EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AG0004

Společný postoj (ES) č. 4/2005 ze dne 21. října 2004 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1419/1999/ES o zavedení akce Společenství na podporu projektu Evropské hlavní město kultury pro roky 2005 až 2019

OJ C 25E , 1.2.2005, p. 41–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 25/41


SPOLEČNÝ POSTOJ (ES) č. 4/2005

přijatý Radou dne 21. října 2004

s ohledem na přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č..../2005/ES ze dne..., kterým se mění rozhodnutí č. 1419/1999/ES o zavedení akce Společenství na podporu projektu Evropské hlavní město kultury pro roky 2005 až 2019

(2005/C 25E/04)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 151 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Výboru regionů (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1419/1999/ES ze dne 25. května 1999 o zavedení akce Společenství na podporu projektu Evropské hlavní město kultury pro roky 2005 až 2019 (3) je zaměřeno na zhodnocení bohatství, rozmanitosti a společných charakteristických rysů evropských kultur a na podporu lepšího vzájemného poznání mezi evropskými občany.

(2)

Příloha I rozhodnutí č. 1419/1999/ES stanoví časové pořadí, podle něhož mohou členské státy v rámci tohoto projektu předkládat návrhy. Uvedená příloha se omezuje na členské státy v době přijetí rozhodnutí dne 25. května 1999.

(3)

Článek 6 rozhodnutí č. 1419/1999/ES stanoví, že uvedené rozhodnutí lze přezkoumat zejména s ohledem na budoucí rozšíření Evropské unie.

(4)

S ohledem na rozšíření z roku 2004 je důležité umožnit novým členským státům podávat během krátké doby návrhy v rámci projektu Evropské hlavní město kultury, aniž by se změnilo pořadí ostatních členských států, aby od roku 2009 až do konce současné akce Společenství bylo každý rok v členských státech možné vybrat dvě hlavní města.

(5)

Rozhodnutí č. 1419/1999/ES by tedy mělo být změněno,

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

Rozhodnutí č. 1419/1999/ES se mění takto:

1.

Vkládá se nový bod odůvodnění, který zní:

„12a)

vzhledem k tomu, že je třeba přihlédnout k finančním dopadům tohoto rozhodnutí tak, aby bylo zajištěno dostatečné a vhodné financování Společenstvím pro jmenování dvou Evropských hlavních měst kultury;“

2.

V článku 2 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Města v členských státech jsou jmenována Evropským hlavním městem kultury v pořadí stanoveném na seznamu v příloze I. Až do roku 2008 včetně se jmenování vztahuje na jedno město členského státu uvedeného v seznamu. Počínaje rokem 2009 se jmenování vztahuje na jedno město z každého členského státu uvedeného v seznamu. Časové pořadí uvedené v příloze I lze změnit vzájemnou dohodou mezi dotčenými členskými státy. Jednotlivé členské státy předloží své návrhy na jedno či více měst Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Výboru regionů. Návrh se předloží nejpozději čtyři roky před začátkem konání dotyčného projektu, případně společně s doporučením dotčeného členského státu.“

3.

Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. května 2004.

V Lucemburku dne

Za Evropský parlament

předseda

Za Radu

předseda nebo předsedkyně


(1)  Úř. věst. C 121, 30.4.2004, s. 15.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2004 (Úř. věst. C 104 E, 30.4.2004), společný postoj Rady ze dne 21. října 2004 a postoj Evropského parlamentu ze dne ... (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(3)  Úř. věst. L 166, 1.7.1999, s. 1.


PŘÍLOHA

POŘADÍ PRO PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ NA „EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY“

2005

Irsko

 

2006

Řecko (1)

 

2007

Lucembursko

 

2008

Spojené království

 

2009

Rakousko

Litva

2010

Německo

Maďarsko

2011

Finsko

Estonsko

2012

Portugalsko

Slovinsko

2013

Francie

Slovensko

2014

Švédsko

Lotyšsko

2015

Belgie

Česká republika

2016

Španělsko

Polsko

2017

Dánsko

Kypr

2018

Nizozemsko (1)

Malta

2019

Itálie

 


(1)  Rada pro kulturu a audiovizi na svém zasedání dne 28. května 1998 vzala na vědomí výměnu pořadí mezi Řeckem a Nizozemskem v souladu s čl. 2 odst. 1 rozhodnutí č. 1419/1999/ES.


ODŮVODNĚNÍ RADY

I.   ÚVOD

1.

Dne 17. listopadu 2003 předložila Komise Evropskému parlamentu a Radě na základě článku 151 Smlouvy o ES návrh rozhodnutí, kterým se mění rozhodnutí č. 1419/1999/ES o zavedení akce Společenství na podporu projektu „Evropské hlavní město kultury“ pro roky 2005 až 2019.

2.

Evropský parlament zaujal své stanovisko při prvním čtení dne 22. dubna 2004. Komise přednesla svůj upravený návrh dne 29. dubna 2004.

3.

Výbor regionů zaujal své stanovisko dne 21. dubna 2004 (1).

4.

Dne 21. října 2004 přijala Rada společný postoj v souladu s čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES.

II.   CÍL NÁVRHU

Cílem návrhu je umožnit novým členským státům účast v projektu Evropské hlavní město kultury před skončením platnosti stávajícího rozhodnutí v roce 2019. Návrh nemění stávající pořadí pro podávání návrhů členskými státy, ale zavádí se nový systém jmenování dvou členských států oprávněných každý rok počínaje rokem 2009 podat návrhy tak, aby v členských státech mohla být vybrána dvě hlavní města.

III.   ROZBOR SPOLEČNÉHO POSTOJE

1.   Obecné poznámky

Rada v návrhu Komise neprovedla žádné změny. Komise zcela přijala 1 změnu z 5 změn navrhovaných Parlamentem (změna 1).

2.   Změny učiněné Evropským parlamentem

2.1   Změny přijaté Radou

Rada plně potvrdila změnu navrhovanou Parlamentem a přijatou Komisí (změna 1).

2.2   Změny nezapracované Radou

Rada stejně jako Komise usoudila, že změny 2, 3, 4 a 5 šly nad rámec návrhu, a jejich zapracování nepokládala za vhodné.

III.   ZÁVĚRY

Rada se domnívá, že společný postoj je vyvážený a plně v souladu s hlavním cílem návrhu Komise, čímž umožňuje novým členským státům co možná nejdříve účast v projektu Evropské hlavní město kultury.


(1)  Úř. věst. C 121, 30.4.2004, s. 15.


Top