EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AG0010

Společný postoj (ES) č. 10/2009 přijatý Radou dne 9. ledna 2009 v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (Text s významem pro EHP )

OJ C 75E , 31.3.2009, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 75/1


SPOLEČNÝ POSTOJ (ES) č. 10/2009

přijatý Radou dne 9. ledna 2009

s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2009 ze dne …, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů

(Text s významem pro EHP)

(2009/C 75 E/01)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Sdělení Komise ze dne 10. ledna 2007 s názvem „Energetická politika pro Evropu“ zdůraznilo význam dotvoření vnitřního trhu s elektřinou a zemním plynem. Za klíčové opatření k dosažení tohoto cíle bylo označeno zlepšení regulačního rámce na úrovni Společenství.

(2)

Rozhodnutím Komise 2003/796/ES (4) byla zřízena nezávislá poradní skupina pro elektřinu a zemní plyn s názvem „Skupina evropských regulačních orgánů pro elektřinu a plyn“ (ERGEG) za účelem usnadnění konzultací, koordinace a spolupráce mezi regulačními orgány v členských státech a mezi těmito orgány a Komisí s cílem konsolidovat vnitřní trh s elektřinou a zemním plynem. Tato skupina sestává ze zástupců národních regulačních orgánů zřízených podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (5) a podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem (6).

(3)

Kroky, které skupina ERGEG od svého zřízení podnikla, byly pro vnitřní trh s elektřinou a zemním plynem přínosem. V souladu s návrhem skupiny ERGEG je však v tomto odvětví všeobecně uznáváno, že by se dobrovolná spolupráce mezi národními regulačními orgány měla nyní uskutečňovat v rámci struktury Společenství s jasnými kompetencemi a s pravomocí přijímat v řadě zvláštních případů samostatná regulační rozhodnutí.

(4)

Evropská rada na zasedání v březnu roku 2007 vyzvala Komisi, aby navrhla opatření za účelem zřízení nezávislého mechanismu pro spolupráci regulačních orgánů.

(5)

Na základě posouzení dopadů týkajícího se požadavků na zdroje pro ústřední subjekt se dospělo k závěru, že nezávislý ústřední subjekt nabízí oproti dalším možnostem z dlouhodobého hlediska řadu výhod. Proto by měla být zřízena Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen „agentura“).

(6)

Agentura by měla zajišťovat, aby regulační funkce vykonávané národními regulačními orgány v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/…/ES ze dne … o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (7) a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/…/ES ze dne … o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem (7) byly řádně koordinovány a v případě potřeby doplněny na úrovni Společenství. Za tím účelem je nezbytné zajistit, aby agentura byla nezávislá, aby měla příslušnou technickou a regulační kapacitu a aby její činnost byla transparentní a efektivní.

(7)

Agentura by měla sledovat regionální spolupráci mezi provozovateli přenosových či přepravních soustav v odvětvích elektřiny a zemního plynu, jakož i provádění úkolů Evropské sítě provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav a (dále jen „síť ENTSO pro elektřinu“) a Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav zemního plynu (dále jen „síť ENTSO pro zemní plyn“). Zapojení agentury je zásadní pro zajištění toho, aby spolupráce mezi provozovateli přenosových či přepravních soustav probíhala efektivním a transparentním způsobem ve prospěch vnitřního trhu s elektřinou a zemním plynem.

(8)

Agentura plní důležitou roli při vytváření nezávazných rámcových pokynů, s nimiž musí být kodexy sítě v souladu. Pro agenturu je rovněž vhodné a odpovídá to jejímu účelu, aby se agentura dříve, než bude moci doporučit Komisi kodexy sítě k přijetí, zapojila do přezkumu jejich návrhu (jak při jejich vytváření, tak při jejich úpravách) s cílem zajistit, aby byly v souladu s nezávaznými rámcovými pokyny.

(9)

Je třeba stanovit rámec pro spolupráci národních regulačních orgánů. Tento rámec by měl přispět k tomu, aby byly právní předpisy ohledně vnitřního trhu s elektřinou a zemním plynem uplatňovány jednotně v celém Společenství. Pokud jde o situace týkající se více než jednoho členského státu, měla by agentura mít pravomoc přijímat samostatná rozhodnutí. Tato pravomoc by se měla za určitých podmínek vztahovat na technické otázky, regulační režim pro infrastrukturu pro elektřinu a zemní plyn, která propojuje nebo může propojovat alespoň dva členské státy, na výjimky udělené v poslední instanci z pravidel vnitřního trhu pro nová elektrická propojovací vedení a na nové infrastruktury pro zemní plyn nacházející se ve více než jednom členském státu.

(10)

Jelikož má agentura přehled o národních regulačních orgánech, měla by mít ve vztahu ke Komisi poradní roli, pokud jde o otázky tržní regulace. Rovněž by měla být povinna informovat Komisi v případech, kdy se domnívá, že spolupráce mezi provozovateli přenosových či přepravních soustav nepřináší potřebné výsledky nebo že národní regulační orgán, jehož rozhodnutí není v souladu s rámcovými pokyny, se neřídí odpovídajícím způsobem stanoviskem agentury.

(11)

Agentura by rovněž měla být schopna vydávat nezávazné rámcové pokyny, které by umožnily regulačním orgánům a účastníkům trhu sdílet osvědčené postupy.

(12)

Struktura agentury by měla být přizpůsobena konkrétním potřebám regulace v oblasti energetiky. Zejména je třeba plně zohlednit zvláštní roli národních regulačních orgánů a jejich nezávislost.

(13)

Správní rada by měla mít potřebné pravomoci pro sestavení rozpočtu, kontrolu jeho plnění, určení vnitřních pravidel, přijetí finančních předpisů a jmenování ředitele. Pro obměnu členů správní rady, kteří jsou jmenováni Radou, by měl být použit rotační systém, s cílem zajistit trvale vyváženou účast členských států.

(14)

Agentura by měla mít potřebné pravomoci pro účinné a především nezávislé plnění regulačních funkcí. Nezávislost regulačních orgánů je nejen klíčovou zásadou řádné správy věcí veřejných, ale rovněž zásadní podmínkou zajištění důvěry trhu. Aniž je dotčeno jednání jejích členů jménem příslušných vnitrostátních orgánů, měla by rada regulačních orgánů jednat nezávisle na jakýchkoli tržních zájmech a neměla by vyžadovat ani přijímat pokyny od jakékoliv vlády členského státu, Komise nebo jiného veřejného či soukromého subjektu.

(15)

V případech, kdy má agentura rozhodovací pravomoci, by měly mít zainteresované strany z důvodů procesní ekonomie právo na odvolání k odvolacímu senátu, který by měl být součástí agentury, ale měl by být nezávislý na její správní nebo regulační struktuře. V zájmu kontinuity by mělo být možné při jmenování nebo obměně členů odvolacího senátu nahradit pouze část členů tohoto senátu.

(16)

Agentura by měla být financována zejména ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, prostřednictvím poplatků a dobrovolných příspěvků. Pro agenturu by měly být nadále k dispozici zejména zdroje v současnosti sdílené regulačními orgány pro účely jejich spolupráce na úrovni Společenství. Na případné subvence vyplácené ze souhrnného rozpočtu Evropské unie se bude nadále vztahovat rozpočtový proces Společenství. Kromě toho by měl být prováděn Účetním dvorem audit účtů podle článku 91 nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (8).

(17)

Agentura by měla mít vysoce odborné zaměstnance. Měla by využívat zejména odborných znalostí a zkušeností zaměstnanců přidělených národními regulačními orgány, Komisí a členskými státy. Na zaměstnance agentury by se měl vztahovat služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (dále jen „služební řád“ a „pracovní řád“) stanovené v nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (9) a pravidla společně přijatá orgány Evropských společenství pro uplatňování těchto řádů. Správní rada by měla po dohodě s Komisí přijmout potřebná prováděcí opatření.

(18)

Agentura by měla uplatňovat obecná pravidla týkající se přístupu veřejnosti k dokumentům, které mají instituce Společenství k dispozici. Správní rada by měla zavést praktická opatření na ochranu údajů citlivých z obchodního hlediska a osobních údajů.

(19)

Zemím, které nejsou členy Společenství, by mělo být umožněno účastnit se na práci agentury v souladu s příslušnými dohodami uzavřenými Společenstvím.

(20)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení se přijímají v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999, kterým se stanoví postupy pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (10).

(21)

Zejména je třeba zmocnit Komisi k přijetí rámcových pokynů týkajících se situací, kdy má agentura pravomoc rozhodovat o podmínkách pro přístup k přeshraniční infrastruktuře a pro operační bezpečnost této infrastruktury. Jelikož mají tato opatření obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jejich doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musejí být přijaty regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(22)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž spolupráce mezi národními regulačními orgány na úrovni Společenství, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

Zřízení a právní postavení

Článek 1

Zřízení

1.   Zřizuje se Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen „agentura“).

2.   Účelem agentury je pomáhat regulačním orgánům uvedeným v článku 34 směrnice 2009/…/ES a článku 38 směrnice 2009/…/ES při plnění regulačních úkolů na úrovni Společenství prováděných v členských státech, a v případě potřeby jejich činnosti koordinovat.

3.   Než budou připraveny prostory agentury, bude dočasně působit v prostorách Komise.

Článek 2

Právní postavení

1.   Agentura je institucí Společenství s právní subjektivitou.

2.   V každém členském státě má agentura nejširší možnou právní subjektivitu udělovanou právnickým osobám podle vnitrostátního práva. Může zejména nabývat nebo zcizovat movitý a nemovitý majetek a být účastníkem v soudním řízení.

3.   Agenturu zastupuje její ředitel.

Článek 3

Složení

Orgány agentury jsou:

a)

správní rada, která plní úkoly stanovené v článku 12;

b)

rada regulačních orgánů, která plní úkoly stanovené v článku 14;

c)

ředitel, který plní úkoly stanovené v článku 16;

d)

odvolací senát, který plní úkoly stanovené v článku 18.

Článek 4

Druhy aktů vydávaných agenturou

Agentura může:

a)

vydávat stanoviska a doporučení určená provozovatelům přenosových nebo přepravních soustav;

b)

vydávat stanoviska určená regulačním orgánům;

c)

vydávat stanoviska a doporučení určená Komisi;

d)

přijímat individuální rozhodnutí ve zvláštních případech uvedených v článcích 7,8 a 9.

KAPITOLA II

Úkoly

Článek 5

Obecné úkoly

Na žádost Komise nebo ze svého vlastního podnětu může agentura poskytnout Komisi stanovisko ke všem otázkám souvisejícím s účelem, k němuž byla zřízena.

Článek 6

Úkoly související se spoluprací provozovatelů přenosových či přepravních soustav

1.   Agentura poskytne Komisi stanovisko k návrhu stanov, seznamu členů a návrhu jednacího řádu Evropské sítě provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2009 ze dne … o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou (7) a Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav zemního plynu v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2009 ze dne … o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám (7).

2.   Agentura sleduje provádění úkolů sítě ENTSO pro elektřinu, jak je stanoveno v článku 9 nařízení (ES) č. …/2009, a sítě ENTSO pro zemní plyn, jak je stanoveno v článku 9 nařízení (ES) č. …/2009.

3.   Agentura smí podat stanovisko:

a)

síti ENTSO pro elektřinu, jak je stanoveno v čl. 8 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. …/2009, jakož i síti ENTSO pro zemní plyn, jak je stanoveno v čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. …/2009, k návrhu kodexů sítě; a

b)

síti ENTSO pro elektřinu, jak je stanoveno v čl. 9 odst. 2 prvním pododstavci nařízení (ES) č. …/2009, jakož i síti ENTSO pro zemní plyn, jak je stanoveno v čl. 9 odst. 2 prvním pododstavci nařízení (ES) č. …/2009, k návrhu ročního pracovního programu a k návrhu nezávazného desetiletého plánu rozvoje sítě.

4.   Agentura poskytne síti ENTSO pro elektřinu a síti ENTSO pro zemní plyn a Komisi řádně odůvodněné stanovisko, jakož i příslušná doporučení, domnívá-li se, že návrh ročního pracovního programu nebo návrh nezávazného desetiletého plánu rozvoje sítě, které jí byly předloženy v souladu s čl. 9 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. …/2009 a čl. 9 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. …/2009, nepřispívají k nediskriminaci, účinné hospodářské soutěži a dobrému fungování trhu či dostatečné úrovni přeshraničního propojení umožňujícího přístup třetím stranám.

Agentura předloží Komisi návrh nezávazných rámcových pokynů, bude-li o to bude požádána podle čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. …/2009 a čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. …/2009. Agentura provede přezkum návrhu nezávazných rámcových pokynů a znovu jej předloží Komisi, bude-li o to bude požádána podle čl. 6 odst. 4 nařízení (ES) č.…/2009 a podle čl. 6 odst. 4 nařízení (ES) č. …/2009.

Agentura poskytne síti ENTSO pro elektřinu a síti ENTSO pro zemní plyn odůvodněné stanovisko k návrhu kodexu sítě v souladu s čl. 6 odst. 7 nařízení (ES) č. …/2009 a čl. 6 odst. 7 nařízení (ES) č. …/2009.

Agentura předloží Komisi návrh kodexu sítě, přičemž může doporučit, aby byl přijat v souladu s čl. 6 odst. 9 nařízení (ES) č. …/2009 a čl. 6 odst. 9 nařízení (ES) č. …/2009. Agentura vypracuje a předloží Komisi návrh kodexu sítě, bude-li o to bude požádána podle čl. 6 odst. 10 nařízení (ES) č. …/2009 a čl. 6 odst. 10 nařízení (ES) č. …/2009.

5.   Agentura poskytne Komisi řádně odůvodněné stanovisko v souladu s čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. …/2009 a čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. …/2009, neprovede-li síť ENTSO pro elektřinu nebo síť ENTSO pro zemní plyn kodex sítě vypracovaný podle čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. …/2009 a čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. …/2009 či kodex sítě vypracovaný v souladu s čl. 6 odst. 1 až 10 uvedených nařízení, který však nebyl Komisí přijat podle čl. 6 odst. 11 uvedených nařízení.

6.   Agentura sleduje a analyzuje provádění kodexů sítě a rámcových pokynů přijatých Komisí v souladu s čl. 6 odst. 11 nařízení (ES) č. …/2009 a s čl. 6 odst. 11 nařízení (ES) č. …/2009 a jejich dopad na harmonizaci příslušných pravidel, jejichž cílem je usnadnění integrace trhu, jakož i nediskriminace, účinná hospodářská soutěž a dobré fungování trhu, a informuje o nich Komisi.

7.   Agentura sleduje regionální spolupráci mezi provozovateli přenosových či přepravních soustav uvedenou v článku 12 nařízení (ES) č. …/2009 a v článku 12 nařízení (ES) č. …/2009 a řádně zohlední výsledky spolupráce při vypracovávání svých stanovisek, doporučení a rozhodnutí.

Článek 7

Úkoly týkající se národních regulačních orgánů

1.   Agentura přijme samostatná rozhodnutí o technických otázkách v případech, kdy jsou taková rozhodnutí stanovena ve směrnici 2009/…/ES, směrnici 2009/…/ES, nařízení (ES) č. …/2009 nebo nařízení (ES) č. …/2009.

2.   Agentura může v souladu se svým pracovním programem nebo na žádost Komise přijmout nezávazné rámcové pokyny, které regulačním orgánům a účastníkům trhu napomáhají ve sdílení osvědčených postupů.

3.   Agentura podporuje spolupráci mezi národními regulačními orgány a mezi regulačními orgány na regionální úrovni a řádně zohlední výsledky spolupráce při vypracovávání svých stanovisek, doporučení a rozhodnutí. Domnívá-li se agentura, že jsou k této spolupráci potřebná závazná pravidla, předloží Komisi příslušná doporučení.

4.   Agentura poskytne na žádost kteréhokoli regulačního orgánu nebo na žádost Komise stanovisko ke skutečnosti, zda je rozhodnutí přijaté regulačním orgánem v souladu s rámcovými pokyny uvedenými ve směrnici 2009/…/ES, směrnice 2009/…/ES, nařízení (ES) č. …/2009 nebo nařízení (ES) č. …/2009.

5.   Neřídí-li se národní regulační orgán odpovídajícím způsobem stanoviskem agentury podle odstavce 4 ve lhůtě čtyř měsíců ode dne jeho obdržení, informuje agentura Komisi.

6.   Setká-li se národní regulační orgán ve zvláštním případě s obtížemi při výkladu rámcových pokynů uvedených ve směrnici 2009/…/ES, směrnici 2009/…/ES, nařízení (ES) č. …/2009 nebo nařízení (ES) č. …/2009, může požádat agenturu o stanovisko. Po konzultaci s Komisí vydá agentura stanovisko do čtyř měsíců od obdržení žádosti.

7.   Agentura přijme v souladu s článkem 8 rozhodnutí o podmínkách pro přístup k infrastruktuře pro elektřinu nebo zemní plyn, která propojuje, nebo by mohla propojovat alespoň dva členské státy (dále jen „přeshraniční infrastruktura“), a o podmínkách pro její provozní bezpečnost.

Článek 8

Úkoly týkající se podmínek pro přístup k přeshraniční infrastruktuře a podmínek pro její provozní bezpečnost

1.   Agentura rozhodne o těch regulačních otázkách, které spadají do pravomoci národních regulačních orgánů a které mohou zahrnovat podmínky pro přístup k přeshraniční infrastruktuře a podmínky pro její provozní bezpečnost pouze tehdy:

a)

pokud příslušné národní regulační orgány nedokázaly dosáhnout dohody do šesti měsíců ode dne, kdy byla věc předložena poslednímu z těchto regulačních orgánů, nebo

b)

na společnou žádost příslušných národních regulačních orgánů.

Příslušné národní regulační orgány mohou společně požádat, aby doba uvedená v písmeni a) byla prodloužena o dobu nejvýše šesti měsíců.

Při přípravě svého rozhodnutí agentura konzultuje národní regulační orgány a dotčené provozovatele přenosové nebo přepravní soustavy a je informována o návrzích a připomínkách všech dotčených provozovatelů přenosových nebo přepravních soustav.

2.   Podmínky pro přístup k přeshraniční infrastruktuře zahrnují:

a)

postup přidělování kapacity,

b)

lhůty pro přidělování,

c)

sdílení výnosů z přetížení,

d)

poplatky vybírané od uživatelů infrastruktury podle čl. 17 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. …/2009 a čl. 35 odst. 1 písm. d) směrnice 2009/…/ES.

3.   Byl-li agentuře postoupen případ podle odstavce 1, agentura:

a)

rozhodne nejpozději do šesti měsíců ode dne jeho postoupení,

b)

může případně vydat prozatímní rozhodnutí s cílem zajistit, aby byla pro příslušnou infrastrukturu ochráněna bezpečnost dodávek nebo provozní bezpečnost.

4.   Komise může přijmout rámcové pokyny týkající se situací, ve kterých má agentura pravomoc rozhodovat o podmínkách pro přístup k přeshraniční infrastruktuře a pro její provozní bezpečnost. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 31 odst. 2 tohoto nařízení.

Článek 9

Ostatní úkoly

1.   Agentura může v poslední instanci rozhodnout o výjimkách podle čl. 17 odst. 5 nařízení (ES) č. …/2009. Agentura může rovněž rozhodnout o výjimkách podle čl. 35 odst. 4 směrnice 2009/…/ES, pokud se dotyčná infrastruktura nachází na území více než jednoho členského státu.

2.   Agentura na žádost Komise poskytne v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. …/2009 nebo čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. …/2009 stanovisko k rozhodnutím národních regulačních orgánů týkajícím se certifikace.

Článek 10

Konzultace

Při plnění svých úkolů agentura v široké míře a v rané fázi konzultuje účastníky trhu, provozovatele přenosových nebo přepravních soustav, spotřebitele, konečné uživatele a případně orgány pro hospodářskou soutěž, aniž je dotčena jejich příslušná pravomoc, a to otevřeným a transparentním způsobem, zejména pokud se její úkoly týkají provozovatelů přenosových nebo přepravních soustav.

KAPITOLA III

Organizace agentury

Článek 11

Správní rada

1.   Správní rada se skládá ze šesti členů. Každý člen má jednoho náhradníka. Jednoho člena a jeho náhradníka jmenuje Komise a pět členů a jejich náhradníky jmenuje Rada. Funkční období činí čtyři roky a lze jej jednou prodloužit. U prvního mandátu je toto období pro polovinu členů a náhradníků šest let.

2.   Správní rada ze svých členů jmenuje svého předsedu a místopředsedu. Místopředseda automaticky nahradí předsedu, pokud tento nemůže plnit své povinnosti. Funkční období předsedy a místopředsedy je dva roky a lze jej jednou prodloužit. Funkční období předsedy a místopředsedy však v každém případě skončí v okamžiku ukončení jejich členství ve správní radě.

3.   Zasedání správní rady svolává její předseda. Předseda rady regulačních orgánů nebo její zástupce a ředitel agentury se účastní jednání správní rady, pokud správní rada nerozhodne jinak, pokud jde o ředitele. Správní rada se schází nejméně dvakrát za rok na řádném zasedání. Schází se rovněž z podnětu předsedy, na žádost Komise nebo na žádost alespoň třetiny svých členů. Správní rada může k účasti na jednání přizvat jako pozorovatele jakoukoli osobu, jejíž stanoviska mohou být pro danou otázku významná. Členům správní rady mohou být s ohledem na jednací řád nápomocni poradci nebo odborníci. Služby sekretariátu pro správní radu zajistí agentura.

4.   Rozhodnutí správní rady jsou přijímána dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

5.   Každý člen má jeden hlas. Jednací řád správní rady stanoví podrobněji.

a)

postupy při hlasování, zejména podmínky, za nichž může jeden člen jednat jménem jiného člena, a případně rovněž pravidla upravující usnášeníschopnost;

b)

podmínky, jimiž se řídí rotace při obměňování členů rady jmenovaných Radou s cílem zajistit trvale vyváženou účast členských států.

6.   Člen správní rady nesmí být členem rady regulačních orgánů.

7.   Členové správní rady se zavazují jednat nezávisle a ve veřejném zájmu. Za tím účelem učiní každý člen správní rady prohlášení o závazcích a prohlášení o zájmech, v němž uvede, že neexistují žádné zájmy, které by mohly být na újmu jeho nezávislosti, nebo veškeré přímé nebo nepřímé zájmy, které by mohly být na újmu jeho nezávislosti. Toto prohlášení učiní každý rok písemnou formou a zveřejní jej.

Článek 12

Úkoly správní rady

1.   Správní rada jmenuje po konzultaci s radou regulačních orgánů a po obdržení jejího kladného stanoviska v souladu s čl. 14 odst. 2 ředitele v souladu s čl. 15 odst. 2.

2.   Správní rada formálně jmenuje členy rady regulačních orgánů v souladu s čl. 13 odst. 1.

3.   Správní rada formálně jmenuje členy odvolacího senátu v souladu s čl. 17 odst. 1.

4.   Správní rada zajišťuje, aby agentura vykonávala své poslání a plnila zadané úkoly v souladu s tímto nařízením.

5.   Správní rada přijme do 30. září každého roku po konzultaci s Komisí a po schválení radou regulačních orgánů v souladu s čl. 14 odst. 3 pracovní program agentury pro nadcházející rok a předloží jej Evropskému parlamentu, Radě a Komisi. Pracovní program se přijme, aniž je tím dotčen roční rozpočtový proces, a zveřejní se.

6.   Správní rada přijme a případně přezkoumá víceletý plán. Přezkum bude vycházet z hodnotící zprávy vypracované nezávislým externím odborníkem na žádost správní rady. Tyto dokumenty se zveřejní.

7.   Správní rada vykonává v souladu s články 20 až 23 své rozpočtové pravomoci.

8.   Správní rada rozhodne po obdržení souhlasu Komise, zda přijme jakákoli dědictví, dary nebo příspěvky z jiných zdrojů Společenství nebo jakékoli dobrovolné příspěvky členských států nebo jejich regulačních orgánů. Stanovisko, jež rada doručí podle čl. 23 odst. 5 se bude výslovně zabývat zdroji financování uvedenými v tomto odstavci.

9.   Správní rada po konzultaci s radou regulačních orgánů vykonává disciplinární pravomoc nad ředitelem.

10.   Správní rada v případě potřeby v souladu s čl. 27 odst. 2 vypracuje personální politiku agentury.

11.   Správní rada v souladu s článkem 29 přijme zvláštní ustanovení týkající se práva na přístup k dokumentům agentury.

12.   Správní rada přijme a zveřejní výroční zprávu o činnosti agentury na základě návrhu výroční zprávy uvedeného v čl. 16 odst. 8 a do 15. června ji předloží Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, Účetnímu dvoru a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru. Tato výroční zpráva obsahuje nezávislou část schválenou radou regulačních orgánů týkající se regulačních činností agentury během příslušného roku.

13.   Správní rada přijme a zveřejní svůj jednací řád.

Článek 13

Rada regulačních orgánů

1.   Rada regulačních orgánů se skládá z:

a)

výše postavených představitelů regulačních orgánů, jak je uvedeno v článku 34 odst. 1 směrnice 2009/…/ES a v článku 38 odst. 1 směrnice 2009/…/ES a jednoho náhradníka za každý členský stát ze stávajících vedoucích pracovníků těchto orgánů a

b)

jednoho nehlasujícího zástupce Komise.

2.   Rada regulačních orgánů zvolí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Místopředseda nahradí předsedu, pokud tento nemůže plnit své povinnosti. Funkční období předsedy a místopředsedy činí dva a půl roku a lze jej prodloužit. V každém případě však funkční období předsedy a místopředsedy skončí v okamžiku ukončení jejich členství v radě regulačních orgánů.

3.   Rada regulačních orgánů se usnáší dvoutřetinovou většinou svých přítomných členů. Každý člen nebo náhradník má jeden hlas.

4.   Rada regulačních orgánů přijme a zveřejní svůj jednací řád. Jednací řád stanoví podrobněji postup při hlasování, zejména podmínky, za jakých smí jeden člen jednat jménem jiného člena, a případně rovněž pravidla upravující usnášeníschopnost. Jednací řád může stanovit konkrétní pracovní metody pro řešení otázek vznesených v rámci iniciativ pro regionální spolupráci.

5.   Rada regulačních orgánů postupuje při plnění úkolů, které jí ukládá toto nařízení, a aniž je dotčeno jednání jejích členů jménem jejich jednotlivých regulačních orgánů, nezávisle a nevyžaduje ani nepřijímá pokyny od žádné vlády členského státu, Komise ani jiného veřejného nebo soukromého subjektu.

6.   Služby sekretariátu pro radu regulačních orgánů zajistí agentura.

Článek 14

Úkoly rady regulačních orgánů

1.   Rada regulačních orgánů poskytuje řediteli stanovisko ke stanoviskům, doporučením a rozhodnutím uvedeným v článcích 5, 6, 7, 8 a 9, jež jsou určeny k přijetí. Kromě toho rada regulačních orgánů v rámci svých pravomocí poskytuje řediteli při plnění jeho úkolů pokyny.

2.   Rada regulačních orgánů předloží správní radě v souladu s čl. 12 odst. 1 a čl. 15 odst. 2 své stanovisko ke kandidátovi na funkci ředitele. Rada regulačních orgánů přijme toto rozhodnutí na základě tříčtvrtinové většiny hlasů svých členů.

3.   Rada regulačních orgánů v souladu s čl. 12 odst. 5 a čl. 16 odst. 6 a v souladu s předběžným návrhem rozpočtu sestaveným podle čl. 22 odst. 1 schvaluje pracovní program agentury na nadcházející rok a tento návrh předloží nejpozději do 1. září správní radě ke schválení.

4.   Rada regulačních orgánů schvaluje nezávislou část výroční zprávy týkající se regulačních činností, jak je stanoveno v čl. 12 odst. 12 a v čl. 16 odst. 8.

Článek 15

Ředitel

1.   Agenturu řídí její ředitel, jenž postupuje v souladu s pokyny uvedenými v čl. 14 odst. 1 druhé větě a v případech stanovených tímto nařízením podle stanovisek rady regulačních orgánů. Aniž jsou dotčeny příslušné úlohy správní rady a rady regulačních orgánů ve vztahu k úkolům ředitele, ředitel nevyžaduje ani nepřijímá pokyny od žádné vlády, Komise ani jiného veřejného nebo soukromého subjektu.

2.   Ředitel je jmenován správní radou, poté co rada regulačních orgánů vydá kladné stanovisko na základě zásluh, dovedností a zkušeností z nejméně tří kandidátů navržených Komisí po předchozí veřejné výzvě k vyjádření zájmu. Před jmenováním může být kandidát vybraný správní radou vyzván, aby učinil prohlášení před příslušným výborem Evropského parlamentu a zodpověděl otázky jeho členů.

3.   Funkční období ředitele je pět let. V průběhu devíti měsíců předcházejících konci tohoto období provede Komise hodnocení zabývající se zejména:

a)

výsledky dosaženými ředitelem;

b)

úkoly a potřebami agentury pro nadcházející roky.

Hodnocení týkající se písmene b) se provede za pomoci nezávislého externího odborníka.

4.   Správní rada jednající na návrh Komise může s ohledem na hodnocení a stanovisko rady regulačních orgánů k tomuto hodnocení a pouze v případech odůvodněných úkoly a potřebami agentury jednou prodloužit funkční období ředitele, a to nanejvýše o další tři roky.

5.   Správní rada informuje Evropský parlament o svém záměru prodloužit funkční období ředitele. Do jednoho měsíce před prodloužením svého funkčního období může být ředitel vyzván, aby učinil prohlášení před příslušným výborem Evropského parlamentu a zodpověděl otázky jeho členů.

6.   Nebude-li funkční období prodlouženo, setrvá ředitel ve své funkci až do jmenování svého nástupce.

7.   Ředitel může být odvolán z funkce pouze rozhodnutím správní rady po obdržení kladného stanoviska rady regulačních orgánů. Rada regulačních orgánů toto rozhodnutí schválí na základě tříčtvrtinové většiny hlasů svých členů.

8.   Evropský parlament a Rada může ředitele vyzvat k předložení zprávy o plnění jeho úkolů.

Článek 16

Úkoly ředitele

1.   Ředitel je odpovědný za zastupování agentury a za její řízení.

2.   Ředitel připravuje práci správní rady. Bez hlasovacího práva se účastní práce správní rady.

3.   Ředitel přijímá a zveřejňuje stanoviska, doporučení a rozhodnutí uvedená v článcích 5, 6, 7, 8 a 9, ke kterým vydala rada regulačních orgánů kladné stanovisko.

4.   Ředitel je odpovědný za provádění ročního pracovního programu agentury pod vedením rady regulačních orgánů a pod administrativní kontrolou správní rady.

5.   Ředitel přijme nezbytná opatření, zejména přijetí vnitřních správních pokynů a zveřejňování oznámení, aby zajistil fungování agentury v souladu s tímto nařízením.

6.   Ředitel každý rok vypracuje návrh pracovního programu agentury na následující rok a tento návrh předloží do 30. června daného roku radě regulačních orgánů a Komisi.

7.   Ředitel v souladu s čl. 22 odst. 1 vypracuje předběžný návrh rozpočtu agentury a v souladu s článkem 23 plní rozpočet agentury.

8.   Ředitel každý rok vypracuje návrh výroční zprávy, která obsahuje nezávislou část týkající se regulačních činností agentury a část týkající se finančních a správních záležitostí.

9.   Pokud jde o zaměstnance agentury, vykonává ředitel pravomoci stanovené v čl. 27 odst. 3.

Článek 17

Odvolací senát

1.   Odvolací senát se skládá ze šesti členů a šesti náhradníků vybraných ze současných nebo bývalých vedoucích pracovníků národních regulačních orgánů, orgánů pro hospodářskou soutěž nebo jiných vnitrostátních orgánů či orgánů Společenství, které mají odpovídající zkušenosti v odvětví energetiky. Odvolací senát jmenuje svého předsedu. Rozhodnutí odvolacího senátu jsou přijímána na základě kvalifikované většiny nejméně čtyř ze šesti jeho členů. Odvolací senát se svolává podle potřeby.

2.   Členy odvolacího senátu jmenuje po zveřejněné výzvě k vyjádření zájmu správní rada na návrh Komise a po konzultaci s radou regulačních orgánů.

3.   Funkční období členů odvolacího senátu je pět let. Toto období lze prodloužit. Členové odvolacího senátu jsou ve svém rozhodování nezávislí; nejsou vázáni žádnými pokyny. Členové odvolacího senátu nesmějí v agentuře, v její správní radě ani v její radě regulačních orgánů vykonávat žádné jiné funkce. Člen odvolacího senátu nemůže být během svého funkčního období odvolán, s výjimkou případu, kdy se dopustil vážného porušení úředních povinností, a správní rada po konzultaci s radou regulačních orgánů v tomto smyslu vydala rozhodnutí.

4.   Členové odvolacího senátu se nesmí účastnit žádného odvolacího řízení, pokud na něm mají jakýkoli osobní zájem, pokud dříve působili jako zástupci některého z účastníků řízení nebo pokud se podíleli na rozhodnutí, které je předmětem odvolání.

5.   Domnívá-li se člen odvolacího senátu, že by se některý člen z důvodů uvedených v odstavci 4 nebo z jakéhokoli jiného důvodu neměl účastnit odvolacího řízení, informuje o tom odvolací senát. Proti členu odvolacího senátu může být kterýmkoli účastníkem odvolacího řízení vznesena námitka z důvodů uvedených v odstavci 4 nebo z důvodu podezření z podjatosti. Námitka se nesmí zakládat na státní příslušnosti členů a nebude rovněž přípustná, pokud účastník odvolacího řízení, vědoma si důvodu pro námitku, učinila v řízení kromě vznesení námitky na složení odvolacího senátu ještě další procesní úkon.

6.   Odvolací senát rozhodne o dalším postupu v případech uvedených v odstavcích 4 a 5 bez účasti dotčeného člena. Za účelem přijetí takového rozhodnutí je dotčený člen nahrazen v odvolacím senátu svým náhradníkem, a to za předpokladu, že se náhradník nenachází v obdobné situaci. V takovém případě předseda vybere náhradu z dostupných náhradníků.

7.   Členové odvolacího senátu se zavazují jednat nezávisle ve veřejném zájmu. K tomuto účelu učiní prohlášení o závazcích a prohlášení o zájmech, v němž uvedou, že neexistují žádné zájmy, které by mohly být na újmu jejich nezávislosti, nebo veškeré přímé nebo nepřímé zájmy, které by mohly být na újmu jejich nezávislosti. Tato prohlášení učiní každý rok písemnou formou a zveřejní je.

Článek 18

Odvolání

1.   Jakákoli fyzická nebo právnická osoba, včetně národních regulačních orgánů, může podat odvolání proti rozhodnutí uvedenému v článku 7, 8 nebo 9, které je určeno této osobě, nebo proti rozhodnutí, které se této osoby bezprostředně a přímo dotýká, i když je určeno jiné osobě.

2.   Odvolání a jeho odůvodnění se podává písemně agentuře do dvou měsíců ode dne oznámení rozhodnutí dotčené osobě, nebo pokud k němu nedošlo, do dvou měsíců ode dne, kdy agentura zveřejnila své rozhodnutí. Odvolací senát rozhodne o odvolání do dvou měsíců ode dne, kdy bylo odvolání podáno.

3.   Odvolání podané na základě odstavce 1 nemá odkladný účinek. Odvolací senát však může, pokud to podle jeho názoru okolnosti vyžadují, pozastavit uplatňování rozhodnutí, vůči němuž se odvolání podává.

4.   Je-li odvolání přípustné, odvolací senát přezkoumá, zda je odvolání opodstatněné. Odvolací senát podle potřeby vyzve ve stanovené lhůtě účastníky odvolacího řízení k podání připomínek k oznámením vydaným odvolacím senátem nebo ke sdělením jiných účastníků odvolacího řízení Účastníci odvolacích řízení mají právo na ústní vyjádření.

5.   Odvolací senát může v rámci ustanovení tohoto článku vykonávat jakékoli pravomoci spadající do pravomoci agentury nebo může věc postoupit příslušnému orgánu agentury. Toto postoupení je podmíněno rozhodnutím odvolacího senátu.

6.   Odvolací senát přijme a zveřejní svůj jednací řád.

7.   Rozhodnutí přijatá odvolacím senátem agentura zveřejňuje.

Článek 19

Žaloby u Soudu prvního stupně a Soudního dvora

1.   V souladu s článkem 230 Smlouvy lze proti rozhodnutí přijatému odvolacím senátem nebo v případech, kdy odvolání k odvolacímu senátu není možné, proti rozhodnutí přijatému agenturou podat žalobu u Soudu prvního stupně nebo u Soudního dvora.

2.   Nepřijme-li agentura rozhodnutí, lze u Soudu prvního stupně nebo u Soudního dvora podat žalobu pro nečinnost v souladu s článkem 232 Smlouvy.

3.   Agentura musí přijmout opatření nezbytná zajištění souladu s rozsudkem Soudu prvního stupně nebo Soudního dvora.

KAPITOLA IV

Finanční ustanovení

Článek 20

Rozpočet agentury

1.   Příjmy agentury tvoří především:

a)

dotace Společenství ze souhrnného rozpočtu Evropské unie (oddíl Komise);

b)

poplatky placené agentuře v souladu s článkem 21;

c)

případné dobrovolné příspěvky členských států nebo jejich regulačních orgánů, jak je uvedeno v čl. 12 odst. 8;

d)

veškeré dědictví, dary nebo příspěvky uvedené v čl. 12 odst. 8.

2.   Výdaje pokrývají náklady na zaměstnance, správu, infrastrukturu a provoz.

3.   Příjmy a výdaje musí být vyrovnané.

4.   Veškeré příjmy a výdaje agentury jsou předmětem prognózy na každý rozpočtový rok, který se shoduje s kalendářním rokem, a jsou zaneseny do jejího rozpočtu.

Článek 21

Poplatky

1.   V souladu s čl. 9 odst. 1 jsou agentuře splatné poplatky za žádost o udělení výjimky.

2.   Poplatky uvedené v odstavci 1 stanoví Komise.

Článek 22

Sestavování rozpočtu

1.   Ředitel do 15. února každého roku vypracuje předběžný návrh rozpočtu pokrývající provozní výdaje a program práce předpokládané pro nadcházející rozpočtový rok a tento předběžný návrh rozpočtu předloží správní radě spolu se seznamem předběžných pracovních míst. Správní rada vyhotoví každý rok na základě předběžného návrhu rozpočtu vypracovaného ředitelem odhad příjmů a výdajů agentury na následující rozpočtový rok. Tento odhad, který zahrnuje návrh plánu pracovních míst předkládá správní rada Komisi do 31. března. Před přijetím odhadu je návrh ředitele předložen radě regulačních orgánů, která může k tomuto návrhu vydat stanovisko.

2.   Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě (dále jen „rozpočtový orgán“) odhad společně s předběžným návrhem souhrnného rozpočtu Evropské unie.

3.   Komise na základě odhadů zanese do předběžného návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie prognózy, které považuje za nezbytné pro plán pracovních míst a výši dotace ze souhrnného rozpočtu v souladu s článkem 272 Smlouvy.

4.   Rozpočtový orgán přijímá plán pracovních míst agentury.

5.   Správní rada vypracuje rozpočet agentury. Rozpočet se stává konečným po konečném přijetí souhrnného rozpočtu Evropské unie. V případě potřeby se odpovídajícím způsobem upraví.

6.   Správní rada neprodleně oznámí rozpočtovému orgánu svůj záměr provést jakýkoli projekt, který může mít výrazný finanční dopad na financování rozpočtu, zejména jedná-li se o projekty, které se vztahují k nemovitostem, například nájem nebo koupě budov. Uvědomí o tom Komisi. Bude-li mít některá složka rozpočtového orgánu v úmyslu vydat stanovisko, oznámí agentuře svůj záměr vydat stanovisko do dvou týdnů po obdržení informace o stavebním projektu. V případě neobdržení odpovědi může agentura zahájit plánovanou akci.

Článek 23

Plnění a kontrola rozpočtu

1.   Ředitel vykonává povinnosti schvalujícího úředníka a plní rozpočet agentury.

2.   Do 1. března po skončení každého rozpočtového roku předá účetní agentury účetnímu Komise a Účetnímu dvoru prozatímní účetní závěrku společně se zprávou o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok. Do 31. března následujícího roku zašle účetní agentury zprávu o rozpočtovém a finančním řízení rovněž Evropskému parlamentu a Radě. Účetní Komise konsoliduje prozatímní účetní závěrky orgánů a decentralizovaných subjektů v souladu s článkem 128 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (11) (dále jen „finanční nařízení“).

3.   Do 31. března po skončení každého rozpočtového roku předá účetní Komise prozatímní účetní závěrku agentury Účetnímu dvoru spolu se zprávou o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok. Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok se rovněž předává Evropskému parlamentu a Radě.

4.   Po obdržení vyjádření Účetního dvora k prozatímní účetní závěrce agentury podle článku 129 finančního nařízení vypracuje ředitel na vlastní odpovědnost konečnou účetní závěrku agentury a předloží ji správní radě k vyjádření stanoviska.

5.   Správní rada vydá stanovisko ke konečné účetní závěrce agentury.

6.   Do 1. července po uzavření rozpočtového roku předá ředitel tuto konečnou účetní závěrku společně se stanoviskem správní rady Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Soudnímu dvoru.

7.   Konečná účetní závěrka se zveřejní.

8.   Ředitel zašle Účetnímu dvoru odpověď na jeho vyjádření do 15. října. Zároveň zašle tuto odpověď správní radě a Komisi.

9.   Ředitel v souladu s ustanovením čl. 146 odst. 3 finančního nařízení předloží Evropskému parlamentu na jeho žádost veškeré informace potřebné pro řádný průběh udělení absolutoria pro daný rozpočtový rok.

10.   Evropský parlament na doporučení Rady přijaté kvalifikovanou většinou rozhodne do 15. května roku N + 2 o udělení absolutoria řediteli za plnění rozpočtu za rozpočtový rok N.

Článek 24

Finanční pravidla

Správní rada po poradě s Komisí vypracuje pro agenturu finanční pravidla. Tato pravidla se mohou odchylovat od nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002, pokud to vyžadují zvláštní potřeby fungování agentury a pouze s předchozím souhlasem Komise.

Článek 25

Opatření proti podvodům

1.   Pro účely boje proti podvodům, úplatkářství a jakékoli jiné nedovolené činnosti se na agenturu bez omezení vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (12).

2.   Agentura přistoupí k interinstitucionální dohodě uzavřené dne 25. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Komisí Evropských společenství o vnitřním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (13) a neprodleně přijme odpovídající ustanovení vztahující se na veškeré zaměstnance agentury.

3.   Rozhodnutí o financování dohody a z nich plynoucí prováděcí nástroje výslovně stanoví, že Účetní dvůr a OLAF mohou v případě potřeby provádět místní šetření příjemců finančních prostředků poskytovaných agenturou a zaměstnanců zodpovědných za jejich přidělování.

KAPITOLA V

Obecná ustanovení

Článek 26

Výsady a imunity

Na agenturu se vztahuje Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství.

Článek 27

Zaměstnanci

1.   Na zaměstnance agentury, včetně jejího ředitele, se vztahuje služební řád, pracovní řád a pravidla společně přijatá orgány Evropských společenství za účelem uplatnění tohoto služebního a pracovního řádu.

2.   Správní rada po dohodě s Komisí přijme nezbytná prováděcí opatření v souladu s ustanoveními článku 110 služebního řádu.

3.   Ve vztahu ke svým zaměstnancům vykonává agentura pravomoci, které orgánu oprávněnému ke jmenování svěřuje služební řád a orgánu oprávněnému uzavírat smlouvy pracovní řád.

4.   Správní rada může přijmout ustanovení umožňující zaměstnávat v agentuře dočasně přidělené odborníky z členských států.

Článek 28

Odpovědnost agentury

1.   V případě mimosmluvní odpovědnosti nahradí agentura v souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států veškerou škodu, kterou způsobila nebo kterou způsobili její zaměstnanci při plnění svých povinností. Soudní dvůr má pravomoc rozhodovat v jakémkoli sporu o náhradě těchto škod.

2.   Osobní finanční a disciplinární odpovědnost zaměstnanců agentury vůči agentuře se řídí příslušnými předpisy, které se na zaměstnance agentury vztahují.

Článek 29

Přístup k dokumentům

1.   Na dokumenty, které má agentura k dispozici, se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (14).

2.   Správní rada přijme do … (15) praktická opatření pro uplatňování nařízení (ES) č. 1049/2001.

3.   Rozhodnutí přijímaná agenturou v souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 1049/2001 mohou být předmětem stížnosti veřejnému ochránci práv nebo řízení před Soudním dvorem v souladu s podmínkami stanovenými v článcích 195 a 230 Smlouvy.

Článek 30

Účast třetích zemí

1.   Agentura je otevřená účasti třetích zemí, které uzavřely se Společenstvím dohody, čímž přijaly a uplatňují právo Společenství v oblasti energetiky a případně v oblasti ochrany životního prostředí a konkurenceschopnosti.

2.   Na základě příslušných ustanovení těchto dohod jsou vypracována opatření uvádějící zejména povahu, rozsah a procedurální aspekty zapojení těchto zemí do práce agentury, včetně ustanovení týkajících se finančních příspěvků a zaměstnanců.

Článek 31

Výbor

1.   Komisi je nápomocen výbor.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí.

Článek 32

Jazykový režim

1.   Na agenturu se vztahuje nařízení č. 1 z 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství (16).

2.   O vnitřním jazykovém režimu agentury rozhoduje správní rada.

3.   Překladatelské služby potřebné pro fungování agentury zajišťuje Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie.

KAPITOLA VI

Závěrečná ustanovení

Článek 33

Hodnocení

1.   Komise provede hodnocení činnosti agentury za pomoci nezávislého externího odborníka. Toto hodnocení zahrnuje výsledky dosažené agenturou a její pracovní metody ve vztahu k jejímu účelu, mandátu a úkolům vymezeným v tomto nařízení a v jejích ročních pracovních programech.

2.   Rada regulačních orgánů obdrží závěry hodnocení a podá doporučení týkající se změn tohoto nařízení, agentury a jejích pracovních metod Komisi, která může tato doporučení spolu s vlastním stanoviskem a vhodnými návrhy předložit Evropskému parlamentu a Radě.

3.   První hodnotící zprávu předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě do čtyř let ode dne nástupu prvního ředitele do funkce. Komise poté hodnotící zprávu předkládá alespoň každých pět let.

Článek 34

Vstup v platnost a přechodná opatření

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Články 5, 6, 7, 8, 9 a 10 se použijí od … (17).

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne …

Za Evropský parlament

předseda

Za Radu

předseda nebo předsedkyně


(1)  Úř. věst. C 211, 19.8.2008, s. 23.

(2)  Úř. věst. C 172, 5.7.2008, s. 55.

(3)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 18. června 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku), společný postoj Rady ze dne 9. ledna 2009 a postoj Evropského parlamentu ze dne … (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(4)  Úř. věst. L 296, 14.11.2003, s. 34.

(5)  Úř. věst. L 176, 15.7.2003, s. 37.

(6)  Úř. věst. L 176, 15.7.2003, s. 57.

(7)  Úř. věst. L …

(8)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)  Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(11)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(12)  Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.

(13)  Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 15.

(14)  Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.

(15)  Šesti měsícům ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

(16)  Úř. věst. 17, 6.10.1958, s. 385.

(17)  18 měsícům ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.


ODŮVODNĚNÍ RADY

I.   ÚVOD

1.

Dne 19. září 2007 Komise předložila návrh nařízení, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů, založený na článku 95 Smlouvy, a to jako součást balíčku obsahujícího čtyři další návrhy týkající se vnitřního trhu s energií.

2.

Výbor regionů vydal stanovisko k celému balíčku dne 10. dubna 2008 (1) a Evropský hospodářský a sociální výbor dne 22. dubna 2008 (2).

3.

Evropský parlament přijal stanovisko (3) v prvním čtení dne 18. června 2008 a schválil 73 změn. Komise nepředložila pozměněný návrh.

4.

Dne 9. ledna 2009 přijala Rada společný postoj v souladu s článkem 251 Smlouvy.

II.   CÍL NÁVRHU

5.

Návrh je součástí třetího balíčku pro vnitřní trh s energií, společně se směrnicí o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem, nařízením o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám, směrnicí o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a nařízením o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou. Přispívá k zavádění regulačního rámce, který je nezbytný pro plně účinné otevření trhu a vytvoření jednotného trhu pro plyn a elektřinu, a to prostřednictvím zřízení agentury, jež má být nápomocna regulačním orgánům při provádění regulačních úkolů stanovených na úrovni Společenství a vykonávaných na úrovni jednotlivých států, a pro případnou koordinaci jejich činnosti.

III.   ANALÝZA SPOLEČNÉHO POSTOJE

6.   Obecné poznámky

6.1.

Komise přijala všechny změny, které Rada v jejím návrhu provedla.

6.2.

Pokud jde o 73 změn přijatých Evropským parlamentem, Rada stejně jako Komise

přijala těchto 25 změn:

zcela (někdy s novou formulací): 9, 12, 45, 47, 48, 49, 53, 54, 58, 59 a 66

zčásti, v zásadě nebo ve smyslu: 3, 4, 11 (první část), 13, 15, 16, 40, 44, 51, 57, 61, 64, 68 a 76; a

zamítla těchto 25 změn: 8, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 29, 30, 34, 36, 37, 38, 46, 50, 52, 55, 56, 60, 62, 63, 67, 69, 71 a 73, a to z důvodu obsahu, formy nebo soudržnosti.

6.3.

Rada se odchýlila od postoje Komise

a přijala v podstatě změnu 65 a

zamítla těchto 23 změn: 5, 6, 7, 10, 11 (druhá část), 14, 19, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 42, 43, 70, 72, 74 a 75.

7.   Konkrétní poznámky

7.1.

Pokud jde o změny EP, u nichž se Rada odchýlila od postoje Komise:

a)

Rada přijala změnu 65 (v souladu s tím, že ředitel má jednat výhradně podle pokynů rady regulačních orgánů).

b)

Rada zamítla 23 výše uvedených změn (bod 6.3) z těchto důvodů:

i)

změna 5: zdvojuje úkoly, které již provádí Komise, a není v souladu s úkoly stanovenými v návrhu Komise.

ii)

změna 6: není přínosná a přesná, protože spolupráce vnitrostátních regulačních orgánů bude nadále probíhat mimo rámec stanovený agenturou.

iii)

změna 7: vede k tomu, že oblast působnosti agentury je nejasná, a je v rozporu s nezávaznou povahou některých jejích aktů.

iv)

změna 10: směšuje nezávislost vnitrostátních regulačních orgánů stanovenou směrnicemi o elektřině a o plynu s nezávislostí subjektů agentury.

v)

změna 11 (druhá část): není přínosná a není v souladu s úkoly ředitele.

vi)

změna 14: není v souladu s operačními ustanoveními nařízení.

vii)

změna 19: směšuje akty agentury s jejími úkoly uvedenými v článcích 5 až 10.

viii)

změna 24: článek 30 (účast třetích zemí) je postačující k zajištění odpovídajícího zapojení třetích zemí do činnosti agentury.

ix)

změna 26: Rada bere na vědomí, že Komise by mohla tuto změnu přijmout pouze pro jednotlivá rozhodnutí ve zvláštních případech za přesně stanovených podmínek. Rada navíc nevidí žádný důvod pro svěřování pravomocí v těchto záležitostech Komisi a dále bere na vědomí, že změna by omezila pravomoci agentury pouze na technické kodexy, zatímco stanoviska agentury by se měla vztahovat rovněž na tržní kodexy.

x)

změny 27 a 28: jsou z velké části zahrnuty v čl. 6 odst. 6, čl. 7 odst. 3 a čl. 8 odst. 1 třetím pododstavci.

xi)

změna 31: agentura nemůže zajistit spolupráci mezi regulačními orgány.

xii)

změny 32 a 33: tyto úkoly běžně spadají do působnosti Komise.

xiii)

změna 39: zdvojuje úkoly stanovené v rámci směrnice 2004/67 o bezpečnosti dodávek zemního plynu a směrnice 2005/89 o zabezpečení dodávek elektřiny a investicích do infrastruktury.

xiv)

změny 35, 41 a 43: změny 35 a 41 se navzájem zdvojují a stejně jako změna 43 kopírují úkoly, které již Komise vykonává podle směrnic o elektřině a plynu.

xv)

změna 70: bod c) neodpovídá dobrovolné povaze vnitrostátních příspěvků a bod ca) je v praxi neproveditelný.

xvi)

změna 72: způsob, jakým rada regulačních orgánů vypracovává svá stanoviska, by mohl být stanoven v jednacím řádu.

xvii)

změna 74: rozhodnutí o tom, zda a v jakém rozsahu provést při hodnocení konzultaci, by mělo být ponecháno na Komisi.

xviii)

změna 75: lhůta stanovená touto změnou je příliš krátká, aby mohlo být provedeno smysluplné hodnocení.

7.2.

Pokud jde o návrh Komise, doplnila Rada některé další změny (týkající se podstaty nebo formy), jejichž cílem je zajistit, aby regulační agentura byla nezávislá na členských státech a Komisi a měla jasně vymezené úkoly, které přesně odrážejí úkoly svěřené agentuře směrnicemi a nařízeními o elektřině a plynu. Agentura se zaměří na otázky týkající se více než jednoho členského státu, pokud se jedná o proces přijímání závazných rozhodnutí; její účast na technických záležitostech (vypracovávání kodexů sítě) byla posílena, je však stále poradní povahy. To obecně umožňuje plnit jednotlivé úkoly na vnitrostátní úrovni (například dvoustupňový přístup pro vymezení podmínek pro přístup k přeshraniční infrastruktuře a podmínek pro její operační bezpečnost (článek 8)). Při výkonu všech těchto úkolů jsou náležitě konzultováni účastníci trhu a orgány na vnitrostátní úrovni (čl. 8 odst. 1, článek 10), přičemž se náležitě zohlední i výsledky regionální spolupráce mezi provozovateli přepravní/přenosové soustavy a regulačními orgány (čl. 6 odst. 6 a čl. 7 odst. 3).

Ve společném postoji je stanovena (článek 13) silná rada regulačních orgánů, která sestává ze zástupců vnitrostátních regulačních orgánů na vyšší úrovni, a ředitel agentury, který jedná v souladu s radou regulačních orgánů. Postoj rovněž předpokládá pružnou a efektivní správní radu (článek 11) sestávající z 6 členů (jak navrhl EP ve změně 44), z nichž pět jmenuje Rada a jednoho Komise, přičemž funguje částečná rotace zajišťující postupnou a odpovídající účast členských států. S cílem zlepšit demokratickou odpovědnost byla značně posílena ustanovení o transparentnosti, například ustanovení týkající se zájmů členů rady (např. čl. 11 odst. 7).

S cílem uzpůsobit agenturu s ohledem na získané zkušenosti zavádí společný postoj mechanismus přezkumu (čl. 33 odst. 2), na němž se bude velkou měrou podílet rada regulačních orgánů.


(1)  Úř. věst. C 172, 5.7.2008, s. 55.

(2)  Úř. věst. C 211, 19.8.2008, s. 23.

(3)  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


Top