EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2004/158/07

Výzva k předkládání návrhů na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje v rámci specifického programu pro výzkum, technologický vývoj a demonstrace s názvem „Integrace a posilování Evropského výzkumného prostoru“

OJ C 158, 15.6.2004, p. 19–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

15.6.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 158/19


Výzva k předkládání návrhů na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje v rámci specifického programu pro výzkum, technologický vývoj a demonstrace s názvem „Integrace a posilování Evropského výzkumného prostoru“

(2004/C 158/07)

1.

Podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1513/2002/ES ze dne 27. června 2002 o šestém víceletém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický vývoj a demonstrace, přispívajícím k vytvoření Evropského výzkumného prostoru a k inovacím (2002–2006) (1) přijala Rada dne 30. září 2002 specifický program pro výzkum, technologický vývoj a demonstrace: „Integrace a posilování Evropského výzkumného prostoru“ (2002–2006) (2) (dále jen „specifický program“).

Podle čl. 5 odst. 1 specifického programu přijala Komise Evropských společenství (dále jen „Komise“) dne 9. prosince 2002 pracovní program (3) (dále „pracovní program“), který podrobněji stanoví cíle a vědecké a technologické priority uvedeného specifického programu a harmonogram pro jeho realizaci.

Podle čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 2002 o pravidlech pro účast podniků, výzkumných center a vysokých škol a pro šíření výsledků výzkumu k realizaci šestého rámcového programu Evropského společenství (2002–2006) (4) (dále jen „pravidla pro účast“) se návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje předkládají v režimu výzev k předkládání návrhů.

2.

Tato výzva k předkládání návrhů na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje (dále jen „výzva“) zahrnuje tuto obecnou část a zvláštní podmínky popsané v příloze. Tato příloha stanoví zejména datum uzávěrky pro předkládání návrhů na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje, předběžné datum uzavření hodnocení, předběžný rozpočet, dotčené nástroje a oblasti, kritéria pro hodnocení návrhů na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje, minimální počet účastníků a jakákoli případná omezení.

3.

Fyzické a právnické osoby, které splňují podmínky uvedené v pravidlech pro účast a jichž se netýká žádný z důvodů pro vyloučení uvedených v pravidlech pro účast nebo v čl. 114 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (5), (dále jen „předkladatelé“) se vyzývají, aby Komisi předložily návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje podle podmínek stanovených v pravidlech pro účast a v dotčené výzvě.

Podmínky pro účast předkladatelů se budou ověřovat při vyjednáváních o nepřímé akci v oblasti výzkumu a technologického vývoje. Předtím však předkladatelé podepíší prohlášení o tom, že se jich netýká žádná ze situací uvedených v čl. 93 odst. 1 finančního nařízení. Rovněž poskytnou Komisi údaje uvedené v čl. 173 odst. 2 nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (6).

Evropské společenství se řídí politikou rovných příležitostí, a z tohoto důvodu se vyzývají zejména ženy, aby buď předložily návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje, nebo aby se na jejich předkládání podílely.

4.

Komise dává předkladatelům k dispozici příručky pro předkladatele platné pro  danou výzvu, které obsahují informace k přípravě a předkládání návrhů na nepřímou akci v oblasti výzkumu a technologického vývoje. Komise rovněž dává k dispozici Pravidla pro hodnocení návrhů a výběrové postupy (7). Tyto příručky a pravidla, jakož i pracovní program a další informace související s výzvami, lze získat od Komise na následujících adresách:

European Commission

The FP6 Information Desk

Directorate General RTD

B-1049 Brusel, Belgie

Internetová adresa: www.cordis.lu/fp6

5.

Návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje lze předkládat následujícími způsoby:

jako elektronický návrh prostřednictvím on-line systému pro předkládání elektronických návrhů (EPSS) (8) nebo

na papírových formulářích.

Všechny návrhy pro nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje musejí obsahovat dvě části: formuláře (část A) a obsahovou část (část B).

Návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje lze vypracovat off-line i on-line a následně předložit on-line. Část B návrhu pro nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje může být podána ve formátu PDF („portable document format“, který je kompatibilní s Adobe, verze 3 nebo vyšší, se zabudovanými fonty). Zkomprimované soubory („zazipované“) budou vyřazeny.

Softwarový nástroj EPSS (pro použití off-line i on-line) lze získat na internetové adrese Cordis www.cordis.lu.

Návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje podané on-line, které budou neúplné, nečitelné, nebo budou obsahovat viry, budou vyřazeny.

Verze návrhů pro nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje podané na přenosných médiích (např. CD-ROM, disketa), nebo emailem či faxem, budou vyřazeny.

Návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje lze rovněž vypracovat a předložit na tiskopisech obsažených v příručce pro předkladatele (dále jen „na papíře“), či za pomoci off-line verze EPSS.

Návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje podané na papíře, které budou neúplné, budou vyřazeny.

Další podrobnosti k různým způsobům předkládání návrhů najdete v příloze J publikace Pravidla pro hodnocení návrhů a výběrové postupy.

6.

Návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje předkládané na papíře a zasílané poštou musí být Komisi zaslány na níže uvedenou adresu a musí být označeny podle následujícího vzoru:

„FP6 – Research Proposals“

(Identifikátor výzvy: FP6-2004-TC-SSA-General)

European Commission

B-1049 Brusel

V případě osobního doručení či doručení pomocí zástupce (včetně soukromých kurýrních služeb (9)) je třeba návrhy doručit na níže uvedenou adresu a označit podle následujícího vzoru:

„FP6 – Research Proposals“

(Identifikátor výzvy: FP6-2004-TC-SSA-General)

European Commission

Rue de Genève, 1

B-1140 Brusel

7.

Návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje musí být Komisi doručeny nejpozději v den uzávěrky a v hodinu stanovenou v příslušné výzvě. Návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje, které budou doručeny po tomto dni a hodině, budou vyloučeny.

Návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje, které nesplňují podmínky ohledně minimálního počtu účastníků stanoveného v příslušné výzvě, budou vyloučeny.

To se týká i dalších kritérií způsobilosti uvedených v pracovním programu.

8.

V případě opakovaného předložení stejného návrhu na nepřímou akci v oblasti výzkumu a technologického vývoje bude Komise posuzovat poslední verzi přijatou před datem a hodinou uzávěrky stanovenou v příslušné výzvě.

V případě, že stejný návrh na nepřímou akci v oblasti výzkumu a technologického vývoje je předložen jak na papíře, tak i elektronickou cestou (tj. on-line), bude Komise posuzovat pouze znění předložené elektronickou cestou.

9.

Stanoví-li tak příslušná výzva, lze návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje zařadit do příštího hodnocení.

10.

Předkladatelé se vyzývají, aby ve veškeré korespondenci související s výzvou (např. při žádostech o informace či předkládání návrhu na nepřímou akci v oblasti výzkumu a technologického vývoje) uváděli příslušný identifikátor výzvy.


(1)  Úř. věst. L 232, 29.8.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 294, 29.10.2002, s. 1.

(3)  Rozhodnutí Komise K(2002) 4789, pozměněné K(2003) 577, K(2003) 955, K(2003) 1952, K(2003) 3543, K(2003) 3555, a K(2003) 4609, K(2003) 5183, K(2004) 433 a K(2004) 2002, žádné rozhodnutí nebylo zveřejněno.

(4)  Úř. věst. L 355, 30.12.2002, s. 23.

(5)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1.

(7)  K(2003) 883 ze dne 27. 3. 2003, naposledy pozměněné K(2004) 1855 ze dne 18. 5. 2004.

(8)  EPSS je nástroj, který předkladatelům pomáhá vypracovat a předložit návrhy elektronickou cestou.

(9)  Při použití kurýrní služby, která požaduje telefonní číslo příjemce, je třeba podat následující číslo: (32 2) 296 30 61 (Daniel Descoutures).


FIŠE VÝZVY

1.   Specifický program: Integrace a posílení Evropského výzkumného prostoru

2.   Tematická priorita/oblast: Všechny tematické prioritní oblasti

3.   Název výzvy: Specifické podpůrné akce (SSA) pro cílové země

4.   Značka výzvy: FP6-2004-TC-SSA-General

5.   Datum zveřejnění:

6.   Datum(data) ukončení výzvy: 14. října 2004 v 17.00 (bruselského místního času)

7.   Orientační celková výše rozpočtu: 2 900 000 eur

8.   Oblast a nástroje:

Oblast

Nástroje

Viz příloha E pracovního programu

Specifická podpůrná akce

9.   Minimální počet účastníků:

Nástroj

Minimální počet

Specifická podpůrná akce

1 právnická osoba z jedné země, která uzavřela dohodu o vědecké a technické spolupráci s ES nebo právě takovou dohodu vyjednává (1)

10.   Omezení týkající se účasti: žádná.

11.   Dohoda o konsorciu: Účastníci akcí RTD v rámci této výzvy nemusejí uzavřít dohodu o konsorciu

12.   Postup hodnocení:

postup hodnocení je jednostupňový,

návrhy se nehodnotí anonymně.

13.   Kritéria hodnocení: pro příslušná kritéria pro jednotlivé nástroje viz příloha B (včetně jejich jednotlivých váhových koeficientů, prahů a celkového prahu)

14.   Orientační lhůty pro hodnocení a výběr:

výsledky hodnocení: dva měsíce po příslušném datu ukončení výzvy uvedeném v bodě 6,

podpis smlouvy: šest měsíců po příslušném datu ukončení výzvy uvedeném v bodě 6.


(1)  Jak je uvedeno v pracovním programu, mohou vybraní účastníci ze třetích zemí, které uzavřely s ES dohodu o vědecké a technické spolupráci nebo takovou dohodu právě vyjednávají, obdret finanční příspěvek Společenství.


Top