EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropský rozvojový fond (ERF)

Evropský rozvojový fond podporuje akce v rozvojových zemích a územích s cílem pomoci hospodářskému, sociálnímu a lidskému rozvoji, jakož i regionální spolupráci.

AKTY

Nařízení Rady (ES) č. 215/2008 o finančním nařízení pro 10. Evropský rozvojový fond.

Rozhodnutí Rady 2013/759/EU ze dne 12. prosince 2013 o přechodných řídících opatřeních pro ERF od 1. ledna 2014 do vstupu 11. Evropského rozvojového fondu v platnost.

PŘEHLED

Evropský rozvojový fond (ERF) je hlavním nástrojem k poskytování pomoci Společenství pro rozvojovou spolupráci v afrických, karibských a tichomořských státech (AKT) a zámořských zemích a územích (ZZÚ). Římskou smlouvou z roku 1957 byly připraveny podmínky pro vytvoření fondu na poskytování technické a finanční pomoci původně africkým zemím, s nimiž měly některé členské státy historické vazby.

Ačkoli je fondu na žádost Evropského parlamentu od roku 1993 vyhrazena rozpočtová linie v rozpočtu Evropské unie (EU), ERF zatím pod souhrnný rozpočet EU nespadá. Financují ho členské státy, vztahují se na něj vlastní finanční pravidla a řídí ho zvláštní výbor. Podpora státům AKT a ZZÚ bude i nadále financována z ERF, a to nejméně v období let 2014-2020 .

Každý ERF se uzavírá zhruba na období několika let. Od uzavření první úmluvy o partnerství v roce 1964 se cykly ERF obecně shodovaly s cykly dohod/úmluv o partnerství.

 • 1. ERF: 1959-1964
 • 2. ERF: 1964-1970 (Úmluva z Yaoundé I)
 • 3. ERF: 1970-1975 (Úmluva z Yaoundé II)
 • 4. ERF: 1975-1980 (Úmluva z Lomé I)
 • 5. ERF: 1980-1985 (Úmluva z Lomé II)
 • 6. ERF: 1985-1990 (Úmluva z Lomé III)
 • 7. ERF: 1990-1995 (Úmluva z Lomé IV)
 • 8. ERF: 1995-2000 (Úmluva z Lomé IV a revidovaná úmluva z Lomé IV)
 • 9. ERF: 2000-2007 (Dohoda z Cotonou)
 • 10. ERF: 2008-2013 (revidovaná dohoda z Cotonou)
 • 11. ERF: 2014-2020 (revidovaná dohoda z Cotonou)

Nástroje Stabex a Sysmin určené na pomoc zemědělství a těžebnímu průmyslu zrušila nová dohoda o partnerství podepsaná v červnu 2000 v Cotonou. Tato dohoda také zjednodušila fungování ERF a zavedla systém klouzavého programování, čímž zajistila fondu větší flexibilitu a přenesla na státy AKT větší odpovědnost.

Prostředky vyčleněné na 9. ERF činily 13,5 miliardy EUR na období 2000-2007. Nadto nevynaložené zůstatky z předchozích fondů stouply na více než 9,9 miliardy EUR.

Rozhodnutím č. 6/2005 ze dne 22. listopadu 2005 přidělila Rada ministrů AKT-ES částku 482 milionů EUR z podmíněné částky 1 miliardy EUR 9. Evropskému rozvojovému fondu. Částka byla rozdělena takto: 352 milionů EUR na podporu dlouhodobého rozvoje, 48 milionů EUR na regionální spolupráci a integraci a 82 milionů EUR na investiční facilitu. Rada ministrů AKT-ES kromě toho rozhodnutím č. 7/2005 zajistila druhou splátku ve prospěch Facility pro vodu programu AKT-EU ve výši 250 milionů EUR.

Rozvojová pomoc poskytovaná ze strany ERF je součástí širšího evropského rámce. V Evropské unii lze finanční prostředky z rozpočtu Společenství použít pro určité druhy podpory. Pro období platnosti devátého ERF navíc Evropská investiční banka (EIB), která spravuje část jeho zdrojů (úvěry a rizikový kapitál), uvolní z vlastních zdrojů prostředky v celkové výši 1,7 miliardy EUR.

10. ERF pokrýval období od roku 2008 do roku 2013 a disponoval celkovým rozpočtem ve výši 22 682 milionů EUR. Z této částky bylo 21 966 milionů EUR přiděleno zemím AKT, 286 milionů EUR šlo do ZZÚ a 430 milionů EUR dostala Komise na podpůrné výdaje spojené se zajišťováním programu a realizací ERF. Částka pro země AKT je rozdělena takto: 17 766 milionů EUR na národní a regionální orientační programy, 2 700 milionů EUR na spolupráci uvnitř států AKT a uvnitř regionů a 1 500 milionů EUR ve prospěch investiční facility. Významnější část rozpočtu připadá na regionální programy, čímž je zdůrazněn význam regionální hospodářské integrace jako základního rámce pro vnitrostátní a místní rozvoj. Inovací v 10. ERF bylo vytvoření „motivačních částek“ pro každou zemi.

Členské státy mají vlastní dvoustranné dohody a realizují vlastní iniciativy s rozvojovými zeměmi, které nejsou financovány z ERF nebo jiných fondů Společenství.

11. ERF bude fungovat v období let 2014-2020: činí 30,5 miliardy EUR a další 2,6 miliardy EUR dá k dispozici Evropská investiční banka ve formě půjček z vlastních zdrojů.

V červnu 2013 uzavřely země EU interní dohodu, kterou zřídily 11. ERF, včetně revidovaného sdílení příspěvků mezi nimi; tuto interní dohodu je ještě nutné ratifikovat. Rozhodnutí Rady 2013/759/EU stanovuje přechodná řídící opatření pro ERF až do vstupu 11. ERF v platnost.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 215/2008

20. 3. 2008

-

Úřední věstník L 78 ze dne 19. 3. 2008, s. 1-34

Rozhodnutí 2013/759/EU

1. 1. 2014

-

Úřední věstník L335, 14. 12. 2013, s. 48-49

Poslední aktualizace 29.04.2014

Top