EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AG0009

Společný postoj (ES) č. 9/2007 ze dne 21. května 2007 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2186/93

OJ C 193E , 21.8.2007, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.8.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 193/1


SPOLEČNÝ POSTOJ (ES) č. 9/2007

přijatý Radou dne 21. května 2007

k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2007 ze dne …, kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2186/93

(2007/C 193 E/01)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 285 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Rady (EHS) č. 2186/93 ze dne 22. července 1993 (2) se zavedl společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely s harmonizovanými definicemi, údaji, oblastí působnosti a postupy pro aktualizaci. S cílem udržet vývoj registrů hospodářských subjektů v harmonizovaném rámci by mělo být přijato nové nařízení.

(2)

Nařízení Rady (EHS) č. 696/93 ze dne 15. března 1993 o statistických jednotkách pro účely statistického zjišťování a analýzy hospodářství ve Společenství (3) obsahuje definice statistických jednotek pro zjišťování a analýzy. Vnitřní trh vyžaduje zdokonalení srovnatelnosti statistik pořizovaných pro potřeby Společenství. Při tomto zdokonalení je třeba společně vymezit a popsat okruh podniků a jiných jednotek, jejichž činnost je předmětem statistických zjišťování.

(3)

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97 ze dne 20. prosince 1996 o strukturální statistice podnikání (4) a nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách (5) stanovily společný rámec pro sběr údajů pro statistiky a vypracovávání, předávání a vyhodnocování statistik Společenství týkajících se struktury, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti podniků ve Společenství. Registry hospodářských subjektů pro statistické účely představují základní prvek tohoto společného rámce a umožňují organizovat a koordinovat statistická zjišťování, protože poskytují harmonizovaný rámec výběru.

(4)

Registry hospodářských subjektů jsou jednou z metod, které uvádějí v soulad protichůdné požadavky na zvyšování množství informací o podnicích na jedné straně a na snižování jejich administrativního zatížení na straně druhé, zejména prostřednictvím využití existujících informací obsažených ve správních a soudních spisech, obzvláště pokud jde o mikropodniky a malé a střední podniky ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 (6).

(5)

Nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství (7) stanovilo rámec pro zřízení statistického programu Společenství a vytvořilo společný rámec pro důvěrnost statistických údajů.

(6)

Zvláštními pravidly pro zpracovávání údajů v rámci statistického programu Společenství není dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (8).

(7)

Registry hospodářských subjektů pro statistické účely jsou hlavním zdrojem pro demografii podniků, neboť obsahují záznamy o vzniku a zániku podniků a o strukturálních změnách v hospodářství na základě koncentrace či dekoncentrace, ke kterým došlo v důsledku takových operací, jakou jsou fúze, převzetí, rozdělení, vyčlenění a restrukturalizace.

(8)

Registry hospodářských subjektů poskytují základní informace, které jsou požadované z důvodu silného politického zájmu na rozvoji venkova, a to nejen pokud jde o zemědělství, ale také o jeho sílící propojení s jinými činnostmi, které nejsou zahrnuty do zemědělských statistik založených na produktech.

(9)

Veřejné podniky hrají důležitou roli v národních hospodářstvích členských států. Směrnice Komise 80/723/EHS ze dne 25. června 1980 o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky (9) se vztahuje na určité druhy veřejných podniků. Veřejné podniky a veřejné korporace by proto měly být v registrech hospodářských subjektů označeny, což lze učinit pomocí klasifikace institucionálních sektorů.

(10)

Informace o kontrolních vazbách mezi právními jednotkami jsou nezbytné pro definování skupin podniků, pro správné vymezení podniků, pro analýzu velkých a komplexních jednotek a pro studium úrovně koncentrace na jednotlivých trzích. Informace o skupinách podniků přispívají ke zlepšení kvality registrů hospodářských subjektů a lze je použít s cílem omezit nebezpečí zveřejnění důvěrných údajů. Některé finanční údaje dávají větší smysl na úrovni skupiny nebo podskupiny podniků než na úrovni jednotlivých podniků; někdy jsou dokonce dostupné pouze na úrovni skupiny či podskupiny. Záznamy o skupinách podniků umožňují, aby byla v případě nutnosti prováděna zjišťování přímo o skupinách namísto o jednotlivých podnicích, které je tvoří, čímž se může značně snížit zatížení respondentů. Aby bylo možné v registrech zaznamenávat údaje o skupinách podniků, je třeba registry hospodářských subjektů dále harmonizovat.

(11)

Vzrůstající hospodářská globalizace je výzvou pro stávající způsob vypracovávání statistik. Tím, že obsahují záznamy o mezinárodních skupinách podniků, představují registry hospodářských subjektů základní nástroj pro zdokonalení mnoha statistik souvisejících s globalizací: mezinárodního obchodu se zbožím a službami, platební bilance, přímých zahraničních investic, zahraničních poboček podniků, výzkumu, vývoje a inovace a pracovního trhu. Většina těchto statistik se vztahuje na celé hospodářství, a vyžaduje proto, aby registry hospodářských subjektů pokrývaly všechna odvětví hospodářství.

(12)

Podle čl. 3 odst. 2 nařízení Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 ze dne 11. června 1990 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství (10) nemohou být předpisy jednotlivých států o statistické důvěrnosti uplatňovány proti předávání důvěrných statistických údajů Statistickému úřadu Evropských společenství (dále jen „Eurostat“), pokud je toto předání stanoveno v právním aktu Společenství upravujícím statistiku Společenství.

(13)

Aby bylo možné zaručit splnění povinností stanovených v tomto nařízení, mohou instituce členských států příslušné pro sběr údajů potřebovat přístup ke správním informačním zdrojům, jako jsou například rejstříky spravované daňovými úřady a správami sociálního zabezpečení, centrálními bankami a jinými veřejnými institucemi, a k jiným databázím obsahujícím informace o přeshraničních transakcích a pozicích, jsou-li tyto údaje nezbytné pro vypracování statistik Společenství.

(14)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic (11) vytvořilo společný rámec pro shromažďování, předávání a vyhodnocování příslušných statistik Společenství.

(15)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (12).

(16)

Zejména je potřeba zmocnit Komisi, aby aktualizovala seznam údajů zapisovaných do registrů uvedený v příloze, jejich definice a pravidla kontinuity a aby rozhodovala o pokrytí nejmenších podniků a plně rezidentních skupin podniků, přijímala pravidla pro aktualizaci registrů, jakož i zavedla společné normy kvality a stanovila obsah a periodicitu zpráv o kvalitě. Jelikož tato opatření mají obecnou působnost a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení nebo doplnit toto nařízení o nové jiné než podstatné prvky, měla by být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí Rady 1999/468/ES.

(17)

Nařízení (EHS) č. 2186/93 by proto mělo být zrušeno.

(18)

Byl konzultován Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (13),

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Účel

Toto nařízení stanoví společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely ve Společenství.

Členské státy zřídí jeden či více harmonizovaných registrů pro statistické účely, jež budou sloužit jako nástroj pro přípravu a koordinaci zjišťování, jako zdroj informací pro statistickou analýzu statistického souboru podniků a jejich demografie, pro využití správních údajů a pro určování a tvorbu statistických jednotek.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a)

„právní jednotka“, „podnik“, „místní jednotka“ a „skupina podniků“ jsou definovány v příloze nařízení (EHS) č. 696/93;

b)

„vnitrostátní orgány“ jsou definovány v článku 2 nařízení (ES) č. 322/97;

c)

„statistické účely“ jsou popsány v čl. 2 bodě 4 nařízení (EHS) č. 1588/90;

d)

„mezinárodní skupinou podniků“ se rozumí skupina podniků, která se skládá z alespoň dvou podniků nebo právních jednotek nacházejících se v různých zemích;

e)

„redukovanou skupinou podniků“ se rozumějí podniky a právní jednotky tvořící mezinárodní skupinu podniků, které jsou rezidenty v téže zemi. Může zahrnovat pouze jednu jednotku, pokud ostatní jednotky nejsou rezidenty v téže zemi. Podnik může být redukovanou skupinou podniků nebo její částí.

Článek 3

Oblast působnosti

1.   V souladu s definicemi uvedenými v článku 2 a s výhradou omezení v tomto článku se do registrů zapisují:

a)

všechny podniky, které vykonávají hospodářské činnosti přispívající k hrubému domácímu produktu (HDP), a jejich místní jednotky;

b)

právní jednotky, které tyto podniky tvoří;

c)

redukované skupiny podniků a mezinárodní skupiny podniků, a

d)

plně rezidentní skupiny podniků.

2.   Požadavek stanovený v odstavci 1 se však nevztahuje na domácnosti, pokud jsou zboží i služby, které produkují, určeny pro jejich vlastní spotřebu nebo zahrnují pronájem vlastních nemovitostí.

3.   Místní jednotky, jež nejsou samostatnými právnickými osobami (pobočky) a jež jsou závislé na zahraničních podnicích a klasifikují se jako kvazispolečnosti v souladu s Evropským systémem integrovaných hospodářských účtů z roku 1995 zřízeným nařízením Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství (14) a Systémem národních účtů Organizace spojených národů z roku 1993, se pro účely registrů hospodářských subjektů považují za podniky.

4.   Skupinu podniků lze vysledovat na základě kontrolních vazeb mezi jejími právními jednotkami. Pro vymezení skupin podniků se použije definice kontroly stanovená v bodě 2.26 přílohy A nařízení (ES) č. 2223/96.

5.   Toto nařízení se vztahuje pouze na jednotky, které zcela nebo zčásti vykonávají hospodářskou činnost. Hospodářskou činností se rozumí jakákoli činnost spočívající v nabízení zboží a služeb na daném trhu. Za hospodářskou činnost se pro účely registrů hospodářských subjektů považují rovněž netržní služby, které přispívají k hrubému domácímu produktu, a přímá či nepřímá majetková účast v aktivních právních jednotkách. Právní jednotky, které nejsou hospodářsky aktivní, jsou součástí podniku pouze ve spojení s hospodářsky aktivními právními jednotkami.

6.   Regulativním postupem s kontrolou podle čl. 16 odst. 3 se rozhodne o opatřeních, jejichž účelem je měnit jiné než podstatné části tohoto nařízení, pokud jde o to, v jakém rozsahu se do registrů zapisují podniky zaměstnávající méně než půl osoby a plně rezidentní skupiny podniků, které nemají význam pro statistiky členských států, a jak se definují jednotky v souladu s definicemi používanými v zemědělských statistikách.

Článek 4

Zdroje údajů

1.   Splní-li podmínky týkající se kvality uvedené v článku 6, mohou členské státy při shromažďování informací požadovaných v tomto nařízení využít jakékoli zdroje, jež považují za vhodné. Vnitrostátní orgány jsou v rámci své působnosti oprávněny shromažďovat pro statistické účely informace, na něž se vztahuje toto nařízení a jež jsou obsaženy ve správních nebo soudních spisech.

2.   Nelze-li údaje shromáždit bez nepřiměřených nákladů, mohou vnitrostátní orgány použít postupy statistického odhadování, přičemž musí respektovat potřebnou správnost a kvalitu.

Článek 5

Údaje zapisované do registrů

1.   Jednotky uvedené v registrech jsou charakterizovány identifikačním číslem a sledovanými údaji uvedenými v příloze.

2.   Opatření, jejichž účelem je změnit a doplnit jiné než podstatné části tohoto nařízení a která se týkají seznamu údajů a jejich aktualizace, sledovaných údajů a pravidel kontinuity, se přijmou regulativním postupem s kontrolou podle čl. 16 odst. 3.

Článek 6

Normy kvality a zprávy o kvalitě

1.   Členské státy přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění kvality registrů hospodářských subjektů.

2.   Členské státy poskytují Komisi (Eurostatu) na její žádost zprávu o kvalitě registrů hospodářských subjektů (dále jen „zprávy o kvalitě“).

3.   Opatření týkající se společných norem kvality a obsahu a periodicity zpráv o kvalitě se přijmou regulativním postupem s kontrolou podle čl. 16 odst. 3, přičemž se přihlíží k nákladům na sestavování údajů.

4.   Členské státy uvědomí Komisi (Eurostat) o závažných změnách metod či jiných změnách, které by mohly mít vliv na kvalitu registrů hospodářských subjektů, jakmile takové změny zjistí, avšak nejpozději šest měsíců po dni vstupu těchto změn v platnost.

5.   Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení, v níž uvede zejména, jaké náklady vznikají statistického systému v důsledku této úpravy, jak jsou zatíženy podniky a jaký je přínos této úpravy.

Článek 7

Příručka s doporučeními

Komise zveřejní příručku s doporučeními týkající se registrů hospodářských subjektů. Tato příručka bude aktualizována v úzké spolupráci se členskými státy.

Článek 8

Časový plán a periodicita

1.   Zápisy do registrů a výmazy z registrů se aktualizují alespoň jednou ročně.

2.   Četnost aktualizace závisí na druhu jednotky, dotyčné proměnné, velikosti jednotky a zdroji obecně používaném pro aktualizaci.

3.   Opatření týkající se pravidel pro aktualizaci se přijmou regulativním postupem s kontrolou podle čl. 16 odst. 3.

4.   Členské státy pořizují každoročně kopii registrů, která zachycuje jejich stav na konci roku, a uchovávají ji pro analytické účely po dobu nejméně 30 let.

Článek 9

Předávání zpráv

1.   Členské státy provádějí statistické analýzy registrů a předávají tyto informace Komisi (Eurostatu), přičemž dodržují formát a postup stanovený Komisí regulativním postupem podle čl. 16 odst. 2.

2.   Členské státy předávají Komisi (Eurostatu) na její žádost veškeré informace o provádění tohoto nařízení v členských státech.

Článek 10

Výměna důvěrných údajů mezi členskými státy

Příslušné vnitrostátní orgány různých členských států si mohou vyměňovat důvěrné údaje výlučně ke statistickým účelům v souladu s vnitrostáními právními předpisy, je-li účelem výměny zajištění kvality informací o mezinárodních skupinách podniků v Evropské unii. Výměny se mohou v souladu s vnitrostátním právem účastnit i národní centrální banky.

Článek 11

Výměna důvěrných údajů mezi Komisí (Eurostatem) a členskými státy

1.   Vnitrostátní orgány předávají Komisi (Eurostatu) údaje o mezinárodních skupinách podniků a o jednotkách, které je tvoří, jak jsou vymezeny v příloze, s cílem poskytnout výlučně pro statistické účely informace o mezinárodních skupinách v Evropské unii.

2.   K zajištění konzistentnosti zaznamenávaných údajů výlučně pro statistické účely předá Komise (Eurostat) příslušným vnitrostátním orgánům údaje o mezinárodní skupině podniků, včetně jednotek, které ji tvoří, pokud se alespoň jedna právní jednotka této skupiny nachází na území daného členského státu.

3.   Účel, rozsah, formát, opatření pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti a postup pro předávání údajů o jednotlivých jednotkách Komisi (Eurostatu) a pro předávání údajů o mezinárodních skupinách podniků příslušným vnitrostátním orgánům se přijímají regulativním postupem podle čl. 16 odst. 2, aby bylo zaručeno, že se údaje předané podle tohoto článku použijí výlučně pro statistické účely.

Článek 12

Výměna důvěrných údajů mezi Komisí (Eurostatem) a centrálními bankami

1.   Pro účely tohoto nařízení může probíhat výměna důvěrných údajů výlučně pro statistické účely mezi Komisí (Eurostatem) a národními centrálními bankami a mezi Komisí (Eurostatem) a Evropskou centrální bankou, pokud je jejím cílem zajištění kvality informací o mezinárodních skupinách podniků v Evropské unii a tuto výměnu výslovně povolil příslušný vnitrostátní orgán.

2.   Účel, rozsah, formát, opatření pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti a postup pro předávání údajů o mezinárodních skupinách podniků národním centrálním bankám a Evropské centrální bance se přijímají regulativním postupem podle čl. 16 odst. 2, aby bylo zaručeno, že se údaje předané podle tohoto článku použijí výlučně pro statistické účely.

Článek 13

Důvěrnost a přístup k identifikovatelným údajům

1.   Dostávají-li Komise (Eurostat), vnitrostátní orgány, národní centrální banky a Evropská centrální banka důvěrné údaje podle článků 10, 11 a 12, zacházejí s těmito informacemi jako s důvěrnými podle nařízení (ES) č. 322/97.

2.   Pro účely tohoto nařízení a bez ohledu na článek 14 nařízení (ES) č. 322/97 je předávání důvěrných údajů mezi vnitrostátními orgány a Komisí (Eurostatem) přípustné, je-li to nezbytné pro vypracování specifických statistik Společenství. Jakékoli jiné předání musí výslovně schválit vnitrostátní orgán, který údaje shromáždil.

Článek 14

Přechodné období a výjimky

Pokud je třeba v registrech hospodářských subjektů provést významnou změnu, může Komise na žádost členského státu udělit výjimku na přechodné období nejdéle do … (15).

V oblasti zemědělství, lesnictví a rybářství, veřejné správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení a pro dodatečné údaje týkající se skupin podniků může Komise (Eurostat) na žádost členského státu udělit výjimky na přechodné období nejdéle do … (16).

Článek 15

Prováděcí opatření

1.   Dále uvedená opatření, jejichž účelem je změnit jiné než podstatné části tohoto nařízení, mj. jeho doplněním, se přijmou regulativním postupem s kontrolou podle čl. 16 odst. 3:

a)

rozhodování o pokrytí nejmenších podniků a plně rezidentních skupin podniků v souladu s čl. 3 odst. 6;

b)

aktualizace seznamu údajů zapisovaných do registrů uvedeného v příloze, jejich definic a pravidel kontinuity v souladu s článkem 5, při zohlednění zásady, že přínos aktualizace musí převyšovat náklady, a zásady, že dodatečné zdroje, které členské státy nebo podniky použijí, zůstávají v přiměřených mezích;

c)

stanovení společných norem kvality, jakož i obsahu a periodicity zpráv o kvalitě, v souladu s čl. 6 odst. 3;

d)

pravidla pro aktualizaci registrů v souladu s čl. 8 odst. 3.

2.   Regulativním postupem podle čl. 16 odst. 2 se přijmou opatření, která se týkají:

a)

předávání informací vyplývajících ze statistických analýz registrů v souladu s článkem 9;

b)

předávání údajů o jednotlivých jednotkách mezinárodních skupin podniků mezi Komisí (Eurostatem) a členskými státy v souladu s článkem 11, a

c)

předávání údajů o mezinárodních skupinách podniků mezi Komisí (Eurostatem) a centrálními bankami v souladu s článkem 12.

Článek 16

Výbor

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES, s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Článek 17

Zrušující ustanovení

Zrušuje se nařízení (EHS) č. 2186/93.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 18

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V … dne …

Za Evropský parlament

předseda

Za Radu

předseda


(1)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 1. června 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku), společný postoj Rady ze dne 21. května 2007 a postoj Evropského parlamentu ze dne … (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). Rozhodnutí Rady ze dne … (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 196, 5.8.1993, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 76, 30.3.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1882/2003.

(4)  Úř. věst. L 14, 17.1.1997, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).

(5)  Úř. věst. L 162, 5.6.1998, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1893/2006.

(6)  Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.

(7)  Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003.

(8)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003.

(9)  Úř. věst. L 195, 29.7.1980, s. 35. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2005/81/ES (Úř. věst. L 312, 29.11.2005, s. 47).

(10)  Úř. věst. L 151, 15.6.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1882/2003.

(11)  Úř. věst. L 35, 8.2.2005, s. 23. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 602/2006 (Úř. věst. L 106, 19.4.2006, s. 10).

(12)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(13)  Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

(14)  Úř. věst. L 310, 30.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1267/2003 (Úř. věst. L 180, 18.7.2003, s. 1).

(15)  Dva roky od vstupu tohoto nařízení v platnost.

(16)  Pět let od vstupu tohoto nařízení v platnost.


PŘÍLOHA

Registry hospodářských subjektů obsahují u každé jednotky následující informace. Tyto informace nemusí být pro každou jednotku ukládány zvlášť, pokud je lze odvodit z jiné jednotky či jednotek.

Neoznačené položky jsou povinné, položky označené „Podmíněný údaj“ jsou povinné, pokud jsou v členském státě k dispozici, a položky označené „Dobrovolný údaj“ jsou doporučené.

1.   

Právní jednotka

Identifikační údaje

1.1

 

Identifikační číslo

1.2a

 

Obchodní firma nebo název

1.2b

 

Adresa (včetně PSČ), co nejpodrobněji

1.2c

Dobrovolný údaj

Číslo telefonu a faxu, e-mailová adresa a informace, které umožní elektronický sběr údajů

1.3

 

Registrační číslo pro účely daně z přidané hodnoty (DPH), popřípadě jiné správní identifikační číslo

Demografické údaje

1.4

 

Datum vzniku v případě právnických osob nebo datum úředního uznání jako hospodářského subjektu v případě fyzických osob

1.5

 

Datum, od něhož právní jednotka přestala být součástí podniku (v souladu s proměnnou 3.3)

Hospodářské/stratifikační údaje

1.6

 

Právní forma

Vazby na ostatní registry

 

 

Odkaz na přidružené registry, které obsahují záznam o dané právní jednotce a informace, jež mohou být použity pro statistické účely

1.7a

 

Odkaz na registr hospodářských subjektů působících v rámci Společenství zřízený podle nařízení (ES) č. 638/2004 (1) a odkaz na celní evidenci nebo registr hospodářských subjektů mimo Společenství

1.7b

Dobrovolný údaj

Odkaz na údaje z účetní rozvahy (pro jednotky, které musí zveřejňovat své účty) a odkaz na registr platební bilance či registr přímých zahraničních investic a odkaz na registr zemědělských podniků

Další údaje u právních jednotek, které jsou částí podniků patřících do skupiny podniků:

Vazba na skupinu podniků

1.8

 

Identifikační číslo plně rezidentní/redukované skupiny podniků (4.1), k níž daná jednotka patří

1.9

 

Datum přidružení k plně rezidentní/redukované skupině podniků

1.10

 

Datum oddělení od plně rezidentní/redukované skupiny podniků

Kontrola jednotek

 

 

Kontrolní vazby mezi rezidentními jednotkami lze zaznamenat od nejvyšší úrovně směrem k nejnižší (1.11a) nebo od nejnižší úrovně směrem k nejvyšší (1.11b). U každé jednotky se zaznamenává pouze první úroveň kontroly, přímé i nepřímé (celý řetězec kontrolních vazeb lze získat jejich kombinací).

1.11a

 

Identifikační číslo/čísla rezidentní právní jednotky či jednotek, které kontroluje daná právní jednotka

1.11b

 

Identifikační číslo rezidentní právní jednotky, která kontroluje danou právní jednotku

1.12a

 

Země registrace a identifikační číslo/čísla nebo obchodní firma/firmy nebo název/názvy, adresa/adresy nerezidentní právní jednotky či jednotek, které kontroluje daná právní jednotka

1.12b

Podmíněný údaj

Číslo/čísla plátce DPH nerezidentní právní jednotky či jednotek, které kontroluje daná právní jednotka

1.13a

 

Země registrace a identifikační číslo nebo obchodní firma nebo název a adresa nerezidentní právní jednotky, která kontroluje danou právní jednotku

1.13b

Podmíněný údaj

Číslo plátce DPH nerezidentní právní jednotky, která kontroluje danou právní jednotku

Vlastnictví jednotek

 

Podmíněný údaj

Vlastnictví rezidentních jednotek lze zaznamenat od nejvyšší úrovně směrem k nejnižší (1.14a) nebo od nejnižší úrovně směrem k nejvyšší (1.14b).

Záznam této informace a práh použitý pro vlastnický podíl závisí na dostupnosti dané informace ve správních zdrojích. Doporučeným prahem je vlastnický podíl ve výši alespoň 10 %.

1.14a

Podmíněný údaj

a)

Identifikační číslo/čísla a

b)

podíly (v %)

v rezidentní právní jednotce či jednotkách, které daná právní jednotka vlastní

1.14b

Podmíněný údaj

a)

Identifikační číslo/čísla a

b)

podíly (v %)

rezidentní právní jednotky či jednotek, které vlastní danou právní jednotku

1.15

Podmíněný údaj

a)

Země registrace a

b)

identifikační číslo/čísla nebo název/názvy, adresa/adresy a číslo/čísla plátce DPH a

c)

podíly (v %)

v nerezidentní právní jednotce či jednotkách, které daná právní jednotka vlastní

1.16

Podmíněný údaj

a)

Země registrace a

b)

identifikační číslo/čísla nebo název/názvy, adresa/adresy a číslo/čísla plátce DPH a

c)

podíly (v %)

nerezidentní právní jednotky či jednotek, které vlastní danou právní jednotku

2.   

Místní jednotka

Identifikační údaje

2.1

 

Identifikační číslo

2.2a

 

Název

2.2b

 

Adresa (včetně PSČ), co nejpodrobněji

2.2c

Dobrovolný údaj

Číslo telefonu a faxu, e-mailová adresa a informace, které umožní elektronický sběr údajů

2.3

 

Identifikační číslo podniku (3.1), k němuž daná místní jednotka patří

Demografické údaje

2.4

 

Datum začátku činnosti

2.5

 

Datum ukončení činnosti

Hospodářské/stratifikační údaje

2.6

 

Čtyřmístný kód převažující činnosti podle klasifikace NACE

2.7

Podmíněný údaj

Vedlejší činnosti, pokud existují, označené čtyřmístným kódem klasifikace NACE; tento bod se týká pouze místních jednotek, které jsou předmětem zjišťování

2.8

Dobrovolný údaj

Činnost vykonávaná v místní jednotce, která je pomocnou činností podniku, k němuž náleží (ano/ne)

2.9

 

Počet zaměstnaných osob

2.10a

 

Počet zaměstnanců

2.10b

Dobrovolný údaj

Počet zaměstnanců v ekvivalentech zaměstnanců na plný pracovní úvazek

2.11

 

Kód zeměpisné polohy

Vazby na ostatní registry

2.12

Podmíněný údaj

Odkaz na přidružené registry, které obsahují záznam o dané místní jednotce a informace, jež mohou být použity pro statistické účely (pokud takové přidružené registry existují)

3.   

Podnik

Identifikační údaje

3.1

 

Identifikační číslo

3.2a

 

Název

3.2b

Dobrovolný údaj

Poštovní, elektronická a internetová adresa

3.3

 

Identifikační číslo/čísla právní jednotky či jednotek, které tvoří daný podnik

Demografické údaje

3.4

 

Datum začátku činnosti

3.5

 

Datum ukončení činnosti

Hospodářské/stratifikační údaje

3.6

 

Čtyřmístný kód převažující činnosti podle klasifikace NACE

3.7

Podmíněný údaj

Vedlejší činnosti, pokud existují, označené čtyřmístným kódem klasifikace NACE; tento bod se týká pouze podniků, které jsou předmětem zjišťování

3.8

 

Počet zaměstnaných osob

3.9a

 

Počet zaměstnanců

3.9b

Dobrovolný údaj

Počet zaměstnanců v ekvivalentech zaměstnanců na plný pracovních úvazek

3.10a

 

Obrat vyjma proměnnou 3.10b

3.10b

Dobrovolný údaj

Obrat v oblastech zemědělství, lovu a lesnictví, rybolovu, veřejné správy a obrany, povinného sociálního zabezpečení, soukromých domácností se zaměstnanými osobami a zahraničních organizací

3.11

 

Institucionální sektory a subsektory podle Evropského systému integrovaných hospodářských účtů

Další údaje u podniků, které patří ke skupině podniků:

Vazba na skupinu podniků

3.12

Identifikační číslo plně rezidentní/redukované skupiny podniků (4.1), k níž daný podnik patří

4.   

Skupina podniků

Identifikační údaje

4.1

 

Identifikační číslo plně rezidentní/redukované skupiny

4.2a

 

Název plně rezidentní/redukované skupiny

4.2b

Dobrovolný údaj

Poštovní, elektronická a internetová adresa vedoucího subjektu rezidentní/redukované skupiny

4.3

Částečně podmíněný údaj

Identifikační číslo vedoucího subjektu plně rezidentní/redukované skupiny (totožné s identifikačním číslem právní jednotky, která vede rezidentní skupinu).

Podmíněný údaj: Je-li kontrolující jednotkou fyzická osoba, která není hospodářským subjektem, závisí uvedení tohoto záznamu na dostupnosti dané informace ve správních zdrojích.

4.4

 

Druh skupiny podniků:

1.

plně rezidentní skupina podniků

2.

redukovaná skupina podniků kontrolovaná z tuzemska

3.

redukovaná skupina podniků kontrolovaná ze zahraničí

Demografické údaje

4.5

 

Datum vzniku plně rezidentní/redukované skupiny podniků

4.6

 

Datum zániku plně rezidentní/redukované skupiny podniků

Hospodářské/stratifikační údaje

4.7

 

Dvoumístný kód převažující činnosti plně rezidentní/redukované skupiny podle klasifikace NACE

4.8

Dobrovolný údaj

Vedlejší činnosti plně rezidentní/redukované skupiny označené dvoumístným kódem klasifikace NACE

4.9

 

Počet osob zaměstnaných v plně rezidentní/redukované skupině

4.10

Dobrovolný údaj

Konsolidovaný obrat

Další údaje u mezinárodních skupin podniků (druhy 2 a 3 uvedené u proměnné 4.4):

Záznam proměnných 4.11 a 4.12a je dobrovolný, pokud nebylo stanoveno, že mají být předány informace o mezinárodních skupinách dle článku 11.

Identifikační údaje

4.11

 

Identifikační číslo globální skupiny

4.12a

 

Název globální skupiny

4.12b

Dobrovolný údaj

Země registrace, poštovní, elektronická a internetová adresa vedoucího subjektu globální skupiny

4.13a

 

Identifikační číslo vedoucího subjektu globální skupiny, pokud je vedoucí subjekt skupiny rezidentem (totožné s identifikačním číslem právní jednotky, která je vedoucím subjektem skupiny).

Pokud není vedoucí subjekt globální skupiny rezidentní, uvede se země registrace.

4.13b

Dobrovolný údaj

Identifikační číslo vedoucího subjektu globální skupiny nebo jméno a adresa tohoto subjektu, pokud není rezidentem

Hospodářské/stratifikační údaje

4.14

Dobrovolný údaj

Počet zaměstnaných osob z globálního hlediska

4.15

Dobrovolný údaj

Konsolidovaný globální obrat

4.16

Dobrovolný údaj

Země globálního rozhodovacího střediska

4.17

Dobrovolný údaj

Země, ve kterých se nacházejí podniky nebo místní jednotky


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 (Úř. věst. L 102, 7.4.2004, s. 1).


ODŮVODNĚNÍ RADY

I.   ÚVOD

1.

Komise přijala svůj návrh (1) dne 5. dubna 2005 s cílem modernizovat stávající nařízení o registrech hospodářských subjektů (EHS) č. 2186/93 a zohlednit další statistické požadavky, které postupně vyvstaly. Návrh byl přezkoumán a projednán v přípravných orgánech Rady v rámci jednotlivých předsednictví.

2.

Evropský parlament přijal své stanovisko při prvním čtení dne 1. června 2006.

3.

Rada přijala společný postoj v souladu s článkem 251 Smlouvy o ES dne 21. května 2007.

II.   CÍLE

Hlavními cíli návrhu tohoto nařízení jsou:

povinná registrace pro všechny podniky, jejich místní jednotky a odpovídající právní jednotky, které vykonávají hospodářskou činnost přispívající k hrubému domácímu produktu,

zahrnutí všech finančních vztahů a skupin podniků a výměna údajů o mezinárodních skupinách a jednotkách, které je tvoří, mezi členskými státy a Komisí (Eurostatem).

Cílem návrhu je dále harmonizace mezi všemi členskými státy přijetím společné metodiky.

III.   ANALÝZA SPOLEČNÉHO POSTOJE

1.   Obecné souvislosti

V červnu roku 2006 bylo ohledně tohoto dokumentu dosaženo dohody v prvním čtení (PE-CONS 3624/06).

Rada přijala dne 17. července 2006 rozhodnutí 2006/512/ES, kterým se mění rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi a kterým se zavádí nový postup pod názvem „regulativní postup s kontrolou“ (článek 5a).

Tento nový postup projednávání ve výborech je třeba použít pro přijetí opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, a to i zrušením některých těchto prvků nebo doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky.

2.   Úpravy provedené Radou

Návrh nařízení odkazuje v případech, kdy jsou prováděcí pravomoci svěřeny Komisi, na regulativní postup projednávání ve výborech, a musí být tudíž tam, kde je to nutné, upraven podle nového regulativního postupu s kontrolou v rámci projednávání ve výborech.

Komise přijala společný postoj schválený Radou.


(1)  KOM(2005) 0112.


Top