EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Jednostranné akty

Jednostranné akty

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Článek 288 Smlouvy o fungování Evropské unie

Článek 289 Smlouvy o fungování Evropské unie

CO JE CÍLEM ČLÁNKŮ 288 A 289 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (SFEU)?

Popisují hlavní jednostranné akty Evropské unie (článek 288) a zejména ty, které jsou právními akty (článek 299).

KLÍČOVÉ BODY

Co to jsou jednostranné akty?

 • Mezi zdroji práva EU jsou jednostranné akty tou částí sekundárního práva, kam nepatří úmluvy a dohody.
 • Přijímají je nezávisle orgány EU v souladu se zakládajícími smlouvami.

Jaké jsou různé typy jednostranných aktů?

 • Jedná se v první řadě o akty, které jsou vyjmenovány v článku 288 SFEU:
  • Nařízení, směrnice a rozhodnutí, které jsou, jak uvádí článek 289, právními akty. Přijímají se legislativním procesem a jsou závazné, s mírnými rozdíly, pokud jde o oblast působnosti a závazný účinek.
  • Stanoviska a doporučení, která nejsou závaznými akty. Nedávají žádná práva ani povinnosti těm, komu jsou určena, ale mohou poskytovat pokyny ohledně výkladu a obsahu práva EU.
 • Další nezávazné jednostranné akty, které jsou spíše politického charakteru, se nazývají „atypické akty“ – nikoli proto, že nejsou používány často, ale protože nejsou uvedeny v článku 288. Patří mezi ně usnesení, závěry, sdělení a zelené a bílé knihy. Jsou uvedeny v jiných článcích Smluv EU nebo vyplývají z praxe orgánů EU.

Právní postavení jednostranných aktů

 • Orgány EU mohou svobodně vybrat takový typ aktu, který považují za nejvhodnější pro provádění svých politik.
 • Avšak vzhledem k tomu, že EU má pouze pravomoci, které jí dávají smlouvy, v každém aktu musí být uveden právní základ v SFEU odpovídající oblasti, v níž evropské orgány konají.
 • Kromě toho musí být v aktech uvedeny nástroje, které udělují pravomoc je přijímat (tyto odkazy začínají formulací „s ohledem na“), a důvody, na nichž jsou tyto akty založeny (v bodech odůvodnění začínajících formulací „vzhledem k těmto důvodům“).
 • Akty musejí být zveřejněny v Úředním věstníku EU. V platnost mohou vstoupit v den svého zveřejnění, pokud v jejich textu není uvedeno jinak (jak často bývá).
 • Jejich zákonnost může být napadena u Soudního dvora EU.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENTY

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část šestá – Institucionální a finanční ustanovení – Institucionální ustanovení – Kapitola 2 – Právní akty Unie, postupy jejich přijímání a jiná ustanovení – Oddíl 1 – Právní akty Unie – Článek 288 (bývalý článek 249 Smlouvy o ES) (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 171–172)

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie — Část šestá — Institucionální a finanční ustanovení — Institucionální ustanovení — Kapitola 2 — Právní akty Unie, postupy jejich přijímání a jiná ustanovení — Oddíl 1 — Právní akty Unie — Článek 289 (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 172)

Poslední aktualizace 21.03.2018

Top