EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Schengenský prostor a spolupráce

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Schengenské acquis – Dohoda mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích

Schengenské acquis – Úmluva k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích

CO JE CÍLEM SCHENGENSKÉHO PROSTORU?

 • Jeho cílem je umožnit obyvatelům zemí EU cestovat přes vnitřní hranice členských zemí bez podstupování kontrol nebo nutnosti předkládat cestovní pas.
 • Otevření hranic je jednou stranou mince schengenského prostoru. Druhou stranou je zajištění bezpečnosti jeho občanů. To zahrnuje zpřísnění a uplatňování jednotných kritérií pro kontroly pro vstup státních příslušníků zemí mimo schengenský prostor na společných vnějších hranicích, rozvoj spolupráce mezi příslušníky pohraniční stráže a využití sofistikovaných systémů pro výměnu informací.
 • Schengenské acquis bylo pozměněno po vstupu nových zemí do schengenského prostoru a byly do něj začleněny nové právní předpisy EU.

KLÍČOVÉ BODY

Spolupráce

Schengenská spolupráce se vyvinula z původního plánu mezi několika vládami do plnohodnotné politické oblasti EU v těchto fázích:

 • 1985: Belgie, Nizozemsko a Lucembursko (Benelux), Spolková republika Německo a Francouzská republika (pět z tehdejších deseti zemí Evropského hospodářského společenství (EHS), nyní země EU) podepsaly v lucemburské vesnici Schengenu dohodu o postupném odstraňování kontrol na svých vnitřních hranicích,
 • 1990: týchž pět zemí podepsalo Schengenskou úmluvu, která doplnila dohodu a kterou byla stanovena opatření a záruky pro zavedení politiky zrušení kontrol na vnitřních hranicích do praxe,
 • 1995: provádění schengenské agendy začíná za účasti sedmi zemí EU,
 • 1997: Amsterodamská smlouva zavádí schengenskou spolupráci některých vlád do právního rámce EU.

Členství

 • Schengenský prostor nyní zahrnuje oproti původním pěti zakládajícím členům všech 27 zemí EU kromě Irska (Bulharsko, Chorvatsko, Kypr a Rumunsko jsou také země Schengenu, neuplatňují však ještě celé schengenské acquis).
 • Země mimo EU – Island, Norsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko – jsou také členy schengenského prostoru.

Kontroly na vnitřních hranicích v praxi

 • Kdokoliv, ať už má jakoukoliv státní příslušnost, může překročit vnitřní hranici v schengenském prostoru, aniž by byl kontrolován.
 • Vnitrostátní orgány mohou na hranici nebo v příhraniční oblasti provádět policejní kontroly na místě, pokud jsou založené na obecných informacích a zkušenostech a nejedná se o systematické pasové kontroly.
 • Osoby jsou povinny mít určité cestovní dokumenty, jejichž podoba se liší v závislosti na tom, zda se jedná o občany EU, rodinné příslušníky ze zemí mimo EU nebo občany zemí mimo EU.
 • Země schengenského prostoru může výjimečně znovu zavést hraniční kontroly, zpočátku na dobu až 30 dnů, pokud existuje závažné ohrožení veřejného pořádku nebo vnitřní bezpečnosti. Musí informovat ostatní členy Schengenu, Evropský parlament, Evropskou komisi a veřejnost.

Vnější hranice

Schengenský prostor postupně zpřísnil kontroly na svých vnějších hranicích a integroval je do jednotného souboru pravidel. Týkají se nyní:

Schengenský informační systém (SIS)

Tato rozsáhlá počítačová databáze:

Vízový informační systém (VIS)

Tento systém umožňuje členům Schengenu sdílet údaje o vízech, zvláště pak o žádostech o krátkodobá víza. Stejně jako SIS je tento systém provozovaný Agenturou Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA).

Podmínky členství

Země, které se chtějí plnohodnotně připojit k schengenskému prostoru, musí splňovat určité podmínky a musí být schopné:

 • kontrolovat svoje vnější hranice a vydávat jednotná schengenská víza,
 • spolupracovat s dalšími vnitrostátními donucovacími orgány na zajištění vysoké úrovně bezpečnosti,
 • uplatňovat společný soubor schengenských pravidel (známých jako schengenské acquis), jako jsou pozemní, námořní a letecké hraniční kontroly, vydávání víz, podpora policejní spolupráce a ochrana osobních údajů,
 • používat systém SIS.

DATUM VSTUPU V PLATNOST

Provádění Schengenské dohody, do níž bylo původně zapojeno sedm zemí EU, vešlo v platnost dne 26. března 1995, čímž byly zrušeny kontroly na vnitřních hranicích.

KONTEXT

Pro více informací viz:

HLAVNÍ DOKUMENTY

Schengenské acquis – Dohoda mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích (Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 13–18)

Schengenské acquis – Úmluva k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích (Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 19–62)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1896 ze dne 13. listopadu 2019 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení nařízení (EU) č. 1052/2013 a (EU) 2016/1624 (Úř. věst. L 295, 14.11.2019, s. 1–131)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/817 ze dne 20. května 2019, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 a (EU) 2018/1861 a rozhodnutí Rady 2004/512/ES a 2008/633/SVV (Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 27–84)

Následné změny nařízení (EU) 2019/817 byly začleněny do původního znění. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1860 ze dne 28. listopadu 2018 o využívání Schengenského informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 312, 7.12.2018, s. 1–13)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1861 ze dne 28. listopadu 2018 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, o změně Úmluvy k provedení Schengenské dohody a o změně a zrušení nařízení (ES) č. 1987/2006 (Úř. věst. L 312, 7.12.2018, s. 14–55)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1862 ze dne 28. listopadu 2018 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, o změně a o zrušení rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 a rozhodnutí Komise 2010/261/EU (Úř. věst. L 312, 7.12.2018, s. 56–106)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1806 ze dne 14. listopadu 2018, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Úř. věst. L 303, 28.11.2018, s. 39–58)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1726 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) a o změně nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a zrušení nařízení (EU) č. 1077/2011 (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 99–137)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. L 77, 23.3.2016, s. 1–52)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Rady (EU) č. 1053/2013 ze dne 7. října 2013 o vytvoření hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis a o zrušení rozhodnutí výkonného výboru ze dne 16. září 1998, kterým se zřizuje Stálý výbor pro hodnocení a provádění Schengenu (Úř. věst. L 295, 6.11.2013, s. 27–37)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) (Úř. věst. L 243, 15.9.2009, s. 1–58)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS) (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 60–81)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 14.05.2020

Top