EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2004/158/04

Výzvy k předkládání návrhů na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje v rámci specifického programu pro výzkum, technologický vývoj a jeho demonstraci s názvem „Integrace a posilování Evropského výzkumného prostoru“ — Tematická výzva v oblasti: „Vědy o životě, genomika a biotechnologie pro zdraví“.

OJ C 158, 15.6.2004, p. 5–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

15.6.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 158/5


Výzvy k předkládání návrhů na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje v rámci specifického programu pro výzkum, technologický vývoj a jeho demonstraci s názvem „Integrace a posilování Evropského výzkumného prostoru“

Tematická výzva v oblasti: „Vědy o životě, genomika a biotechnologie pro zdraví“.

(2004/C 158/04)

1.

Podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1513/2002/ES ze dne 27. června 2002 o šestém víceletém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický vývoj a jeho demonstraci, přispívajícím k vytvoření Evropského výzkumného prostoru a k inovacím (2002 – 2006) (1) přijala Rada dne 30. září 2002 specifický program pro výzkum, technologický vývoj a jeho demonstraci: „Integrace a posilování Evropského výzkumného prostoru“ (2002 –2006) (2) (dále jen „specifický program“).

Podle čl. 5 odst. 1 specifického programu přijala Komise Evropských společenství (dále jen „Komise“) dne 9. prosince 2002 pracovní program (3) (dále „pracovní program“), který podrobněji stanoví cíle a vědecké a technologické priority uvedeného specifického programu a harmonogram pro jeho realizaci.

Podle čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 2002 o pravidlech pro účast podniků, výzkumných center a vysokých škol a pro šíření výsledků výzkumu k realizaci šestého rámcového programu Evropského společenství (2002 – 2006) (4) (dále jen „pravidla pro účast“) se návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje předkládají v režimu výzev k předkládání návrhů.

2.

Tyto výzvy k předkládání návrhů na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje (dále jen „výzvy“) zahrnují tuto obecnou část a zvláštní podmínky popsané v přílohách. Tyto přílohy stanoví zejména datum uzávěrky pro předkládání návrhů na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje, předběžné datum uzavření hodnocení, předběžný rozpočet, dotčené nástroje a oblasti, kritéria pro hodnocení návrhů na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje, minimální počet účastníků a jakákoli případná omezení.

3.

Fyzické a právnické osoby, které splňují podmínky uvedené v pravidlech pro účast a jichž se netýká žádný z důvodů pro vyloučení uvedených v pravidlech pro účast nebo v čl. 114 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (5) (dále jen „předkladatelé“) se vyzývají, aby Komisi předložily návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje podle podmínek stanovených v pravidlech pro účast a v dotčené výzvě.

Podmínky pro účast předkladatelů se budou ověřovat při vyjednáváních o nepřímé akci v oblasti výzkumu a technologického vývoje. Předtím však předkladatelé podepíší prohlášení o tom, že se jich netýká žádná ze situací uvedených v čl. 93 odst. 1 finančního nařízení. Rovněž poskytnou Komisi údaje uvedené v čl. 173 odst. 2 nařízení Komise (EC, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (6).

Evropské společenství se řídí politikou rovných příležitostí a z tohoto důvodu se vyzývají zejména ženy, aby buď předložily návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje, nebo aby se na jejich předkládání podílely.

4.

Komise dává předkladatelům k dispozici příručky pro předkladatele platné pro  dané výzvy, které obsahují informace k přípravě a předkládání návrhů na nepřímou akci v oblasti výzkumu a technologického vývoje. Komise rovněž dává k dispozici Pravidla pro hodnocení návrhů a výběrové postupy (7). Tyto příručky a pravidla, jakož i pracovní program a další informace související s výzvami, lze získat od Komise na následujících adresách:

European Commission

The FP6 Information Desk

Directorate General RTD

B-1049 Brusel, Belgie

Internetová adresa: www.cordis.lu/fp6

5.

Návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje lze předkládat následujícími způsoby:

jako elektronický návrh prostřednictvím on-line systému pro předkládání elektronických návrhů (EPSS) (8) nebo

na papírových formulářích.

Všechny návrhy pro nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje musejí obsahovat dvě části: formuláře (část A) a obsahovou část (část B).

Návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje lze vypracovat off-line i on-line a následně předložit on-line. Část B návrhu pro nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje může být podána ve formátu PDF („portable document format“, který je kompatibilní s Adobe, veze 3 nebo vyšší, se zabudovanými fonty). Zkomprimované soubory („zazipované“) budou vyřazeny.

Softwarový nástroj EPSS (pro použití off-line i on-line) lze získat na internetové adrese Cordis www.cordis.lu.

Návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje podané on-line, které budou neúplné, nečitelné, nebo budou obsahovat viry, budou vyřazeny.

Verze návrhů pro nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje podané na přenosných médiích (např. CD-ROM, disketa), nebo emailem či faxem, budou vyřazeny.

Návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje lze rovněž vypracovat a předložit na tiskopisech obsažených v příručce pro předkladatele (dále jen „na papíře“), či za pomoci off-line verze EPSS.

Návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje podané na papíře, které budou neúplné, budou vyřazeny.

Další podrobnosti k různým způsobům předkládání návrhů najdete v příloze J publikace Pravidla pro hodnocení návrhů a výběrové postupy.

6.

Návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje předkládané na papíře a zasílané poštou musí být Komisi zaslány na níže uvedenou adresu a musí být označeny podle následujícího vzoru:

„FP6 – Research Proposals“

(Identifikátor výzvy: ……)

European Commission

B-1049 Brusel

V případě osobního doručení či doručení zástupcem (včetně soukromých kurýrních služeb) (9) je třeba návrhy doručit na níže uvedenou adresu a označit podle následujícího vzoru:

„FP6 – Research Proposals“

(Identifikátor výzvy: ……)

European Commission

Rue de Genève, 1

B-1140 Brusel

7.

Návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje musí být Komisi doručeny nejpozději v den uzávěrky a v hodinu stanovenou v příslušné výzvě. Návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje, které budou doručeny po tomto dni a hodině, budou vyloučeny.

Návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje, které nesplňují podmínky ohledně minimálního počtu účastníků stanoveného v příslušné výzvě, budou vyloučeny.

To se týká i dalších kritérií způsobilosti uvedených v pracovním programu.

8.

V případě opakovaného předložení stejného návrhu na nepřímou akci v oblasti výzkumu a technologického vývoje bude Komise posuzovat poslední verzi přijatou před datem a hodinou uzávěrky stanovené v příslušné výzvě.

V případě, že stejný návrh na nepřímou akci v oblasti výzkumu a technologického vývoje je předložen jak na papíře, tak i elektronickou cestou (tj. on-line), bude Komise posuzovat pouze znění předložené elektronickou cestou.

9.

Stanoví-li tak příslušná výzva, lze návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje zařadit do příštího hodnocení.

10.

Předkladatelé se vyzývají, aby ve veškeré korespondenci související s výzvou (např. při žádostech o informace či předkládání návrhu na nepřímou akci v oblasti výzkumu a technologického vývoje) uváděli příslušný identifikátor výzvy.


(1)  Úř. věst. L 232, 29.8.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 294, 29.10.2002, s. 1.

(3)  Rozhodnutí Komise K(2002) 4789, pozměněné K(2003) 577, K(2003) 955, K(2003) 1952, K(2003) 3543, K(2003) 3555, a K(2003) 4609, K(2003) 5183, K(2004) 433 a K(2004) 2002, žádné rozhodnutí nebylo zveřejněno.

(4)  Úř. věst. L 355, 30.12.2002, s. 23.

(5)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1.

(7)  K(2003) 883 ze dne 27.3.2003, naposledy pozměněné K(2004) 1855 ze dne 18.5.2004.

(8)  EPSS je nástroj, který předkladatelům pomáhá vypracovat a předložit návrhy elektronickou cestou.

(9)  Při použití kurýrní služby, která požaduje telefonní číslo příjemce, je třeba podat následující číslo: (32 2) 299 1233 – Mrs. Roxanne Henry).


PŘÍLOHY 1

1.   Specifický program: Integrace a posílení Evropského výzkumného prostoru

2.   Činnost: Prioritní tematická oblast výzkumu „Vědy o životě, genomika a biotechnologie pro zdraví“.

3.   Název výzvy (identifikátor): Tematická výzva v oblasti: „Vědy o životě, genomika a biotechnologie pro zdraví“.

4.   Značka výzvy: FP6-2004-LIFESCIHEALTH-4

5.   Datum zveřejnění:

6.   Datum(data) ukončení výzvy: 9. září 2004 v 17.00 (bruselského místního času).

7.   Orientační celková výše rozpočtu: 4 miliony EUR, rozpočet je rozčleněn takto:

8.   Oblasti zahrnuté ve výzvě a nástroje: Návrhy by se měly zabývat následujícím tématem, jež je popsáno pouze pomocí zkráceného názvu. Úplný název a vymezení tématu naleznou žadatelé v pracovním programu (oddíl 1.3 Technický obsah). Hodnocení návrhů bude vycházet z úplného vymezení tématu, jak je popsáno v pracovním programu. U každého tématu je uveden nástroj, který by měl být použit.

9.   Minimální počet účastníků (1):

Nástroj

Minimální počet účastníků

koordinační akce

3 nezávislé právnické osoby ze 3 různých ČS nebo PS, zahrnující alespoň 2 ČS nebo PKZ

specifická podpůrná akce

1 právnická osoba z ČS nebo PS

10.   Omezení týkající se účasti: Žádná.

11.   Dohody o konsorciu: Účastníkům koordinační akce nebo specifické podpůrné akce v rámci této výzvy se doporučuje, ale nenařizuje, aby uzavřeli dohodu o konsorciu.

12.   Postup hodnocení:

hodnocení je jednostupňové,

návrhy se nehodnotí anonymně,

postup hodnocení může zahrnovat i hodnocení na dálku,

žadatelé mohou být pozváni k diskusi o návrzích.

13.   Kritéria hodnocení: Pro příslušná kritéria pro koordinační akci/specifickou podpůrnou akci viz příloha B pracovního programu (včetně jejich jednotlivých váhových koeficientů a prahů a celkového prahu).

14.   Orientační časový plán pro hodnocení a uzavření smluv:

výsledky hodnocení: dle odhadů budou k dispozici zhruba do 3 měsíců od data ukončení výzvy,

podepsání prvních smluv: dle odhadů vstoupí první smlouvy související s touto výzvou v platnost do konce roku 2004.


(1)  Jediným účastníkem nepřímé akce může být jakákoli právnická osoba usazená v členském státě nebo v přidruženém státě, kterou tvoří požadovaný počet účastníků.


PŘÍLOHA 2

1.   Specifický program: Integrace a posílení Evropského výzkumného prostoru

2.   Činnost: Prioritní tematická oblast výzkumu „Vědy o životě, genomika a biotechnologie pro zdraví“.

3.   Název výzvy: Tematická výzva v oblasti: „Vědy o životě, genomika a biotechnologie pro zdraví“.

4.   Značka výzvy: FP6-2004-LIFESCIHEALTH-5

5.   Datum zveřejnění:

6.   Datum(data) ukončení výzvy: 16. listopadu 2004 v 17.00 (bruselského místního času).

7.   Orientační celková výše rozpočtu: 540 milionů EUR, rozpočet je rozčleněn takto:

8.   Oblasti zahrnuté ve výzvě a nástroje: Návrhy by se měly zabývat následujícími oblastmi, jež jsou popsány pouze pomocí kódů činností. Úplný název a vymezení oblastí naleznou žadatelé v pracovním programu (oddíl 1.3 Technický obsah). Hodnocení návrhů bude vycházet z úplného vymezení, jak je popsáno v pracovním programu.

a)

Základní znalosti a nástroje pro funkční genomiku všech organismů

Reference tématu

Nástroj

Exprese genů a proteomika

LSH-2004-1.1.1-1

Integrovaný projekt

LSH-2004-1.1.1-2

Integrovaný projekt

Strukturní genomika

LSH-2004-1.1.2-1

Integrovaný projekt

Komparativní genomika a populační genetika

LSH-2004-1.1.3-1

Integrovaný projekt

LSH-2004-1.1.3-2

Integrovaný projekt

Bioinformatika

LSH-2004-1.1.4-1

Síť excelence

Multidisciplinární přístupy funkční genomiky kzákladním biologickým procesům

LSH-2004-1.1.5-1

Integrovaný projekt nebo síť excelence

LSH-2004-1.1.5-2

Integrovaný projekt

LSH-2004-1.1.5-3

Síť excelence

LSH-2004-1.1.5-4

Síť excelence nebo integrovaný projekt

LSH-2004-1.1.5-5

Integrovaný projekt

Napříč touto oblastí

LSH-2004-1.1.0-1

Specifický projekt cílově orientovaného výskumu

LSH-2004-1.1.0-2

Koordinační akce

LSH-2004-1.1.0-3

Specifická podpůrná akce

b)

Využití poznatků a technologií v oblasti genomiky a biotechnologie pro zdraví

Reference tématu

Nástroj

Racionální a urychlený vývoj nových bezpečnějších a účinnějších léků včetně farmakogenomických přístupů

LSH-2004-1.2.1-1

Integrovaný projekt

LSH-2004-1.2.1-2

Integrovaný projekt

LSH-2004-1.2.1-3

Integrovaný projekt

LSH-2004-1.2.1-4

Specifický projekt cílově orientovaného výskumu

LSH-2004-1.2.1-5

Specifický projekt cílově orientovaného výskumu

LSH-2004-1.2.1-6

Specifický projekt cílově orientovaného výskumu

LSH-2004-1.2.1-7

Specifická podpůrná akce

Vývoj nových diagnostik

LSH-2004-1.2.2-1

Integrovaný projekt

LSH-2004-1.2.2-2

Specifický projekt cílově orientovaného výskumu

LSH-2004-1.2.2-3

Specifický projekt cílově orientovaného výskumu

LSH-2004-1.2.2-4

Specifický projekt cílově orientovaného výskumu

LSH-2004-1.2.2-5

Specifická podpůrná akce

LSH-2004-1.2.2-6

Specifická podpůrná akce

LSH-2004-1.2.2-7

Specifická podpůrná akce

Vývoj nových testů in vitro, které nahradí experimentování na zvířatech

LSH-2004-1.2.3-1

Integrovaný projekt

LSH-2004-1.2.3-2

Specifický projekt cílově orientovaného výskumu

LSH-2004-1.2.3-3

Specifická podpůrná akce

LSH-2004-1.2.3-4

Specifická podpůrná akce

LSH-2004-1.2.3-5

Specifická podpůrná akce

Vývoj a testování nových nástrojů pro terapii a prevenci, jako jsou somatické genové a buněčné terapie (zejména terapie uívající kmenové buňky, např. při neurologických a neurosvalových poruchách) a imunoterapie

LSH-2004-1.2.4-1

Integrovaný projekt

LSH-2004-1.2.4-2

Integrovaný projekt

LSH-2004-1.2.4-3

Síť excelence

LSH-2004-1.2.4-4

Specifický projekt cílově orientovaného výskumu

LSH-2004-1.2.4-5

Specifický projekt cílově orientovaného výskumu

LSH-2004-1.2.4-6

Specifický projekt cílově orientovaného výskumu

LSH-2004-1.2.4-7

Specifický projekt cílově orientovaného výskumu

LSH-2004-1.2.4-8

Specifická podpůrná akce

Inovativní postgenomický výzkum svysokým aplikačním potenciálem

LSH-2004-1.2.5-1

Integrovaný projekt

LSH-2004-1.2.5-2

Integrovaný projekt

LSH-2004-1.2.5-3

Integrovaný projekt

LSH-2004-1.2.5-4

Specifický projekt cílově orientovaného výskumu

a)

Aplikačně orientované přístupy genomiky pro znalosti a technologie v oblasti lékařství

Reference tématu

Nástroj

Obecné

LSH-2004-2.1.0-1

Specifická podpůrná akce

Boj s kardiovaskulárními chorobami, diabetem a vzácnými chorobami

LSH-2004-2.1.1-1

Integrovaný projekt

LSH-2004-2.1.1-2

Integrovaný projekt

LSH-2004-2.1.1-3

Integrovaný projekt

LSH-2004-2.1.1-4

Specifický projekt cílově orientovaného výskumu

LSH-2004-2.1.1-5

Integrovaný projekt

LSH-2004-2.1.1-6

Integrovaný projekt

LSH-2004-2.1.1-7

Integrovaný projekt

LSH-2004-2.1.1-8

Specifický projekt cílově orientovaného výskumu

LSH-2004-2.1.1-9

Specifický projekt cílově orientovaného výskumu

LSH-2004-2.1.1-10

Specifický projekt cílově orientovaného výskumu

LSH-2004-2.1.1-11

Koordinační akce

LSH-2004-2.1.1-12

Koordinační akce/Specifická podpůrná akce

Boj s rezistencí vůči antibiotikům a dalším lékům

LSH-2004-2.1.2-1

Síť excelence

LSH-2004-2.1.2-2

Specifický projekt cílově orientovaného výskumu

LSH-2004-2.1.2-3

Specifický projekt cílově orientovaného výskumu

LSH-2004-2.1.2-4

Specifický projekt cílově orientovaného výskumu

LSH-2004-2.1.2-5

Specifická podpůrná akce

LSH-2004-2.1.2-6

Specifická podpůrná akce

Výzkum mozku a boj s chorobami nervového systému

LSH-2004-2.1.3-1

Integrovaný projekt

LSH-2004-2.1.3-2

Integrovaný projekt

LSH-2004-2.1.3-3

Specifický projekt cílově orientovaného výskumu/Koordinační akce

LSH-2004-2.1.3-4

Specifický projekt cílově orientovaného výskumu

LSH-2004-2.1.3-5

Koordinační akce/Specifická podpůrná akce

LSH-2004-2.1.3-6

Specifická podpůrná akce

LSH-2004-2.1.3-7

Specifická podpůrná akce

LSH-2004-2.1.3-8

Specifická podpůrná akce

Studium procesu vývoje člověka a procesu stárnutí

LSH-2004-2.1.4-1

Integrovaný projekt

LSH-2004-2.1.4-2

Integrovaný projekt

LSH-2004-2.1.4-3

Specifický projekt cílově orientovaného výskumu

LSH-2004-2.1.4-4

Specifický projekt cílově orientovaného výskumu

LSH-2004-2.1.4-5

Specifická podpůrná akce

b)

Boj s rakovinou

Reference tématu

Nástroj

LSH-2004-2.2.0-1

Síť excelence

LSH-2004-2.2.0-2

Integrovaný projekt

LSH-2004-2.2.0-3

Integrovaný projekt

LSH-2004-2.2.0-4

Síť excelence

LSH-2004-2.2.0-5

Integrovaný projekt

LSH-2004-2.2.0-6

Specifický projekt cílově orientovaného výskumu

LSH-2004-2.2.0-7

Specifický projekt cílově orientovaného výskumu

LSH-2004-2.2.0-8

Specifický projekt cílově orientovaného výskumu

c)

Boj se závažnými přenosnými chorobami souvisejícími s chudobou

Reference tématu

Nástroj

LSH-2004-2.3.0-1

Integrovaný projekt/Síť excelence

LSH-2004-2.3.0-2

Integrovaný projekt

LSH-2004-2.3.0-3

Integrovaný projekt/Síť excelence

LSH-2004-2.3.0-4

Integrovaný projekt

LSH-2004-2.3.0-5

Specifický projekt cílově orientovaného výskumu

LSH-2004-2.3.0-6

Specifický projekt cílově orientovaného výskumu

LSH-2004-2.3.0-7

Specifický projekt cílově orientovaného výskumu

LSH-2004-2.3.0-8

Koordinační akce

LSH-2004-2.3.0-9

Koordinační akce

Strategické specifické odpůrné akce napříč tematickou prioritou 1

Reference tématu

Nástroj

LSH-2004-3-1

Specifická podpůrná akce

LSH-2004-3-2

Specifická podpůrná akce

LSH-2004-3-3

Specifická podpůrná akce

LSH-2004-3-4

Specifická podpůrná akce

LSH-2004-3-5

Specifická podpůrná akce

LSH-2004-3-6

Specifická podpůrná akce

LSH-2004-3-7

Specifická podpůrná akce

LSH-2004-3-8

Specifická podpůrná akce

9.   Minimální počet účastníků (1):

Nástroj

Minimální počet účastníků

Integrovaný projekt, síť excelence, specifický projekt cílově orientovaného výskumu a koordinační akce

3 nezávislé právnické osoby ze 3 různých ČS nebo PS, zahrnující alespoň 2 ČS nebo PKZ

Specifická podpůrná akce

1 právnická osoba zČS nebo PS

10.   Omezení týkající se účasti: Žádná

11.   Dohody o konsorciu:

účastníci integrovaného programu a sítě excelence musejí uzavřít dohodu o konsorciu,

účastníkům specifického projektu cílově orientovaného výzkumu, koordinační akce a specifické podpůrné akce v rámci této výzvy se doporučuje, ale nenařizuje, aby uzavřeli dohodu o konsorciu.

12.   Postup hodnocení:

hodnocení je jednostupňové,

návrhy se nehodnotí anonymně,

postup hodnocení může zahrnovat i hodnocení na dálku,

žadatelé mohou být pozváni k diskusi o návrzích.

13.   Kritéria hodnocení: Pro příslušná kritéria pro jednotlivé nástroje viz příloha B pracovního programu (včetně jejich jednotlivých váhových koeficientů a prahů a celkového prahu).

14.   Orientační časový plán pro hodnocení a uzavření smluv:

výsledky hodnocení: dle odhadů budou k dispozici zhruba do 4 měsíců od data ukončení výzvy,

podepsání prvních smluv: dle odhadů vstoupí první smlouvy související s touto výzvou v platnost do konce roku 2005.


(1)  Jediným účastníkem nepřímé akce může být jakákoli právnická osoba usazená v členském státě nebo v přidruženém státě, kterou tvoří požadovaný počet účastníků.


Top