Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31969L0169

Směrnice Rady ze dne 28. května 1969 o harmonizaci právních a správních předpisů týkajících se osvobození od daní z obratu a spotřebních daní při dovozu v rámci mezinárodního cestovního ruchu

OJ L 133, 4.6.1969, p. 6–8 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1969(I) P. 218 - 220
English special edition: Series I Volume 1969(I) P. 232 - 234
Greek special edition: Chapter 09 Volume 001 P. 17 - 19
Spanish special edition: Chapter 09 Volume 001 P. 19 - 21
Portuguese special edition: Chapter 09 Volume 001 P. 19 - 21
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 001 P. 10 - 12
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 001 P. 10 - 12
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 8 - 10
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 8 - 10
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 8 - 10
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 8 - 10
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 8 - 10
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 8 - 10
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 8 - 10
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 8 - 10
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 8 - 10
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 001 P. 6 - 8
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 001 P. 6 - 8

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2008; Zrušeno 32007L0074

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1969/169/oj

31969L0169Úřední věstník L 133 , 04/06/1969 S. 0006 - 0008
Finské zvláštní vydání: Kapitola 9 Svazek 1 S. 0010
Dánské zvláštní vydání: Řada I Kapitola 1969(I) S. 0218
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 9 Svazek 1 S. 0010
Anglické zvláštní vydání: Řada I Kapitola 1969(I) S. 0232
Řecké zvláštní vydání: Kapitola 09 Svazek 1 S. 0017
Španělské zvláštní vydání: Kapitola 09 Svazek 1 S. 0019
Portugalské zvláštní vydání Kapitola 09 Svazek 1 S. 0019


Směrnice Rady

ze dne 28. května 1969

o harmonizaci právních a správních předpisů týkajících se osvobození od daní z obratu a spotřebních daní při dovozu v rámci mezinárodního cestovního ruchu

(69/169/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 99 této smlouvy;

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že bez ohledu na dosažení celní unie, jež zahrnuje odstranění cel a většiny poplatků s rovnocenným účinkem v obchodě mezi členskými státy, je nezbytné v tomto obchodě zachovat zdaňování při dovozu a vracení daně při vývozu, až do dosažení podrobné harmonizace nepřímých daní;

vzhledem k tomu, že je žádoucí, aby si ještě před harmonizací obyvatelstvo členských států silněji uvědomilo skutečnost společného trhu, a že by proto měla být přijata opatření pro větší liberalizaci zdaňování při dovozu v rámci cestovního ruchu mezi členskými státy; že potřebu takovýchto opatření opakovaně zdůrazňovali členové Shromáždění;

vzhledem k tomu, že takové úlevy v cestovním ruchu představují další krok směrem ke vzájemnému otevírání trhů členských států a vytváření podmínek obdobných podmínkám vnitřního trhu;

vzhledem k tomu, že se tyto úlevy musí omezit na neobchodní dovoz zboží cestujícími; že toto zboží je v zásadě možné nabýt pouze již zdaněné v zemi, ze které je dovážejí (země vývozu), takže pokud se země dovozu vzdá ve stanovených mezích vybírání daní z obratu a spotřebních daní při dovozu, zabrání se tím dvojímu zdanění, aniž by to vyústilo v nezdanění;

vzhledem k tomu, že se systém daňových úlev při dovozu ve Společenství ukázal být stejně nezbytným i pro cestovní ruch mezi třetími zeměmi a Společenstvím,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. Zboží dovážené v osobních zavazadlech cestujících je osvobozeno od daní z obratu a spotřebních daní při dovozu v rámci cestovního ruchu mezi třetími zeměmi a Společenstvím, pokud se jedná o dovoz neobchodní povahy a úhrnná hodnota zboží nepřesahuje 25 zúčtovacích jednotek na osobu.

2. Členské státy mohou tuto částku snížit až na 10 zúčtovacích jednotek u cestujících mladších patnácti let.

3. Pokud úhrnná hodnota více kusů zboží na osobu přesáhne 25 zúčtovacích jednotek nebo částku stanovenou podle odstavce 2, je od daní do výše této částky osvobozeno zboží, na které by se osvobození od daní vztahovalo, pokud by bylo dováženo odděleně, přičemž hodnotu jednoho kusu zboží nelze dělit.

Článek 2

1. Zboží dovážené v osobních zavazadlech cestujících, které splňuje podmínky stanovené v článcích 9 a 10 Smlouvy, je osvobozeno od daní z obratu a spotřebních daní při dovozu v rámci cestovního ruchu mezi členskými státy, pokud se jedná o dovoz neobchodní povahy a úhrnná hodnota zboží nepřesahuje 75 zúčtovacích jednotek na osobu. Toto osvobození se poskytne též tehdy, pokud cesta zahrnuje tranzit přes území mimo některý členský stát.

2. Členské státy mohou tuto částku snížit až na 20 zúčtovacích jednotek u cestujících mladších patnácti let.

3. Pokud úhrnná hodnota více kusů zboží na osobu přesáhne 75 zúčtovacích jednotek nebo částku stanovenou podle odstavce 2, je od daní do výše této částky osvobozeno zboží, na které by se osvobození od daní vztahovalo, pokud by bylo dováženo odděleně, přičemž hodnotu jednoho kusu zboží nelze dělit.

Článek 3

Pro účely této směrnice:

1. Při výpočtu částky osvobození od daní podle článků 1 a 2 se nepřihlíží k hodnotě osobního majetku, který je dočasně dovážen nebo zpětně dovážen po předchozím dočasném vývozu.

2. Za dovoz neobchodní povahy se považuje dovoz zboží, který

a) má jednorázovou povahu a

b) je tvořen výhradně zbožím určeným k osobnímu užívání cestujícími nebo členy jejich rodiny nebo jako dar, přičemž toto zboží nesmí povahou ani množstvím svědčit o obchodním záměru.

Článek 4

1. Aniž jsou dotčeny vnitrostátní předpisy vztahující se v tomto ohledu na cestující s bydlištěm mimo Evropu, stanoví každý členský stát následující množstevní omezení pro osvobození níže uvedeného zboží od daní z obratu a spotřebních daní při dovozu:

a) tabákové výrobky:

200 kusů cigaret

nebo 100 kusů doutníčků (doutníky o maximální hmotnosti 3 g na kus)

nebo 50 kusů doutníků

nebo 250 gramů tabáku ke kouření;

b) alkoholické nápoje:

- destiláty a lihoviny se skutečným obsahem alkoholu vyšším než 22o: jedna standardní láhev (o obsahu 0,70 až 1 litr)

nebo

- destiláty a lihoviny, aperitivy vyrobené z vína nebo alkoholu se skutečným obsahem alkoholu nepřesahujícím 22o; šumivá vína, likérová vína: nejvýše 2 litry celkem

a

- tichá vína: nejvýše 2 litry celkem

c) parfémy: 50 gramů

a

toaletní vody: 1/4 litru

d) káva: 500 gramů

nebo kávové extrakty a esence: 200 gramů

e) čaj: 100 gramů

nebo čajové extrakty a esence: 40 gramů

2. Osvobození od daní pro zboží uvedené odst. 1 písm. a), b) a d) se nevztahuje na cestující mladší patnácti let.

3. V rámci množstevních omezení uvedených odstavci 1 a s ohledem na omezení v odstavci 2 se k hodnotě zboží vyjmenovaného v odstavci 1 nepřihlíží při stanovení osvobození od daní podle článků 1 a 2.

Článek 5

1. Členské státy mohou snížit hodnotu a/nebo množství zboží osvobozeného od daní, pokud je dováženo

- v rámci příhraničního styku,

- posádkou dopravního prostředku používaného pro mezinárodní cesty,

- příslušníky ozbrojených sil členských států včetně civilních zaměstnanců, jejich manželů, manželek a dětí, kteří se nacházejí v jiném členském státě.

2. Členské státy mohou vyloučit z osvobození zboží čísel 71.07 a 71.08 společného celního sazebníku.

3. Členské státy mohou snížit množství zboží uvedeného v čl. 4 odst. 1 písm. a) a d) pro cestující přijíždějící z třetí země, kteří vstupují do členského státu.

Článek 6

Členské státy přijmou vhodná opatření, aby zabránily vracení daně u dodávek cestujícím, jejichž trvalé bydliště, místo obvyklého pobytu nebo ústředí profesní činnosti je v některém členském státě a kteří využívají systému uvedeného v této směrnici.

Článek 7

Členské státy mohou zaokrouhlit částky v národních měnách vyplývající z přepočtu částek ve zúčtovacích jednotkách stanovených v článcích 1 a 2.

Článek 8

1. Členské státy uvedou v účinnost opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna 1970.

2. Každý členský stát uvědomí Komisi o opatřeních, která přijal pro použití této směrnice.

Komise předá tyto informace ostatním členským státům.

Článek 9

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 28. května 1969.

Za Radu

předseda

G. Thorn

--------------------------------------------------

Top