EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2004/158/09

Výzvy k předkládání návrhů na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje v rámci specifického programu pro výzkum, technologický vývoj a demonstrace s názvem „Integrace a posilování Evropského výzkumného prostoru“ — Tématická priorita/doména: Technologie informační společnosti (IST) — Značka výzvy: FP6-2004-IST-3 — Značka výzvy: FP6-2004-IST-FETPI

OJ C 158, 15.6.2004, p. 26–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

15.6.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 158/26


Výzvy k předkládání návrhů na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje v rámci specifického programu pro výzkum, technologický vývoj a demonstrace s názvem „Integrace a posilování Evropského výzkumného prostoru“

Tématická priorita/doména: Technologie informační společnosti (IST)

Značka výzvy: FP6-2004-IST-3

Značka výzvy: FP6-2004-IST-FETPI

(2004/C 158/09)

1.

Podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1513/2002/ES ze dne 27. června 2002 o šestém víceletém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický vývoj a demonstrace, přispívajícím k vytvoření Evropského výzkumného prostoru a k inovacím (2002–2006) (1) přijala Rada dne 30. září 2002 specifický program pro výzkum, technologický vývoj a demonstrace: „Integrace a posilování Evropského výzkumného prostoru“ (2002–2006) (2) (dále jen „specifický program“).

Podle čl. 5 odst. 1 specifického programu přijala Komise Evropských společenství (dále jen „Komise“) dne 9. prosince 2002 pracovní program (3) (dále „pracovní program“), který podrobněji stanoví cíle a vědecké a technologické priority uvedeného specifického programu a harmonogram pro jeho realizaci.

Podle čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 2002 o pravidlech pro účast podniků, výzkumných center a vysokých škol a pro šíření výsledků výzkumu k realizaci šestého rámcového programu Evropského společenství (2002–2006) (4) (dále jen „pravidla pro účast“) se návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje předkládají v režimu výzev k předkládání návrhů.

2.

Tyto výzvy k předkládání návrhů na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoj (dále jen „výzvy“) zahrnují tuto obecnou část a zvláštní podmínky popsané v přílohách. Tyto přílohy stanoví zejména datum uzávěrky pro předkládání návrhů na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje, předběžné datum uzavření hodnocení, předběžný rozpočet, dotčené nástroje a oblasti, kritéria pro hodnocení návrhů na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje, minimální počet účastníků a jakákoli případná omezení.

3.

Fyzické a právnické osoby, které splňují podmínky uvedené v pravidlech pro účast a jichž se netýká žádný z důvodů pro vyloučení uvedených v pravidlech pro účast nebo v čl. 114 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (5), (dále jen „předkladatelé“) se vyzývají, aby Komisi předložily návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoj podle podmínek stanovených v pravidlech pro účast a v dotčené výzvě.

Podmínky pro účast předkladatelů se budou ověřovat při vyjednáváních o nepřímé akci v oblasti výzkumu a technologického vývoje. Předtím však předkladatelé podepíší prohlášení o tom, že se jich netýká žádná ze situací uvedených v čl. 93 odst. 1 finančního nařízení. Rovněž poskytnou Komisi údaje uvedené v čl. 173 odst. 2 nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (6).

Evropské společenství se řídí politikou rovných příležitostí a z tohoto důvodu se vyzývají zejména ženy, aby buď předložily návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje, nebo aby se na jejich předkládání podílely.

4.

Komise dává předkladatelům k dispozici příručky pro předkladatele platné pro dané výzvy, které obsahují informace k přípravě a předkládání návrhů na nepřímou akci v oblasti výzkumu a technologického vývoje. Komise rovněž dává k dispozici Pravidla pro hodnocení návrhů a výběrové postupy (7). Tyto příručky a pravidla, jakož i pracovní program a další informace související s výzvami, lze získat od Komise na následujících adresách:

European Commission

The IST Information Desk

Directorate General INFSO

BU31 1/19

B-1049 Brusel, Belgie

e-mail: ist@cec.eu.int

Internetová adresa: www.cordis.lu/ist

5.

Návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje lze předkládat jen jako elektronický návrh prostřednictvím on-line systému pro předkládání elektronických návrhů (EPSS) (8). Ve výjimečných případech může koordinátor požádat o svolení Komise k předložení návrhu na papíře s předstihem před uzávěrkou výzvy. Požádat je třeba písemně na jedné z následujících adres:

European Commission

The IST Information Desk

Directorate General INFSO

BU31 1/19

B-1049 Brusel, Belgie

e-mail: ist@cec.eu.int

Žádost musí být doplněna vysvětlením, proč se o výjimku žádá. Předkladatelé, kteří chtějí předložit návrh na papíře, na sebe berou odpovědnost za to, že zajistí, aby příslušná žádost o výjimku a související postupy proběhly včas tak, aby předkladatel dodržel uzávěrku výzvy.

Všechny návrhy pro nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje musejí obsahovat dvě části: formuláře (část A) a obsahovou část (část B).

Návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje lze vypracovat off-line i on-line a následně předložit on-line. Část B návrhu pro nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje může být podána ve formátu PDF („portable document format“, který je kompatibilní s Adobe, verze 3 nebo vyšší, se zabudovanými fonty). Zkomprimované soubory („zazipované“) budou vyřazeny.

Softwarový nástroj EPSS (pro použití off-line i on-line) lze získat na internetové adrese Cordis www.cordis.lu.

Návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje podané on-line, které budou neúplné, nečitelné, nebo budou obsahovat viry, budou vyřazeny.

Verze návrhů pro nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje podané na přenosných médiích (např. CD-ROM, disketa), nebo emailem či faxem, budou vyřazeny.

Veškeré návrhy, které získaly povolení k podání v papírové podobě a které jsou neúplné, budou vyřazeny.

Další podrobnosti k různým způsobům předkládání návrhů najdete v příloze J publikace Pravidla pro hodnocení návrhů a výběrové postupy.

6.

Návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje musí být Komisi doručeny nejpozději v den uzávěrky a v hodinu stanovenou v příslušné výzvě. Návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje, které budou doručeny po tomto dni a hodině, budou vyloučeny.

Návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje, které nesplňují podmínky ohledně minimálního počtu účastníků stanoveného v příslušné výzvě, budou vyloučeny.

To se týká i dalších kritérií způsobilosti uvedených v pracovním programu.

7.

V případě opakovaného předložení stejného návrhu na nepřímou akci v oblasti výzkumu a technologického vývoje bude Komise posuzovat poslední verzi přijatou před datem a hodinou uzávěrky stanovenou v příslušné výzvě.

8.

Stanoví-li tak příslušná výzva, lze návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje zařadit do příštího hodnocení.

9.

Předkladatelé se vyzývají, aby ve veškeré korespondenci související s výzvou (např. při žádostech o informace či předkládání návrhu na nepřímou akci v oblasti výzkumu a technologického vývoje) uváděli příslušný identifikátor výzvy.


(1)  Úř. věst. L 232, 29.8.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 294, 29.10.2002, s. 1.

(3)  Rozhodnutí Komise K(2002) 4789, pozměněné K(2003) 577, K(2003) 955, K(2003) 1952, K(2003) 3543, K(2003) 3555, a K(2003) 4609, K(2003) 5183, K(2004) 433 a K(2004) 2002, žádné rozhodnutí nebylo zveřejněno.

(4)  Úř. věst. L 355, 30.12.2002, s. 23.

(5)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1.

(7)  K(2003)883 ze dne 27. 3. 2003, naposledy pozměněné K(2004) 1855 ze dne 18. 5. 2004.

(8)  EPSS je nástroj, který předkladatelům pomáhá vypracovat a předložit návrhy elektronickou cestou.


PŘÍLOHA

1.   Specifický program: Integrace a posilování Evropského výzkumného prostoru

2.   Tématická priorita/doména: Technologie informační společnosti (IST)

3.   Název výzvy: Výzva 3 priority IST

4.   Značka výzvy: FP6-2004-IST-3

5.   Datum zveřejnění:

6.   Datum ukončení: 22. 9. 2004 v 17.00 hod. (bruselského místního času)

7.   Celkový orientační rozpočet: 28 milionů eur, z nichž

10 milionů eur je určeno na cíl 2.3.6.1

8 milionů eur je určeno na cíl 2.3.6.2

10 milionů eur je určeno na cíl 2.3.6.3

8.   Oblasti a nástroje: Návrhy by se měly zabývat těmito cíli:

2.3.6.1: Stimulace, podpora a usnadňování účasti organizací z nových členských států (NČS) a přidružených kandidátských zemí (PKZ) na činnostech IST.

2.3.6.2: Příprava na budoucí mezinárodní spolupráci IST.

2.3.6.3: Dosažení pokroku při plnění cílů Evropského výzkumného prostoru v dané oblasti IST. (Viz níže uvedený bod 10 ohledně omezení účasti na koordinačních akcích.)

Cíle jsou otevřeny akcím, které používají tyto nástroje:

9.   Minimální počet účastníků (1):

Cíl

Minimální počet

Všechny cíle

Pro koordinační akce: tři nezávislé právnické osoby ze tří různých ČS nebo PS, znich jsou alespoň dva členskými státy nebo přidruenými kandidátskými zeměmi.

Pro specifické podpůrné akce: jedna právnická osoba.

10.   Omezení účasti:

Cíl

Omezení

2.3.6.1 a 2.3.6.2

Bez omezení.

2.3.6.3

Pro koordinační akce:

Minimální počet účastníků musí zahrnovat pouze: i) veřejné subjekty odpovědné za financování a řízení výzkumných činností vykonávaných na vnitrostátní či regionální úrovni, ii) jiné vnitrostátní či regionální organizace, které takové činnosti financují nebo řídí, iii) subjekty působící na evropské úrovni, které se jako části svého poslání věnují celoevropské koordinaci výzkumu financovaného z vnitrostátních zdrojů.

Vedle minimálního počtu účastníků se mohou bez omezení účastnit následující právnické osoby: a) charity nebo jiné soukromé organizace, které rovněž řídí výzkumné programy, jež jsou strategicky plánovány a realizovány na vnitrostátní nebo regionální úrovni, nebo b) klíčové subjekty podílející se na vnitrostátních nebo regionálních výzkumných činnostech, které do podpory činností, jako je mapování nebo rozvoj dlouhodobých sdílených vizí, přinášejí odborné technické znalosti.

Pro specifické podpůrné akce:

Bez omezení

11.   Dohoda o konsorciu: Na subjektech podílejících se na činnostech RTD, které jsou výsledkem této výzvy, se požaduje, aby uzavřely dohodu o konsorciu.

12.   Postup hodnocení: Hodnocení je jednostupňové. Návrhy se nehodnotí anonymně.

13.   Hodnotící kritéria: Viz oddíl 2.5 pracovního programu IST 2003–04 (2).

14.   Orientační hodnocení a lhůty výběru: Výsledky hodnocení by dle odhadu měly být k dispozici do dvou měsíců od data ukončení.

Budoucí a nové technologie (FET) – proaktivní iniciativy

1.

:

Specifický program

:

Integrace a posilování Evropského výzkumného prostoru

2.

:

Tématická priorita/doména

:

Technologie informační společnosti (IST)

3.

:

Název výzvy

:

Budoucí a nové technologie - proaktivní iniciativy

4.

:

Značka výzvy

:

FP6-2004-IST-FETPI

5.

:

Datum zveřejnění

:

15. 6. 2004

6.

:

Datum (data) ukončení (3)

:

22. 9. 2004 v 17.00 hod. (bruselského místního času)

7.

:

Celkový orientační rozpočet

:

80 milionů eur

8.

:

Oblasti a nástroje

:

Oblasti, kterých se výzva týká, jsou:

2.3.4.2 (iv): Zpracování kvantové informace a komunikace

2.3.4.2 (v): Globální výpočty

2.3.4.2 (vi): Nové jevy v nanoelektronice

2.3.4.2 (vii): Inteligentní informační systémy s inspirací v biologii

Oblasti jsou otevřeny akcím, které používají tyto nástroje:

Oblast

Nástroj(e)

2.3.4.2 (iv)

Integrované projekty

2.3.4.2 (v), 2.3.4.2 (vi), 2.3.4.2 (vii)

Integrované projekty, sítě excelence (4)

9.

:

Minimální počet účastníků (5)

:

Oblast

Minimální počet

Všechny oblasti

Tři nezávislé právnické osoby ze tří různých ČS nebo PS, z nichž jsou alespoň dva členskými státy nebo přidruženými kandidátskými zeměmi.

10.

:

Omezení účasti

:

Bez omezení

11.

:

Dohoda o konsorciu

:

Na subjektech, jež se podílejí na činnostech RTD, které jsou výsledkem této výzvy, se požaduje, aby uzavřely dohodu o konsorciu.

12.

:

Postup hodnocení

:

Hodnocení je jednofázové. Návrhy se nehodnotí anonymně.

13.

:

Kritéria hodnocení

:

Viz oddíl 2.5 pracovního programu IST 2003–04 (6).

14.

:

Orientační hodnocení a lhůty výběru

:

Výsledky hodnocení budou dle odhadu k dispozici do dvou měsíců od data ukončení.


(1)  ČS = členský stát Evropské unie; PS (včetně PKZ) = přidružené státy; PKZ = přidružené kandidátské země. Jakýkoli právní subjekt usazený v členském nebo přidruženém státě a tvořený požadovaným počtem účastníků může být jediným účastníkem nepřímé činnosti.

(2)  Srov. Technologie informační společnosti na adrese http://www.cordis.lu/fp6/sp1_wp.htm.

(3)  Předběžné návrhy je možné zasílat elektronickou poštou nebo faxem kdykoli do 1. 7. 2004.

(4)  Viz oddíl 2.3.4.2 pracovního programu IST 2003–04.

(5)  ČS = členský stát Evropské unie; PS (včetně PKZ) = přidružené státy; PKZ = přidružené kandidátské země. Jakýkoli právní subjekt usazený v členském nebo přidruženém státě a tvořený požadovaným počtem účastníků může být jediným účastníkem nepřímé činnosti.

(6)  Viz technologie informační společnosti na adrese http://www.cordis.lu/fp6/sp1_wp.htm.


Top