Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0066

Směrnice Rady 2010/66/EU ze dne 14. října 2010 , kterou se mění směrnice 2008/9/ES, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě

OJ L 275, 20.10.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 246 - 247

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/66/oj

20.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 275/1


SMĚRNICE RADY 2010/66/EU

ze dne 14. října 2010,

kterou se mění směrnice 2008/9/ES, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 113 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu, (1)

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2008/9/ES (3), kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty (DPH) stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě, se vztahuje na žádosti o vrácení daně podané po 31. prosinci 2009.

(2)

Pro uplatňování směrnice 2008/9/ES jsou členské státy povinny zřídit elektronické portály, jejichž prostřednictvím osoby povinné k dani usazené v členském státě podávají žádosti o vrácení DPH vzniklé v členském státě, ve kterém nejsou usazeny. Tyto elektronické portály měly být v provozu ke dni 1. ledna 2010.

(3)

Vývoj a provoz elektronických portálů ovlivnila v určitém počtu členských států řada závažných prodlev a jistých technických problémů, což zabránilo včasnému podání některých žádostí o vrácení daně. Podle směrnice 2008/9/ES mají být žádosti o vrácení daně podávány členskému státu usazení do 30. září kalendářního roku následujícího po dni vrácení daně. Vzhledem k této lhůtě a nefunkčnosti některých elektronických portálů jsou některé osoby povinné k dani vystaveny riziku, že nebudou schopny uplatnit svůj nárok na odpočet DPH u výdajů vzniklých v roce 2009. Lhůta by proto měla být u žádostí, které se týkají období pro vrácení daně spadajících do roku 2009, výjimečně prodloužena do 31. března 2011.

(4)

Podle bodu 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (4) jsou členské státy vybízeny k tomu, aby jak pro sebe, tak i v zájmu Společenství sestavily vlastní tabulky, z nichž bude co nejvíce patrné srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a aby tyto tabulky zveřejnily.

(5)

Aby se zajistilo, že osoby povinné k dani nebudou muset dodržet lhůtu 30. září 2010, pokud jde o žádosti, které se týkají období pro vrácení daně spadajících do roku 2009, měla by se tato směrnice použít ode dne 1. října 2010.

(6)

Směrnice 2008/9/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V čl. 15 odst. 1 směrnice 2008/9/ES se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Žádosti o vrácení daně, které se týkají období pro vrácení daně spadajících do roku 2009, se podávají členskému státu usazení do 31. března 2011.“

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu s touto směrnicí k 1. říjnu 2010. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. října 2010.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 14. října 2010.

Za Radu

předsedkyně

J. SCHAUVLIEGE


(1)  Stanovisko ze dne 22. září 2010 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko ze dne 15. září 2010 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Úř. věst. L 44, 20.2.2008, s. 23.

(4)  Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.


Top