EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Energetická účinnost: přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů a zlepšuje energetickou bezpečnost

Evropská komise navrhuje pro Evropskou unii (EU) cíl v oblasti úspor energie ve výši 30 % do roku 2030. Energetická účinnost hraje důležitou úlohu v přechodu na konkurenceschopnější, bezpečnější a udržitelnější energetickou soustavu, jejímž základním kamenem je vnitřní energetický trh EU.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Energetická účinnost a její příspěvek k energetické bezpečnosti a rámec politiky do roku 2030 v oblasti klimatu a energetiky (COM(2014) 520 final ze dne 23. 7. 2014).

PŘEHLED

Evropská komise navrhuje pro Evropskou unii (EU) cíl v oblasti úspor energie ve výši 30 % do roku 2030. Energetická účinnost hraje důležitou úlohu v přechodu na konkurenceschopnější, bezpečnější a udržitelnější energetickou soustavu, jejímž základním kamenem je vnitřní energetický trh EU.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Toto sdělení vyhodnocuje pokrok při plnění cíle EU v oblasti energetické účinnosti do roku 2020 a navrhuje nový 30% cíl pro rok 2030. Podle Komise schválený cíl v oblasti úspor energie ve výši 20 % do roku 2020 zůstává proveditelný pod podmínkou, že všechny země EU budou provádět právní předpisy, které již byly přijaty.

KLÍČOVÉ BODY

Výhody stávajících politik: politiky v oblasti energetické účinnosti přinášejí podnikům i spotřebitelům doložitelné výsledky. Patří sem:

  • Energetická náročnost průmyslu v EU se v letech 2001 až 2011 snížila o téměř 19 %.
  • Nové budovy dnes spotřebují polovinu energie ve srovnání s budovami v osmdesátých letech 20. století.
  • Země EU se do roku 2020 zavázaly zavést téměř 200 milionů inteligentních měřičů elektřiny a 45 milionů inteligentních měřičů plynu. Tyto měřiče během dne zaznamenávají spotřebu energie v pravidelných intervalech. Umožňují spotřebitelům během dne přizpůsobit využívání energie podle různých cen za energii, a tak ušetřit peníze na účtech za energii.
  • Očekává se, že do roku 2020 účinnější spotřebiče, jako jsou chladničky a pračky, ušetří na účtech za energii spotřebitelům ročně 100 miliard € - přibližně 465 € na domácnost.

Dlouhodobé výhody: v nadcházejících 16 letech se očekávají následující pozitivní dopady:

  • Očekává se, že za každé další 1 % energetických úspor poklesne dovoz plynu EU o 2,6 %. To znamená menší závislost na vnějších dodavatelích.
  • Lidem, kteří budou v energeticky účinnějších budovách žít a pracovat, nabídnou tyto budovy další výhody kromě snížení účtů za energie (například lepší okna zlepší kvalitu vzduchu a budou chránit před vnějším hlukem).
  • Politiky v oblasti energetické účinnosti vytvoří nové příležitosti pro evropské podniky, například stavební firmy a výrobce zařízení, což povede ke vzniku nových místních pracovních míst.

EU poskytuje nemalé finanční prostředky na opatření v oblasti energetické účinnosti na období 2014-2020, a to prostřednictvím evropských strukturálních a investičních fondů, programu Horizont 2020, programu evropské energetické pomoci na místní úrovni (ELENA) a Evropského fondu energetické účinnosti (EEEF).

KONTEXT

Směrnice EU o energetické účinnosti zavádí závazná opatření s cílem zajistit zlepšení energetické účinnosti o 20 % do roku 2020. Tento cíl je součástí širších cílů EU v oblasti energetiky a klimatu a zahrnuje 20% snížení emisí skleníkových plynů a 20% podíl obnovitelných zdrojů v energetickém mixu EU.

Dne 22. ledna 2014 ve svém sdělení „Rámec v oblasti klimatu a energetiky v období 2020-2030“ EK navrhla nové cíle pro snižování skleníkových plynů a pro energii z obnovitelných zdrojů pro rok 2030 - 40 % a nejméně 27 %.

Další informace jsou k dispozici na internetové stránce Generálního ředitelství pro oblast klimatu a konkrétněji ve směrnici o energetické účinnosti.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Úřední věstník L 315 ze dne 14.11.2012, s. 1-56).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020-2030 (COM(2014) 15 final ze dne 22. 1. 2014).

Poslední aktualizace 27.12.2014

Top