EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Společná organizace zemědělských trhů v EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 1308/2013 – společná organizace trhů se zemědělskými produkty

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

 • Jeho cílem je stabilizovat trhy a zabránit eskalaci tržních krizí poskytnutím záchranné sítě zemědělským trhům prostřednictvím nástrojů tržní intervence (veřejná intervence* a podpora soukromého skladování) a výjimečných opatření. Stanoví rovněž nezbytná opatření pro transparentnost trhu, která zemědělcům umožní přijímat lepší rozhodnutí o výrobě a investicích s ohledem na vývoj trhu.
 • Jeho cílem je zlepšit produktivitu a kvalitu na úrovni výroby, zvýšit poptávku a pomoci zemědělským odvětvím EU lépe se přizpůsobit tržním změnám a zvýšit jejich konkurenceschopnost prostřednictvím podpory pro konkrétní odvětví (zejména pro ovoce a zeleninu a víno).
 • Usiluje o podporu spolupráce v rámci potravinového dodavatelského řetězce prostřednictvím organizací producentů* a mezioborových organizací* (organizace, které zastupují subjekty potravinového dodavatelského řetězce zapojené do produkce produktů, obchodování s nimi anebo jejich zpracování v konkrétních odvětvích).
 • Stanoví minimální požadavky na jakost (obchodní normy), pravidla a podmínky pro zajištění kvality výroby a produktů. Stanoví pravidla pro používání nepovinných vyhrazených údajů pro vlastnosti výrobku, které představují přidanou hodnotu, nebo pro výrobní postupy pro řadu výrobků. Rovněž stanoví pravidla pro obchodování se zemědělskými produkty a specifická pravidla pro hospodářskou soutěž.
 • Nařízení bylo několikrát změněno, naposledy nařízením (EU) 2020/2220, které zavádí přechodná pravidla pro společnou zemědělskou politiku (SZP) na období 2021–2022.

KLÍČOVÉ BODY

Hlavní pravidla stanovená v nařízení jsou rozdělena do několika částí. Evropské komisi se uděluje pravomoc přijímat dodatečné akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty za účelem dalšího propracování těchto pravidel.

 

 • 1.

  Vnitřní trh

  Samotná část týkající se vnitřního trhu je rozdělena do několika hlav a kapitol.

  Tržní intervence

  Nařízení stanoví pravidla tržní intervence pro definovaný seznam produktů v následujících oblastech.

  Veřejná intervence a podpora soukromého skladování

  Toto nařízení stanoví pravidla pro tržní intervenci týkající se:

  • veřejné intervence, kdy produkty jsou nakupovány a skladovány vládami EU nebo jejich agenturami až do jejich uvolnění, a
  • pomoci poskytované na skladování produktů organizacemi soukromého sektoru.

  Toto nařízení uděluje Komisi pravomoc přijímat:

  • akty v přenesené pravomoci s cílem zajistit, aby tyto produkty byly vhodné pro dlouhodobé skladování a byly řádné a uspokojivé obchodní jakosti (viz nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238), a
  • prováděcí akty, které se týkají záležitostí, jako je minimální skladovací kapacita pro intervenční sklady (viz prováděcí nařízení (EU) 2016/1240).

  Režimy podpory

  Nařízení obsahuje pravidla pro řadu režimů podpory.

  • Pro dodávání ovoce a zeleniny a mléka a mléčných výrobků do vzdělávacích zařízení (tzv. školní režimy):
   • země EU musí vypracovat strategii pro provádění tohoto režimu na vnitrostátní nebo regionální úrovni,
   • další pravidla jsou uvedena v nařízení (EU) 2017/40, nařízení (EU) 2017/39 a nařízení (EU) 2020/600.
  • V odvětví olivového oleje a stolních oliv:
   • tříleté pracovní programy vypracované organizacemi producentů anebo jejich sdruženími ve prospěch producentů v Řecku, Francii a Itálii,
   • další pravidla jsou uvedena v nařízení (EU) č. 615/2014, nařízení (EU) č. 611/2014 a nařízení (EU) 2020/600.
  • V odvětví ovoce a zeleniny:
   • pravidla týkající se provozních fondů a operačních programů, vnitrostátní finanční podpory a vnitrostátní strategie pro tyto programy,
   • další pravidla jsou uvedena v nařízení (EU) č. 543/2011, nařízení (EU) 2020/743, nařízení (EU) 2020/884 a nařízení (EU) 2020/600.
  • V odvětví vína:
   • podrobná pravidla jsou stanovena v nařízení (EU) 2016/1149 a nařízení (EU) 2016/1150.
  • V odvětví včelařství:
  • V odvětví chmele:
   • podrobná pravidla jsou stanovena v nařízení (EU) č. 738/2010.
  • Pro systém povolení pro výsadbu révy:
   • pravidla o tomto systému jsou stanovena v nařízení (EU) 2018/273 a (EU) 2018/274.

  Pravidla EU pro stanovení cen a dalších parametrů potřebných pro tržní opatření pro různé zemědělské produkty jsou stanovena v nařízení (EU) č. 1370/2013 (viz shrnutí).

  Uvádění na trh a organizace producentů

  Nařízení stanoví pravidla pro uvádění na trh a organizace producentů v následujících oblastech.

  Uvádění na trh

  • Obchodní normy – výrobky, na které se tento oddíl vztahuje, musí normy splňovat, aby mohly být uvedeny na trh v EU. Podrobná pravidla jsou stanovena v:
   • nařízení (EU) č. 29/2012 a nařízení (EHS) č. 2568/91 týkající se olivového oleje,
   • nařízení (EU) č. 1333/2011 týkající se banánů,
   • nařízení (EU) č. 543/2011 týkající se ovoce a zeleniny,
   • nařízení (EU) 2019/934 a nařízení (EU) 2019/935 týkající se vína,
   • nařízení (ES) č. 589/2008 týkající se vajec,
   • nařízení (ES) č. 617/2008 týkající se násadových vajec,
   • nařízení (ES) č. 543/2008 týkající se drůbežího masa,
   • nařízení (ES) č. 566/2008 týkající se hovězího masa,
   • nařízení (ES) č. 1850/2006 týkající se chmele.
  • Existují pravidla pro režimy na podporu jedinečných vlastností zemědělských produktů a potravin (nařízení (EU) č. 1151/2012). Týkají se aspektů, jako jsou chráněná označení původu, zeměpisná označení, tradiční výrazy a obchodní úprava a označování (viz shrnutí). Podrobná pravidla pro odvětví vína jsou stanovena v nařízení (EU) 2019/33 (viz shrnutí) a nařízení (EU) 2019/34.

  Jednotlivá odvětví (cukr, víno a mléko)

  • Podrobná pravidla jsou stanovena pro:
   • cukr v nařízení (ES) č. 967/2006,
   • mléko v nařízení (EU) č. 880/2012 a nařízení (EU) č. 511/2012,
   • víno v nařízení (EU) 2018/273 a nařízení (EU) 2018/274 (registr vinic, obchod, dokumentace, prohlášení, kontroly).

  Organizace producentů a mezioborové organizace

  • Tyto organizace musí splňovat zvláštní požadavky a sledovat specifické cíle, aby byly uznány a vyňaty z určitých pravidel hospodářské soutěže EU.
  • Pravidla a povinné příspěvky mohou být rozšířeny na hospodářské subjekty, které nejsou součástí takové organizace.
  • Podrobná pravidla jsou stanovena v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/232 a pro odvětví ovoce a zeleniny v prováděcím nařízení Komise (EU) 2017/892.
  • Specifická pravidla pro seskupení producentů chmele jsou stanovena v nařízení (ES) č. 1299/2007.

   

 • 2.

  Obchod se zeměmi mimo EU

  Nařízení stanoví pravidla pro dovozní a vývozní licence, dovozní cla, celní kvóty, záruky a vývozní náhrady.

  Další pravidla jsou stanovena v:

  • nařízení (EU) 2015/1538 s ohledem na žádosti o dovozní licence,
  • nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 a prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1239,
  • nařízení (EU) 2019/2163 o dodatečných dovozních clech,
  • nařízení Komise (EU) č. 642/2010, kterým se stanoví metoda výpočtu dovozních cel v odvětví obilovin,
  • nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/760 a prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/761 spolu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/1988 a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987, pokud jde o správu dovozních a vývozních celních kvót.

   

 • 3.

  Pravidla hospodářské soutěže

  Nařízení stanoví pravidla vztahující se na:

  • hospodářskou soutěž a zemědělství,
   • tato pravidla se vztahují na všechny dohody, rozhodnutí a jednání uvedené v čl. 101 odst. 1 a článku 102 SFEU, které se týkají produkce zemědělských produktů nebo obchodování s nimi,
   • zemědělcům a sdružením se uděluje výjimka z uplatňování těchto pravidel pro účely společné zemědělské politiky, a to spolu s dohodami a jednáními ve vzájemné shodě uznaných mezioborových organizací,
  • státní podporu pro zemědělství.

   

 • 4.

  Obecná pravidla

  Výjimečná opatření

  • Opatření proti narušení trhu s cílem umožnit účinnou a účelnou reakci na hrozby narušení trhu způsobené výrazným zvýšením nebo snížením cen na vnitřních nebo vnějších trzích nebo jinými událostmi a okolnostmi, které závažně narušují trh nebo v jejich důsledku jeho narušení hrozí, pokud je pravděpodobné, že tato situace nebo její dopady na trh budou pokračovat nebo se zhorší. Tato opatření se ve své podstatě týkají konkrétní hrozby nebo narušení.
  • Příklady uplatňování výjimečných opatření lze nalézt v:
   • nařízení (EU) č. 1263/2014 pro mléčné výrobky v době ruského embarga na vývoz z EU,
   • nařízení (EU) 2020/592, nařízení (EU) 2020/1275, nařízení (EU) 2020/884 a nařízení (EU) 2020/600 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví vína v době pandemie COVID-19 a nařízení (EU) 2020/133 a 2020/419 s cílem řešit uložení celních sazeb USA na dovoz vína,
   • nařízení (EU) 2015/1853 o podpoře chovatelů hospodářských zvířat v době krize v roce 2015 v odvětví mléka a vepřového masa.
  • Opatření týkající se nákaz zvířat a ztráty důvěry spotřebitelů v důsledku ohrožení zdraví veřejnosti, zvířat nebo rostlin. Týkají se těchto odvětví:
   • hovězí a telecí maso,
   • mléko a mléčné výrobky,
   • vepřové maso,
   • skopové a kozí maso,
   • vejce,
   • drůbeží maso.
  • Opatření tohoto druhu byla provedena například prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/1507 o výjimečných opatřeních na podporu trhu pro odvětví vajec a drůbežího masa v Polsku (v návaznosti na ohniska influenzy ptáků).
  • Konkrétní problémy:
   • mimořádná opatření týkající se výsadby révy v době pandemie COVID-19 jsou stanovena v nařízení (EU) 2020/601.
  • Dohody a rozhodnutí v období závažných výkyvů na trzích:
   • konkrétní pravidla jsou během pandemie COVID-19 stanovena například v nařízení (EU) 2020/593, nařízení (EU) 2020/594 a nařízení (EU) 2020/599.

  Oznámení a podávání zpráv

  Pravidla o oznámení a podávání zpráv jsou stanovena v nařízení (EU) 2017/1185.

  Rezerva pro případ krizí v odvětví zemědělství

  Prostředky z rezervy mohou být k dispozici v letech, kdy je pro toto odvětví požadována dodatečná podpora.

Odkdy je nařízení v platnosti?

KONTEXT

Pravidla pro financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky jsou stanovena v nařízení (EU) č. 1306/2013 (viz shrnutí).

Komise navrhla reformu společné zemědělské politiky, jejímž cílem je podpořit udržitelné a konkurenceschopné zemědělství, které může významně přispět k Zelené dohodě pro Evropu (viz shrnutí), zejména pokud jde o strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ (viz shrnutí) a strategii v oblasti biologické rozmanitosti (viz shrnutí). Návrh se soustředí zejména na:

 • zajištění spravedlivých podmínek a stabilní hospodářské budoucnosti pro zemědělce,
 • stanovení vyšších ambicí pro opatření v oblasti životního prostředí a klimatu,
 • posílení postavení zemědělců v potravinovém dodavatelském řetězci.

KLÍČOVÉ POJMY

Veřejná intervence: kdy jsou produkty nakupovány a skladovány příslušnými orgány členských států EU až do jejich uvolnění.
Organizace producentů: organizace producentů vytvořené za účelem zvýšení kolektivní vyjednávací síly, zejména sledováním specifických cílů stanovených v článku 152 nařízení.
Mezioborové organizace: organizace producentů a zpracovatelů nebo obchodníků v dodavatelském řetězci, zejména sledováním specifických cílů stanovených v článku 157 nařízení.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671–854)

Postupné změny nařízení (EU) č. 1308/2013 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část třetí: vnitřní politiky a činnosti unie – Hlava VII: společná pravidla pro hospodářskou soutěž, daně a sbližování právních předpisů – Kapitola 1: Pravidla hospodářské soutěže – Oddíl 1: Pravidla platná pro podniky – Článek 101 (bývalý článek 81 Smlouvy o ES) (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 88–89)

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část třetí: vnitřní politiky a činnosti unie – Hlava VII: společná pravidla pro hospodářskou soutěž, daně a sbližování právních předpisů – Kapitola 1: Pravidla hospodářské soutěže – Oddíl 1: Pravidla platná pro podniky – Článek 102 (bývalý článek 82 Smlouvy o ES) (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 89)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549–607)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1–29)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1–675)

Viz konsolidované znění.

Akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1988 ze dne 11. listopadu 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 510/2014, pokud jde o režim správy celních kvót podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ (Úř. věst. L 422, 14.12.2020, s. 4–136)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987 ze dne 14. července 2020, kterým se doplňují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o složení a uvolnění jistot v rámci správy celních kvót na základě časového pořadí podání žádostí (Úř. věst. L 422, 14.12.2020, s. 1–3)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1275 ze dne 6. července 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/592 o dočasných mimořádných opatřeních odchylujících se od některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 za účelem řešení narušení trhu v odvětví ovoce a zeleniny a v odvětví vína způsobeného pandemií COVID-19 a opatřeními s ní spojenými (Úř. věst. L 300, 14.9.2020, s. 26–31)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1028 ze dne 15. července 2020, kterým se stanoví konečný termín pro podání žádostí o podporu soukromého skladování na čerstvé nebo chlazené maso skotu ve věku osmi měsíců nebo více podle prováděcího nařízení (EU) 2020/596 (Úř. věst. L 227, 16.7.2020, s. 8–9)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1029 ze dne 15. července 2020, kterým se stanoví konečný termín pro podání žádostí o podporu soukromého skladování na skopové a kozí maso podle prováděcího nařízení (EU) 2020/595 (Úř. věst. L 227, 16.7.2020, s. 10–11)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/884 ze dne 4. května 2020, kterým se s ohledem na rok 2020 v souvislosti s pandemií COVID-19 stanoví odchylky od nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny, a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149, pokud jde o odvětví vína (Úř. věst. L 205, 29.6.2020, s. 1–8)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/760 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pravidla pro správu dovozních a vývozních celních kvót podléhajících licencím, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o složení jistoty v rámci správy celních kvót (Úř. věst. L 185, 12.6.2020, s. 1–23)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/761 ze dne 17. prosince 2019, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 510/2014, pokud jde o režim správy celních kvót s licencemi (Úř. věst. L 185, 12.6.2020, s. 24–252)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/743 ze dne 30. března 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, pokud jde o výpočet hodnoty produkce uváděné na trh organizacemi producentů v odvětví ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 176, 5.6.2020, s. 1–3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/600 ze dne 30. dubna 2020, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) 2017/892, prováděcího nařízení (EU) 2016/1150, prováděcího nařízení (EU) č. 615/2014, prováděcího nařízení (EU) 2015/1368 a prováděcího nařízení (EU) 2017/39, pokud jde o některá opatření k řešení krize způsobené pandemií COVID-19 (Úř. věst. L 140, 4.5.2020, s. 40–45)

Viz konsolidované znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/601 ze dne 30. dubna 2020 o mimořádných opatřeních odchylujících se od článků 62 a 66 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o platnost povolení pro výsadbu révy a vyklučení v případě předem povolené opětovné výsadby (Úř. věst. L 140, 4.5.2020, s. 46–49)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/591 ze dne 30. dubna 2020 o zahájení dočasného a mimořádného režimu podpory soukromého skladování některých sýrů a o stanovení výše podpory předem (Úř. věst. L 140, 4.5.2020, s. 1–5)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/592 ze dne 30. dubna 2020 o dočasných mimořádných opatřeních odchylujících se od některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 za účelem řešení narušení trhu v odvětví ovoce a zeleniny a v odvětví vína způsobeného pandemií COVID-19 a opatřeními s ní spojenými (Úř. věst. L 140, 4.5.2020, s. 6–12)

Viz konsolidované znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/593 ze dne 30. dubna 2020, kterým se povolují dohody a rozhodnutí o opatřeních ke stabilizaci trhu v odvětví brambor (Úř. věst. L 140, 4.5.2020, s. 13–16)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/594 ze dne 30. dubna 2020, kterým se povolují dohody a rozhodnutí o opatřeních ke stabilizaci trhu v odvětví živých dřevin a jiných rostlin, cibulí, kořenů a podobných, řezaných květin a okrasné zeleně (Úř. věst. L 140, 4.5.2020, s. 17–20)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/595 ze dne 30. dubna 2020 o poskytnutí podpory na soukromé skladování skopového a kozího masa a o stanovení výše podpory předem (Úř. věst. L 140, 4.5.2020, s. 21–25)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/596 ze dne 30. dubna 2020 o poskytnutí podpory na soukromé skladování čerstvého a chlazeného masa skotu ve věku osmi měsíců nebo více a o stanovení výše podpory předem (Úř. věst. L 140, 4.5.2020, s. 26–30)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/597 ze dne 30. dubna 2020 o poskytnutí podpory na soukromé skladování másla a o stanovení výše podpory předem (Úř. věst. L 140, 4.5.2020, s. 31–33)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/598 ze dne 30. dubna 2020 o poskytnutí podpory na soukromé skladování sušeného odstředěného mléka a o stanovení výše podpory předem (Úř. věst. L 140, 4.5.2020, s. 34–36)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/599 ze dne 30. dubna 2020, kterým se povolují dohody a rozhodnutí o plánování výroby v odvětví mléka a mléčných výrobků (Úř. věst. L 140, 4.5.2020, s. 37–39)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/419 ze dne 30. ledna 2020, kterým se stanoví odchylka od nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína (Úř. věst. L 84, 20.3.2020, s. 1–4)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/133 ze dne 30. ledna 2020, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1150, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína (Úř. věst. L 27, 31.1.2020, s. 24–26)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2163 ze dne 17. prosince 2019, kterým se pro roky 2020 a 2021 stanoví spouštěcí objemy pro účely případného použití dodatečných dovozních cel na některé druhy ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 328, 18.12.2019, s. 58–60)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/974 ze dne 12. června 2019, kterým se schvalují vnitrostátní programy na zlepšení produkce včelařských produktů a jejich uvádění na trh předložené členskými státy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (Úř. věst. L 157, 14.6.2019, s. 28–30)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/935 ze dne 16. dubna 2019, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o analytické metody k určení fyzikálních, chemických a organoleptických vlastností výrobků z révy vinné a oznamování rozhodnutí členských států týkajících se zvýšení přirozeného obsahu alkoholu (Úř. věst. L 149, 7.6.2019, s. 53–57)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/934 ze dne 12. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vinařské oblasti, kde lze zvýšit obsah alkoholu, povolené enologické postupy a omezení týkající se výroby a ošetření výrobků z révy vinné, minimální procentní podíl alkoholu pro vedlejší výrobky a jejich likvidaci a zveřejnění složek OIV (Úř. věst. L 149, 7.6.2019, s. 1–52)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 ze dne 17. října 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, řízení o námitce, omezení použití, změny specifikace výrobku, zrušení ochrany a označování a obchodní úpravu (Úř. věst. L 9, 11.1.2019, s. 2–45)

Viz konsolidované znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/34 ze dne 17. října 2018, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, o řízení o námitce, změny specifikace výrobku, evidenci chráněných názvů, zrušení ochrany a používání symbolů, a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o vhodný systém kontrol (Úř. věst. L 9, 11.1.2019, s. 46–76)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1507 ze dne 10. října 2018 o výjimečných opatřeních na podporu trhu pro odvětví vajec a drůbežího masa v Polsku (Úř. věst. L 255, 11.10.2018, s. 7–11)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 ze dne 11. prosince 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, registr vinic, průvodní doklady a certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení, oznámení a zveřejňování oznamovaných informací, doplňuje se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly a sankce, mění se nařízení Komise (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje se nařízení Komise (ES) č. 436/2009 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560 (Úř. věst. L 58, 28.2.2018, s. 1–59)

Viz konsolidované znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/274 ze dne 11. prosince 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení a oznámení, a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/561 (Úř. věst. L 58, 28.2.2018, s. 60–95)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182 ze dne 20. dubna 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a o ohlašování tržních cen některých kategorií jatečně upravených těl a živých zvířat (Úř. věst. L 171, 4.7.2017, s. 74–99)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 ze dne 20. dubna 2017, kterým se doplňují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi (Úř. věst. L 171, 4.7.2017, s. 100–102)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise (Úř. věst. L 171, 4.7.2017, s. 113–130)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 ze dne 13. března 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, a doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o sankce uplatňované v uvedených odvětvích, a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 (Úř. věst. L 138, 25.5.2017, s. 4–56)

Viz konsolidované znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/892 ze dne 13. března 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 138, 25.5.2017, s. 57–91)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 ze dne 3. listopadu 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení, a mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 (Úř. věst. L 5, 10.1.2017, s. 11–19)

Viz konsolidované znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/39 ze dne 3. listopadu 2016, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení (Úř. věst. L 5, 10.1.2017, s. 1–10)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o pravidla týkající se uvolnění a propadnutí jistot složených za tyto licence, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 341/2007 a (ES) č. 382/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2390/98, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 507/2008 (Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 1–14)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 15–43)

Viz konsolidované znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1239 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o režim dovozních a vývozních licencí (Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 44–70)

Viz konsolidované znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 71–127)

Viz konsolidované znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1150 ze dne 15. dubna 2016, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína (Úř. věst. L 190, 15.7.2016, s. 23–71)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 ze dne 15. dubna 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína, a mění nařízení Komise (ES) č. 555/2008 (Úř. věst. L 190, 15.7.2016, s. 1–22)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/232 ze dne 15. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o některé aspekty spolupráce producentů (Úř. věst. L 44, 19.2.2016, s. 1–4)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1853 ze dne 15. října 2015, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora pro zemědělce v odvětví živočišné výroby (Úř. věst. L 271, 16.10.2015, s. 25–30)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1368 ze dne 6. srpna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu v odvětví včelařství (Úř. věst. L 211, 8.8.2015, s. 9–16)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1366 ze dne 11. května 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu v odvětví včelařství (Úř. věst. L 211, 8.8.2015, s. 3–6)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1263/2014 ze dne 26. listopadu 2014, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora producentům mléka v Estonsku, Lotyšsku a Litvě (Úř. věst. L 341, 27.11.2014, s. 3–5)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 615/2014 ze dne 6. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pracovní programy na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv (Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 95–102)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o programy na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv (Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 55–61)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 880/2012 ze dne 28. června 2012 doplňující nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o nadnárodní spolupráci a smluvní jednání organizací producentů v odvětví mléka a mléčných produktů (Úř. věst. L 263, 28.9.2012, s. 8–9)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 511/2012 ze dne 15. června 2012 o oznámeních týkajících se organizací producentů a mezioborových organizací a o smluvních jednáních a vztazích stanovených nařízením Rady (ES) č. 1234/2007 v odvětví mléka a mléčných výrobků (Úř. věst. L 156, 16.6.2012, s. 39–40)

Viz konsolidované znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 29/2012 ze dne 13. ledna 2012 o obchodních normách pro olivový olej (Úř. věst. L 12, 14.1.2012, s. 14–21)

Viz konsolidované znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1–163)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise (EU) č. 133/2011 ze dne 14. února 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 41, 15.2.2011, s. 4–5)

Nařízení Komise (ES) č. 738/2010 ze dne 16. srpna 2010, kterým se stanoví podrobná pravidla plateb organizacím německých producentů v odvětví chmele (Úř. věst. L 216, 17.8.2010, s. 11–13)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise (EU) č. 642/2010 ze dne 20. července 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (Úř. věst. L 187, 21.7.2010, s. 5–22)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise (ES) č. 617/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro násadová vejce a kuřata chovné drůbeže (Úř. věst. L 168, 28.6.2008, s. 5–16)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise (ES) č. 589/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce (Úř. věst. L 163, 24.6.2008, s. 6–23)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise (ES) č. 566/2008 ze dne 18. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o uvádění masa dvanáctiměsíčního nebo mladšího skotu na trh (Úř. věst. L 160, 19.6.2008, s. 22–25)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise (ES) č. 543/2008 ze dne 16. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso (Úř. věst. L 157, 17.6.2008, s. 46–87)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1299/2007 ze dne 6. listopadu 2007 o uznání seskupení producentů v odvětví chmele (kodifikované znění) (Úř. věst. L 289, 7.11.2007, s. 4–7)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise (EC) č. 1850/2006 ze dne 14. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel a chmelové výrobky (Úř. věst. L 355, 15.12.2006, s. 72–87)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise (ES) č. 967/2006 ze dne 29. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o výrobu cukru nad rámec kvóty (Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 22–31)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise (EHS) č. 2568/91 ze dne 11. července 1991 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy (Úř. věst. L 248, 5.9.1991, s. 1–83)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 18.06.2021

Top