de Nîmes“ se vyznačuje převahou odrůdy Picholine, která mu dodává ostrou chuť a občas trochu hořkosti v ústech. Je cítit po artičoku a zeleni. Vůně zeleně v ústech přechází ve vůni středozemské lesostepi a červených bobulovin.

Má zelenou barvu, případně se žlutými odlesky.

4.3   Zeměpisná oblast: Oblast produkce oleje „Huile d'olive de Nîmes“ se rozkládá na ploše 183 obcí v departementu le Gard a 40 obcí v departementu l'Hérault. Úplný seznam obcí je uveden ve specifikaci.

V zeměpisné oblasti, kde převažují pahorky a kopce o nadmořské výšce nepřesahující 350 metrů, je půda převážně složená z šedého třetihorního pískovce, z vápence a slínitého vápence z období křídy a z aluviálních náspů.

Podnebí je středomořské s vlivem mistrálu.

4.4   Důkaz původu: Olivové oleje nemohou být uváděny na trh s chráněným označením původu „Huile d'olive de Nîmes“ bez osvědčení o schválení vydaném ústavem „l'Institut national des appellations d'origine“ pro chráněná označení za podmínek stanovených ve vnitrostátních předpisech o schvalování produktů získaných pěstováním oliv, které jsou nositeli chráněného označení původu.

Veškeré činnosti, které se týkají produkce suroviny a olivového oleje, musí být provedeny uvnitř vymezené zeměpisné oblasti.

Pokud jde o produkci suroviny, postup stanoví:

označení parcel prostřednictvím seznamu parcel schopných produkovat označení „Huile d'olive de Nîmes“, které dodržují požadavky týkající se umístění olivovníků a podmínek produkce,

prohlášení o sklizni, které pěstitel oliv každoročně vyhotoví, a v němž uvede pěstovanou plochu, množství oliv vyprodukovaných při dodržení stanoveného výnosu, místo určení oliv (lisovna, místo zpracování).

Pokud jde o zpracování, postup stanoví:

prohlášení o produkci, které každoročně vyhotoví pěstitel, a v němž uvede celkové množství vyrobeného produktu,

žádost o osvědčení o schválení pro určení místa skladování produktů a všech nádob obsahujících požadované produkty.

Celkový postup se doplní analytickou a organoleptickou zkouškou, kterou se ověří jakost a typičnost produktů.

Každý hospodářský subjekt, který obdržel osvědčení o schválení, je povinen každoročně vyhotovit prohlášení o zásobách.

4.5   Způsob produkce: Olivy musí být vyprodukovány a zpracovány v oblasti produkce vymezené v bodě 4.3.

Odrůdy:

Olivové oleje musí pocházet z těchto odrůd: Picholine, Négrette, Noirette. Tyto odrůdy musí společně představovat nejméně 85 % stromů z celkového počtu olivových hájů ze všech hospodářství. Odrůda Picholine musí představovat nejméně 70 % stromů z celkového počtu olivových hájů ze všech hospodářství. Tento poměr však může představovat 60 % až do roku 2015 včetně.

Mezi vedlejší odrůdy patří Sauzen vert, Rougette, Olivastre, Broutignan, Cul blanc, Verdale de l'Hérault nebo Groussaldo, Aglandau, Amellau, Pigalle, Piquette, a další původní místní odrůdy, které se vyskytovaly před mrazem v roce 1956.

Uvnitř každého olivového háje se povoluje výsadba olivovníků, které patří k opylovačům, pokud jsou harmonicky rozmístěné a jejich počet nepřesahuje 5 % z celkového počtu stromů v olivovém háji. Použití oliv z těchto odrůd se povoluje za předpokladu, že podíl těchto oliv nepřesáhne 5 % celkového množství použitých oliv.

Udržování olivového háje:

Olivové háje se musí udržovat pěstováním plodin nebo se musí osít trávou a každý rok sekat. Každý strom má k dispozici plochu nejméně 24 m2. Stromy musí být nejméně ve čtyřmetrové vzdálenosti.

Stromy se povinně prořezávají nejméně každé dva roky.

Zavlažování během vegetačního období olivovníku je povoleno až do dozrávání plodů.

Výnos nesmí přesáhnout 10 tun na hektar. V případě výjimečných klimatických podmínek může být výnos u určité sklizně snížen nebo zvýšen, nesmí však přesáhnout 12 tun oliv na hektar.

Oleje se připravují z oliv, které pocházejí z nejméně pětiletých stromů.

Úroda:

Začátek sklizně se stanoví vyhláškou prefektury na základě návrhu útvarů INAO.

Oleje pocházejí ze zralých oliv sklizených v okamžiku, kdy 25 % oliv přešlo z jasně zelené barvy do žluté.

Olivy se češou přímo ze stromu nebo se sklízejí vibrací, sklepáváním, vysáváním nebo jiným způsobem, který nepoškozuje vnější vzhled oliv. Plody dopadnou na sítě nebo do jiných sběrných nádob pod stromem. Prostředky způsobující padání jsou zakázané.

Olivy sesbírané přímo na zemi se musí uchovávat odděleně od oliv, které mohou být použity k přípravě olejů s chráněným označením.

Olivy se skladují a přepravují v lískách nebo krabicích.

Podmínky přípravy:

Skladování oliv v období mezi sběrem a zpracováním nesmí přesáhnout osm dní.

Před drcením je možno smíchat olivy různých odrůd, z nichž odrůda Picholine musí představovat nejméně 60 % oliv určených ke zpracování.

Extrakce se provádí mechanicky při zahřátí olivové hmoty na teplotu nepřesahující 30 °Celsia.

Povolenými postupy jsou praní, dekantace, odstředění a filtrace. S výjimkou vody se nepovoluje použití žádných jiných přísad pro usnadnění extrakce oleje.

Získaným olejem musí být olivový olej, jehož kyselost vyjádřená v olejové kyselině nesmí přesáhnout 0,8 gramů na 100 gramů.

4.6   Souvislost: Směs přírodních prvků, historie a know-how činí z oleje „Huile d'olive de Nîmes“ jedinečný a původní produkt.

Přírodní prostředí:

Oblast produkce se vyznačuje svou krajinou kopců a pahorků s nadmořskou výškou zpravidla nepřesahující 350 metrů. Půda je převážně složena z šedého třetihorního pískovce, z vápence a ze slínitého vápence z období křídy a dále z aluviálních náspů. Podnebí je středomořské a vyznačuje se v letním období výrazným suchem a prudkými podzimními dešti. Oblast je pod vlivem mistrálu a v zimě může trpět drsným podnebím.

Historie:

Přítomnost olivovníku již od starověku svědčí o úzkém vztahu oblasti Nîmes k pěstování olivovníku.

Produkce olivového oleje v této oblasti sahá daleko do minulosti, kdy olivovníky umožňovaly využití neúrodné půdy a produkci jediného možného tuku. Pěstování olivovníku bylo zavedeno s příchodem Řeků a se založením římských kolonií se stalo intenzivnější. Největšího rozkvětu dosáhlo pěstování olivovníku v 17. století.

V roce 1789 byl olivový olej produkovaný v Aramon považován za jeden z nejlepších a Nîmes bylo důležitým místem pro obchod s olejem.

Rozloha olivových hájů však ustupuje v důsledku rozvoje vinice a vzrůstajícího dovozu olejů.

V 19. století dochází k poklesu pěstování oliv, kterému konkuruje víno a dovoz jiných tuků. Pokles pokračuje až do druhé světové války, kdy pětiletý konflikt vyvolá rostoucí zájem o produkci olivového oleje v důsledku nedostatku dovážených olejů a tuků.

Silný mráz v roce 1956 zahubil olivové háje v oblasti Nîmes.

V devadesátých letech dochází k novému rozvoji a k rozvoji produkce oleje „Huile d'olive de Nîmes“.

Know-how:

Olej „Huile d'olive de Nîmes“ se převážně vyrábí z odrůdy Picholine, která je upřednostňována pro svoji odolnost, díky níž se dokonale přizpůsobila půdním a klimatickým podmínkám. Tato odrůda se vyznačuje určitou odolností proti chladu v zimním období a její plody odolávají prudkým podzimním větrům.

Olivovníky odrůdy Picholine se nacházejí převážně v kotlině města Nîmes, která je kolébkou odrůdy, zatímco v podhůří les Cevennes se nacházejí jiné místní odrůdy.

Vítr přinutil zemědělce k udržování poměrně nízkých olivovníků, což umožňuje nejen větší odolnost proti větru, ale i snadnější sklizeň zelených oliv určených pro konzumaci. Sklizeň se provádí převážně ručně, neboť převládající odrůda Picholine je určená ke dvojímu použití (produkce oleje a stolních oliv) a vyznačuje se velkou odolností proti vybracím. Druhým důvodem je uspořádání tradičních olivových hájů (malá rozloha, přítomnost zídek, často snížená přístupnost).

Vhodnost půdy, zejména pro odrůdu Picholine a dále jakost oleje, který odtud pochází, napomohly obnově a rozvoji produkce oliv i za hranice historického jádra Nîmes-Sommières.

4.7   Kontrolní subjekt:

Název:

I.N.A.O.

Adresa:

138, Champs Elysées F-75008 Paris

Od 1. ledna 2005: 51 rue d'Anjou – F-75 008 Paris

Název:

D.G.C.C.R.F.

Adresa:

59, Bd V.Auriol F-75703 Paris Cedex 13 

4.8   Označování: Mimo povinných údajů stanovených právními předpisy v oblasti označování potravin a jejich obchodní úpravy, jsou na označení olejů s chráněným označením původu „Huile d'olives de Nîmes“ uvedeny tyto údaje:

název označení „Huile d'olive de Nîmes“

poznámka: „chráněné označení původu“ nebo „CHOP“. Pokud se na štítku uvede kromě adresy i název hospodářství nebo značky, opakuje se název označení mezi slovy: „appelation“ a „contrôlée“.

Tyto údaje se shromáždí ve stejném optickém poli a na stejném štítku.

Jsou napsány viditelným, čitelným, nesmazatelným a dostatečně velkým písmem, které jasně vystupuje z rámečku, ve kterém je natištěno, aby se tyto údaje mohly jasně rozlišovat od ostatních psaných údajů a obrázků.

4.9   Vnitrostátní požadavky: Vyhláška týkající se chráněného označení původu „Huile d'olive de Nîmes“.


(1)  Evropská komise – Generální ředitelství pro zemědělství – Politika jakosti zemědělských produktů – B-1049 Brusel


Top