EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2004/244/06

Výběrové řízení — Společného harmonizovaného programu Evropské unie pro podnikatelské a spotřebitelské průzkumy

OJ C 244, 1.10.2004, p. 21–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.10.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 244/21


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Společného harmonizovaného programu Evropské unie pro podnikatelské a spotřebitelské průzkumy

(2004/C 244/06)

1.   SOUVISLOSTI

Evropská Komise zahajuje výběrové řízení za účelem zajištění dlouhodobé spolupráce při provádění průzkumů v rámci Společného harmonizovaného programu pro podnikatelské a spotřebitelské průzkumy (schváleného Komisí dne 29. listopadu 2002) v České republice, Kypru, Estonsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litevsku, Maltě, Polsku, Slovenské republice a Slovinsku (dále jen „nové členské státy Evropské unie“), v Lucembursku a v Bulharsku, Chorvatsku a Rumunsku. Tato spolupráce bude mít formu rámcové dohody o partnerství mezi Komisí a specializovanými orgány v nových členských státech Evropské unie, v Lucembursku a v Bulharsku, Chorvatsku a Rumunsku na dobu tří let.

Program je určen pro sbírání informací o státech týkajících se hospodářství členských států Evropské unie pro porovnání jejich obchodních cyklů pro účely řízení HMU (Hospodářské a měnové unie). Toto se stalo nepostradatelným nástrojem v procesu hospodářského dohledu HMU, i pro účely všeobecné hospodářské politiky.

2.   ÚČEL A TECHNICKÉ SPECIFIKACE

2.1   Cíle

Společný harmonizovaný program se týká specializovaných orgánů/institucí, které provádějí průzkumy mínění na základě společného financování. Komise má v úmyslu uzavřít dohody s orgány a institucemi, které jsou vhodně kvalifikované k provádění jednoho nebo více z následujících průzkumů v průběhu příštích tří let:

průzkum v oblasti investic, výstavby, maloobchodního prodeje a služeb v nových členských státech Evropské unie, Bulharsku, Chorvatsku a Rumunsku;

průzkum v oblasti maloobchodního prodeje a služeb v Lucembursku;

průzkum v oblasti průmyslu a spotřebitelský průzkum v Chorvatsku;

Komise také organizuje průzkumy ad hoc na tématické ekonomické otázky. Tyto průzkumy ad hoc jsou samozřejmě příležitostné a jsou prováděny jako doplněk měsíčních průzkumů s pomocí stejných stanovených vzorků jako pro měsíční průzkumy, s cílem získat informace o specifických otázkách hospodářské politiky.

Cílovou skupinou průzkumů jsou manažeři v oblasti průmyslu, investic, výstavby, maloobchodního prodeje a služeb i spotřebitelé.

2.2   Technické specifikace

2.2.1   Časový plán průzkumu a ohlašování výsledků

Následující tabulka obsahuje přehled průzkumů požadovaných v rámci tohoto výběrového řízení:

Název průzkumu

Počet pokrytých sektorů / velikostní třídy

Počet dotazů kladených za měsíc

Počet dotazů kladených za čtvrtletí

Průzkum v oblasti průmyslu

56 / –

7

9

Průzkum v oblasti investic

8 / 6

2 dotazy v březnu/dubnu

4 dotazy v říjnu/listopadu

Průzkum v oblasti výstavby

5 / –

5

1

Maloobchodní průzkum

9 / –

6

Průzkum služeb

19 / –

6

1

Spotřebitelský průzkum

25 / –

12

3

Měsíční průzkumy musí být prováděny během prvních dvou týdnů každého měsíce a výsledky musí být zaslány Komisi e-mailem nejpozději čtyři pracovní dny před koncem měsíce a podle kalendáře, který bude obsažen v grantové dohodě.

Čtvrtletní průzkumy musí být prováděny během prvních dvou týdnů prvního měsíce každého čtvrtletí (leden, duben, červenec a říjen) a výsledky musí být zaslány Komisi e-mailem nejpozději čtyři pracovní dny před koncem ledna, respektive dubna, července a října a podle kalendáře, který bude obsažen v grantové dohodě.

Šestiměsíční průzkumy v oblasti investic musí být prováděny během března/dubna a října/listopadu a výsledky musí být zaslány Komisi e-mailem nejpozději čtyři pracovní dny před koncem května respektive prosince a podle kalendáře, který bude obsažen v grantové dohodě.

V případě průzkumů ad hoc se musí příjemce zavázat k dodržování specifických časových plánů, které pro něho budou stanoveny.

2.2.2   Metodologie Společného harmonizovaného programu Evropské unie pro podnikatelské a spotřebitelské průzkumy

Detailní informace o metodologii jsou uvedeny v uživatelské příručce na internetové adrese:

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide_en.pdf

3.   SPRÁVNÍ PŘEDPISY A DOBA TRVÁNÍ

3.1   Správní předpisy

Orgány nebo instituce budou vybrány na maximální dobu tří let. Komise má v úmyslu založit dlouhodobou spolupráci s úspěšnými žadateli. Pro tento účel bude mezi stranami uzavřena tříletá rámcová dohoda o partnerství. V rámci této rámcové dohody o partnerství, která bude specifikovat obecné cíle a povahu plánovaných akcí, mohou být mezi stranami uzavřeny tři specifické roční grantové dohody. První z těchto specifických grantových dohod se bude týkat období od května 2005 do dubna 2006.

3.2   Doba trvání

Průzkumy budou probíhat od 1. května do 30. dubna. Doba trvání akce nesmí přesahovat 12 měsíců (13 měsíců v případě průzkumů v oblasti investic).

4.   FINANČNÍ RÁMEC

4.1   Zdroje financování Společenství

Vybrané operace budou financovány z rozpočtové položky 01.02.02 – Koordinace a dozor hospodářské a měnové unie.

4.2   Odhadovaný celkový rozpočet Společenství na toto výběrové řízení

Celkový roční rozpočet, který je k dispozici na tyto průzkumy v regionu je 650 000 EUR.

Počet příjemců se bude pravděpodobně pohybovat někde mezi 12 a 24 podle obdržených návrhů.

4.3   Procento spolufinancování ze strany Společenství

Podíl Komise na společném financování nesmí přesáhnout 50 % způsobilých nákladů, které příjemci vzniknou v souvislosti s každým průzkumem.

4.4   Financování akce příjemcem a vzniklé způsobilé náklady

Způsobilé náklady mohou vzniknout pouze po podepsání roční specifické grantové dohody všemi stranami, kromě výjimečných případů a za žádných okolností nesmí vzniknout před předložením žádosti o přidělení grantu. Věcné příspěvky nejsou považovány za způsobilé náklady.

V rámci rámcové dohody o partnerství bude příjemce povinen každý rok předkládat detailní rozpočet, který bude obsahovat odhad nákladů a financování akce, vyjádřený v eurech. Rozpočet bude zařazen jako příloha k roční specifické rámcové dohodě. Komise může následně tato čísla použít pro účely prověrky.

5.   KRITÉRIA OPRÁVNĚNOSTI

5.1   Právní statut žadatelů

Výběrové řízení se otevírá pro všechny orgány a instituce (právní subjekty) s právním statutem v jedné z členských zemí Evropské unie, Bulharsku, Chorvatsku nebo Rumunsku. Žadatelé musí prokázat, že existují jako právnická osoba a poskytnou požadovanou dokumentaci ve formě pro standardní právnický subjekt.

5.2   Vyřazovací kritéria

Žádosti nebudou posouzeny pro účel přidělení grantu, pokud se žadatelé nachází v jedné z těchto situací (1):

a)

zbankrotovali nebo jsou v likvidaci, jejich záležitosti řeší soud, dohodli se s věřiteli, pozastavili obchodní činnost, nebo se ocitli v podobné situaci na základě podobného postupu podle tuzemských zákonů respektive nařízení;

b)

byli na základě soudního rozhodnutí s platností res judicata uznáni vinou z přestupku, týkajícího se jejich profesionálního chování;

c)

provinili se porušením pravidel profesionálního chování, prokázaným způsobem, který může smluvní orgán prokázat;

d)

neplnili závazky, spojené s placením příspěvků sociálního pojištění nebo placením daní v souladu s platnými zákonnými ustanoveními země, ve které jsou ustanoveni nebo se zákonnými ustanoveními země smluvního orgánu nebo zákonnými ustanoveními země, ve které je smlouva prováděna;

e)

byli na základě soudního rozhodnutí s platností res judicata uznáni vinou z podvodu, korupce, účasti na organizování zločinu nebo jiné nezákonné činnosti poškozující finanční zájmy Společenství;

f)

při jiném postupu pro udělení veřejné zakázky nebo poskytnutí grantu financovaného z rozpočtu Společenství vážně porušovali smlouvu neplněním jejich smluvních povinností;

g)

představují konflikt zájmu;

h)

provinili se zkreslením při poskytování požadovaných informací nebo tyto informace neposkytli.

Žadatelé musí potvrdit, že se nenacházejí v jedné ze situací uvedených v odst. 5.2 bodech a) až f) na základě standardního prohlášení o způsobilosti.

5.3   Správní a finanční pokuty

1.

Aniž je dotčeno použití pokut stanovených ve smlouvě, kandidáti nebo účastníci výběrového řízení a smluvní dodavatelé, kteří se proviní prováděním křivých prohlášení nebo vážným způsobem neplnili své smluvní povinnosti v dřívějším postupu zadávání veřejných zakázek, budou vyloučeni ze všech smluv a grantů financovaných z rozpočtu Společenství maximálně na dva roky od doby vzniku protiprávního jednání potvrzeného po sporném řízení se smluvním dodavatelem. Toto období může být prodlouženo na tři roky v případě opakovaného přestupku do pěti let od prvního protiprávního jednání.

Kandidátům nebo účastníkům výběrového řízení, kteří se provinili prováděním křivých prohlášení, bude navíc uložena finanční pokuta ve výši 2 % až 10 % celkové hodnoty přidělené smlouvy.

Smluvním dodavatelům, kteří vážným způsobem neplnili své smluvní povinnosti, bude uložena finanční pokuta ve výši 2 % až 10 % celkové hodnoty dotčené smlouvy. Tato sazba může být navýšena o 4 % až 20 % v případě opakovaného porušování do pěti let od prvního přestupku.

2.

V případech uvedených v odst. 5.2 písm. a), c) a d) budou kandidáti nebo účastníci výběrového řízení vyloučeni ze všech smluv a grantů na maximální dobu dvou let od dobu vzniku přestupku potvrzeného ve sporném řízení se smluvním dodavatelem.

V případech uvedených v odst. 5.2 písm. b) a e), budou kandidáti nebo účastníci výběrového řízení vyloučeni ze všech smluv a grantů na minimální dobu jednoho roku od data vyhlášení rozsudku.

Tato období mohou být prodloužena na pět let v případě opakovaného přestupku do pěti let od prvního protiprávního jednání.

3.

Případy uvedené v odst. 5.2. písm. e) budou tyto:

a)

případy podvodu uvedené v článku 1 Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství přijaté Radou dne 26. července 1995;

b)

případy korupce uvedené v článku 3 Úmluvy o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie, přijaté Radou dne 26. května 1997;

c)

případy účasti na organizování zločinu definované v čl. 2 odst. 1 Společné akce Rady 98/733/JVV;

d)

případy praní špinavých peněz definované v článku 1 směrnice Rady 91/308/EHS.

6.   VÝBĚROVÁ KRITÉRIA

Žadatelé musí mít stabilní a dostatečné zdroje financování pro udržení jejich činnosti během období, ve kterém je akce prováděna nebo během roku, pro který je grant poskytnut a pro účast na jeho financování. Musí mít profesionální schopnosti a kvalifikace požadované pro dokončení navrhované akce nebo pracovního programu.

6.1   Finanční kapacita žadatelů

Žadatelé musí mít dostatečnou finanční kapacitu na dokončení navrhované operace a musí poskytnout jejich rozvahu a výkaz zisku a ztrát za dva poslední finanční roky, pro které bylo účetnictví uzavřeno. Toto opatření se nevztahuje na veřejné orgány a mezinárodní organizace.

6.2   Provozní schopnosti žadatele

Žadatel musí vykazovat provozní schopnosti pro dokončení navrhované operace a musí poskytnout vhodnou podpůrnou dokumentaci.

Pro hodnocení schopností žadatele budou použita tato kritéria:

Minimálně tři roky prokazatelné praxe při přípravě a provádění kvalitativních podnikatelských a spotřebitelských průzkumů.

Prokazatelná praxe minimálně ve dvou z těchto oblastí:

1.

hodnocení výsledků podnikatelských a spotřebitelských průzkumů, metodologické dotazy (vzorky, dotazníky a harmonogramy) a analýzy;

2.

sestavování ukazatelů na základě výsledků podnikatelských a spotřebitelských průzkumů;

3.

využívání výsledků podnikatelských a spotřebitelských průzkumů pro cyklické a makroekonomické analýzy a výzkum s použitím statistických a ekonometrických metod, včetně analýz podle sektorů;

4.

ekonometrické modely a ostatní nástroje pro sestavování předpovědí.

Schopnost uplatňovat metodologii Společného harmonizovaného programu Evropské unie pro podnikatelské a spotřebitelské průzkumy a plnit instrukce Komise: plnit termíny pro předkládání měsíčních zpráv, provádět zlepšení a změny v programu průzkumu podle požadavků Útvarů Komise, v souladu s dohodami dosaženými na koordinačních schůzkách se zástupci spolupracujících orgánů/institucí.

7.   ROZHODOVACÍ KRITÉRIA

Pro přidělení dohody úspěšným kandidátům budou použita tato kritéria:

Úroveň praxe a zkušeností kandidáta v oblastech uvedených v odstavci 6.2.

Navrhovaná metodologie průzkumu, včetně složení vzorku, velikosti vzorku, míry pokrytí a míry ohlasu.

Úroveň schopností a znalostí kandidáta v oblasti speciálních aspektů průzkumů sektorů a země, kde mají být průzkumy prováděny.

Efektivnost pracovní organizace kandidáta, ve smyslu flexibility, infrastruktury, kvalifikovaných pracovníků a zařízení pro provádění práce, ohlašování výsledků, účasti na přípravě průzkumů v rámci společného harmonizovaného programu a styku s Komisí.

Efektivnost nákladů.

8.   PRAKTICKÉ POSTUPY

8.1   Sestavení a předložení nabídek

Nabídky musí obsahovat vyplněný a podepsaný standardní formulář nabídky a všechny podpůrné dokumenty uvedené ve formuláři nabídky.

Pro každou žádost musí být žadatelem předložen jeden podepsaný originál a dvě kopie.

Od Komise je možné obdržet toto:

standardní formulář nabídky;

vzor rámcové dohody o partnerství;

vzor specifické grantové dohody společně s její přílohou obsahující detailní popis akce;

standardní rozpočtové prohlášení pro poskytnutí odhadu nákladů a finančního plánu;

standardní formulář pro finanční identifikaci;

standardní formulář pro právnické subjekty;

standardní formulář prohlášení o způsobilosti.

a)

stažením formulářů na této internetové adrese:

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/tenders/call0406_en.htm

b)

V případech, kdy předchozí možnost není proveditelná, zasláním požadavku Komisi na adresu:

Evropská komise

Generální ředitelství ECFIN

Unit ECFIN-A-3 (podnikatelské průzkumy)

BU-1 3/146

B-1049 Brusel.

Fax: (+32 2) 296 36 50

Prosím uveďte „Výběrové řízení – ECFIN/2004/A3-01“.

Komise si vyhrazuje právo změnit tyto standardní dokumenty podle potřeby společného harmonizovaného programu a/nebo rozpočtových pravidel.

Nabídky musí být předloženy v jednom z oficiálních jazyků Evropského společenství společně s překladem do jazyka anglického, francouzského nebo německého, kde je to nutné.

Nabídky musí být doručeny osobně nebo poštou v zalepené obálce uložené v další zalepené obálce.

Vnější obálka ponese adresu uvedenou v odstavci 8.3 níže a bude označena nápisem „Výběrové řízení – ECFIN/2004/A3-01“.

Zalepená vnitřní obálka obsahující nabídku musí být označena nápisem „Výběrové řízení – ECFIN/2004/A3-01, neotevírat vnitřním poštovním oddělením“.

Komise oznámí kandidátům, že jejich nabídku obdržela odesláním potvrzení o doručení předloženým společně s nabídkou.

8.2   Obsah nabídek

8.2.1   Správní nabídka

Správní nabídka musí obsahovat:

Řádně vyplněný a podepsaný „standardní formulář pro právnický subjekt“ a požadovanou podpůrnou dokumentaci prokazující právní statut orgánu nebo instituce.

Řádně vyplněný a podepsaný „standardní formulář pro finanční identifikaci“.

Řádně podepsané „standardní prohlášení o způsobilosti žadatele“.

Organizační schéma orgánu nebo instituce, které zobrazuje jména a pracovní zařazení členů managementu a pracovníků provozních služeb zodpovědných za provádění průzkumů.

Prohlášení orgánu nebo instituce, že je ochotna podepsat standardní rámcovou dohodu o partnerství a specifickou grantovou dohodu, pokud bude vybrána.

Důkaz o zdravé finanční situaci: je nutné přiložit rozvahy a výkazy zisku a ztráty za předchozí dva finanční roky, pro které byla provedena účetní uzávěrka.

8.2.2   Technická nabídka

Technická nabídka musí obsahovat:

Popis činností orgánu nebo instituce, umožňující hodnocení její kvalifikace a rozsah a dobu trvání její praxe v požadovaných oblastech podle odstavce 6.2. Toto zahrnuje jakékoli studie, smlouvy o poskytování služeb, konzultantské práce, průzkumy, publikace nebo jinou dříve provedenou práci, s uvedením jména zadavatele a prohlášením, zda některá z těchto prací byla provedena pro Evropskou komisi. Studie, které jsou nejvíce relevantní musí být přiloženy.

Detailní popis provozní organizace pro provádění průzkumů. Je nutné přiložit související dokumentaci týkající se infrastruktury, zařízení, zdrojů a kvalifikovaných pracovníků (stručné životopisy), kterou má žadatel k dispozici.

Detailní popis metodologie průzkumu: metoda vybírání vzorku, chyby vybraného vzorku a intervaly jistoty, velikost vzorku a odhadovaná míra ohlasu.

Detailní popis úkolů, které budou zadány subdodavatelům.

8.2.3   Finanční návrh

Finanční návrh musí obsahovat:

Řádně vyplněné a detailní standardní rozpočtové prohlášení (v eurech), které bude zahrnovat období dvanácti měsíců pro každý průzkum a které bude obsahovat finanční plán akce a detailní rozpis celkových a jednotkových způsobilých nákladů na provedení průzkumu, včetně nákladů na subdodovatelské činnosti.

Dokument potvrzující finanční příspěvek od jiných organizací, kde je to nutné.

8.3   Adresa pro předložení návrhů

Evropská komise

Generální ředitelství ECFIN

„Výběrové řízení – ECFIN/2004/A3-01“

Jednotka ECFIN R-2

BU-1 3/13

B-1049 Brusel.

8.4   Lhůta pro předložení žádostí o poskytnutí grantu

Žadatelé, kteří mají zájem o poskytnutí tohoto grantu se vyzývají k předložení jejich žádostí Evropské komisi.

Žádosti je možné předložit takto:

a)

buď doporučeným dopisem s poštovním razítkem nejpozději 16. listopadu 2004;

b)

dodáním na centrální poštovní službu Evropské komise (osobní předání nebo předání jakýmkoli pověřeným zástupcem žadatele, včetně soukromých dodacích služeb) na tuto adresu:

Evropská komise

Centrální kurýr

Rue de Genève 1

B-1140 Brusel

nejpozději do 16.00 hodin (bruselského času) dne 16. listopadu 2004. V tomto případě bude důkaz o předložení poskytnut pomocí podepsaného potvrzení uvádějícího datum, vydaného přejímajícím úředníkem ve výše uvedeném oddělení.

Žádosti, které Komise obdrží po uzávěrce, nebudou zvažovány.

9.   CO SE STANE S OBDRŽENÝMI ŽÁDOSTMI?

Všechny žádosti budou zkontrolovány a bude provedeno hodnocení, zda splňují formální kritéria způsobilosti.

Nabídky, které budou považovány za způsobilé, budou vyhodnoceny a budou jim přiděleny body podle rozhodujících kritérií specifikovaných výše.

Proces výběru nabídek se uskuteční v průběhu druhé poloviny roku 2004. Výbor pro výběr bude pro tento účel sestaven pod vedením Generálního ředitelství pro hospodářské a finanční věci. Tento výbor bude složen minimálně ze tří osob, které budou zastupovat alespoň dvě různé specializované jednotky bez hierarchické návaznosti mezi těmito jednotkami a bude mít vlastní sekretariát zodpovědný za předání sdělení úspěšným kandidátům po provedení výběru. Neúspěšní kandidáti budou rovněž jednotlivě vyrozuměni.

10.   DŮLEŽITÉ

Toto výběrové řízení nepředstavuje žádný druh smluvního závazku Komise vůči jakýmkoli orgánům/institucím, které jeho základě předloží nabídku. Veškerá sdělení, týkající se tohoto výběrového řízení, musí být provedena písemně.

Žadatelé by se měli seznámit se smluvními opatřeními, která budou závazná v případě jejich úspěchu.


(1)  V souladu s články 93 a 94 Finančního nařízení platného pro všeobecný rozpočet Evropských společenství.


Top